English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

8601. Soubor nebyl vytištěn.
8602. Zadaný svazek již obsahuje oddíl vytvořený příkazem retain.
8603. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel vyprázdnil všechna připojení pro pravidlo portu obsahující port %3. Nyní zpracuje všechny nové přenosy s vyrovnaným zatížením pro toto pravidlo portu.
8604. Styl použitý pro příkazy
8605. Tato operace vyžaduje, aby entita byla typu Entity. Buď označte její klíčové vlastnosti, nebo přiřaďte třídě atribut DataServiceEntityAttribute.
8606. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neobnovil během obnovení tiskových front ze souboru ovladač %1 (%2). Hlášená chyba: %3. Tato situace může nastat, když ovladač vyžaduje soubor, který nástroj Printbrm.exe nezálohoval, nebo v případě, že uživatel nemá oprávnění instalovat ovladače do cílového počítače.
8607. Služba BITS naslouchá oznámením serveru druhé strany.
8608. Procedura Open pro službu %1 v knihovně DLL %2 generovala výjimku. Výkonnostní data pro tuto službu nebudou k dispozici. Vrácený kód výjimky představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
8609. Metoda musí reprezentovat definici obecné metody nad definicí obecného typu.
8610. Přidat sestavení do mezipaměti sestavení
8611. Ve specifikaci řazení byla nalezena neplatná vlastnost.
8612. Nelze najít parametr EventMessageFile pro zdroj události %1. Procedura RegOpenKeyEx vrátila hodnotu %2. Depeše nebyla odeslána.
8613. Získání certifikátu SPC (Secure Processor Certificate) proběhlo úspěšně.
8614. Problém může být způsoben nezadanými změnami konfigurace systému.
8615. Microsoft-Windows-Video For Windows
8616. Správce fondu RID %1
8617. Je aktivována před vytvořením uživatele.
8618. Pro službu Active Directory a ADAM jsou podporovány pouze připojovací řetězce LDAP.
8619. Nelze vytvořit vztah mezi uzly, které byly vytvořeny z různých projektů.
8620. Brána Windows Firewall byla úspěšně spuštěna.
8621. Zpráva od %1 pro %2 dne %3
8622. Příprava na obnovení...
8623. Schéma WSDL, které bylo použito při vytváření tohoto konfiguračního souboru, obsahuje výraz RequireIssuerSerialReference pro token X509Token. Tento vztah nelze implementovat v konfiguraci a bude nutné programově upravit odpovídající objekt X509SecurityTokenParameters.X509KeyIdentifierClauseType na vydavatele X509KeyIdentifierClauseType.IssuerSerial. Použije se výchozí objekt X509KeyIdentifierClauseType.Thumbprint, který může způsobit integrační problémy.
8624. Probíhá čištění prostředků v základních skupinách clusteru.
8625. Restore serial port settings failed.
8626. Ve vzdáleném počítači není k dispozici služba Plug and Play.
8627. Kontexty pojmenování pro zápis brání ve snížení úrovně tohoto řadiče domény.
8628. ID instance sledu prací X
8629. Správce %1 spustil operaci čištění.
8630. Nastavení rozšířených atributů 0x%1!x! se nezdařilo u položky %2!wS!. Stav: %3!x!
8631. Řádek %1, pozice %2
8632. Filtr nerozpoznal formát dokumentu.
8633. Text zobrazený v případě neúspěchu regulárního výrazu nového hesla
8634. Virtuální pevný disk je poškozen. Alokační tabulka bloků ve virtuálním pevném disku je poškozena.
8635. Abstraktní třídu nelze vytvořit.
8636. Nejedná se o ladicí modul ModuleBuilder.
8637. Připojení LDAP nelze vytvořit pomocí instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %1.
8638. Při podpisu zprávy došlo k chybě: %1
8639. Modifikovat sdílení dat DDE
8640. Argument musí být inicializován na hodnotu false.
8641. Port byl z důvodů zásad protokolu BAP odpojen.
8642. Neplatná oprávnění volání.
8643. Hodnota je příliš velká, než aby byla reprezentována tímto specifikátorem formátu.
8644. Služba protokolování zjistila změnu mapování sektoru protokolu.
8645. Požadovanou položku nelze nalézt.
8646. Přihlašování jako aktuální uživatel pomocí SSPI
8647. V informačním řídicím bloku (ICB) adresáře v bloku %1 bylo zjištěno více neidentických nadřízených identifikátorů FID.
8648. Ovladač služby Browser přijal hlasovací paket od počítače %2 na síti %3. Data obsahují přijatý paket.
8649. Probíhá vytváření výčtu záloh stavu systému...
8650. Kontext uložený v mezipaměti ve vrstvě kanálu nelze změnit po otevření kanálu.
8651. Místní server WINS přijal požadavek od vzdáleného serveru WINS, který není stejné verze. Jelikož nejsou servery WINS kompatibilní, bylo připojení ukončeno. Číslo verze vzdáleného serveru WINS je uvedeno v datové sekci.
8652. Hledání objektu počítače %1 v doméně
8653. Aplikace = %1 (%2)
8654. Neexistují žádná nastavení ladicího programu.
8655. Tento adresář NTFS je bod změny zpracování.
8656. Hodnota textového atributu X je typu Název typu. Byl však očekáván typ Název typu.
8657. Data obsažená v jednom z parametrů mají vyšší hodnotu než je funkce schopna zpracovat.
8658. Zadaná cesta ke spustitelnému souboru neexistuje. Ověřte, zda je zadaná cesta správná.
8659. Server DNS nemohl otevřít zónu %1 ve službě Active Directory. Tento server DNS je nakonfigurován tak, aby pro tuto zónu získával a používal informace z adresáře, a bez těchto informací nemůže zónu načíst. Zkontrolujte, zda služba Active Directory pracuje správně, a načtěte zónu znovu. Kód chyby je uložen v datovém bloku události.
8660. Modul úloh obdržel zprávu s požadavkem na spuštění úlohy.
8661. Systémový řadič DMA
8662. Nadřazený správce transakcí: %1
8663. Zprostředkovatel členství SQL
8664. Monitorování účtů je již zakázáno.
8665. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nepřidala objekty do databáze služby AD LDS.
8666. Je aktivována po stavu zaškrtnutí při změně uzlu.
8667. Počáteční rámec nelze na portu %1 přijmout z důvodu následující chyby: %2 Uživatel byl odpojen.
8668. Došlo k pokusu převést úkol do finálního stavu, když byl úkol již dokončen.
8669. Nedostatečné úložiště systému
8670. Identifikátor URI prostředku (%1) nepodporuje nevyfiltrovaný výčet. Je požadován jeden z následujících dialektů filtru: %2.
8671. Vnitřní chyba: Protokol dílčího disku je pro svazek příliš malý.
8672. %1 - Žádný kořenový adresář tohoto typu
8673. Konfigurační soubor protokolu WPAD byl nalezen pomocí služby DNS: ConfigurationURL=%2, DetectFlags=%3.
8674. Přidání účastníků v argumentu participantCount by způsobilo zvýšení počtu účastníků nad maximální povolený počet.
8675. Požadovaná operace není platná.
8676. Argument executionMode obsahuje neplatnou hodnotu.
8677. U příkazu /TTL:<Časový limit> je třeba zadat atribut /Set.
8678. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Nepodařilo se připojit ke službě Active Directory pro %1. %2.
8679. Aktuální čas
8680. Byla přijata chybná počáteční instrukce. Instrukce = %1!d!
8681. Zpráva DHCPv6 byla zahozena, protože server není oprávněn ji zpracovat.
8682. Indexer kolekcí segmentů měřítka osy
8683. Používat symbolický odkaz
8684. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno datových souborů: %2 z %3.)
8685. Předaná zpráva není úplná. Podpis nebyl ověřen.
8686. Přizpůsobit tuto stránku přidáním nových webových částí z katalogu
8687. %1 (%2) %3Nulování online souboru datového proudu %4 bylo zahájeno.
8688. Režim &bez souborů cookie:
8689. Rozšířený režim protokolu IPsec
8690. Uživatel zadal chybnou syntaxi pro položku SEZNAM_OBJEKTŮ. Spusťte příkaz repadmin /listhelp.
8691. V jednotce [2] není disk. Vložte disk a klepněte na tlačítko Opakovat. Klepnutím na tlačítko Storno přejdete zpět k dříve vybrané jednotce.
8692. Zbývající čas: {[1] min }{[2] s}
8693. Při odinstalaci bylo přeskočeno uložení nereplikovaných změn v oddílu adresáře %1. Všechny předchozí nereplikované změny u tohoto oddílu adresáře byly ztraceny.
8694. Svazek určený k obnovení je menší než zdrojový svazek. Opakujte akci se svazkem k obnovení, který je stejně velký nebo větší.
8695. Průměrná doba volání překročila 10 minut. Pokud se nejedná o očekávané chování, přečtěte si článek 910904 znalostní báze Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com, kde naleznete postup, jako lze pomocí funkce AutoDump modelu COM+ automaticky vygenerovat soubory výpisu nebo ukončit proces, pokud znovu dojde k potížím.%1
8696. Index je používán.
8697. Mezipaměť zakázána
8698. V obsahu (content) typu Element není povolen řetězec literálu ]]>.
8699. Vlastnost configSource lze uvést pouze v prázdném prvku.
8700. Zadaný rozsah portů služby je neplatný. Počáteční port musí být menší nebo roven koncovému portu a oba by měly být nastaveny na hodnotu od 1025 do 65536.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions