English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

30001. Hodnota Ticks musí být v rozsahu od DateTime.MinValue.Ticks do DateTime.MaxValue.Ticks.
30002. Zadaný popisovač nebyl nalezen.
30003. Při zapisování změn do samostatného kořenového adresáře systému Windows 2000 došlo k chybě 0x%1!x!.
30004. Typ dat sloupce konfiguračního souboru aplikace nebyl rozpoznán. Přeinstalujte aplikaci.
30005. Vlastnost názvu kategorie nebyla nastavena.
30006. Popisovač není inicializován.
30007. Při inicializaci ovladače standardu WDM čtecího zařízení se nepodařilo otevřít čtecí zařízení: %1
30008. Parametr %1 nelze definovat více než jednou v rámci stejného příkazu xsl:call-template nebo xsl:apply-templates.
30009. Selhala operace vytvoření balíku. Balík online již existuje.
30010. Určená jednotka [%1!c!:] nesplňuje všechny nezbytné požadavky k uložení požadovaných dočasných souborů instalace.
30011. Pro objekt DataSet a DataTable nemohou existovat různé hodnoty vlastnosti vzdáleného formátu.
30012. Ovladači [NETFTAPI] se nepodařilo zadat dotaz na parametry pro adresu %1 (stav %2).
30013. Zaškrtnutím této možnosti zahrnete disk #%1 (s podpisem %2) do obnovení nástroje ASR.
30014. Najde všechny virtuální adresáře s konfigurační vlastností path nastavenou na hodnotu /.
30015. Web %1 byl zakázán, protože kořenová aplikace definovaná pro web není platná. Informace, proč je kořenová aplikace neplatná, naleznete v předchozí zprávě v protokolu událostí.
30016. zápis do mapy clusterů musí ukazovat na platný prvek rejstříku šifer.
30017. Program Windows Media Player nemůže otevřít zadanou adresu URL. Ověřte, zda konfigurace programu Windows Media Player umožňuje používat všechny dostupné protokoly, a akci opakujte.
30018. Nebyly nalezeny žádné cíle.
30019. Cíl odkazu <%1> pro odkaz <%2> není přístupný.
30020. Tato funkce nepodporuje zobrazovací zařízení GDI pro zrcadlení, protože k zobrazovacím zařízením GDI pro zrcadlení nejsou připojeny žádné fyzické monitory.
30021. Kroky po obnovení součásti se nezdařily.
30022. Hodnota vlastního atributu Atribut musí být větší než X.
30023. Aktuální možnosti: <žádné>
30024. Probíhá pokus o ukončení...
30025. Zadaný typ prostředku nebyl nalezen.
30026. Stav připojení klienta vzdáleného přístupu v %1 byl potvrzen. Nastavení klienta neodpovídá požadavkům pro úplný přístup k síti. Klient bude ponechán v karanténě. Klient vzdáleného přístupu použil toto přihlašovací jméno: "%2".
30027. Při odesílání příkazu ping na proxy server HTTP byl odepřen přístup.
30028. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 31 - zapnuto
30029. Nelze se připojit k databázi SQL X pro cyklické dotazování na závislost mezipaměti.
30030. Řízení činnosti clusteru již bylo obnoveno.
30031. Zprostředkovatel členství služby Active Directory nepodporuje nové získání hesla.
30032. Došlo k chybě protokolu. Myš bude obnovena do známého stavu.
30033. Šablona X nemůže odkazovat na jinou šablonu X.
30034. Váš aktuální přehrávač nepodporuje licenci pro tento soubor. Můžete použít novější verzi přehrávače nebo se obraťte na poskytovatele obsahu, který vám poskytne další informace.
30035. V zásadách skupiny se nezdařila aktualizace připojení tiskárny %1 pro počítač. Kód chyby %2. Tato situace může nastat v případě, že je název připojení tiskárny nesprávný, pokud nastaly potíže se zásadami skupiny nebo v případě, že zařazovací služba tisku nemůže kontaktovat tiskový server. Zásady skupiny se budou pokoušet periodicky o aktualizaci tohoto připojení tiskárny.
30036. Tato úloha je zaregistrována, ale její spuštění se nemusí zdařit. Je třeba povolit oprávnění přihlášení dávky pro zaregistrovaný objekt úlohy.
30037. Zadaný název %1!ls! není platný: Název souboru nebo objektu adresáře vytvořeného při nastavování vlastnosti UseRestrictedCharacterSet smí obsahovat pouze znaky ANSI.
30038. Služba protokolování událostí byla ukončena.
30039. Delegát klienta neposkytl certifikát, ale k dispozici jsou jiné uživatelské certifikáty.
30040. Bylo přijato upozornění Změna popisovače svazku pro svazek, který nespravuje služba RSM. Upozornění bylo ignorováno.
30041. %1 (%2) %3Databázový stroj zastavil instanci (%4).
30042. V žádném řadiči domény není spuštěna adresářová služba
30043. Vlastnost není platná.
30044. Vytváření výchozí pozice z cílového serveru %1
30045. V záloze není zahrnut žádný ze zadaných svazků.
30046. Change the test suite
30047. Název obrázku buňky legendy. Chcete-li tuto vlastnost použít, nastavte vlastnost CellType na hodnotu Image.
30048. Službu WinRM (Windows Remote Management) nelze nakonfigurovat na vzdálený přístup, protože zásady skupiny neumožňují změny místní brány firewall. Zkontrolujte nastavení zásad skupiny, aby umožňovaly výjimky místní brány firewall a přidejte službu WinRM mezi výjimky brány firewall.
30049. Po přidání nebo odebrání oddílů není mezipaměť plně aktualizována. Zopakujte operaci.
30050. Synchronizace tajných klíčů replikace jen pro čtení
30051. Zadaný obdélník je neplatný.
30052. Graf byl otevřen ve stejném procesu s jiným názvem databáze než při prvním otevření.
30053. Název předmětu požadavku je příliš dlouhý nebo neplatný.
30054. Počáteční čas zásady musí mít hodnotu mezi 0 a 24 hodinami. Zadejte novou hodnotu.
30055. Identifikační číslo procesu (PIN) je %1.
30056. Nelze formátovat. Svazek je chráněn proti zápisu.
30057. ExtendedProperty je již součástí ExtendedPropertyCollection.
30058. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) zakazuje protokol %1, protože protokol nemohl potvrdit změnu identity pro fond aplikací. Chcete-li protokol znovu povolit, vyřešte problémy a službu WAS recyklujte.
30059. Proces se nenachází v režimu zpracování na pozadí.
30060. Výjimka ve zpětném volání: X.
30061. Soubor doplňkových atributů má popisovač. Popisovač byl odebrán.
30062. Srí Lanka
30063. Paket SOAP kódu XML ve zprávě se neshoduje s odpovídající definicí schématu XML. Změňte kód XML a akci opakujte.
30064. Přístup k atributu není povolen, protože atribut vlastní správce účtů zabezpečení (SAM).
30065. Neplatný formát názvu sestávajícího ze 3 částí pro vlastnost UdtTypeName.
30066. Od serveru RADIUS %1 byla přijata neplatná odpověď. %2
30067. %1 zjistil, že zařízení '%2' rozpoznalo formát, který neoznačuje jako podporovaný (%3).
30068. Síťové rozhraní nepodporuje tento identifikátor OID (identifikátor objektu).
30069. Správce programu NetShow v umístění v síti %1 zastavil disk %2.
30070. Qualifier name too wide
30071. Dotazování na závislost mezipaměti SQL pro databázi SQL X se nezdařilo kvůli potížím s oprávněním.
30072. Služba COM+ nemohla načíst požadovaný zdroj řetězce. Identifikátor zdroje řetězce nebyl nalezen. Příčinou je chyba v lokalizačním procesu tohoto produktu, která by měla být oznámena zákaznické podpoře společnosti Microsoft. Binární data této události obsahují identifikátor zdroje, jehož načtení se nezdařilo. %1
30073. Neplatné ID zprávy
30074. Nelze vytisknout směrovací tabulku: %1
30075. Některé položky historie nelze zobrazit. Počkejte několik minut a akci opakujte. Pokud tento postup nefunguje, vymažte historii a opakujte pokus.
30076. Základ doplňku tvoří rozhraní. Jako platný základ doplňku ale bylo označeno několik rozhraní. Doplněk X v Y
30077. Adaptér sítě Token Ring %1:
30078. Adresa byla přesměrována více než jednou.
30079. Při kontrole oblasti spouštění bylo zjištěno poškození.
30080. Počet chyb %1!14u! %2!14u!
30081. CHYBA – Disk zadaný jako úložiště záloh obsahuje nepostradatelný svazek: %1.
30082. Pole InitOnly (s příznakem ReadOnly) lze inicializovat pouze v konstruktoru typu či instance.
30083. Identifikátor X atributu je poskytnut uprostřed vlastnosti TargetName typu EntityPropertyMappingAttribute.
30084. Funkce DxgkDdiOPMGetInformation nemůže vrátit používanou verzi zprávy SRM, protože aplikace nikdy úspěšně nepředala zprávu SRM do chráněného výstupu.
30085. Index obsahu nelze v aktuálním stavu odebrat. Zakažte jej a odeberte.
30086. Definice omezení identity elementu %1 keyref má atribut refer %2, ale nebyl nalezen žádný odpovídající klíč nebo jedinečná definice.
30087. Tabulka nebo zobrazení použité ve vazbě
30088. Prostředek adresy IP clusteru %1 uvolnil zapůjčení adresy IP %2.
30089. %1!d! položky
30090. Scénář %1 obsahuje chybu konfigurace v prostoru názvů registru WDI. Služba Diagnostic Policy Service bude tento scénář ignorovat.
30091. Struktura FieldInfo neodpovídá cílovému typu.
30092. Vyloučení přípony názvu souboru
30093. Nelze inicializovat instanci ESE z důvodu chyby %1!d! %2.
30094. Osy oblasti grafu
30095. Tato událost nastane při procesu odpojení.
30096. Příkazový řádek nesmí mít více než 259 znaků.
30097. Uživatel %2 odstranil úlohu %1 služby Plánovač úloh.
30098. CoID=%1: Uživatel %2 se pokouší vytvořit propojení se serverem pro vzdálený přístup pro připojení s názvem %3 pomocí následujícího zařízení: %4.
30099. Požadavek byl zrušen.
30100. Třída DeferrableContent je povolena pouze v třídách ResourceDictionaries.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions