English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

31501. U klíče registru, který již byl odstraněn, byl proveden pokus o nepovolenou operaci.
31502. Umístění s názvem X nelze načíst jako umístění typu Název typu, protože se jedná o umístění typu Název typu. Typy musí přesně odpovídat, protože umístění poskytují přístup pro čtení i zápis.
31503. Hodnota X vlastnosti TargetTextContentKind na typu Název typu pro typ EntityPropertyMappingAttribute není platná.
31504. Obnovení součástí %1 bylo zrušeno v %2.
31505. Načtení seznamu souborů se nezdařilo.
31506. Kontext zabezpečení neumožňuje zosobnění klienta.
31507. Adresa URL nesmí být při vykreslování grafu jako značky obrázku prázdná.
31508. Určuje, zda je pole při zobrazení uživateli kódováno jazykem HTML.
31509. Program Windows Media Player se již pokouší spustit průvodce nastavením zařízení.
31510. Spravovat topologii replikace
31511. Hodnota konfigurovaná pro vlastnost MaxHistoryFiles bude ignorována a bude pro ni nastavena výchozí hodnota. Příčinou tohoto problému je pravděpodobně konflikt s vlastností EnableEditWhileRunning nebo EnableHistory. Opravte konfigurovanou hodnotu.%1%2%3%4%5
31512. Ověřování kapacity %1 MB
31513. Neplatný příznak (%1). Vlastnost s neplatnou hodnotou příznaku je ignorována. Zkontrolujte, zda schéma obsahuje správné hodnoty příznaku. Nesprávný soubor XML:%2%3%4%5
31514. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo. Nebyl rozpoznán oznamovací tón. Tento fax nebude odeslán, protože byl vyčerpán maximální počet opakování. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
31515. Nelze přidat soubory do úlohy %1 . Počet souborů úlohy %1 (%2) překročil limit počtu souborů na úlohu (%3) určený v zásadách skupiny. Chcete-li tento problém vyřešit, zadejte vyšší limit počtu souborů na úlohu v nastavení zásad skupiny počítače a restartujte službu BITS.
31516. Bez určujících informací
31517. Ze serveru nelze získat adresu koordinátora distribuovaných transakcí pro server. Je na serveru povolen koordinátor DTC?
31518. Některé přílohy nelze zpracovat.
31519. Určuje, zda má být modul také povolen (výchozí hodnota je true).
31520. Určená Matrix musí umožňovat inverzi.
31521. Skupina Diffie-Hellman není kompatibilní s typem zásady.
31522. Bus Master Timeout
31523. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zjistila duplicitní podsítě clusteru. Může to být způsobeno rozdělením sítě na oddíly, což zabraňuje prezenčním signálům služby Vyrovnávání zatížení sítě jednoho či více hostitelů v dosažení ostatních hostitelů clusteru. Přestože byly operace služby Vyrovnávání zatížení sítě obnoveny správně, zjistěte příčinu rozdělení sítě na oddíly.
31524. Nadpis kroku průvodce
31525. Určený rozsah adres IP je příliš malý.
31526. S heslem je třeba zadat i uživatelské jméno.
31527. Nelze určit poziční parametry pro typ Název typu, protože existuje více než jedno přetížení konstruktoru pomocí parametrů X. Chcete-li, aby bylo toto rozšíření značek použitelné v jazyce XAML, odeberte duplicitní přetížení konstruktoru nebo nastavte vlastnost XamlSchemaContextSettings.SupportMarkupExtensionsWithDuplicateArity na hodnotu true.
31528. ID časovače nesmí být prázdným identifikátorem GUID.
31529. Prvek X je povinný.
31530. Kvůli přístupu k chráněnému souboru médií musí aplikace poskytnout funkci IMFContentProtectionManager zpětné volání.
31531. Při zavírání popisovače %1 parametru klíče registru došlo k chybě. Návratový kód procedury RegCloseKey je %2.
31532. %1!hs! (%2!hs!)
31533. Přihlašovací omezení
31534. Tento atribut QName nelze vyřešit.
31535. Zpětná volání nejsou ve třídě CommandField podporována, je-li povoleno tlačítko pro výběr, protože ostatní ovládací prvky na stránce, jejichž vykreslení je závislé na vybrané hodnotě objektu X, nejsou při zpětném volání aktualizovány. V objektu X vypněte zpětná volání.
31536. Ověřovací typ není známý.
31537. Seznam NamespaceList nemůže přijmout duplicitní obory názvů.
31538. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou součásti PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
31539. Služba Plánovač úloh nemohla spustit modul kompatibility úloh. Úlohy nemusí být možné zaregistrovat v předchozích verzích systému Windows. Další údaje: Hodnota chyby: %1
31540. Cíl X v souboru File Name projektu Y (se spuštěním nastaveným před cílem Z):
31541. Nelze vytvořit položku mapy zařízení pro %1.
31542. Oddíl instalace služeb v tomto souboru INF je neplatný.
31543. Zadaný zdrojový server nebyl nalezen.
31544. Vlastnost OperationFormatter a FaultFormatter nemohou mít obě hodnotu NULL.
31545. ------ Podporované příkazy DOMAIN CACHE ------
31546. Čítače sledování výkonu služby WINS uzavírají protokol událostí.
31547. Entita typu Název typu odkazuje vícekrát na stejný komplexní objekt typu Název typu. Komplexní objekty nemohou být stejnou entitou odkazovány vícekrát.
31548. XON/XOFF: %1
31549. %1 není správně zadaná minuta.
31550. Adresářová služba je zaneprázdněna.
31551. Služba správy licencí Terminálového služby byla pozastavena.
31552. Nelze provést požadavek stavu relace na serveru stavu relace. Podrobnosti: poslední fáze='X', kód chyby=Y, velikost odchozích dat=Z
31553. Zadaný název čtecího zařízení nebyl rozpoznán.
31554. Customer Experience Improvement Program
31555. Představuje automatické nastavení oddělovacích čar měřítka osy.
31556. Server DNS nemohl vytvořit zónu %1 zadanou v souboru %2 na řádku %3. Ověřte, zda je soubor zóny umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns a zda obsahuje platná data.
31557. Popisovač oblasti je neplatný.
31558. Od posledního šíření nebyly objekty zásad skupin změněny.
31559. Platnost podpisového certifikátu pro konfiguraci %1 online odpovídajícího zařízení vypršela. Požadavek protokolu OCSP bude pro tuto konfiguraci odmítnut.
31560. Správa licencí Terminálové služby nemůže přidělit systémovou paměť požadovanou k provedení operace.
31561. Cílový hostitel není dostupný.
31562. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů nenalezl řadič domény, který by bylo možné použít jako zdroj času. Klient NTP akci zopakuje za %1 minut.
31563. Směrovací tabulka může nastavit předávání pouze z normálního účtu na normální účet.
31564. %1 pozastaveno úspěšně.
31565. Zastavovat služby
31566. TouchDevice je již aktivováno.
31567. Je ověřeno: True
31568. Funkci nelze dokončit.
31569. Stav protokolu HTTP 407: Je požadováno ověření serverem proxy.
31570. Zobrazí konfigurační vlastnosti, které lze vyhledat u určeného oddílu. Oddíl je nutné zadat.
31571. Distribuovaný systém souborů (DFS) nepodporuje u identifikátoru SKU standardního serveru více kořenových adresářů. Vyčistěte kořenové adresáře nebo proveďte inovaci.
31572. %1 již existuje.
31573. Chyby v ukazateli na ukotvení popisovače svazku nelze opravit.
31574. Ve směšovači vznikla nerozpoznaná hodnota MMRESULT.
31575. Třída FrameworkName je neplatná.
31576. Pro konfiguraci %1 nemá zprostředkovatel odvolání online odpovídajícího zařízení k dispozici informace o seznamech CRL, nebo jsou tyto informace zastaralé.
31577. Přistupující objekt nepodporuje zápis.
31578. Stav ověření není platný.
31579. %1 (%2) %3Databázový stroj převádí databázi %4 z formátu %5 do formátu %6.
31580. Je aktivována při pokusu o změnu hesla.
31581. Nelze číst soubor %1.
31582. Procedura Open služby %1 v knihovně DLL %2 nebyla dokončena během povolené doby. Pravděpodobně došlo k potížím s tímto rozšířeným čítačem nebo se službou, od níž získává čítač data, nebo byl systém při obdržení volání velice zaneprázdněn.
31583. Doba spuštění MSMQ QC
31584. Nelze vytvořit kontext certifikátu, chyba %1!x!.
31585. Nesprávná syntaxe deklarace xml
31586. Správce systémových prostředků nemůže nakonfigurovat službu WMI (Windows Management Instrumentation) tak, aby zpracovala oznámení při dokončení procesu (hr=%1). Z tohoto důvodu nebude toto oznámení protokolováno do databáze monitorování účtů.
31587. Použije pravidlo pro anonymní uživatele.
31588. Závislá sestavení
31589. Ovladači se nepodařilo vyhradit paměť.
31590. Objekt musí být typu GUID.
31591. Instalace byla úspěšně dokončena.
31592. Lower driver has failed the request.
31593. Zpráva X byla zrušena, protože došlo k překročení maximálního počtu nevyřízených zpráv (Y). Zvyšte maximální počet nevyřízených zpráv v parametru System.ServiceModel.Channels.UdpTransportBindingElement.MaxPendingMessageCount.
31594. X není správně utvořená cesta k metabázi služby IIS.
31595. Hodnota pravidla řazení pro index %1 souboru %2 není správná.
31596. Nástroj příkazového řádku Adprep úspěšně aktualizoval informace na úrovni domény.
31597. Proces vytvořené úlohy
31598. Byl vykonán příkaz mimo výhradní relaci přenosu.
31599. Nelze kopírovat soubory požadované pro instalaci.
31600. Při načítání identifikace počítače DRM (Digital Rights Management) došlo k potížím. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions