English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

27801. V 7bitovém datovém proudu byl nalezen neplatný znak.
27802. Došlo k vnitřní chybě %2 sběrače. Obraťte se na služby odborné pomoci společnosti Microsoft.%1
27803. Nelze extrahovat data individuálního nastavení pro X, protože tato data nikdy pro tento ovládací prvek nebyla použita. Ověřte, že od doby použití dat individuálního nastavení nedošlo ke změně identifikátoru daného ovládacího prvku.
27804. Vyžadována kompilace zdroje: vstup X je novější než výstup Y.
27805. Nepodařilo se odebrat aplikaci %1 uvedenou v zásadách %2. Došlo k chybě: %%%3.
27806. %2 : Stažený soubor je neplatný. Ovladač nelze zavést.
27807. Spouštěcí soubory pro tuto architekturu nejsou na serveru nainstalovány.
27808. Zpracování metody se nezdařilo s neočekávaným kódem chyby X.
27809. Cílový adresář předkompilace (X) nemůže být ve stejné stromové struktuře jako zdrojový adresář aplikace (Y).
27810. Služba Stínová kopie svazku není dostupná.
27811. Klientské rozšíření zásad skupiny %8 nemohlo použít jedno nebo více nastavení, protože změny musí být zpracovány před spuštěním systému nebo přihlášením uživatele. Systém vyčká s úplným dokončením zpracování zásad skupiny do příštího spuštění systému nebo přihlášení uživatele, což může vést k pomalému spuštění systému a snížení výkonu při spouštění.
27812. Dočasný záložní adresář nelze vytvořit.
27813. Modul plug-in neposkytl objekt jímky filtru. Je možné, že jste nainstalovali vlastní modul plug-in, který není podporován.
27814. Jakým způsobem adaptér naplňuje objekt DataTable z objektu DataReader
27815. Vlastnost Address nelze určit pro koncový bod typu X. Chcete-li nastavit adresu a port vícesměrového vysílání, použijte vlastnost multicastAddress na elementu standardEndpoint definovanému v oddílu standardEndpoints\X a odkažte na tento element koncového bodu pomocí vlastnosti endpointConfiguration.
27816. Restartování zjištění konce
27817. Soubor2 má jen %1 řádků
27818. Službu WINS nelze spustit, protože existující databázi služby WINS je třeba převést do formátu systému Windows 2000. Služba WINS inicializovala převádění pomocí procesu JETCONV. Po dokončení převádění bude služba WINS automaticky spuštěna. Nerestartujte ani neukončujte proces JETCONV. Doba převádění se pohybuje v rozmezí několika minut až dvou hodin v závislosti na velikosti databází. POZNÁMKA: V protokolu aplikací zkontrolujte stav převedení databáze služby WINS.
27819. Operaci nelze dokončit. V zadaném objektu SqlConnection není určen počáteční katalog.
27820. Pro čip TPM není nainstalován klíč EK (Endorsement Key).
27821. Zobrazovaný název protokolu LDAP třídy nebo atributu obsahuje jiné než ASCII znaky.
27822. Indexer kolekce pojmenovaných obrázků. Index nebo název obrázku lze zadat jako parametr.
27823. Upravený počet
27824. Zkopírovat více souborů ze vzdáleného počítače
27825. Klient služby WinRM obdržel stav chybného požadavku HTTP (400), avšak vzdálená služba nenabízela žádné další informace o příčině selhání.
27826. Pro hodnotu předanou parametru, který je typu objekt, neexistuje žádný převod PInvoke.
27827. Místní soubory %1
27828. %1: Byl předán požadavek na ukončení naslouchání.
27829. Zásadu autorizace připojení %1 nebylo možné odstranit. Došlo k následující chybě: %2.
27830. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek na konfiguraci. Tato akce vyžaduje vstupní kód XML s názvem elementu %1 a bez parametrů.
27831. Hodnotou vlastnosti X nemůže být hodnota Null.
27832. Sponzor se pokusil o vytvoření kontextu zabezpečení pomocí balíku=%1 s požadavkem na kontext=%2 a časovým limitem=%3.
27833. Od uživatele %1 na hostiteli %2 byl přijat požadavek na anonymní přihlášení.
27834. Program Windows Media Player zjistil problém při mazání disku. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
27835. Protokoly chybových událostí služby WHEA
27836. Ověření referenčního seznamu odkazů ....
27837. Sloupec nebo omezující podmínku nelze smazat, protože na ně odkazují závislé zobrazení nebo omezující podmínka.
27838. Při pokusu o vytvoření procesu nebylo možné uvést obecnou aplikaci %1 do online režimu (chyba %2). Možné příčiny: Aplikace se v tomto uzlu nenachází, název cesty byl zadán nesprávně nebo byl zadán nesprávně binární název.
27839. Nelze aktualizovat mezipaměť s odpovědí HEAD, pokud položka mezipaměti neexistuje.
27840. Nelze použít
27841. Nelze zrušit registraci sestavení Název sestavení .
27842. Selhání přidělování sdílené paměti
27843. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Byla vrácena hodnota ESTALE.
27844. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v CertFindCertificateInStore
27845. Při zpracování požadavku došlo k chybě – hodnota vlastnosti IDataServiceHost.ResponseStream nemůže být null.
27846. Intel 82801AA ICH
27847. Odpověď byla uložena do mezipaměti (odpovídající ID požadavku %1) s kódem stavu %2. Odpověď k odeslání.
27848. Není k dispozici dostatek vyrovnávací paměti.
27849. Uživatelská třída pro klienty vzdáleného řízení
27850. Typ objektu musí být __ComObject nebo musí být od typu __ComObject odvozen.
27851. MSB3135: Parametr PermissionSet pro cílovou zónu nebyl definován pro následující verzi rozhraní .NET Framework: X.
27852. Identifikátor GUID objektu interSiteTransport: %1
27853. Formát dokumentu nebyl filtrem rozpoznán.
27854. Neznámá možnost klauzule $inlinecount, podporovány jsou pouze možnosti allpages a none.
27855. Pomocná služba hostitele aplikace zjistila, že soubor %1 neobsahuje platnou konfiguraci. Funkce zálohování historie konfigurací byla zakázána. Až bude konfigurační soubor opraven, bude tato funkce automaticky znovu povolena.
27856. Generuje výstup kompilátoru v kódování UTF-8.
27857. Kořenový adresář Windows NT
27858. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) úspěšně obnovil: %1. Není nutná žádná akce uživatele.
27859. Označuje, že seznam řízení přístupu (ACL) neobsahuje dědičné komponenty.
27860. Směrovací službě se nepodařilo zpracovat zprávu na koncovém bodu s adresou X.
27861. Pro tuto registraci nejsou přímo nastaveny žádné limity přídělů systému.
27862. Zadaná velikost clusteru je pro %1 příliš malá.
27863. Formát záložky je platný, nebyl však nalezen žádný odpovídající řádek.
27864. Zobrazí téma nápovědy pro tuto sadu oprávnění.
27865. Počet řádků, které mají být společně zpracovány v dávce před spuštěním s použitím zdroje dat
27866. Operace zálohování konfiguračních dat clusteru byla úspěšně dokončena. ID snímku je %1.
27867. Službě VDS se nezdařilo načíst ID třídy pro zprostředkovatele %1. Kód chyby: %2
27868. Závislost prostředku clusteru je v pořádku.
27869. Operace se v %1 nezdařila z důvodu nedostatku paměti.
27870. This is not a valid MOF file
27871. Objekt ComposablePartDefinition X byl ignorován, protože je to otevřený obecný typ.
27872. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo obnovit certifikát %2 z certifikační autority %3 (%4). Bude kontaktována jiná certifikační autorita.
27873. Jednotka DFS neobdržela zvláštní tabulku odkazů od %2. Vrácená chyba je v datech záznamu.
27874. Byly zjištěny chyby ve vstupu.
27875. Seznam adres protokolu IPv6 pro službu NIS+
27876. K tomuto formátovacímu objektu nebyl přidružen žádný objekt asymetrického klíče.
27877. Požadavek nelze zpracovat, protože podproces (X) byl ukončen.
27878. Požadovaná funkční stránka není zařízením podporována.
27879. Jmenovka svazku je %1.
27880. Ke kontextu HandleInitializationContext lze přistupovat v rámci rozsahu funkce, do které byl kontext předán.
27881. Při ukládání konfiguračního souboru došlo k chybě protokolu LDAP: %1
27882. (GMT-04:00) Santiago
27883. Soubor protokolu koordinátoru MS DTC nelze číst. Zkontrolujte, že žádný ze správců prostředků řízených koordinátorem MS DTC neobsahuje nejisté transakce, a spuštěním příkazu msdtc -resetlog obnovte soubor protokolu.
27884. Doménová struktura vyžaduje vzájemné ověření protokolem Kerberos. Vybraný systémový účet služby je neplatný, protože tento počítač je řadičem domény. Bude-li instance spuštěna pomocí tohoto účtu, nebude vzájemné ověření modulem Kerberos k dispozici.
27885. MSB3678: V souboru projektu byly zadány obě položky X a Y. Je nutné zadat pouze jednu položku.
27886. Systém nenašel zadané návěští dávky - %1.
27887. Zálohování zahájené v: %1 selhalo, protože do cíle v síti %2 nelze zapisovat. Zkontrolujte, zda má uživatel %3 oprávnění pro zápis do cíle.
27888. Na serveru RPC došlo k přetečení v pohyblivé řádové čárce.
27889. Podpora pro určený typ soketu v této rodině adres neexistuje.
27890. Objekt VolumeIndicator – Chybí parametr Start Value.
27891. V databázi SAM existují dva nebo více objektů se stejným atributem SID. Rozlišující název duplicitního účtu je %1. Bude zachován nejnovější účet. Všechny staré účty byly odstraněny. V protokolu událostí je možné nalézt další případné duplicity.
27892. Funkci lpremove se nezdařilo spuštění funkce lpksetup.
27893. Šířka prvku. Pokud chcete nastavit tuto vlastnost, nastavte vlastnost Auto na hodnotu False.
27894. Došlo k neznámé chybě zabezpečení.
27895. Souřadnice x středu kruhu
27896. Kolekce záhlaví odpovědí
27897. Vnitřní chyba: Instalace vytvoření zrcadlové jednotky se nezdařila.
27898. Celočíselná hodnota nesmí být v rozsahu od %1 do %2 (včetně).
27899. Proud nepodporuje čtení.
27900. Kategorii Performance s názvem čítače X nelze vytvořit, protože název není jedinečný.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions