English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

37301. Správce balíčků zabezpečení
37302. Bylo porušeno sdílení.
37303. Ve směšovači došlo k chybě neplatného řádku.
37304. Text zobrazený před názvy zprostředkovatelů
37305. Nepodporovaný protokol
37306. Obrázek přidružený k rozbalené nabídce
37307. ftp: socket
37308. V programu Windows Media Player došlo k neznámé chybě. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
37309. Zadaný datový proud je zakázán a nelze jej vybrat.
37310. Soubory sběrače nelze vyprázdnit a tuto akci nelze dokončit. Ve sběrači bude opakován pokus o vyprázdnění souborů. Pokud problém přetrvá, restartujte službu, uvolněte systémové prostředky nebo ověřte, zda hardware pracuje správně. %1
37311. Server odmítl požadavek protokolu SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol). Byl přijat kód odpovědi označující selhání nebo nebyl přijat žádný kód odpovědi. Níže uvedená datová sekce obsahuje kód odpovědi přijatý ze serveru. Jedná se o kód stavu HTTP uvedený v odpovědi. Příčinou může být to, že webový proxy server nebo server SSTP odmítá připojení, server není nakonfigurován na protokol SSTP nebo server nemá volný port pro připojení.
37312. Správce paměti služby MSFTESQL zjistil vysoký tlak paměti.
37313. Styl použitý v případě, kdy je ukazatel myši umístěn nad položkou ve statické části nabídky (k dispozici, jen když je povolen skript spouštěný na straně klienta)
37314. &Všechna sestavení od stejného vydavatele
37315. Zprostředkovateli se nepodařilo odebrat disk z mezipaměti. Je třeba restartovat Virtuální diskovou službu. %1
37316. Správa virtuálních webů
37317. Server nemůže provést operaci v důsledku nedostatku dostupných prostředků.
37318. Adresa URL X je hostitelem dokumentu XAML s kořenovým elementem typu Název typu. Typ obslužné rutiny HTTP Název typu nakonfigurovaný pro obsloužení požadavků Název typu není typu IHttpHandler nebo IHttpHandlerFactory.
37319. Nelze získat informace o výkonu procesu. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
37320. Zpráva X s parametrem messageId=Y byla objektem DiscoveryClient zahozena, protože její hlavička neobsahovala požadovanou vlastnost RelatesTo.
37321. Parametr MethodInfo musí být typu RuntimeMethodInfo.
37322. U transakcí se snímkem IsolationLevel nelze zvýšit úroveň.
37323. Zprávu nelze odeslat, protože její velikost (X) je větší než maximální podporovaná velikost datagramu pro tento přenos nebo síť. Maximální velikost zprávu pro datagram UDP se liší podle konfigurace sítě, ale neměla by být větší než 65507 bajtů. Zajistěte, aby odeslané zprávy odpovídaly parametrům vaší sítě.
37324. K tomuto portu řadiče není přidružena žádná logická jednotka (LUN).
37325. Uzel není platný ani neplatný, protože nebyla nalezena žádná deklarace definice DTD nebo schématu.
37326. /dsaguid [SEZNAM_AGENTŮ_DSA] [IDENTIFIKÁTOR_GUID]
37327. Spuštěn nástroj (pomůcka %1); cesta %2, parametry %3, kontext %4
37328. Rozšíření na straně klienta nemohlo %1 %2 položky předvoleb pro objekt zásad skupiny %3, protože systém Windows je vypínán nebo se uživatel odhlašuje.
37329. Termín se zástupným znakem v dotazu neobsahuje dostatečně dlouhý prefix.
37330. Došlo postupně k %1!u! chybám.
37331. Zadejte nové heslo uživatele:
37332. Stav odpovědi: X.
37333. Probíhá příprava obnovení součásti %1.
37334. Nelze serializovat výrazy s přímými odkazy na parametry lambda. Odkaz na proměnnou je pravděpodobně poškozen.
37335. Pokus o volání metody X při nečitelném datovém proudu je neplatný.
37336. Svazek %1 zahrnutý do zálohování chybí. Může to být proto, že je svazek odpojený nebo přeformátovaný, nebo je odpojený disk. Problém opravte a zálohování spusťte znovu.
37337. zadáno die
37338. Program Windows Media Player nemůže přehrát disk DVD, protože oblast přiřazená jednotce DVD neodpovídá oblasti přiřazené dekodéru DVD.
37339. Zadanou hodnotu přidělení procesoru nelze použít, protože součet přidělení procesoru nemůže být vyšší než 99 %. Zadejte novou hodnotu.
37340. Procentuální hodnota poloměru použitá jako velikost prstence.
37341. Vytvořit nové heslo
37342. Ověření klíče SiteCostedReferrals ....
37343. Záznamy hostitele DNS (A) a ukazatele (PTR) přidružené k prostředku clusteru %1 nebyly odebrány ze serveru DNS přidruženého k prostředku. V případě potřeby lze tyto záznamy odstranit ručně. Při této činnosti požádejte o pomoc správce služby DNS.
37344. Vyrovnávací paměť přidělená funkci byla příliš malá.
37345. Terminálová služba byla ukončena z neznámého důvodu. Bude obnovena během jedné minuty.
37346. Nelze formátovat síťovou jednotku.
37347. Typ osy
37348. Konfigurace Správce logických disků je plná. Nelze vytvořit více objektů.
37349. Systém Windows nemohl povolit bránu firewall systému Windows. Je třeba, aby ji správce spustil ručně.
37350. Print Operators
37351. Přístup k datům aplikace Notes se nezdařil. Ověřte, zda je server správně nakonfigurován pro přístup k datům aplikace Notes.
37352. Přesměrovač přijal od %2 neplatnou úroveň oplock.
37353. Metoda IDataServiceQueryProvider.CurrentDataSource musí vrátit objekt typu, který je přiřaditelný k T ve službě DataService.
37354. Je-li vlastnost WatchForExit nastavena na hodnotu true, pak je tato událost vyvolána při ukončení přidruženého procesu.
37355. XCOPY Kopíruje soubory a stromy složek.
37356. Není definováno žádné mapování vlastnosti zdroje dat.
37357. Zadaný obsah nebyl nalezen.
37358. Během konfigurace nebo opětovné konfigurace služby WINS došlo k chybě.
37359. Aktuální transakce byla vrácena zpět.
37360. Text zobrazený v katalogu v případě, že během importu dojde k chybě
37361. Faxová zpráva %1 byla úspěšně odeslána příjemci %2 v %3.
37362. MAPI: Není nakonfigurováno.
37363. Služba Plánovač úloh spustila modul kompatibility úloh.
37364. Rutina TDIOpenPerformaceData byla dokončena úspěšně.
37365. Počáteční datum události musí být dřívější než koncové datum. Zadejte novou hodnotu.
37366. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Služba WMI vrátila chybu typu Přístup odepřen.
37367. Pro prázdný obsah nelze vytvořit podpis CMS.
37368. Konfigurační soubor nelze zapsat v důsledku nedostatečných oprávnění.
37369. Inicializace modulu pro přidělování identifikátorů účtů se nezdařila. Chybový kód systému NT naleznete v datech záznamu této události. Systém se bude o inicializaci pokoušet opakovaně, dokud neproběhne úspěšně. Do té doby nebude možné na tomto řadiči domény vytvářet nové účty. V jiných protokolech událostí databáze SAM se možná nacházejí záznamy, které mohou naznačit přesný důvod chyby.
37370. Časový limit: %1
37371. Službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se nepodařilo přesunout výchozí schéma do %1.
37372. Byl dosažen limit licence klientského přístupu (CAL). Tento server nemůže obsloužit další klienty. To pravděpodobně povede ke snížení výkonu zasílání zpráv. Informace o zvýšení limitu klientských licencí naleznete v dokumentaci systému Windows. Tato událost nebyla zaznamenána více než jedenkrát za %1 sekund.
37373. %1 není správně zadaná hodina.
37374. Datová vyrovnávací paměť je pro uložení vrácených dat příliš malá.
37375. ------ Podporované příkazy CACHE ------
37376. Určit cestu
37377. Hodnota NULL byla uvedena v pojmenované kolekci (slovníku) InstanceValues. Název uvedený pro hodnotu NULL je X. Hodnota NULL nepředstavuje platný název InstanceValue. Chcete-li zadat hodnotu NULL, použijte instanci InstanceValue s daty NULL předáním hodnoty NULL do konstruktoru InstanceValue. Chcete-li určit, že pojmenovaná hodnota má být odstraněna, použijte metodu InstanceValue.DeletedValue.
37378. Při komunikaci se zařízením internetové brány došlo k chybě. Ověřte, zda zařízení pracuje správně. Služba BITS se toto zařízení znovu pokusí použít až po příštím restartování systému. Kód chyby: %1.
37379. Brány Proxy vzdáleného přístupu nemohl vytvořit named pipe.
37380. Protokol IGMP-Rtr-V%1 byl aktivován v rozhraní %2.
37381. Získá nebo nastaví výšku zúžené části trychtýře. Používá se pouze v případě, že je použit předdefinovaný tvar trychtýřového grafu.
37382. Schéma pro kontrolu parity každého přijatého bajtu a označení každého odeslaného bajtu.
37383. Služba KDC nalezla při vytváření seznamu důvěryhodných domén smyčku důvěryhodnosti. To znamená, že pro trasu mezi touto službou KDC a doménou %1 existuje několik možných důvěryhodných cest.
37384. Oprava chyb v ukazateli na ukotvení popisovače svazku
37385. Argument musí být typu Název typu.
37386. %1 bajtů v každé alokační jednotce
37387. Hledaný konfigurační oddíl. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
37388. Chyba ochrany sestavení: Katalog pro sestavení není platný nebo neodpovídá manifestu sestavení.
37389. Systém nemůže přeložit název souboru.
37390. (GMT-05:00) Východ USA a Kanady
37391. Součást %1 z modulu pro zápis %2 je výslovně vyloučena.
37392. Nelze vytvořit objekt názvu koordinátoru MS DTC.
37393. Použije pravidlo pro určité uživatele.
37394. Přípojný bod svazku není podporován.
37395. Nelze vytvořit veřejný nebo privátní klíč, chyba %1!x!.
37396. Metoda ReaderWriterLock.RestoreLock byla volána bez uvolnění všech zámků získaných od posledního volání metody ReleaseLock.
37397. Na disku %3 byla zjištěna chyba vyžadující provedení úplného prohledání obsahu.%1
37398. MSB4193: Nástroji MSBuild.exe se nepodařilo spustit podřízený uzel, protože nebyl nalezen v umístění X. Je-li to nutné, uveďte správné umístění ve funkci BuildParameters nebo pomocí proměnné prostředí MSBUILD_EXE_PATH.
37399. Modul diagnostiky dokončil odstraňování potíží a nastavil řešení ve frontě
37400. Služba Plánovač úloh nespustila úlohu %1, protože aktuální čas následuje po nakonfigurovaném čase dokončení úlohy. Akce uživatele: V případě potřeby posuňte datum dokončení úlohy.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions