English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

28001. Návratový typ v elementu FunctionImport X je neplatný. Element FunctionImport nemusí mít žádný návratový typ, nebo může vracet kolekci skalárních hodnot, kolekci komplexních typů nebo kolekci entit.
28002. Modul pro předběžné zpracování zahájil kontrolu služby.
28003. Databáze dosáhla maximální velikosti 16 GB.
28004. K připojenému svazku pro zálohování nelze získat přístup. Akci opakujte.
28005. Při odesílání požadavku klienta NTP zprostředkovatele času na server %1 došlo k chybě.
28006. Částice musí obsahovat atribut name.
28007. Klíč je neplatný.
28008. %1 pův_název nový_název
28009. Terminálovému serveru se nepodařilo nahradit certifikát podepsaný sám sebou, jehož platnost vypršela, použitý k ověření terminálového serveru u připojení SSL. Relevantní stavový kód byl %1.
28010. Výjimka brány Windows Firewall pro službu Brána TS umožňující síťovou komunikaci skládající se z dat klientských připojení Terminálové služby a dat služby vyrovnávání zatížení RPC-HTTP (která jsou odesílána mezi servery brány TS při použití vyrovnávání zatížení) byla zakázána. Tato výjimka je automaticky zakázána, pokud odeberete všechny servery brány TS z serverové farmy brány TS.
28011. Databázová operace byla ukončena, protože bylo dosaženo časového limitu.
28012. V umístění X neexistuje žádný soubor.
28013. Výraz prostředí X nelze analyzovat, protože není správně formátován.
28014. Tento příkaz %1 nepodporuje výstupní režim hodnot oddělených čárkou (/csv).
28015. Při získávání instance X došlo k výjimce.
28016. %1 (%2) %3Sloupec %4 tabulky %5 byl převeden na sloupec typu Tagged.
28017. Aktivační server oznámil, že byl překročen limit rozšíření DMAK.
28018. Element X neobsahuje definici Y a některé argumenty přetížení optimální metody rozšíření Z jsou neplatné.
28019. Došlo k chybě ověřování silného názvu. Nelze načíst soubor nebo sestavení Název sestavení . Pokud je pro sestavení použit podpis se zpožděním, ověřte, zda je pro token veřejného klíče ověřování vynecháno.
28020. Již je nainstalována jiná verze tohoto produktu. Instalaci této verze nelze dokončit. Chcete-li znovu nakonfigurovat nebo odebrat existující verzi produktu, použijte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy.
28021. Neplatná hlavička
28022. Vnořenou agregaci X nelze použít uvnitř agregace Y.
28023. Byla zachycena výjimka SQL s číslem X a zprávou Y.
28024. Byla volána funkce TransactionManager.Reenlist.
28025. Bylo zjištěno duplicitní ID objektu ze segmentu záznamu souboru %1.
28026. Vytvoření výčtu souborů se nezdařilo.
28027. Uživatel odpověděl na pomůcku %1; proměnná %2, odpověď %3.
28028. Minimální délka hesla: X; vyžadovány speciální znaky: Y
28029. Vygeneruje skript SQL pro přidání nebo odebrání zadaných funkcí a neprovede aktuální operaci. Lze použít s následujícími parametry: -A, -R, -ssadd a -ssremove.
28030. Nelze číst informace o výkonu pro čítače výkonnosti disků.
28031. Zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení (RODC) se nezdařilo, protože nelze kontaktovat primární řadič domény (PDC) %1.
28032. Cesta obsahuje neplatné znaky.
28033. Zadaná hodnota obsahuje neplatné znaky CRLF.
28034. Připojení bylo odmítnuto
28035. Zásada odkazuje na sestavení, které není uvedeno v seznamu plně důvěryhodných sestavení.
28036. Spojení bylo ukončeno vzdáleným hostitelem.
28037. [SC] %1 - SELHÁNÍ s chybou %2.
28038. Uložený konfigurační soubor: %1
28039. Odkaz na neplatný element : %1
28040. Clusterové službě se nepodařilo aktualizovat konfigurační data clusteru u prostředku určující sdílené složky. Zkontrolujte, zda je prostředek určující sdílené složky v online režimu a je přístupný.
28041. Nelze inicializovat hostitelský proces filtru. Probíhá ukončování.%1
28042. Znak oddělující název katalogu od zbývající části identifikátoru v textovém příkazu.
28043. Operace porušení sady stínových kopií se nezdařila, protože identity disku či oddílu nebylo možné vrátit zpět. Cílová identita již v počítači nebo clusteru existuje a je nutné ji maskovat, aby byla tato operace úspěšná.
28044. Nelze získat informace o kompletaci sloupců pro cílovou tabulku. Pokud tabulka není v aktuální databázi, musí být úplný název vytvořen pomocí názvu databáze (například [mydb]..[mytable](například [mydb]..[mytable]). To platí také pro dočasné tabulky (například název #mytable by byl zadán jako tempdb..#mytable).
28045. K dokončení požadované operace je napájení nedostatečné.
28046. Typ hodnoty %1 je u obou položek různý.
28047. Konfigurace agenta webu Windows Update v tomto počítači neobsahuje synchronizaci se serverem služby Windows Server Update Services. Konfiguraci agenta webu Windows Update musí provést správce. Aby se změny mohly projevit, klepněte po dokončení konfigurace na tlačítko Opakovat.
28048. Odeslána funkce SendTo: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8
28049. Zadejte jiné heslo.
28050. Instance je určena jen pro čtení.
28051. Zadaný klíč je neplatný.
28052. Styl použitý pro odrážky
28053. Je aktivována, když dojde ke změně textu v ovládacím prvku.
28054. Při určování, zda byly v metabázovém souboru provedeny textové úpravy, došlo k chybě. Nebyly provedeny žádné změny.%1%2%3%4%5
28055. %1!-15.15s! - Zobrazí seznam objektů zadaného typu.
28056. Vybraný jazyk XSLPattern není v této verzi jazyka MSXML podporován.
28057. Zálohování se nepodařilo. Provedli jste dříve úplné zálohování?
28058. V čem je rozdíl?
28059. Typ Clr pro tento typ prostředku nemůže být typ hodnoty.
28060. Objekt „exports“ nemůže obsahovat více než jeden element, pokud má vlastnost ImportDefinition.ImportCardinality hodnotu ImportCardinality.ZeroOrOne nebo ImportCardinality.ExactlyOne.
28061. Klient se prokázal neplatným tokenem akcelerátoru přihlášení.
28062. Velikost stránky není celočíselným násobkem velikosti vektoru svazku, na němž je index umístěn.
28063. K této zprávě MessageId X již byla přidružena nevyřízená operace zjišťování. Do hlavičky MessageId zadejte jinou hodnotu.
28064. V důsledku odstranění třídy nebo definice možnosti byly v konfiguraci odstraněny některé osamocené položky. Zkontrolujte znovu konfiguraci serveru.
28065. Server je nyní zapnut.
28066. /istg [SEZNAM_AGENTŮ_DSA] [/verbose]
28067. Místní disk (%1)
28068. Operace se nezdařila, protože byla volána z popisovače při aktivním pracovním postupu. Dokončení operace vyžaduje, aby pracovní postup byl nečinný, a pracovní postup nelze provádět, je-li obsažen v obslužné rutině událostí.
28069. Nelze inicializovat správce transakcí XA koordinátoru MS DTC. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak funkce správce transakcí XA bude vypnuta.
28070. Hodnota pro akci pro případ překročení omezení svěřené paměti není platná. Zadejte platnou hodnotu, například TerminateApp nebo LogEvent.
28071. V programu Windows Media Player došlo k chybě při komunikaci s přenosným zařízením nebo jednotkou CD.
28072. Kontrola konzistence metadat DFS mezi řadiči domény a primárním řadičem domény....
28073. Novou aktivační událost nelze přidat do sady aktivačních událostí.
28074. Předaný argument nelze serializovat.
28075. Otevřený soubor s tímto identifikačním číslem neexistuje.
28076. Přesun ohniska dozadu
28077. Třída CmsSigner musí být prvním podepsaným se členem NoSignature.
28078. Nelze vytvořit kolekci X, protože provádění dotazu SQL se nezdařilo. Podrobnosti naleznete v informacích o vnitřní výjimce.
28079. Omezení nákladů byla odmítnuta.
28080. Vnitřní chyba: Soubor databáze nebyl nalezen.
28081. Stínovou kopii svazku %2 nelze vytvořit z důvodu chyby při vytváření potřebných struktur na disku.
28082. Požadovaná operace vyžaduje kontext SqlClr, který je k dispozici pouze při spuštění v procesu serveru Sql Server.
28083. Požadavek RASSEL.DLL na popisovač řízení přístupu k asynchronním mediím se nezdařil.
28084. Aktualizace je ve zdroji dat X podporována pouze v případě, že je určena událost UpdateCommand.
28085. Zdroj události nepodporuje odběry, ve kterých by bylo možné pokračovat.
28086. Během migrace identifikátorů kontaktů došlo k chybě nástroje MSDTC. Při pokusu došlo k chybě: %1.
28087. Klient Certifikační služby byl spuštěn s nesprávnými parametry: %1.
28088. Hodnota příznaku: Připojovací bod
28089. Prostředek nutný ke splnění požadavku není k dispozici.
28090. Sestavení Název sestavení nemá základ kódu.
28091. Odběr událostí pro X se nezdařil.
28092. V aktuálním stavu nelze zapsat poziční parametry. Modul pro zápis nemůže zapsat poziční parametry do formuláře atributů, protože modul pro zápis začal zapisovat elementy, a nemůže ani rozbalit poziční atributy, protože vlastnost UnderlyingType pro typ Název typu má hodnotu Null. Zkuste přesunout člena pozičních parametrů více dopředu v datovém proudu uzlu na místo, kde modul XamlXmlWriter ještě může zapisovat atributy.
28093. REPLACE Přepíše soubory.
28094. Bylo očekáváno reálné číslo.
28095. Došlo k přetečení celého čísla.
28096. Chyba analýzy manifestu: Entity parametrů nelze použít uvnitř deklarace značek ve vnitřní podsadě.
28097. Službě Windows Servicing se nezdařilo dokončení procesu změny aktualizace %1 z balíčku %2(%3) do stavu %4(%5).
28098. MAPI: Byl překročen limit relace.
28099. Atribut Atribut zadaný jako mapování schématu pro X neexistuje.
28100. Chyba nástroje Oprava spouštění systému

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions