English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

36601. K povolení zosobnění není k dispozici žádný kontext zabezpečení.
36602. Tato funkce vyžaduje přítomnost služby X, která však nebyla nalezena.
36603. Systém nemůže dokončit proces.
36604. Procesor zabezpečení oznámil, že byla použita nedostatečná velikost vyrovnávací paměti.
36605. duplicitní záznam
36606. Podřízený ovládací prvek obecné webové části nemá identifikátor.
36607. Neexistují žádné síťové profily po přihlášení.
36608. Nelze přehrát rekurzivní seznam stop.
36609. Dvě aktivity SendReply mají stejný typ chyby ale jinou akci.
36610. Synchronizovat data adresářové služby
36611. Došlo k chybě při obnovování připojení k %1.
36612. V obsahu (content) typu Text byl nalezen neplatný znak.
36613. Atributem DataSourceID objektu X musí být identifikátor ovládacího prvku typu IHierarchicalDataSource. Ovládací prvek s ID Y nebyl nalezen.
36614. Typ musí být typem __ComObject nebo musí být od typu __ComObject odvozen.
36615. Výraz typu Název typu není podporován pro hodnotu Long.
36616. Pomocník MDA pro popisovač GCHandle vyčerpal soubory cookie, které jsou k dispozici.
36617. %2: Ovladač NDIS obnovuje ovladač miniportu.
36618. Cesta ke zdroji neuvedena
36619. Je třeba odstranit oddíl adresáře %1, na který lze zapisovat, i když jej uživatel pro odstranění nevybral. Existence tohoto oddílu adresáře zabraňuje dokončení operace snížení úrovně. Odstraňte jej ručně.
36620. Tuto metodu nelze volat, dokud nebude zavolána metoda open.
36621. Jedna nebo více instalovaných komponent jsou již v cílové aplikaci registrovány jako 64bitové komponenty. 32bitové verze instalovaných komponent je třeba nainstalovat v jiné aplikaci COM+ nebo odstranit stávající 64bitové verze instalovaných komponent z cílové aplikace COM+ před pokračováním instalace 32bitových verzí. Aplikace COM+ nemohou obsahovat bitově neutrální komponenty.
36622. Certifikát serveru byl ověřen: RequestHandle=%1, CertHash=%3, WarningFlags=%4.
36623. Byla nalezena vlastnost Vlastní (%1), která však neobsahovala atribut Type. Mění se na výchozí hodnotu String. Doporučuje se explicitně určit typ. Nesprávný soubor XML:%2%3%4%5
36624. Globální skupina nemůže mít místní skupinu jako člena.
36625. Byl očekáván neprázdný řetězec pro parametr X.
36626. Ovladač tiskárny není kompatibilní se zásadami povolenými v tomto počítači, které blokují ovladače systému Windows NT 4.0.
36627. Nepoužívá se.
36628. Popisky – Hodnota LabelRow musí být v rozmezí od 1 do 2.
36629. Upozornění: Operace čtení a zápisu pro svazek %1 se nezdařila.
36630. Stránkování je nyní zapnuto.
36631. Zadaný svazek je offline.
36632. Vytváření zabezpečovacích ID (SID) pro novou doménu...
36633. Objekt není parametrem.
36634. Výsledek využití oprávnění systému Windows je: %1
36635. Binární operátory nelze volat s jedním argumentem.
36636. Vyhledá všechny aplikace náležící k webu s názvem Default Web Site.
36637. Seznam cílů pro následující složku DFS (Distributed File System) je poškozen. Složka DFS: %1.
36638. Sestavení nelze přidat
36639. Součást úložiště autorizace není nainstalována.
36640. Kolekce přijímá pouze objekty typu CommandBinding.
36641. Nelze otevřít klíč registru pro zdroj události %1. Procedura RegOpenKeyEx vrátila hodnotu %2. Depeše nebyla odeslána.
36642. Nyní nelze vytvořit jiné prostředí skriptů webového serveru proxy.
36643. Zadaný identifikátor skupiny kódování nebyl rozpoznán.
36644. Výplň je neplatná a nelze ji odebrat.
36645. Chybná délka zprávy
36646. Požadovanou operaci nelze provést se souborem, jehož oddíl, mapovaný uživateli, je otevřen.
36647. Adresářová služba nemůže zaregistrovaný název služby (SPN) pro vzájemné ověření cílového serveru, protože jeho doména byla odstraněna z doménové struktury.
36648. Uživateli se nepodařilo potvrdit požadavek na operaci čipu TPM.
36649. Dokud nebude aktivována událost MEPolicySet, není zaručeno vynucování ochrany tohoto proudu.
36650. Požadovaný prostředek je k dispozici.
36651. Při vytváření výčtu položek konfiguračních dat spouštění došlo k chybě.
36652. Počet zobrazených nadřazených uzlů
36653. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada profilů při spuštění služby. Zásada přidělení prostředků: %1
36654. Pozice nemůže být menší než nula.
36655. Server DNS nalezl na řádku %2 souboru zóny %1 záznam o prostředku (RR) aliasu (CNAME či DNAME), který způsobuje smyčku aliasů s jiným záznamem o prostředku aliasu v dané zóně. Jeden ze záznamů o prostředcích aliasů způsobujících smyčku je nutné odebrat ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
36656. Oba zadané kódy PIN musí být shodné.
36657. Úloha byla aktivována obnovením činnosti z režimu spánku.
36658. Token odkazoval na certifikát X509, jehož řetěz certifikátů nelze ověřit.
36659. Zprávu nelze doručit, protože je příliš velká.
36660. Server LM386 nelze spustit, neboť neběží program CACHE.EXE.
36661. Posun o stránku nahoru
36662. Omezující podmínky MinLength a MaxLength lze zadat pouze u typu dat "string", "number", "bin.hex" a "bin.base64".
36663.
36664. Formát informací není správný.
36665. Parametr X nebyl do tohoto analyzátoru přidán.
36666. V počítači %1!ws! neexistují žádné kořenové adresáře.
36667. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla zpracovat žádost %1 z důvodu chyby: %2. Žádost byla pro %3. Certifikát by obsahoval kódovanou délku, což nemusí být kompatibilní se starším softwarem pro zápis. Odešlete novou žádost používající jinou délku vstupních dat pro následující pole: %4
36668. Modul VMR9 nespolupracuje s žádnými hardwarovými dekodéry založenými na zařízení VPE.
36669. Pro operaci je nezbytný program Share.exe nebo jeho ekvivalent.
36670. Služba protokolování zjistila sektor protokolu s neplatnou paritou bloku.
36671. Duplikovat popisovač do nebo z procesu
36672. Systém nemůže provést automatické volání, protože u připojení bylo zadáno vlastní vytáčení.
36673. Připojení k serveru stavu
36674. Doména aplikace: X
36675. Resetování klávesnice se nezdařilo.
36676. Znaky zleva doprava by neměly být v popiscích IDN směšovány se znaky zprava doleva.
36677. Počáteční požadavek protokolu SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) nebylo možné úspěšně odeslat na server. Příčinou může být přítomnost webového proxy serveru mezi klientem a serverem vyžadujícím ověření. Ověřování na proxy serveru není v této verzi služby SSTP podporováno.
36678. Kontrola počtu přídavných serverů zjistila v prostředí podmínku, která není kompatibilní se zásadami licencování. Pokud tento problém nebude opraven během %1 dnů od prvního zjištění podmínky, bude tento server bude automaticky vypnut.
36679. Nelze otevřít objekt X. Parametr Uri musí být relativní cesta odkazující na obsah v balíčku XAP aplikace architektury Silverlight. Pokud potřebujete načíst obsah z libovolného identifikátoru Uri, nahlédněte do dokumentace do popisu importu obsahu XML pomocí WebClient/HttpWebRequest.
36680. Povolit řízení &zásad
36681. Služba není k dispozici.
36682. Nelze otevřít datové připojení.
36683. Dokončená operace PNP nebo Řízení spotřeby (%3, %4) byla předána do ovladače na nižší úrovni pro zařízení %2 se stavem %8.
36684. Systém Windows nemůže vytvořit výčet složek v adresáři místního systémového svazku <%1>. Upgrade objektů zásad skupiny domény se nezdařil. (%2)
36685. X nepochází z vlastnosti ExportDefinitions tohoto objektu ComposablePart nebo jeho objektu ComposablePartDefinition.
36686. Není definován žádný zdroj dat.
36687. Server RPC byl úspěšně ukončen.
36688. Rozšíření SCE dokončilo transformaci.
36689. Klient vícesměrového vysílání WDS
36690. Název databáze pro použití v rámci funkce závislosti mezipaměti SQL ve verzích SQL 7.0 a SQL 2000. Databázi lze rovněž volitelně zadat pomocí připojovacího řetězce s parametrem -C. (povinné)
36691. Bylo zahájeno načítání dokumentu služby.
36692. Vzdálená adresa X není dosažitelná kvůli neshodě mezi verzemi protokolu IP na kanálu a vzdáleném koncovém bodu.
36693. Zobrazení %1 není v katalogu %2 definováno. SQLSTATE=42S02
36694. Byl přidán dotaz %2 pro pomůcku %1.
36695. Metoda Název metody v typu Název typu není platným zprostředkovatelem připojení. Musí být veřejná, vracet objekt a nemít žádné parametry.
36696. Určuje, zda je strom automaticky svázán s daty.
36697. Změny konfigurace appletu ovládacího panelu Datum a čas
36698. Doba zpracování předchozího záznamu (sekundy): %1!d! (%2!d!, %3!d!)
36699. Nelze přidávat záznamy do souboru protokolu auditu služby DHCPv6. Vrácený kód chyby: %1.
36700. Byl proveden pokus o použití objektu COM, který nemá přidruženou objektovou továrnu (class factory).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions