English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

5401. Tuto vlastnost nelze upravovat v Empty Size3D.
5402. Adaptéry doplňků musí být objekty třídy marshal-by-reference. Nesprávný adaptér doplňků: X
5403. Element link musí definovat atribut href.
5404. (GMT+10:00) Hobart
5405. Odinstalace byla úspěšně zaznamenána do databáze. Tato služba Active Directory Domain Services (%1!S!) nebude znovu spuštěna.
5406. Soubor nebyl filtrován, protože je chráněn heslem.
5407. Zobrazení je již zmrazeno
5408. Jeden nebo více požadovaných členů transakce není přítomno.
5409. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) úspěšně obnovil tiskovou frontu %1. Není nutná žádná akce uživatele.
5410. Zařízení používané v aktuálním aktivním zdroji pro ovládání zařízení nadále není dostupné.
5411. Počítači byla úspěšně přidělena adresa ze sítě, takže se nyní může připojovat k jiným počítačům.
5412. Volajícímu nejsou přidělena všechna odkazovaná oprávnění nebo skupiny.
5413. Nástroj diagnostiky paměti systému Windows otestoval paměť počítače a zjistil chyby hardwaru. Chcete-li tyto potíže identifikovat a odstranit jejich příčinu, obraťte se na výrobce hardwaru.
5414. Služba Plánovač úloh se nemůže připojit k procesu modulu úloh %1. Další údaje: Hodnota chyby: %2
5415. Obsah (Y) se neshoduje s žádnými vlastnostmi v X. Ověřte, že je ve správném formátu.
5416. Nebylo zadáno žádné místní sestavení pro dokončení identifikátoru URI=X.
5417. Nelze vygenerovat kód hash pro toto sestavení - X.
5418. Správce systémových prostředků není spuštěn.
5419. Popis: Přidá lokalitu do adresáře.
5420. Selhala aktualizace schématu: Identifikátor MAPI je rezervován.
5421. Identita procesu pro účet webového serveru musí mít místní profil uživatele. Podrobnosti týkající se vytvoření místního profilu uživatele pro účty počítačů a domén najdete v souboru Readme.
5422. Příznaky musí tvořit některou kombinaci hodnot %1.
5423. Počet nemůže být menší než nula.
5424. Určená položka je obsažena v časopise, který již není k dispozici.
5425. Zadaná cesta není platná.
5426. Operace se souborem (otevření, mapování, čtení nebo zápis) se nezdařila.
5427. Systém Windows se nepodařilo zavést, protože požadovaný soubor chybí nebo je poškozen.
5428. Uzel výrazu musí přepsat vlastnost Název vlastnosti.
5429. Při vytváření objektu Blob registru s objektem NameInfo došlo k chybě 0x%1!x!.
5430. Odebírání uživatele ze souborů v šifrované složce %1
5431. Byl zjištěn začátek pásku nebo oddílu.
5432. ID hledaného pracovního procesu
5433. , arcount = %1!d!
5434. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Vyčerpání časovače pominulo.
5435. Return Value has a parameter id.
5436. Parametry výjimek jsou chybné. Tato výjimka již existuje.
5437. Tato vlastnost již byla nastavena a nelze ji upravovat.
5438. Ovladač zobrazení přestal odpovídat.
5439. Třída Terminal není platná.
5440. Předsdílený klíč
5441. Klient služby WinRM nemůže požadavek zpracovat. Minimální požadavek na položky dávky: %1!d!
5442. X RepeatBehavior nepředstavuje počet iterací a nemá hodnotu IterationCount.
5443. Tabulka již existuje.
5444. Parametr %1 vyžaduje, aby pro %3 v příkazu %4 nebyl zadán parametr %2.
5445. Nástroj X je již aktivní v tomto kontextu úprav. Stejnou instanci nástroje úkolů lze aktivovat pouze jednou.
5446. V objektu ObjectStateManager nelze najít objekt s klíčem shodujícím se s klíčem zadaného objektu. Ověřte, zda objekt, na který musí být změny použity, není ve stavu Added a zda se jeho klíčové hodnoty shodují s klíčovými hodnotami dodaného objektu.
5447. Sériový ovladač zjistil chybu hardwaru na zařízení %2 a vypne toto zařízení.
5448. Oprava chyb v popisovači rastrového obrázku prostoru v bloku %1
5449. Došlo k neopravitelnému přetečení zásobníku.
5450. Ve zdroji %1 nebyl nalezen odpovídající typ média.
5451. Změna hesla byla dokončena.
5452. %1 (%2) %3Systémový parametr maximální velikosti vyrovnávací paměti (%4) je menší než prahová hodnota pro zastavení vyprazdňování (%5).
5453. Styl značky položky legendy
5454. Klíč nebo název položky
5455. /dnslookup Povolí vyhledání adresy IP.
5456. Čítače výkonu
5457. Služba Koordinátor distribuovaných transakcí společnosti Microsoft byla úspěšně odebrána.
5458. Server DNS zjistil kritickou chybu ze služby Active Directory. Zkontrolujte, zda služba Active Directory pracuje správně. Rozšířené ladicí informace o chybě (mohou být prázdné): %1. Chyba je uložena v datovém bloku události.
5459. Komentář nebyl uzavřen.
5460. Úloha byla zastavena, protože počítač není nečinný.
5461. Doba vymezená pro přihlášení k %1 skončila v %2.
5462. Velikost (v bajtech) síťových paketů používaných ke komunikaci s instancí serveru SQL Server.
5463. Nelze vytvořit kolekci schématu X;
5464. Došlo ke změně počtu soukromých delegátů na aktivitě X. Soukromý stav aktivity by měl být podle definice neměnný a neměl by záviset na nastavení. Obraťte se na autora aktivity s poukazem na pokyny pro vytváření aktivit.
5465. Byl učiněn pokus o uložení hodnoty větší než maximální hodnota cíle.
5466. Určený koncový bod již byl přihlášen.
5467. Služba replikace souborů byla ukončena po nezdaru při vyhodnocení výrazu.
5468. Vztah Core Properties relationship odkazuje na součást, která má nesprávný typ obsahu.
5469. Cizí zaregistrované objekty zabezpečení nemohou být členy univerzálních skupin.
5470. Server nepodporuje protokol HTTP 1.1.
5471. Sledování čtecího zařízení %2 obdrželo kód nezachycené chyby: %1
5472. Hodnota Y zadaná pro atribut Atribut není v konfiguraci zprostředkovatele X platná. Platné jsou pouze hodnoty High, Normal a Low.
5473. Hypervisor nemůže tuto operaci provést, protože zadaný index VP není platný.
5474. Neplatný objekt tymed
5475. Neplatný typ minimální možné hodnoty ve vlastním atributu Atribut
5476. Zadaná e-mailová adresa je již použita. Zadejte jinou e-mailovou adresu.
5477. Název účtu neobsahuje zpětné lomítko.
5478. Hodnota tohoto parametru nesmí být nekonečno.
5479. Zadaný cílový tajný klíč protokolu CHAP je neplatný. Maximální velikost tajného klíče protokolu CHAP je 16 bajtů. Minimální velikost je 12 bajtů, pokud není použit protokol IPSec.
5480. Text zobrazený pro zaškrtávací políčko pro zapamatování identity
5481. Členy pole jen pro čtení X nelze předat jako parametr Ref nebo Out (kromě případu, kdy se nacházejí uvnitř konstruktoru).
5482. Pro tuto operaci nebyl filtrem definován ovladač.
5483. Klient neposkytl token federace.
5484. Předávající strana protokolu IPSec na platformě NAP úspěšně přidala zásady IPSec do počítače.
5485. Seznam kódových skupin
5486. Skutečný datový typ vlastnosti neodpovídá očekávanému datovému typu vlastnosti.
5487. Seskupený index nelze odstranit.
5488. Nebyly nalezeny žádné relace iSCSI pro cíl, bylo však odebráno trvalé nastavení přihlášení k cíli.
5489. V operaci nelze pokračovat, protože bylo použito několik kolidujících ovládacích prvků.
5490. Určuje, zda ovládací prvek způsobí spuštění ověření.
5491. Inovaci zabezpečení nelze dokončit, protože server nemůže operaci provést. Opakujte akci později.
5492. Při pokusu o publikování tiskárny do adresářové služby Active Directory nebylo pomocí služby zařazování tisku možné vytvořit ani aktualizovat tiskovou frontu v kontejneru %1. Chyba: %2. Tiskárna není ve službě Active Directory publikována a nelze ji hledáním v této službě nalézt.
5493. Metoda FlushFinalBlock() byla pro proud CryptoStream volána dvakrát. Tuto metodu lze volat pouze jednou.
5494. Instalační program koordinátoru MS DTC zjistil, že existující prostředek clusteru pro koordinátor MS DTC je novější verze. Upgrade instalace tedy není nutný. %1
5495. Nelze přidělit požadovanou paměť.
5496. Zadaná operace vyžaduje hodiny, avšak žádné hodiny nejsou k dispozici.
5497. Zápis metadat: Svazek %2 vrátil chyby při pokusu o změnu metadat. Pokud budou chyby přetrvávat, dešifrujte svazek.
5498. Internal error: invalid truncation cause code.
5499. Pro souboru 0x%1 se nepodařilo nastavit seznam atributů.
5500. c: vlastní. Data o stavu relace a uložené procedury jsou uloženy ve vlastní databázi. Je nutné zadat název databáze.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions