English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

40801. Nelze najít následující uzel: %1.
40802. Hlášená událost testu počítače je opraveným vypršením časového limitu sběrnice PCI během transakce typu %3 na adrese %4 na sběrnici PCI %5 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
40803. Operace vytvoření se nezdařila -> X.
40804. Nová hesla vztahu důvěryhodnosti nelze vytvořit; obě domény musí být doménami systému Windows 2000.
40805. Vygenerovaný typ proxy pro typ vrstvy objektu Název typu již existuje. K tomu dochází, je-li stejný typ vrstvy objektu mapován dvěma či více odlišnými modely v třídě AppDomain.
40806. Metodu DesignTimeValidationFeature X lze použít pouze na typ Název typu, nikoli na typ Název typu.
40807. Informace rozšířených atributů v souboru %1 jsou poškozené.
40808. Byl očekáván prázdný znak nebo otazník (?).
40809. Vyrovnávací paměť je menší než zadaná velikost.
40810. Je aktivována při aktivaci ovládacího prvku zobrazení.
40811. Replika: %1!x!, server: %2!wZ!, sdílená složka: %3!wZ!
40812. Vytvoření kontrolního bodu přidání ovladače tiskárny proběhlo úspěšně.
40813. Rozšíření brány firewall dokončilo vracení změn.
40814. Sada shromažďování dat %2 (pomůcka %1) byla ukončena při čekání na zastavení.
40815. Určenou službu objekt nepodporuje.
40816. Značky a popisky se posouvají s osou, pokud dojde ke změně hodnoty protnutí.
40817. Inicializace kritického oddílu stavu služby se nezdařila.
40818. Objekt je určen jen pro čtení.
40819. Atributy aktivace nejsou podporovány pro objekty COM.
40820. Objekt IWebProxy přidružený k požadavku neumožnil zpracování požadavku.
40821. Data pověření podniku
40822. Doména určená pro ETRN není nakonfigurována jako doména ETRN.
40823. Jeden ze záznamů vnitřní databáze DFS je poškozen
40824. Aktuální stav připojení je Provádění.
40825. Neplatné ID tlačítka nebo indikátoru.
40826. Chyba služby Stínová kopie svazku: Byl požadován nedovolený typ inicializace (%1).
40827. Tato operace není podporována pro objekt UnmanagedMemoryStream vytvořený z metody SafeBuffer.
40828. Použití požadovaného typu transformátoru není na této stránce povoleno.
40829. Paket dat zařazovacího rozhraní (OBJREF) má neplatný nebo neznámý formát.
40830. Během operace přesměrování byl změněn systém protokolů.
40831. Rozhodli jste se přihlásit k poskytovateli %1
40832. Odeslání protokolem TCP se nezdařilo.
40833. Vyžadované vzdálené ověření nebylo vzdáleným serverem splněno.
40834. Velikost struktury není správná.
40835. [MaxAge] Nelze vypočítat parametr MaxAge mezipaměti. Použit je výchozí parametr RequestCacheValidator.UnspecifiedMaxAge: X.
40836. Požadavek na odeslání zrušen.
40837. Text zobrazený v případě chyby v části editoru
40838. Nelze nalézt X v protokolu sledování zápisu.
40839. Zadejte ID zprostředkovatele.
40840. Klíč ...%2 nebyl nainstalován, protože došlo k následující chybě %1.
40841. Nebyly nalezeny žádné cílové portály.
40842. ID jazyka je buď neznámé, nebo neplatné.
40843. Volání systému za účelem získání přístupu k zadanému souboru bylo dokončeno.
40844. Hodnota roku musí být v rozsahu +/-10000.
40845. Zprostředkovateli se nepodařilo převést svazek do režimu online. %1
40846. Žádost byla zamítnuta, protože došlo při zpracování žádosti k neošetřené výjimce. Nebyly vydány žádné tokeny.
40847. Klíč registru pro uživatelské nastavení nebyl nalezen a nelze jej vytvořit.
40848. {{Disk je plný: }}
40849. Určuje, zda má být ve třídě FormView zapnuta funkce stránkování.
40850. Při čištění tabulky vlastník-adresa zjistil podproces Scavenger chybu. Po uplynutí intervalu ověření bude učiněn nový pokus.
40851. Aktuálně uložená pověření pro %1:
40852. Byla zadána rutina CollectTcpIpPerformanceData.
40853. Řadové číslo je neznámé nebo nekonzistentní.
40854. Identifikátor odesílané zprávy (X) je již přidružen ke zprávě, která je právě opětovně přenášena. Ověřte, zda při opětovném přenosu zpráv používáte jedinečné identifikátory pro odesílané zprávy.
40855. Clusterové službě se nepodařilo během odstranění clusteru načíst seznam disků clusteru. Kód chyby: %1. Pokud tyto disky nejsou přístupné, spusťte příkaz cluster.exe s parametrem ClearPR.
40856. Objekt OLE (Object Linking and Embedding) v aplikaci %1 se pokusil převést vložený obsah dokumentu. Technologie OLE však již nepodporuje formát prezentace pro vložený obsah. Novější verze této aplikace může nativně tento formát prezentace podporovat.
40857. Proces s ID procesu %2 dokončil nečinnou úlohu s ID %1.
40858. Byla překročena kvóta úložiště MSMQ nebo není na disku dostatek místa. V uživatelských frontách nelze ukládat žádné další zprávy. Kvótu úložiště služby Řízení front zpráv můžete zvýšit nebo můžete vymazat nepotřebné zprávy pomocí konzoly Správa počítače. Tato událost je protokolována nejvíce jedenkrát za %1 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2183 na požadovanou dobu v sekundách.
40859. Tuto operaci nelze provést v dokončeném výsledném asynchronním objektu.
40860. Je aktivována při vytvoření uživatele.
40861. Pro tuto operaci replikace byl zadán neplatný parametr.
40862. Uživatel %1 v klientském počítači %2 nesplnil požadavky zásad architektury NAP (Network Access Protection) definované na serveru NPS (Network Policy Server). Proto uživatel není oprávněn pro připojení k serveru brány TS. Byla použita následující metoda ověřování: %3. Došlo k následující chybě: %5.
40863. Jestliže je obsah (content) typu "mixed", musí být pořadí (order) typu "many".
40864. Web %1 byl zakázán, protože fond aplikací definovaný pro web %2 není platným fondem aplikací.
40865. Na stránce je povoleno nejvýše X ovládacích prvků. Toto omezení bylo překročeno.
40866. Index pole musí být větší než 0.
40867. Ukončování aplikace nebo služby %3.
40868. Určený rozsah záložky nelze odregistrovat, protože není aktuálně registrován.
40869. Řetězce výkonu v registru nesouhlasí s hodnotami indexu uloženými v klíči registru Performance. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje poslední hodnotu indexu klíče registru Performance a druhá hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje index posledního řetězce.
40870. Proces obnovení logické jednotky není spuštěn.
40871. Vypršel časový limit operace čekání.
40872. ID validátoru stavu systému (SHV): %1 má neplatnou konfiguraci.
40873. Neukončené komentáře
40874. Analýza souboru INF tiskárny se nezdařila.
40875. Zadané zásady pojmenování počítačů jsou neplatné.
40876. Název %1 má chybný formát. Nebyl vložen do databáze WINS. Ověřte, zda před názvem není mezera. Chcete-li mít v názvu obsaženu tuto mezeru, uzavřete název do uvozovek.
40877. Nelze zadat dotaz na nastavení výkonu. Zadané nastavení výkonu je neplatné.
40878. Protokol není aktivní.
40879. Služba obdržela neplatnou datovou část.
40880. Soubor nebo jednotka, kterou chcete prohledávat, se v tomto počítači nenachází. Zvolte jiný soubor nebo jednotku a opakujte prohledávání počítače.
40881. Při používání třídy SqlDependency bez zadání hodnoty možností musí být pro každý server, pro který se provádí příkaz, volána metoda SqlDependency.Start().
40882. Maximální počet výsledků pro operaci hledání musí být větší než nula. Chcete-li ukončit operaci hledání podle délky trvání, zadejte hodnotu int.MaxValue pro vlastnost MaxResults a kladnou hodnotu pro vlastnost Duration.
40883. Označuje, že oblast rozvržení je vlastní.
40884. Metoda Název metody nemůže obsahovat tělo metody.
40885. Verze schématu adresářové služby zdrojové doménové struktury není kompatibilní s verzí adresářové služby v tomto počítači.
40886. Hodnota značky odeslaná příkazu je neplatná.
40887. Získá nebo nastaví maximální velikost poloměru bubliny. Měří se v procentech velikosti oblasti grafu.
40888. Odkaz DN na %1 nebude synchronizován. Cíl neexistuje.
40889. Zálohování spuštěné %2 se nezdařilo, protože přes jiného klienta právě probíhá plánování obnovení.
40890. Adresa URL ikony stránky s nápovědou
40891. Zprávu nelze přesunout do fronty nedoručených zpráv %1. Fronty nedoručených zpráv by neměly vyžadovat soukromí zpráv. Zpráva bude přesunuta do fronty nedoručených zpráv transakcí systému. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %2 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2255 na požadovaný čas v sekundách.
40892. Kategorii Performance nelze odstranit, protože kategorie není registrována nebo se jedná o systémovou kategorii.
40893. Styl tlačítka přechodu na další krok
40894. Byl překročen maximální počet odkazů na lístky.
40895. Pokus o použití databáze způsobil specifickou chybu databáze.
40896. Číslo adaptéru LAN není platné.
40897. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila přidružení klíče k instanci, ke které již je klíč přidružen.
40898. SqlDependency nepodporuje volání metody Start() s jinými řetězci připojení, ve kterých je nastaven stejný server, uživatel a databáze ve stejné aplikační doméně.
40899. Vlastnost nastavení Název vlastnosti má nekompatibilní typ.
40900. Prostředku adresy IP clusteru %1 se nepodařilo uvolnit zapůjčení adresy IP %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions