English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

8201. Objekt Lob je jen pro čtení.
8202. Chyba: Pravděpodobně dochází k nekonečnému rekurzivnímu stavu. Tento stav nelze úspěšně opravit.
8203. Příznak IgnoreCase lze použít pouze s argumenty řetězce.
8204. Adresář X není povolen, protože aplikace je předkompilována.
8205. Parametr targetType musí být typu IdentityReference.
8206. Záložka je neplatná.
8207. Chyba ochrany proti kopírování: Sektor neobsahuje platný klíč.
8208. V objektu nebyl nalezen žádný z požadovaných atributů.
8209. Vráceny licence s nezaručenou přesností
8210. Videozařízení nelze spustit.
8211. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada správy, protože byla splněna podmínka Uzel %2 je mimo provoz. Zásada přidělení prostředků: %1 Podmínka: Uzel %2 je mimo provoz.
8212. Nastaví nebo zobrazí klíč SyncIntervalinSeconds v registru serveru.
8213. Typ Název typu neimplementuje rozhraní IComparable. Porovnání nelze provést.
8214. Metoda nebo operace není implementována.
8215. Styl tlačítka pro pokračování
8216. Typ grafu Název typu nepodporuje sekundární osu X.
8217. Neplatné oprávnění
8218. Tato informace není pro daný typ události k dispozici.
8219. Cesta pro přetažení souboru X není platná.
8220. Vyvolaný člen není podporován před vytvořením typu.
8221. Zobrazí seznam všech požadavků právě prováděných v počítači.
8222. Domény, které se nezdařilo přidat do seznamu podporovaných domén (%1): %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12
8223. Došlo k vnitřní chybě systému Windows.
8224. Datové vazby pro položky nabídky v nabídce
8225. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Není k dispozici dostatek paměti.
8226. Operace se nezdařila, protože protokol je vyhrazený.
8227. Služba Active Directory Domain Services vypíná počítač za účelem dokončení operace přejmenování domény.
8228. Název adresáře je neplatný.
8229. Došlo k chybě klasifikace schématu.
8230. Neexistuje takový podpříkaz. K získání nápovědy použijte příkaz /?.
8231. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) obnovil ovladač pro jinou architekturu procesoru než se nachází v cílovém počítači. Nástroj Printbrm.exe se pokusí najít a nainstalovat nativní verzi ovladače %1 v cílovém počítači %2. Pokuste se tisknout do tiskové fronty a v případě potřeby nainstalujte nativní verzi ovladače ručně.
8232. Při trasování události došlo k chybě E_OUTOFMEMORY. Tato chyba se vyskytla celkově %1krát.
8233. Maximální šířka sloupce nesmí být menší než -1.
8234. Struktura ID zabezpečení není platná.
8235. Součást Enforcement Client technologie NAP (Network Access Protection) neodpovídá. Některé síťové služby nebo prostředky pravděpodobně nebudou k dispozici. Pokud potíže přetrvají, zkuste připojení vzdáleného přístupu odpojit a znovu navázat, nebo se obraťte na správce serveru vzdáleného přístupu.
8236. Upgrade úloh modulu kompatibility nebyl určen.
8237. Adresa MAC = %1
8238. Instalační program čeká na vytvoření objektu konfigurace služby MSMQ (objektu msmq).
8239. Neznámý typ úrovně
8240. Machine Access Warning Level Icon
8241. Typ Název typu musí být v tomto kontextu zařazen podle odkazu.
8242. Nelze vytvořit soubor schématu protokolu činnosti. Název souboru je %1. Ověřte, zda existuje složka protokolu činnosti a zda účet síťové služby, pod kterým je spuštěna služba Fax, má oprávnění k zápisu do této složky. Jestliže soubor schema.ini existuje, ověřte, zda není používán jinými aplikacemi. Došlo k této chybě: %2. Tento kód chyby indikuje příčinu chyby.
8243. Skupina nebo osoba byla úspěšně ignorována.
8244. Převod byl dokončen.
8245. Byla aktivována hostovaná služba ASP.Net.
8246. %1!d!.%2!02d! GB
8247. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s! %4!d! (0x%4!x!)
8248. Řadič videa (kompatibilní se standardem VGA)
8249. Pokus o instalaci služby AD DS (Active Directory Domain Services) se nezdařil. Určená doména (%1) se liší od domény, ze které bylo převzato zálohování (%2).
8250. Data řetězcového pole pro vlastnost Název vlastnosti načtená z metabáze IIS mají neplatnou délku nebo jsou ukončena hodnotou NULL.
8251. Kořenový adresář zadaný na příkazovém řádku a kořenový adresář v souboru importu se liší.
8252. Příznak u všech událostí WinINet týkajících se serveru AUTOPROXY
8253. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze použít k vyhledání některých objektů modulů.
8254. Kombinace režimu FileMode: X s právy FileSystemRights: Y je neplatná.
8255. Připojení správce filtrů ke svazku %3 se nezdařilo. Tento svazek nebude až do restartování k dispozici pro filtrování. Konečný stav: %1.
8256. Operace se nezdařila z neznámého důvodu.
8257. Replikace propojené hodnoty
8258. Selhal primární řadič domény domény %1.
8259. Čekat při události KeyedEvent
8260. Poskytnutý certifikát byl odmítnut.
8261. Služba Šifrování neinicializovala databázi katalogu. Chyba: %1 : %2.
8262. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) %1 nemůže otevřít úložiště certifikátů v umístění CN=NTAuthCertificates,CN=Public Key Services, CN=Services v kontejneru konfigurace služby Active Directory.
8263. Přijmout tuto odpověď jako platnou na základě počtu pokusů (X).
8264. Typ Název typu nelze implicitně převést na typ X. Existuje explicitní převod. (Nechybí výraz přetypování?)
8265. Nepodařilo se nastavit úroveň zabezpečení modelu COM.
8266. Na serveru %3 byly úspěšně vytvořeny znalosti chybějícího svazku %2
8267. Vazba na neznámý typ.
8268. Argument participantCount musí mít kladnou hodnotu.
8269. Požadavek HTTP nebyl přesměrován.
8270. Chyba při vytváření výčtu při zálohování souboru %1. Chyba: [%2] %3
8271. Oprávnění byla odepřena.
8272. naslouchat oznámením serveru pomocí protokolu WS-Discovery
8273. Chyba analýzy manifestu: Deklarace XML je neplatná.
8274. Neznámé rozhraní.
8275. Neplatná skupina modulu Diffie-Hellman
8276. Zadanou metodu Název metody u typu Název typu nelze převést na výraz úložiště LINQ to Entities, protože parametr X v atributu EdmFunction je prázdný.
8277. Možnosti serveru DHCP byly aktualizovány.
8278. Metoda byla ukončena.
8279. Požadovaný videokodek není v tomto systému nainstalován.
8280. Cesta nebyla nastavena nebo byla určena jako prázdný řetězec. Zadejte neprázdnou cestu.
8281. Převedení kontrolního součtu hardwaru IP vysílání je povoleno.
8282. Určuje, zda se má bodově-grafický graf pokusit o poměrné vykreslené symbolů X a O. To se provádí přidáním prázdného prostoru na pravé straně, pokud je šířka symbolu příliš velká.
8283. Objekt Null nelze převést na typ hodnoty.
8284. Hardware oznámil neopravitelnou chybu paměti.
8285. Zahajování úlohy dokumentu k tisku
8286. Aktuální disk není stejný jako disk, ze kterého byl importován systém souborů.
8287. Modul pro předběžné zpracování zahájil slučování.
8288. Došlo k chybě při řízení zařízení.
8289. Příkaz se pokouší použít neplatné ID rodiny.
8290. Klientská knihovna dll Shared Memory serveru SQL Server 2000 je pravděpodobně neplatná nebo poškozena.
8291. Systém Windows nemůže zpracovat argument příkazového řádku [/userlocale]. Kód chyby je 0x%1!X!.
8292. Zpráva X s parametrem messageId=Y byla zahozena, protože její obsah byl neplatný.
8293. Klient NTP úspěšně přeložil druhou stranu domény %1 po předchozí chybě.
8294. Byl vydán příkaz ke spuštění clusterové služby, ale služba zatím nebyla spuštěna.
8295. Doména je neplatná.
8296. Aplikace v jiném okně
8297. Chyba: Neplatné pole %1
8298. Program Windows Media Player nemůže vypálit soubory na disk CD.
8299. Stav protokolu HTTP 403: Klient nemá dostatečná přístupová práva k požadovanému objektu serveru.
8300. Informace o požadavku:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions