English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

101. Nelze přidělit spojitý blok.
102. Identifikátor URI obsahuje dotaz a odpověď uložená v mezipaměti pochází ze serveru HTTP 1.0.
103. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny během rozpoznávání.
104. Některé alokační tabulky souborů (FAT) nelze zapsat.
105. Při provádění příkazu vzdálené správy došlo k chybě.
106. Chyba ukončování WebResponse.
107. Služba Řízení front zpráv obnovuje přijímání zpráv, protože využití systémové paměti se normalizovalo.
108. Do pole readonly nelze přiřazovat (kromě případu, kdy se nachází uvnitř konstruktoru nebo inicializátoru proměnné).
109. Reference kořenového souboru TxF RM byla poškozená.
110. Objekt XmlReader je uzavřen nebo v chybovém stavu.
111. Sběr událostí zařízení root complex
112. Cíl byl odebrán.
113. Vytvoření asynchronního kontextu se nezdařilo.
114. U klienta Certifikační služby se nezdařilo zaregistrovat upozornění zásad skupiny. Kód chyby: %1.
115. Připojení k řadiči domény se nezdařilo: %1.
116. Požadované rozhraní podporuje více uzlů, ale pole pro jejich vrácení je plné.
117. Byla přidána sada shromažďování dat %2 v kontextu %3 pro pomůcky jiného typu než PLA.
118. Nelze najít název počítače %1.
119. Při zpracování příkazu XCommand ve třídě SqlDataSource Y došlo k chybě. Ověřte, že příkaz přijímá následující parametry: Z
120. Rozšíření na straně klienta nemohlo %1 %2 nastavení zásad pro %3, protože u něj došlo k chybě s kódem %4%%100790275.
121. Knihovna typů zabudovaná v X byla úspěšně načtena a zaregistrována.
122. Úložiště doplňků je poškozeno. Sestavte následující úložiště znovu pomocí nástroje AddInUtil: X
123. Příchozí faxové zprávy nelze směrovat a archivovat, protože služba Fax nemá přístup ke složce %1 určené jako umístění archivu Přijaté faxy. Umístění složky archivu Přijaté faxy lze změnit pomocí Správce služby Fax. Další informace naleznete v nápovědě Správce služby Fax v tématu Poradce při potížích. Kód chyby systému Win32: %2 Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
124. Struktura seznamu řízení přístupu (ACL) není platná.
125. Čas, kdy došlo ke spuštění procesu.
126. Vlastnost IExecutionProperty vrátila výjimku při nastavení nebo čištění podprocesu pracovního postupu. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
127. Konfigurační soubor byl odstraněn.
128. Fronty komunikačních zařízení na \\%1
129. Objekt a nadřazený objekt musí být téhož typu, oba buď hlavní nebo oba repliky.
130. Pokus o načtení instance byl zrušen.
131. Poznámky skupiny
132. Clusterová služba se pokouší navrátit služby službě nebo aplikaci %1 provozované v clusteru přesunutím z uzlu %2 na uzel %3.
133. Souřadnice je neplatná.
134. Funkce PDH nemohla vyhradit dostatek dočasné paměti pro provedení operace. Zavřete některé aplikace nebo rozšiřte stránkovací soubor a funkci opakujte.
135. Zprostředkovatel kryptografických služeb nepodporuje algoritmus HMAC.
136. Získá nebo nastaví šířku ohraničení v pixelech.
137. Na delegáta aktivity s popisovačem X nemůže odkazovat aktivita Y, protože odkazující aktivita není zahrnuta v implementaci jiné aktivity. Na delegáta aktivity může odkazovat pouze implementace aktivity, která aktivitu určuje jako podřízený nebo importovaný objekt. Delegát aktivity s popisovačem X je deklarován aktivitou Z.
138. Neplatná konfigurace: X="Y". Hodnota X musí být časový interval, který může být analyzován metodou System.TimeSpan.Parse.
139. Aktualizace úlohy modulu zabezpečení se nezdařila.
140. Procedura MgmTakeInterfaceOwnership() se nezdařila. Uvedený údaj je kód chyby.
141. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpConnect
142. Velikost položky %1 není platná.
143. Tlak musí být hodnota v rozsahu 0 až 1.
144. Poslední požadavek na restartování nebo vypnutí počítače %1 byl přerušen uživatelem %2.
145. Velikost vyrovnávací paměti pro zápis v bajtech. Jedná se o maximální počet bajtů, které lze zařadit do fronty pro zápis.
146. Element vlastnosti innerExceptions měl hodnotu null.
147. z rozsahu Y byla odkazována proměnná X typu Název typu, ta ale není definovaná
148. Nepodporovaný typ vlastního atributu Název typu
149. Spuštění koordinátoru MS DTC prostřednictvím knihovny DLL objektu proxy se nezdařilo. Specifikace chyby: %1
150. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor požadovanou rychlostí.
151. (GMT+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
152. Načítání položek
153. (Skrytá) X
154. Autorita pro registraci stavu (HRA) schválila žádost s ID korelace %1 na adrese IP %2 (objekt zabezpečení: %3). Server NPS (Network Policy Server) označil, že by měl být klientovi umožněn úplný přístup k síti.
155. Bylo očekáváno celé číslo.
156. Při čekání na ukončení podprocesu %1 rutiny zpracování protokolu byla vrácena neznámá hodnota %2. Stav podprocesu je neznámý.
157. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že základní SKJ není k dispozici.
158. Invalid superclass
159. Rušení publikování informací o sestavení Kontext aplikace:[1], Název sestavení:[2]
160. K dispozici nejsou dostatečné paměťové prostředky.
161. Kopírování souboru do virtuálního úložiště se nezdařilo.
162. Nedostatek argumentů
163. Workflows Pending
164. Přijímat deník počítače
165. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou parity sběrnice PCI během transakce typu %3 na adrese %4 na sběrnici PCI %5 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
166. Služba Plánovač úloh zastavila instanci %2 úlohy %1 na základě požadavku uživatele %3.
167. Aktivní znaková stránka: %1
168. Byl zadán nesprávný kód země.
169. Služba Plánovač úloh spustila instanci %3 úlohy %1, protože uživatel %2 se připojil k aktivační události konzoly.
170. Chyba: Nelze přeložit adresu IP.
171. Název souboru je příliš dlouhý.
172. Byl nalezen prvek Vlastní, který však neobsahuje povinný atribut ID. Tento prvek bude ignorován. Nesprávný soubor XML:%1%2%3%4%5
173. Argument IAsyncResult předaný asynchronnímu zpětnému volání nemá platný stav AsyncState.
174. %2: Ovladač byl úspěšně inicializován.
175. Produkt brány firewall jiného výrobce není povolen. Systém Windows nemůže povolit produkt brány firewall automaticky. Správce musí povolit produkt brány firewall ručně.
176. Dispečer ovládání služby nemohl najít název služby v tabulce dispatch.
177. Restartování služeb Internetu je zakázáno.
178. Místní obsah (kolekce) není platný.
179. Tato lokalita neměla být testována; pro tuto chvíli bude vynechána.
180. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Open: Klíč registru Parameters nelze otevřít. Můžete zkusit prostředek odstranit a vytvořit znovu. Chyba: %3
181. Služba BITS přestala naslouchat požadavkům klienta druhé strany.
182. V zadaném koordinátoru transakcí je již registrován správce prostředků se stejným identifikátorem.
183. Zadaný svazek neobsahuje oddíl vytvořený příkazem retain.
184. Při zjišťování aktualizací došlo k neočekávaným potížím. Informace o instalaci nebo řešení potíží s aktualizacemi naleznete v nápovědě a podpoře.
185. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Parametry registru byly úspěšně znovu načteny.
186. Hodnota etag X zadaná v jedné hlavičce požadavku není platná. Zkontrolujte, zda je zadána jen jedna hodnota etag a je platná.
187. Styly stromu použité pro jednotlivé úrovně stromu.
188. %1!15s! %2!15s! %3!15s! %4!15s! %5!6u!
189. Obor názvů XAML obor názvů nebyl přeložen.
190. Vyloučení šifrování
191. Text tlačítka přidruženého k rozbalené nabídce
192. Zjistit vlastní kvótu
193. CHCP Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
194. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou hierarchie paměti. Typ transakce: %1 Úroveň hierarchie paměti: %2 Typ požadavku: %3 Adresa: %4
195. Atribut UseAttribute není povolen v atributu SoapTypeAttribute.
196. Nastavení brány Windows Firewall byla obnovena na výchozí hodnoty.
197. Křížový odkaz se stejným názvem se používá místně.
198. Obnovování registru (může trvat několik minut)...
199. Byl zahájen zápis položky syndikace.
200. Konfigurace plánovaného zálohování je v konfliktu s nastavením zásad skupiny, chyba – %1. Plánovaná záloha v důsledku konfliktu selhala.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions