English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

6501. Přepínač /renameftRoot již není podporován.
6502. Neexistuje žádný index.
6503. Seznam vazeb v popisném formátu http://doména:port,... nebo v základním formátu protokol/informace_o_vazbě,...
6504. Prostředek adresy tunelového propojení IPv6 %1 se nepodařilo uvést do online režimu, protože nezávisí na prostředku adresy IP (IPv4). Je požadována závislost na nejméně jednom prostředku adresy IP (IPv4).
6505. Argument maximumCount musí být kladné číslo. Pokud není požadováno maximum, použijte konstruktor bez parametru maxCount.
6506. Nová transakce nemůže vypsat uvedený koordinátor transakce.
6507. %1: Nepodařilo se získat aktuální adresář.
6508. Argument participantCount musí být menší nebo roven počtu účastníků.
6509. Tuto metodu lze volat až po zavolání metody Open.
6510. Neplatná možnost vazby (%1!S!). Je třeba zadat hodnotu RpcProxy.
6511. Nepodporovaná verze protokolu WMDRM-ND.
6512. Službě Windows Update se nepodařilo stáhnout aktualizaci.
6513. Změnit oznamování pro důležité adresáře
6514. Požadavek nelze zpracovat, protože došlo k ukončení procesu.
6515. %1 (%2) %3Stránku %5 databáze %4 nelze číst. Chyba %6
6516. Pokus o nastavení vlastnosti fronty požadavků: %1. Stav: %2.
6517. Objekt obsahuje pouze veřejnou polovinu dvojice klíčů. Uveden musí být i soukromý klíč.
6518. Objekt ReadOnlyPermissionSet nelze upravit.
6519. Třída TemplateControl, která je hostitelem tohoto ovládacího prvku
6520. Požadovaná dodaná data zřejmě nejsou platným binárním rozsáhlým objektem (BLOB) pro autorizaci migrace.
6521. Pověření klienta byla ověřena pomocí služby Active Directory Domain Services, ale při extrahování dat deklarace ze služby Active Directory Domain Services došlo k chybě.
6522. Přijato bloků zprávy serveru (SMB)
6523. Chybějící ovládací prvek
6524. Windows NT
6525. Instalační balíček nelze otevřít. Obraťte se na dodavatele aplikace a ověřte, zda se jedná o správný instalační balíček Instalační služby systému Windows.
6526. Zadaný název bitové kopie je neplatný. Platné názvy souborů bitových kopií služby pro nasazení systému Windows by měly mít příponu WIM a neměly by začínat ani končit prázdnými znaky, končit tečkami, odpovídat vyhrazeným názvům, jako je například COM1 nebo LPT2, ani zahrnovat žádný ze znaků \ / : * ? " < > | .
6527. Klient WDS: V souboru bezobslužné instalace klienta nebyl zadán cílový jazyk.
6528. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) has started updating the replication topology for the directory service.
6529. Vyžadován restart počítače: K dokončení instalace následujících aktualizací je třeba restartovat počítač. Dokud nebude počítač restartován, nelze vyhledat ani stáhnout nové aktualizace: %1
6530. Atribut connectionStringName chybí nebo je prázdný.
6531. Určený seznam ověřování hlavního režimu nebyl nalezen.
6532. Tato verze není podporována.
6533. Nebylo určeno mapování schématu pro otázku hesla.
6534. Je aktivována při vazbě položky na data.
6535. Tato funkce byla zakázána zásadami skupiny.
6536. Uživatel %1, Jiný %2
6537. Název adresáře
6538. Média nejsou kompatibilní.
6539. Přestože při vyvolání metody InstanceStore.Execute nebo BeginExecute nebyly přítomny žádné ambientní transakce, byla při zpracování příkazu použita vnitřní transakce. Vnitřní transakce byla zrušena.
6540. Nepodařilo se úspěšně načíst soubor fmifs.dll. Kód chyby: %1
6541. Cyklická závislost omezení zahrnující X a Y
6542. Určené přidružení úložiště stínové kopie je používáno a nelze proto odstranit.
6543. Sada řádků obsahuje jedinou kapitolu a tato kapitola nebyla uvolněna.
6544. Zjišťování iSCSI pomocí příkazu SendTargets se nezdařilo (kód chyby %1 pro cílový portál %2).
6545. Nezdařila se aktualizace schématu: třída v seznamu subclassof neexistuje, nebo nesplňuje hierarchická pravidla.
6546. Došlo k závažné chybě hardwaru.
6547. Zápis certifikátu %1 pro šablonu %2 je třeba provést pomocí kontextu počítače.
6548. K dokončení operace není k dispozici dostatek videopaměti.
6549. Nebylo možné registrovat automatické přehrávání u zařízení %1. Kód chyby %2.
6550. Prostředek clusteru selhal.
6551. Nelze číst data o výkonu ze služby přesměrovače.Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
6552. V záhlaví obsahu chybí adresa URL získání.
6553. Styl použitý pro zápatí
6554. Doménové názvy serverů NIS+ dostupných klientovi
6555. Všechny seznamy mají buď hodnotu NULL, nebo jsou prázdné.
6556. Název klienta není platný.
6557. Počet délek a hodnota lowerBounds si musí odpovídat.
6558. Počítač byl restartován z kontroly chyb. Výpis nebyl uložen.
6559. Dotaz určil seřazení sloupce, který nelze seřadit.
6560. Chyba konfiguračního souboru %1 -> %2 != %3.
6561. Soubor protokolu koordinátoru MS DTC nebyl nalezen. Zkontrolujte, že žádný ze správců prostředků řízených koordinátorem MS DTC neobsahuje nejisté transakce, a spuštěním příkazu msdtc -resetlog vytvořte soubor protokolu.
6562. Možnost [%1] není platná.
6563. Modulu zásad podniku %1, produkt %2, se nezdařila inicializace podporovaného produktu s kódem chyby %3!d!.
6564. Popis: Vyhledá mosty propojení lokalit podle zadaných kritérií.
6565. START SYSTEMSTATERECOVERY -- Spustí obnovení stavu systému.
6566. Parametr sady klíčů je neplatný.
6567. Serializátor grafu neposkytuje službu typu Název typu.
6568. Virtuální cesta X nesměruje do adresáře. Povoleny jsou pouze existující adresáře.
6569. Tato zásada přidělení prostředků je používána Správcem systémových prostředků a nelze ji odstranit.
6570. Sestavení volajícího nelze určit.
6571. Položka %1 je při porovnání ignorována.
6572. Požadovanou aktivační událost nelze nalézt.
6573. Najde všechny protokoly trasování pro požadavky s příkazem GET a kódem stavu odpovědi 500.
6574. Vložte do jednotky %1 nový disk.
6575. Argument releaseCount musí být větší než nula.
6576. Účet vztahu důvěryhodnosti serveru - zapnuto
6577. Ukládaný nebo načítaný typ souboru byl zablokován.
6578. Obnovení nastavení se nezdařilo: Nelze přistoupit ke konfiguračnímu oddílu.
6579. Při zpracování úprav textu, které byly použity v metabázi, došlo k vnitřní chybě. Důvodem může být nedostatek paměti. Podrobnosti zjistíte v protokolu událostí u odpovídajících událostí.%1%2%3%4%5
6580. Účtu nebylo v řadiči domény přiděleno oprávnění Přihlásit se jako služba. Správce zabezpečení domény potřebuje přidělit výchozím účtům toto oprávnění. Je nutné, aby všechny výchozí účty zadané pro tento server měly toto oprávnění účtu.
6581. Nelze zapisovat do centralizovaného binárního protokolu %2. Disk je pravděpodobně plný. Jde-li o síťovou cestu, přesvědčte se, zda není přerušeno síťové připojení.
6582. Odpojení relace konzoly není podporováno.
6583. Metoda CompileToMethod nepodporuje dynamické výrazy. Vytvořte namísto toho strom výrazů, který používá System.Runtime.CompilerServices.CallSite.
6584. Skupina Super Users služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) byla povolena.
6585. Spuštění Správce vzdáleného přístupu se nezdařilo, protože v knihovnách DLL pro média nenalezl informace o portu. %1
6586. Čítač výčtu není platný.
6587. Intrinsic event provider registration uses illegal query.
6588. Ověření musí být jedna z těchto hodnot: SHA1, HMACSHA256, HMACSHA384, HMACSHA512, MD5, 3DES, AES nebo alg:[HashAlgorithm].
6589. Správce transakcí koordinátoru MS DTC je v nekonzistentním stavu a nemůže pokračovat v činnosti. Byla přijata zpráva s chybnou hodnotou. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft. %1
6590. Přenosový agent DHCPV6 zjistil chybu v místním rozhraní s adresou IP%1. K chybě došlo během přijímání paketů v rozhraní. Uvedený údaj je kód chyby.
6591. Nástroj FSUTIL vyžaduje místní svazek NTFS.
6592. Při spouštění koordinátoru MS DTC se nepodařilo inicializovat model COM.
6593. Je třeba zadat číslo zprávy.
6594. Nelze přečíst ukazatel na ukotvení popisovače svazku. Program Chkdsk byl přerušen.
6595. MSB3731: Nelze zpracovat argument Namespaces pro úlohu XmlPoke. X
6596. Požadavek přihlášení nižší úrovně uživatele %1 z %2 selhal.
6597. Probíhá vypnutí z důvodu změny názvu počítače, jejímž iniciátorem je %1.
6598. Správný formát času je hh:mm:ss. Zkontrolujte hodnotu SpTime v registru.
6599. Aktivační služba procesů systému Windows zjistila chybu při čtení konfiguračních dat ze souboru %1 (číslo řádku %2). Chybová zpráva: '%3'. Datové pole obsahuje číslo chyby.
6600. Oprava chyb v souboru protokolu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions