English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

39801. Byl proveden pokus o kontextové uložení vlastníkem kontrolovaného vyřazeného klíče.
39802. Zpráva požadavku na zjišťování s parametrem messageId=X byla zahozena, protože neobsahovala adresu ReplyTo.
39803. Problémy se sítí pravděpodobně brání systému Windows v přístupu k souboru.
39804. Opakujte připojení k této síti.
39805. Chybí požadovaný atribut %1.
39806. Během vynuceného snížení úrovně se programu Dcpromo nepodařilo nakonfigurovat nový počáteční typ %1 pro službu %2.
39807. Element FragmentTransfer služby WS-Management nemá textový obsah.
39808. Určuje, zda mohou být vlastnosti webové části měněny pomocí třídy EditorZone.
39809. Každý prvek v poli hodnot by měl mít hodnotu 1 až 9 s výjimkou posledního prvku, který může být nulový.
39810. Subjekt nebyl nalezen v seznamu důvěryhodných certifikátů (CTL).
39811. Vytvářet nové podprocesy procesu
39812. Vybrat režim
39813. Každý RoutedEventArgs musí mít přiřazenu nenulovou událost RoutedEvent.
39814. Místní počítač nepodporuje požadovaný typ šifrování.
39815. Nebylo možné najít všechny rozsahy pro svazek.
39816. Fond aplikací %1 byl zakázán. Požadavek ovladače HTTP.sys na povolení fondu aplikací se nezdařil. Datové pole obsahuje číslo chyby.
39817. Kódu z důvěryhodné zóny je udělena sada oprávnění Internetu. Tato sada oprávnění uděluje právo používat izolované úložiště a omezený přístup k uživatelskému rozhraní.
39818. Služba SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) nemohla otevřít úložiště ConfigStore, které se používá pro ukládání informací specifických pro službu. To může vést k nesprávné konfiguraci služby nebo k úniku systémových prostředků.
39819. Systém nenalezl na serveru žádné tituly.
39820. Služba Server pro systém souborů NFS byla zastavena.
39821. Ovladači Http.sys se nepodařilo zpracovat událost za provozu přidávané položky pro procesor. Stav: %2.
39822. Po načtení bajtů již hodnotu X nelze změnit.
39823. Instalační služba systému Windows neumožňuje aktualizaci spravovaných inzerovaných produktů. Před instalací této aktualizace je třeba nainstalovat nejméně jednu součást produktu.
39824. U daného zařízení byla rozpoznána výjimka GPU. Toto zařízení nelze naplánovat.
39825. Byla přidána kolekce dat %2 pro neomezený počet pomůcek jiného typu než PLA.
39826. Neplatný výraz hodnoty typu Long.
39827. Velikost vyrovnávací paměti byla pro provedení požadované akce příliš malá.
39828. Adresa URL je neplatná.
39829. V databázi nemáte dostatečná oprávnění pro povolení oznamování mezipaměti SQL. Pro přidání rolí, vytvoření vyžadovaných tabulek a uložených procedur a udělení oprávnění EXECUTE těmto procedurám musí být použita oprávnění vlastníka databáze, například „sa“.
39830. Položka předvoleb %1 %2 v objektu zásad skupiny %3 nebyla odebrána, protože u ní došlo k chybě s kódem %4%%100790275.
39831. Název vlastní databáze, která bude použita, pokud má parametr -sstype hodnotu c.
39832. %1 (%2) %3V B-stromu (ObjectId: %5, PgnoRoot: %6) v databázi %7 (%8 => %9, %10) bylo zjištěno chybné propojení stránek (chyba: %4).
39833. Konstruktor WebProxy zachytil výjimku při stahování nebo kompilaci skriptu serveru proxy: X
39834. Generováno třídou WriteCodeFragment nástroje MSBuild na X.
39835. Místní nabídka již je aktivní.
39836. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo zrušit časovač shromažďování dat čítačů výkonu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
39837. Určené pořadí DiscoveryMessageSequence nelze porovnat s tímto pořadím zprávy, protože představuje jiné pořadí ze stejné instance služby.
39838. Modul je zaneprázdněný a nelze jej vypnout.
39839. Informace o spuštění systému se změnily nebo čip TPM uzamknul přístup ke klíčům pro šifrování nástroje BitLocker až do doby restartování počítače.
39840. Other Organization
39841. Požadovanou operaci nelze dokončit, protože médium je chráněno proti zápisu.
39842. Použijte metodu IsDBNull, pokud jsou očekávána data DBNull.Value.
39843. Toto zařízení neexistuje.
39844. Paket odběru obsahuje neplatnou hodnotu signálu.
39845. Náhradní název: %1!.*s!
39846. Systém Windows nemohl aktualizovat signatury programu Windows Defender. Je třeba, aby je správce aktualizoval ručně.
39847. Prostředek sdílené složky clusteru %1 pro obor názvů DFS nelze převést do online režimu. Chyba: %2.
39848. Systém Windows nemůže zkopírovat profil z %1 do %2, překročili jste kvótu profilu.
39849. X vyžaduje, aby měl příkaz transakci, pokud je připojení přiřazeno k příkazu v místní transakci čekající na dokončení. Vlastnost Transaction příkazu nebyla inicializována.
39850. * Položka %1 neobsahuje počítač jako svůj atribut objectClass.
39851. Spuštění služby Vyhledávání zkušeností aplikací se nezdařilo.
39852. Umístění sady řádků nelze restartovat.
39853. XC1013: Nelze přeložit typ Název typu odkazovaný polem X. Ověřte, že název typu je správný a že je načteno sestavení obsahující daný typ.
39854. Požadavek rozhraní SCSI se nezdařil.
39855. Připojení ke správci transakcí bylo ztraceno.
39856. Import z &podepsan. souboru...
39857. Vlastní šifrovací algoritmus �X� načtený použitím objektu CryptoConfig není platným nebo podporovaným symetrickým algoritmem.
39858. X není platný parametr. Aktuálně podporované parametry jsou pouze Y.
39859. Datová položka nebo blok dat služby WMI je určen jen ke čtení.
39860. Oprávnění Důvěryhodná počítačová základna
39861. Instalační program služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) nenalezl webové soubory služby AD RMS.
39862. Chystáte se navždy odstranit tuto webovou část. Opravdu chcete provést tuto akci? Chcete-li webovou část odstranit, klikněte na tlačítko OK. Chcete-li webovou část ponechat, klikněte na tlačítko Storno.
39863. Virtuální soubor %5 byl přejmenován na %9.
39864. Definuje serializovatelný obsah pro metody Load, Save a Reset.
39865. Verze uložená v mezipaměti není platná. Předpokládá se verze HTTP 1.0.
39866. Kolekce pruhů a čar
39867. V instanci %1 virtuálního serveru SMTP s miniaturou %2 byl nalezen certifikát serveru TLS. Na tomto virtuálním serveru bude k dispozici protokol TLS.
39868. Byla vytvořena jednosměrná replikace ze zdroje %1 do cíle %2.
39869. Byl očekáván specifikátor vlastnosti.
39870. Název parametru trasy X se v adrese URL vyskytuje vícekrát.
39871. Když je nastaven parametr DisplaySideBar na hodnotu true, je nutné zadat zástupný text postranního panelu pro průvodce X. Zadejte zástupný text nastavením vlastnosti ID ovládacího prvku na hodnotu „Y“. Zástupný ovládací prvek musí také určovat atribut runat="server".
39872. Klient WinRM přijal stavový kód přesměrování HTTP ze vzdálené služby WS-Management. Služba WinRM nepodporuje přesměrování.
39873. Byl znovu vytvořen zrcadlový obraz disku %1.
39874. Provedli jste zrcadlení spouštěcího svazku na disk typu MBR. Z disku typu MBR nebude možné počítač spustit.
39875. MAPI: Přístup byl odepřen, změňte heslo.
39876. Převod vzdálených odkazů na vzdálené symbolické odkazy je zakázán.
39877. Operaci nelze provést, protože filtr není zastaven.
39878. Podpisy určitých antivirových produktů jiného výrobce nejsou aktuální. Správce musí na tomto počítači aktualizovat antivirové podpisy pro produkt jiného výrobce.
39879. Neexistuje žádné mapování vlastnosti DbType Název typu na známý typ X.
39880. Funkce BinaryReader zjistila neplatnou délku řetězce. Počet znaků: X
39881. Pokus o zastavení se nezdařil.
39882. XC1003: Modifikátor třídy X není podporován.
39883. Objekt musí být objektem třídy DSA.
39884. Disk chybí, nebylo možné vrátit všechny informace.
39885. Protokol zabezpečení je nyní zaplněn z %1 procent.
39886. Agent serveru proxy služby DNS nemohl přidělit %1 bajtů paměti. To může znamenat, že tento systém má nedostatek virtuální paměti nebo že správce paměti zjistil vnitřní chybu.
39887. Požadovaná vlastnost nepatří do oboru názvů hlaviček zprávy.
39888. Oblast není správnou podoblastí oblasti označené popisovačem oblasti sledování.
39889. Volání xa_open pro prostředek XA se nezdařilo.
39890. Nyní je vybrán podsystém %1!d!.
39891. Odebrání trasy se nezdařilo: %1
39892. Jednu nebo více akcí nebylo možné úspěšně dokončit.
39893. Aplikace tuto akci nemůže provést. Obraťte se na technickou podporu produktů pro tuto aplikaci.
39894. Tento naslouchací modul kanálu vyžaduje ruční adresování. Nenastavujte vlastnost ManualAddressing elementu TransportBindingElement na hodnotu false.
39895. Selhání ovladače
39896. Connection failed
39897. Byl nalezen server, který patří do domény adresářové služby
39898. Některá z identifikovaných položek má neplatný formát.
39899. Formátovací řetězec použitý při formátování hodnoty získané ze třídy TextField, například Uzel X
39900. Chyba syntaxe: Pravá závorka bez otevírající levé závorky

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions