English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

8301. Služba publikování na webu (Webová služba) nevytvořila platné adresy URL pro virtuální web %1. Virtuální web %1 bude proto zastaven. To může být způsobeno přítomností neplatných znaků ve vazbách webu. Ve vazbách webu nejsou povoleny následující znaky: \ " / \\ [ ] : | < > + = ; , ? * % # @ { } ^ `. Chcete-li tento problém vyřešit, odeberte neplatné znaky z vazby webu.
8302. Zobrazení souboru nelze mapovat.
8303. Povinný název cesty
8304. Nezdařilo se otevřít zařízení svazku.
8305. Není-li uveden klíč LoadWorkflowByInstanceKeyCommand.AssociateLookupKeyToInstanceId , musí být k instanci přidružen klíč LookupInstanceKey. V opačném případě skončí operace LoadWorkflowByInstanceKeyCommand neúspěšně. Z tohoto důvodu není možné určit klíč LookupInstanceKey v kolekci InstanceKeysToAssociate, pokud není nastaven klíč AssociateLookupKeyToInstanceId.
8306. Nastaví vlastnosti serverAutoStart a id u webu s názvem Default Web Site.
8307. ls: soket
8308. Systém přeskočil zjišťování závislého sestavení Název sestavení .
8309. Databázi nelze otevřít. Ověřte, zda je databáze funkční.
8310. Argument byl typem hodnoty, který není podporován.
8311. Při zápisu certifikátu pro %1 nebylo možné zapsat nebo obnovit certifikát %2, protože u nového soukromého klíče, který bude vygenerován, je požadována ochrana pomocí silného soukromého klíče a certifikáty počítačů nepodporují ochranu pomocí silného soukromého klíče.
8312. Nelze získat přístup k metadatům DFS pro <%1>.
8313. Press any key to exit.
8314. Tento obsah vyžaduje, aby byly povoleny zásady měření.
8315. Adresy protokolu IPv6 serverů NIS+ dostupných klientovi
8316. Požadovaný identifikátor objektu (OID) nelze najít.
8317. U textového uzlu je již uvedena hodnota.
8318. Neočekávaný znak rovná se (=) hned za X. Zkontrolujte, zda nechybí oddělovací čárka.
8319. Nepodařilo se smazat příznak pro jediné spuštění programu CHKDSK.
8320. Došlo k chybám kompilátoru.
8321. Při inicializaci importní knihovny ldifldap došlo k chybě: %1!d!
8322. Program Ochrana prostředků systému Windows nemohl provést požadovanou operaci.
8323. Neplatný index.
8324. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Odpověď přijatá z cílového počítače není platná.
8325. Nelze přidat fond filtrů pro jednotlivé uživatele pro relaci %2.%1
8326. Událost PreRestore byla úspěšně odeslána do modulů pro zápis.
8327. Rozhraní ISAPI %1 se samo označuje jako chybné. Žádný důvod nebyl rozhraním ISAPI uveden.
8328. Jako oddělovač desetinných míst nelze použít prázdný řetězec.
8329. Parametr WaitReason je k dispozici pouze v případě, že stav ThreadState podprocesu je nastaven na hodnotu Wait.
8330. Hodnota atributu %1 není podle definice DTD nebo schématu platná.
8331. Časový limit sledovacího zařízení
8332. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo obnovit certifikát %2, protože nebyla nalezena certifikační autorita pro vydání šablony certifikátu.
8333. Odebere zadaný virtuální web z počítače. Musí být zadán přesný identifikátor webu odkazující na existující web.
8334. Soubor s digitálním podpisem je poškozen.
8335. Nelze vytvořit volání vazby s objektem neúčastnícím se volání.
8336. Požadován domovský adresář - zapnuto
8337. Profil následného přihlášení nepoužívá k ověření pověření uživatele.
8338. Připojit webové části na této stránce
8339. Šablona UriTemplate X není platná. Šablona UriTemplate nepodporuje dvě sousední proměnné bez literálů ve složených segmentech (například v segmentu Y).
8340. Pro tento algoritmus nemá uvedený klíč platnou velikost.
8341. Ověřování DTD při vytváření dokumentu DOMDocument pomocí možnosti NewParser nebo nástroje MXXMLWriter není podporováno.
8342. Obecné technické indikátory
8343. %1 (%2) %3Údaje o času pro soubor protokolu %4 pro obnovení neodpovídají předchozímu souboru protokolu.
8344. Server nevyřídil rozsah: X.
8345. Obraz migrace již existuje. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
8346. Klient se prokázal příchozím tokenem, ale zpracování bylo přerušeno ještě před prověřením tokenu.
8347. Systém Windows se nemůže připojit k této síti Server odmítl uživatelská pověření.
8348. Všichni agenti DSA v lokalitě %1 (s názvovým kontextem pro přenos a hostitelské služby) jsou kandidáti na bridgehead server.
8349. Fond aplikací %1 nebyl zakázán. Požadavek ovladače HTTP.sys na zákaz fondu aplikací se nezdařil. Datové pole obsahuje číslo chyby.
8350. Délka bloku neodpovídá svému doplňku.
8351. Požadovanou operaci nelze dokončit, protože připojení bylo přerušeno.
8352. Více cílů zálohy je povoleno pouze při vytváření zálohy na disk.
8353. Schází požadované parametry -
8354. Informace o rozšířeném atributu nelze ze souboru 0x%1 přečíst.
8355. Operaci nelze použít, protože implementace oboru názvů je určena pouze pro čtení.
8356. Obnovení součástí %1 bylo úspěšně dokončeno v %2.
8357. Hodnota %1 není jednou z #all%2.
8358. Přenosné zařízení nemá dostatek úložného prostoru pro dokončení této operace. Vymažte v přenosném zařízení některé nepotřebné soubory a akci opakujte.
8359. Volaná funkce nemohla zkontrolovat použití subjektu.
8360. Program Windows Media Player nemůže získat přístup k souboru. Soubor je pravděpodobně používán, nemáte přístup k počítači, v němž je soubor uložen, nebo nastavení serveru proxy není správné.
8361. Je vyžadováno potvrzení nového hesla.
8362. Server obdržel zprávu o neočekávaném odpojení klienta.
8363. Platnost hesla vypršela - zapnuto
8364. Služba není k dispozici. Kanál přenosu bude uzavřen.
8365. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny, protože nebyl nalezen svazek úložiště stínové kopie.
8366. Přidání odpovědi HTTP od operace X do výstupní vyrovnávací paměti ASP.NET.
8367. Systém událostí modelu COM+ zjistil při vnitřním zpracování chybný návratový kód. Hodnota HRESULT byla %3 z řádku %2 z %1. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft a informujte je o této chybě.
8368. Zprostředkovatel zaznamenal chybu při zpracování zpráv služby Plug and Play. Je třeba restartovat Virtuální diskovou službu. %1
8369. Došlo k potížím při přesměrování.
8370. Server %1 nebyl v síti nalezen.
8371. Tato operace není platná.
8372. Kolekce WizardSteps může obsahovat pouze jednu třídu CreateUserWizardStep.
8373. Klient Certifikační služby nemůže najít požadované rozhraní v poskytovateli %1. Kód chyby %2.
8374. Stránku nelze nalézt.
8375. Došlo k problémům s vyhledáváním řadičů domény určených jen pro čtení. Chyba: 0x%1!x!
8376. Operace je neplatná pro daný objekt kanálu služby RPC.
8377. Typ Název typu je vybaven funkcí ComUnregisterFunction, která nebude volána, protože typ není registrován.
8378. Upozornění metody System.AddIn.AddInStore.FindAddIn: Typ Název typu je obecný a nelze jej použít jako zobrazení hostitele.
8379. Nástroj Scenario Event Mapper nemohl spustit nový scénář pro zprostředkovatele %1 (ID události %2), protože již probíhá maximální počet scénářů.
8380. Nelze zavést žádný transport.
8381. Transakce se nezdařila.
8382. Katalog byl úspěšně obnoven.
8383. Pravá hodnota ArrayIndexer s typem položky pole Název typu a typem výsledku Název typu není podporována, protože typ Název typu není kompatibilní s typem Název typu.
8384. Požadovaný argument nebyl nalezen nebo je chybný.
8385. Úloha %2 byla úspěšně odstraněna z virtuálního adresáře %1.
8386. Přístupy k tiskárnám %1
8387. Operace nemůže být provedena, protože existují podřízené objekty. Tato operace může být provedena pouze s listovým objektem.
8388. Nezdařilo se přemístění součásti, protože cílová aplikace již neexistuje
8389. pole X je označeno jako neserializované.
8390. Ze serveru byla přijata zpráva s odpovědí NULL. Důvodem může být neshoda kontraktů mezi klientem a serverem. Ověřte, že pracovní postup na straně serveru je konfigurován pro obousměrný provoz.
8391. Program Diagnostika disků zjistil chybu S.M.A.R.T. na disku %1 (svazky %2; ID hardwaru %3). Protože však tento disk často nesprávně ohlašuje chyby, ignoroval program Diagnostika disků tuto událost a byl ukončen bez zásahu uživatele.
8392. Prostředek clusteru %1 nelze uvést do online režimu, protože se nepodařilo spustit přidruženou službu. Návratový kód služby: %2. Ověřte další události související se službou a přesvědčte se, zda je služba spuštěna správně.
8393. Jedna nebo více řadových číslovek buněk je neplatných.
8394. Správce %4 převzal vlastnictví úlohy %2 od uživatele %3. Identifikátor úlohy byl %1.
8395. V oboru vícesměrového vysílání %1 byla zjištěna ztráta paměti. Jeden z následujících směrovačů je chybně nakonfigurován: %2
8396. Operace služby OLE DB s více kroky vedla k vytvoření chyb. Zkontrolujte všechny hodnoty stavů služby OLE DB, jsou-li k dispozici. Nebyla provedena žádná akce.
8397. Zadaný formát jednotky není platný nebo podporovaný.
8398. Jeden nebo více certifikátů správy licencí TS není platný.
8399. Správce transakcí vypnul podporu vzdálených a síťových transakcí.
8400. Kolekce X obsahuje element null.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions