English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

12501. Svazek nelze rychle formátovat.
12502. Umožňuje nastavit vlastnosti u zadané aplikace. Je třeba zadat přesný identifikátor aplikace odkazující na existující aplikaci.
12503. Zadaný uživatelský klíč zprostředkovatele je neplatný. Klíč musí být typu System.Guid.
12504. Klient (volající) nemohl vyřadit data parametrů - málo paměti, atd.
12505. Určete klíč trasy (RouteKey):
12506. Při kontrolním připojení obdržel server od klienta neplatná data.
12507. Zadaný typ komprese bitové kopie je neplatný.
12508. Rozšíření služby dokončilo vracení změn.
12509. Upraví vybrané autorizační pravidlo.
12510. Microsoft-Windows-Winsock Catalog Change/Operational
12511. Následující aplikace byla ukončena, protože došlo k jejímu zhroucení: %1.
12512. Název pole relace, z něhož má být získána hodnota
12513. Správce systémových prostředků přestal přidělovat prostředky.
12514. Zápis se nezdařil, protože jednotka vrátila chybné informace, ze kterých ji nelze obnovit.
12515. Chyba přihlášení
12516. Zadaný port pro objekt proxy protokolu HTTP je neplatný. Zadejte port mezi hodnotami 0 a 0xffff.
12517. Při pokusu o otevření souboru %1 pro čtení došlo k chybě.
12518. Nesprávná syntaxe oddílu CDATA
12519. Součásti starších verzí pravděpodobně nebudou existovat v oddílech, které nejsou základní.
12520. Došlo k chybě kontroly zabezpečení.
12521. Server NTP zprostředkovatele časových údajů zjistil chybu během digitálního podepisování odpovědi NTP pro druhou stranu %1. Server NTP nemůže klientovi poskytnout zabezpečený (podepsaný) čas a bude požadavek ignorovat. Došlo k následující chybě: %2
12522. Nastavení vyrovnávací paměti videa je neplatné.
12523. Byly zjištěny koncové body (počet: X), ale klient mohl vytvořit nebo otevřít kanál pomocí libovolného ze zjištěných koncových bodů.
12524. Služba DHCP/BINL v místním počítači zjistila chybu při hledání domény místního počítače. Došlo k chybě: %3.
12525. Argument X neexistuje v aktuálním rozsahu prostředí.
12526. Nelze číst informace o logickém svazku ze systému. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části v prohlížeči událostí.
12527. Program Windows Media Player nemůže přehrát, vypálit, kopírovat z disku CD nebo synchronizovat soubor, protože požadovaný zvukový kodek není v počítači nainstalován.
12528. Současně se zápisem atributu nelze zapisovat obsah.
12529. Název atributu nesmí být null.
12530. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a vyvolala metodu BindOwner pro nastavení vlastníka popisovače InstanceHandle, který je již vázán na vlastníka. Popisovač InstanceHandle lze za dobu života vázat pouze na jednoho vlastníka.
12531. Číslo verze systému DirectDraw není vhodné. Nainstalujte verzi dx5 nebo vyšší.
12532. Tento uzel clusteru je spuštěn s jinou úrovní zabezpečení zpráv (%1) než vzdálený uzel %3 (%2). Tyto dva uzly se u tohoto připojení pokusí o vyjednání vzájemně kompatibilní úrovně zabezpečení zpráv. Ověřte, zda je vlastnost clusteru %4 správně konfigurována a zda Clusterová služba byla od své poslední změny restartována na všech uzlech.
12533. Během zpracování volání funkce MQSetQueueSecurity() nebyl nastaven vlastník fronty.
12534. Není k dispozici žádné řídicí spojení pro příkaz
12535. Třída ResourceReader neví, jak načíst tuto verzi souborů .resources. Očekávaná verze: X; tento soubor: File Name
12536. %1: Integrovaný řadič pravděpodobně nefunguje. I přes další opakované pokusy nebyly žádné požadavky zpracovány. Některé komponenty, jako jsou teplotní senzory nebo měřiče stavu baterie, mohou v důsledku této chyby přestat vracet data. Tento problém lze vyřešit restartováním počítače. Chcete-li trvalejší řešení tohoto problému, měli byste zjistit, zda výrobce počítače nemá k dispozici upgrade systému BIOS.
12537. Modul pro vyrovnávání zatížení proxy serveru vzdáleného volání procedur (RPC) (PID: %1) úspěšně načetl informace o konfiguraci.
12538. %1: tftp/udp: Neznámá služba
12539. Konfigurace IP vzdáleného přístupu je nepoužitelná.
12540. Tabulka aliasů zpráv vzdálené stanice je plná.
12541. Pro objekt X je vyžadováno schéma databáze kompatibilní s verzí schématu Y. Aktuální schéma databáze však s touto verzí není kompatibilní. Pravděpodobně bude třeba nainstalovat kompatibilní schéma pomocí programu aspnet_regsql.exe (který je k dispozici v instalačním adresáři rozhraní Framework) nebo upgradovat zprostředkovatele na novější verzi.
12542. Předaný řetězec ANSI nelze převést z výchozí znakové stránky ANSI do kódování Unicode.
12543. Operace nebyla úspěšně dokončena, protože soubor obsahuje virus.
12544. Zadaný objekt DateTime reprezentuje neplatný čas. Například při posunutí hodin dopředu je neplatný každý čas spadající do vynechané doby.
12545. Analyzovaná entita nesmí obsahovat rekurzivní odkaz na sebe samu, ať už přímo nebo nepřímo.
12546. Instalační služba systému Windows zjistila, že klíč registru dat konfigurace nebyl správně zabezpečen. Vlastník tohoto klíče musí být ve skupině Local System nebo Builtin\Administrators. Existující klíč bude odstraněn a znovu vytvořen pomocí odpovídajícího nastavení zabezpečení.
12547. Množství vodorovné výplně kolem textu uzlu
12548. Typ je nekompatibilní.
12549. Nepodařilo se zjistit umístění poskytovatele dat služby WMI.
12550. Oznámení pro tento zdroj obsahu nejsou podporována.
12551. Server Windows NT
12552. Konec dokumentu, tisk proběhl úspěšně.
12553. Nepodepsaný typ Název typu nelze převést na podepsaný typ.
12554. Rozšíření SCE zahájilo analýzu.
12555. Zadanou entitu nelze odpojit z objektu ObjectSet, protože tato entita je členem EntitySet X.Y namísto EntitySet Z.A, který je odkazován objektem ObjectSet. Použijte metodu Detach na objekt ObjectSet obsahující tuto entitu, případně použijte metodu ObjectContext.Detach, pokud chcete odstranit entitu bez ověření její vlastnosti EntitySet.
12556. Média CD-R a CD-RW podporují maximálně 99 zvukových stop.
12557. Transakce byla úspěšně obnovena.
12558. Vybraný disk není spouštěcí disk daného počítače.
12559. Nelze použít komprimaci času pro relaci, která používá dvouprůchodové kódování.
12560. /failcache [SEZNAM_AGENTŮ_DSA]
12561. Zdrojová adresa datagramu neodpovídá připojené adrese.
12562. Došlo k pokusu o novou inicializaci existující domény aplikace.
12563. Název konzoly je příliš dlouhý.
12564. Inicializace appletu ovládacího panelu Datum a čas
12565. Při spouštění kroku došlo k neopravitelné chybě.
12566. Inicializace domény AppDomain se nezdařila:
12567. Služba Podpora klientů nižší úrovně služby Řízení front zpráv nemá dostatečná oprávnění k vytvoření zpráv protokolu auditu.
12568. Proces obsluhující fond aplikací %1 nereagoval na pokus o ověření aktivity. ID procesu je %2.
12569. Chybné atributy typu. Příznak viditelnosti nevnořených typů je nastaven pro vnořený typ.
12570. Ovladač systému souborů NFS (Network File System) byl úspěšně zaveden a je možné jej spustit.
12571. Nelze kontaktovat místní úřad zabezpečení.
12572. Toto zařízení není otevřené.
12573. Počet argumentů předaných do události Etw WriteEvent překročil maximální povolený limit X.
12574. Inicializace ještě není dokončena. Před voláním metody Dispose je nutné volat metodu InitializationComplete.
12575. Požadovaná operace není povolena v zabezpečeném režimu.
12576. Seznam úloh Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) je v nerozpoznaném formátu. Pravděpodobně byl vytvořen jinou verzí služby BITS. Seznam úloh byl vymazán.
12577. Odepření přístupu do souboru databáze aplikace Microsoft SQL Express
12578. Nelze nastavit příznak pro upgrade schématu: %1.
12579. Systém událostí modelu COM+ zachytil porušení přístupu na adrese %1 v rámci metody %3 rozhraní %4. Metoda se pokusila o přístup k adrese %2.%5
12580. Cíl navigace použitý v případě výběru položky nabídky
12581. Program nelze provést. Prováděný příkaz: X.
12582. Defragmentace online
12583. Služba SNMP nemůže upravit oprávnění v přístupovém tokenu procesu. Tato chyba byla ignorována.
12584. Synchronizace ze všech okolních počítačů do %1 byla úspěšně dokončena.
12585. Asynchronní operace nejsou v tomto kontextu povoleny. Stránka spouštějící asynchronní operaci musí mít atribut Async nastaven na hodnotu True a asynchronní operaci lze na stránce spustit pouze před událostí PreRenderComplete.
12586. Při rušení registrace knihovny typů došlo k chybě:
12587. Hodnota intervalu opakování kalendáře musí být v rozmezí od 1 do 999. Zadejte novou hodnotu.
12588. Je zosobňující: False
12589. Globální katalog systému není k dispozici.
12590. V nástroji Scenario Event Mapper je nakonfigurován větší než maximální počet koncových událostí pro scénář se zprostředkovatelem %1 (ID události %2). Scénář bude ignorován.
12591. Vlastnost Content musí být nastavena v aktivitě X pomocí názvu OperationName Y.
12592. Při pokusu obsloužit požadavek na rozsah vyžádané repliky vzdálenou službou WINS byla zjištěna chyba. Kód výjimky je uveden ve druhé položce DWORD datové části.
12593. Připojený systém souborů nedovoluje rozšířené atributy.
12594. Jednotku nelze odemknout.
12595. Byl použit duplicitní identifikátor.
12596. Zadaná podsíť neexistuje.
12597. Výpis adresáře %1
12598. Zadanou cestu čítače nelze rozpoznat.
12599. Objektu napájení rozhraní ACPI se nepodařilo přenést stav.
12600. Objekt nebo název nebyl nalezen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions