English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

1501. Chyba analýzy souboru XML: %1. Řádek %2!d!, pozice %3!d!, část %4
1502. Hranice sektorů disku kříží příliš mnoho parametrů bitové kopie.
1503. Výsledkem vzájemně závislých náhledů je nekonečná smyčka.
1504. Neplatný parametr příkazu SHIFT
1505. Objekt nebo vlastnost nebyly nalezeny.
1506. Oddělovač, který se má používat v případě zadávání více parametrů hodnot.
1507. %1 vzdálený adresář
1508. Vnitřní chyba: Instalace operace zvětšení svazku se nezdařila.
1509. Zpráva je příliš dlouhá
1510. Proběhl pokus odemknout stránku paměti, která nebyla zamknuta.
1511. V souboru definice spouštěcího bloku není určen zavaděč.
1512. Typ Název typu nelze serializovat. Ověřte, zda je typ veřejný a má buď výchozí konstruktor, nebo popisovač instance.
1513. Byl zadán neznámý formát serializace.
1514. Nelze vnořit volání do operace LoadModule.
1515. Signalizace se nezdařila, viz vnitřní výjimka.
1516. Ovladači Http.sys se nepodařilo zpracovat za provozu přidávanou položku pro procesor. Číslo procesoru: %1. Důvod: %2. Stav: %3.
1517. Při čtení ze souboru MSI %2 zjistil modul snap-in Instalace softwaru neočekávanou chybu. Tato chyba nebyla natolik závažná, aby bylo nutné operaci zastavit. Byla zjištěna následující chyba: %1
1518. Bude vygenerován seznam vyloučení profilu TargetFramework.
1519. Protokolování internetové informační služby pro %1 bylo obnoveno.
1520. Ukončení služby MSDTC nebo některé ze závislých služeb se nezdařilo. Specifikace chyby: %1
1521. výraz lambda
1522. Funkce I_ISMGetConnectivity() vrátila pro připojení k lokalitě hodnotu NULL.
1523. Unexpected character in class name (must be an identifier)
1524. Název objektu: X
1525. Při pokusu o registraci skupinové repliky s názvem %1 přijala služba WINS chybu. Repliku vlastní služba WINS s adresou uvedenou v datové části.
1526. Tělo X představuje položky syndikace Atom 1.0. Další informace naleznete na stránce http://tools.ietf.org/html/rfc4287.
1527. Pokud je pro prvek XmlDataSource, který se nenachází ve stromu ovládacích prvků stránky, povoleno ukládání do mezipaměti, je požadován identifikátor UniqueID, který je jedinečný v rámci aplikace.
1528. Vlastnost ZoneTemplate lze pro statické ovládací prvky nastavit pouze před nebo v rámci události Page_PreInit. Pro dynamické ovládací prvky tuto vlastnost nastavte před přidáním do kolekce Controls.
1529. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) neupozornila protokol %1, aby povolil zpracování požadavků. Požadavky na tento protokol byly pravděpodobně odmítnuty. Pokud k této chybě došlo při spouštění služby WAS, služba se nespustí. Chcete-li tento problém vyřešit, restartujte službu WAS. Datové pole obsahuje číslo chyby.
1530. Po prvním zápisu do proudu již nelze změnit název hash.
1531. Dotaz obsahuje příliš mnoho termínů.
1532. Služba Windows Servicing dokončila proces změny aktualizace %1 z balíčku %2 (%3) do stavu %4(%5).
1533. Čítače výkonu nebudou načteny, protože pojmenované objekty (sdílená paměť nebo události) jsou používány pro %1 pro instanci %2 %3.
1534. Hodnota atributu length by měla být v rozsahu atributů minLength a maxLength.
1535. Sada proměnných prostředí, které jsou uplatňovány na tento proces a podřízené procesy.
1536. Výraz je nutné nastavit před použitím objektu FlowSwitch v diagramu X.
1537. Došlo k pokusu o nastavení parametru X na hodnotu, která je příliš velká. Úroveň bude nastavena na hodnotu TraceLevel.Verbose
1538. Instance X byla nalezena v úložišti instancí, ale instance není instancí pracovního postupu.
1539. Příkazu [%1] byl předán neplatný počet argumentů.
1540. Neznámý popis
1541. Transakce již byla implicitně či explicitně potvrzena nebo přerušena.
1542. Zadaný port není připojený.
1543. Součást stavu systému není povolena.
1544. Přijata zpráva o připojení nebo odpojení mimo pořadí.
1545. Datový proud měl být před obnovením spotřebován.
1546. Název atributu navíc v seznamu mod_spec
1547. %1 bajtů v %2 obnovitelných souborech.
1548. Služba SMTP byla zastavena.
1549. Objekt neobsahuje popisovač zabezpečení.
1550. Iniciátor neexistuje v rozřazovací doméně služby iSNS.
1551. Dynamické sestavení lze definovat pouze u aktuální domény aplikace (AppDomain).
1552. Přepsaný výraz volá metodu operátoru Název metody, ale původní uzel neměl žádnou metodu operátoru. Pokud je to záměr, přepište a změňte X, aby bylo toto přepsání povoleno.
1553. Odpovědi masek adres %1!-10u! %2!-10u!
1554. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze použít při vyhledání několika objektů s požadavky.
1555. Náhradní řetězec pro index vložení (%1) nebyl nalezen.
1556. Všechny nástroje ochrany jsou účinně dezaktivovány (existuje prázdný klíč).
1557. Typ intervalů popisků
1558. Konfigurační soubor je neplatný.
1559. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Rozhraní QueryInterface funkce LogWriteAsynch vrátilo chybu %1.
1560. Správci logických disků se nepodařilo získat informace o starší verzi běžného svazku.
1561. V cílovém počítači již existuje tisková fronta %1. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) bude aktualizovat nastavení tiskárny tak, aby se shodovalo s nastavením ve zdrojovém počítači. Není nutná žádná akce uživatele.
1562. Služba Active Directory Domain Services aktualizovala mezipaměť schématu.
1563. Location Warning Level Icon
1564. Byla zadána neplatná možnost plánování. Platné možnosti jsou EqualPerProcess, EqualPerUser, EqualPerSession, EqualPerIISAppPool nebo Standard. Zkontrolujte zadanou možnost a opakujte akci.
1565. Omezení účtu
1566. Nelze vytvořit instance ukazatelů na funkce.
1567. Inicializace výpisu stavu systému se nezdařila.
1568. Hodnota ObjectTypeEnum X je neplatná.
1569. Vlastnost dotazu je neplatná.
1570. Tento vztah důvěryhodnosti není označen jako přenosný v doménové struktuře.
1571. Nejméně jedna definice indexu obsahu nebyla inicializována. Zkontrolujte množství volného místa na disku a ověřte, zda je konfigurace registru správná.
1572. Převádí se systém souborů
1573. Instanci vlastního objektu COM nelze vyvolat.
1574. Aktivita může načíst pouze umístění argumentů, které vlastní. Aktivita X se pokouší načíst umístění argumentu Y, který vlastní aktivita Z.
1575. Zadaný soubor nelze otevřít.
1576. %1!-30s! %2!d! (0x%2!x!)
1577. Řadič WorldFip
1578. Vstupní hodnota routePrefix obsahuje objekt CurlyBracket (například X nebo Y), které nejsou povoleny v trase služby.
1579. Služba WINS právě provedla kontrolu konzistence na záznamech vlastněných službou WINS s adresou %1.Počty záznamů vložených, aktualizovaných a odstraněných jsou uvedeny v datové sekci (druhá, třetí a čtvrtá položka DWORD).
1580. Odkaz na sadu atributů %1 nelze vyřešit. Sadu atributů xsl:attribute-set tohoto názvu je nutné deklarovat na nejvyšší úrovni šablony stylů.
1581. Text zobrazený po změně hesla
1582. Text zobrazený v případě, že při importu webové části došlo k chybě
1583. Metoda přesměrování
1584. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nevyhledala instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) k replikaci odchozích změn.
1585. Získá nebo nastaví úhel prostorového otočení pyramidy.
1586. Požadovaná operace není u aktuálního stavu objektu transakce platná.
1587. Návratový typ metody přetížení pro operátor X se neshoduje s typem parametru metody převodu Název metody.
1588. Velikost musí být větší nebo rovna 0. Je-li zadána hodnota 0, zobrazení bude mít rozsah od zadaného posunu až na konec mapování souboru.
1589. Dotaz se nezdařil, protože webový server je zaneprázdněn zpracováním jiných požadavků.
1590. Prvek musí být prvkem .
1591. Kolekce byla vyřazena.
1592. Zásady klientů služby pro nasazení systému Windows serveru byly aktualizovány.
1593. Načtení automatické aktualizace pořadového čísla kořenového seznamu jiného výrobce z <%1> se nezdařilo. Došlo k chybě %2.
1594. odmítnutí nebo ignorování příchozího paketu
1595. Ovládání služby QWAVE
1596. Vnitřní chyba prostředí Windows PowerShell. Volání spravovaného prostředí Windows PowerShell se nezdařilo. Došlo k chybě %1!lx!.
1597. Hodnota Z:
1598. Vstupní parametr X nemůže obsahovat položky Null nebo prázdné řetězcové položky.
1599. Byla vynucena synchronní aktualizace.
1600. Obnovení všech úrovní zásad

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions