English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

4301. Soubor protokolu v cestě k souboru protokolu je poškozen.
4302. Token obsahoval aplikační požadavek (AP) protokolu Kerberos, který byl odmítnut balíčkem zabezpečení Kerberos systému Windows.
4303. Mapování cesty X je neplatné. Cesta v objektu ScriptResourceDefinition musí být nerelativní virtuální cesta nebo kódovaný absolutní identifikátor URI.
4304. Aktualizaci %2 produktu %1 nebylo možné nainstalovat. Kód chyby: %3. Instalační služba systému Windows může vytvořit soubor protokolu s informacemi, které usnadní řešení potíží při instalaci softwaru. Další informace naleznete na webu na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=23127
4305. Určuje, zda mají být data v režimu úprav zobrazena s použitím formátování DataFormatString. Je-li nastavena hodnota true, může být nutné zrušit formátování dat před jejich aktualizací ve zdroji dat.
4306. /viewlist [SEZNAM_OBJEKTŮ]
4307. Kontrola konzistence parametru DAA_tpmSpecific se nezdařila.
4308. V objektu DiscoveryClientChannel byla zahájena operace Find k nalezení koncových bodů.
4309. Výsledkem předchozího pokusu o odeslání byla zpráva ICMP o vypršení časového intervalu. Tato zpráva označuje, že vzdálený koncový bod je vzdálený o větší počet směrování, než je aktuálně konfigurovaná hodnota TimeToLive X pro přenos. Zvažte zvětšení vlastnosti TimeToLive pro přenos na hodnotu, která je větší než počet síťových směrování mezi odesílajícím a přijímajícím hostitelem.
4310. Rozšíření SCE zahájilo vracení změn.
4311. Služba Řízení front zpráv odstranila zprávu %1. Zprávu nelze obnovit, protože fronta %2 neexistuje.
4312. Systém zabezpečení nemohl vytvořit zabezpečené připojení k serveru %1. Nebyl k dispozici žádný ověřovací protokol.
4313. Blok vykreslení nemůže být vnořen do prvku MultiView.
4314. Oddíl vybraný pro instalaci (disk %1!u! oddíl %2!u!) nesplňuje požadavky. Ověřte, zda daný oddíl obsahuje dostatek volného místa a zda je jeho typ podporován.
4315. Resetování hodnoty cookie DirSync konfiguračního souboru.
4316. Veřejné ID %1 je neplatné.
4317. Identifikátor URI musí být absolutní hodnota.
4318. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila načtení instance s neplatnou hodnotou InstanceState.
4319. Program Windows Media Player nerozpoznal přenosné zařízení. Připojte přenosné zařízení a akci opakujte.
4320. LegendCell s názvem X nelze v kolekci najít.
4321. Import objektu CertObj certifikátu do úložiště certifikátů SE NEZDAŘIL (0x%1).
4322. Nepodařilo se získat stav prvku importu či exportu.
4323. Podproces služby Server pro systém souborů NFS sledující události clusteru související se systémem souborů NFS byl neočekávaně ukončen (%1). Služba Server pro systém souborů NFS bude pokračovat v činnosti v režimu vypojení z clusteru.
4324. Hodnota ověřeného prvku je neplatná.
4325. Zadaný cíl je neznámý nebo nedosažitelný.
4326. Služba SNMP ignoruje knihovnu DLL agenta přípon %1, protože buď chybí, nebo je nesprávně nakonfigurována.
4327. Argument musí být typu BlobPersonalizationState.
4328. V objektu serveru objektu není požadované rozhraní zaregistrováno.
4329. Zdroj: %1\%2
4330. Filtr IFilter dokumentu neposkytuje požadované rozhraní. Filtr IFilter pravděpodobně obsahuje chyby.
4331. Přesměrovač přijal od %2 nesprávně zformátovanou odpověď.
4332. V jednom kalendáři nelze současně zadat opakovaný plán a jednorázový plán.
4333. Šablona použitá v případě, kdy je ovládací prvek v režimu úprav
4334. Přepínač /regfile nelze použít s přepínačem /unregister.
4335. Byla vyvolána výjimka nekompatibilní se specifikací CLS (tj. objekt, který není odvozen z objektu System.Exception).
4336. Oprava databáze
4337. Cesta k souboru se stavem systému
4338. ROBOCOPY Rozšířený nástroj ke kopírování souborů a adresářových struktur
4339. Argument ToValidateContext objektu X s názvem Y je vyhodnocen jako hodnota NULL. Objekt kontextu ověření nesmí nabývat hodnoty NULL.
4340. Při operaci čtení či zápisu byla zjištěna vstupně-výstupní chyba (I/O).
4341. Název konfigurace je používán jinou konfigurací.
4342. Zóna katalogu neobsahuje žádné části katalogu.
4343. Server odepřel přístup k souboru. Ověřte, zda používáte správné uživatelské jméno a heslo.
4344. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo. Služba se pokusí odeslat fax znovu. Důvod: %1. Odesílatel: %2. Kód pro účtování: %3. Společnost odesílatele: %4. Oddělení odesílatele: %5. Název zařízení: %6. ID úlohy: %7. Uživatelské jméno: %8. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
4345. Vlastnost ServiceContractName musí být nastavena v aktivitě X s názvem OperationName Y.
4346. Získání názvu domény daného serveru DFS se nezdařilo.
4347. Nemáte dostatečná oprávnění k provedení této operace.
4348. Kompresi svazku nelze zapnout.
4349. Aktuální čas:
4350. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Zadaný název CN certifikátu a název hostitele nejsou shodné.
4351. Text popisku datového bodu
4352. Danou cestu nelze použít k vytvoření cesty jednotky, neboť složka není prázdná.
4353. Řetězec nebyl rozpoznán jako platný typ Boolean.
4354. Modul pro přidělování identifikátorů účtů nemohl přiřadit nový identifikátor. Fond identifikátorů pro tuto doménu je možná vyčerpán. Pokud potíže přetrvají, je nutné restartovat řadič domény a zkontrolovat stav inicializace modulu pro přidělování v protokolu událostí.
4355. Vnitřní chyba: Očekávaný záznam nebyl v jádru nalezen.
4356. Decompression dat vlastnosti se nezdařila.
4357. OWNER RIGHTS
4358. Rozhraní %1 je nedosažitelné, protože nyní není připojeno k síti.
4359. Systém nezná požadovaný příkaz.
4360. Bylo zadáno časové pásmo. Hodnota SqlDateTime nepodporuje časová pásma.
4361. Přesměrovač nemůže vytvořit pracovní podproces, protože je již vytvořeno maximální množství konfigurovaných pracovních podprocesů.
4362. Služba replikace souborů nemůže zpracovat požadavek. Systémový svazek je zaneprázdněn předchozím požadavkem.
4363. Nelze nalézt X v protokolu sledování čtení.
4364. Navigace po stránkách se nezdařila.
4365. X: Vlastnost CreateUserWizardStep.ContentTemplate neobsahuje rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y pro nové heslo. To je vyžadováno, pokud AutoGeneratePassword = true.
4366. Probíhá uzavření vazby k síťovému rozhraní.
4367. Transakce byla úspěšně přerušena. Jedná se však o koordinovanou transakci a některé ze zařazených prostředků byly zcela přerušeny, protože nepodporují sémantiku zadržení přerušení.
4368. Metoda X není podporována proudem.
4369. Default je vyhrazený název objektu MemoryCache.
4370. Neplatný parametr výběru volání
4371. Službě AD RMS (Active Directory Rights Management Services) se nepodařilo načíst hierarchii certifikátů.
4372. Cenové indikátory
4373. Pole klíčů a hodnot mají různé velikosti.
4374. Zadaný seznam povolení není platný.
4375. Otevření DSIS bylo úspěšné.
4376. Následující název skupiny není jednoznačný a nebyl přeložen na název jediné skupiny: %1.
4377. Chyba analýzy manifestu: Přepnutí z aktuálního kódování na zadané kódování není podporováno
4378. Nepodařilo se načíst výstupní filtry.
4379. Názvová služba není k dispozici.
4380. MAPI: ID je neznámé.
4381. Nepodařilo se načíst sestavení metadat Název sestavení . Zpráva výjimky: X, trasování zásobníku: Y
4382. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) nenačetla žádost z hostitele v umístění %1 z důvodu nekonzistencí s uživatelským agentem protokolu HTTP. Ověřte konfiguraci autority pro registraci stavu nebo požádejte jejího správce o další informace.
4383. Hlavní server pro pojmenování byl odstraněn. Převezměte roli hlavního serveru a opakujte instalaci.
4384. Konfigurace přenosové rychlosti není zařízením %2 podporována.
4385. Atribut minOccurs musí být xsd:nonNegativeInteger.
4386. Požadovaný seznam stop nebo adresář nemá žádný obsah.
4387. Zobrazí přibližnou velikost objektu Blob služby AD DS.
4388. Aktivita X nemůže přistupovat k této proměnné, protože je deklarována v oboru aktivity Y. Aktivita může přistupovat pouze k vlastní implementaci proměnných.
4389. Bylo zahájeno zálohování.
4390. Toto sériové zařízení nepodporuje uvedené možnosti
4391. Systém nemohl najít zprávu: %1.
4392. Program Diagnostika disků bude bez upozornění ukončen, protože je zakázán zásadami skupiny.
4393. Zásady skupiny pro drátové sítě byly z počítače odebrány.
4394. Typem musí být typ poskytovaný modulem runtime.
4395. Přepnout do individuálního zobrazení této stránky, v němž lze prohlížet a měnit osobní nastavení
4396. Požadovaný produkt není nainstalován.
4397. Graf typu ThreeLineBreak – Neplatná hodnota vlastního atributu NumberOfLinesInBreak.
4398. %2: Síťový adaptér je nakonfigurován pro plně duplexní spojení rychlostí 100 Mb/s.
4399. Neplatné ID parku
4400. Za současného stavu služby nelze službu ovládat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions