English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

4101. %1 nelze nalézt.
4102. X není platná hodnota pro argument DATEPART ve funkci Y.Z.
4103. %1: Po migraci ovladačů nebylo možné provést znovu výčet zařízení Plug and Play. Kód chyby %2.
4104. Bez chyby.
4105. Síťové rozhraní bylo odpojeno.
4106. V cestě názvu souboru metadat je zadán adresář, který je jen pro čtení.
4107. Pokud k ověřování používáte certifikát, je třeba používat zabezpečení SSL.
4108. V přidružení zabezpečení IPsec byl přijat paket, jehož doba platnosti vypršela.
4109. Spouštěný ovladač není stejný jako ovladač pro grafický adaptér POSTed.
4110. Kontrola počtu přídavných serverů v součásti Licencování nebyla úspěšná, protože došlo k chybě %1 ve funkci %2. Pokud nebude problém opraven, bude tento server bude automaticky vypnut. Další informace získáte v dokumentaci k produktu týkající se licencování.
4111. Během požadavku na součást %3 došlo při rozpoznávání produktu %1, funkce %2 k chybě.
4112. Průvodce nemá k dispozici dostatek informací o této aplikaci. Jednou tuto aplikaci spusťte, aby průvodce mohl zjistit informace, které jsou nezbytné k její opravě.
4113. Obcházení pro aktivní NdisMInitializeScatterGatherDma
4114. Posunout pravidlo nahoru
4115. ID zprostředkovatele %s v registru je neplatné: %1. Kód chyby: %2
4116. Argumentem Ref nebo Out musí být proměnná s možností přiřazení hodnoty.
4117. Objekt ComposablePartDefinition X byl odmítnut. Y
4118. Neplatný znak name
4119. Zápis se nezdařil, protože jednotka nepřijala data dostatečně rychle, aby bylo možno pokračovat v zápisu. Tyto potíže lze vyřešit přesunutím zdrojových dat do místního počítače, snížením rychlosti zápisu nebo povolením nastavení "bez podběhu vyrovnávací paměti".
4120. Proces nemá k dispozici některá oprávnění požadovaná pro tuto operaci.
4121. Internal error: MtScreenBufferPrintEx called on a non-scrollable screen.
4122. Získá nebo nastaví informace o tom, zda hodnoty datových bodů představují lineární výšku segmentu nebo jeho povrchu.
4123. Zadaný názvový kontext neobsahuje křížový odkaz.
4124. Seznam adres protokolu IPv6 pro NIS
4125. Hodnota DuplicateMessageHistoryLength nemůže být záporná. Chcete-li vypnout zjišťování duplicitních zpráv, nastavte nulovou hodnotu.
4126. Adresovaný příjemce neexistuje.
4127. Při pokusu zavřít relaci vrátila služba SNMP chybu.
4128. Zadaný soubor bitové kopie nebyl ve správném formátu, zdá se, že je ve formátu LE.
4129. Asynchronní operace aktuálně čeká na provedení.
4130. Chyba: Neznámý příkaz
4131. Terminálový server nemohl nalézt v pracovní skupině %1 nebo v doméně systému Windows NT 4 licenční server. Potvrďte, že všechny licenční servery v síti jsou registrovány službami WINS/DNS, probíhá příjem síťových požadavků a správa licencí TS je spuštěna.
4132. Nelze nastavit vlastnosti fronty %3. Nahrazení souboru fronty %4 dočasným souborem %5 vrátilo chybu %1: %2
4133. Podle definice DTD nebo schématu není obsah elementu platný.
4134. Byla zadána neplatná pověření uživatele.
4135. Argument condition má hodnotu null.
4136. %1: Integrovaný řadič neodpověděl během zadaného časového limitu. Může to znamenat chybu hardwaru nebo firmwaru integrovaného řadiče nebo že systém BIOS přistupuje k integrovanému řadiči nesprávně. Měli byste zjistit, zda výrobce počítače nemá k dispozici upgrade systému BIOS. V některých situacích může tato chyba způsobit, že počítač nebude pracovat správně.
4137. Server proxy vzdáleného volání procedury (RPC) byl úspěšně zaveden v režimu Internetové informační služby (IIS) %1.0.
4138. Žádné aktivní linky ISDN nejsou k dispozici.
4139. Člen Properties této textové relace nemůže být nulový.
4140. Z důvodu chyb neproběhlo ani jedno porovnání.
4141. Zprostředkovatel zaznamenal chybu disku při čištění disku. %1
4142. Nepodařilo se odemknout jednotku (%1) v knihovně: %2.
4143. Volající vybavuje meziúlohové volání SendMessage a nemůže volat pomocí funkce PostMessage.
4144. Zpráva je příliš dlouhá. Část musela být před zobrazením zkrácena
4145. Hlavní přerušení
4146. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 31 - vypnuto
4147. Nelze nastavit vlastnost EnableTheming třídy WebPartManager. Aby bylo pro webové části (WebParts) možné použít motivy, musí být vlastnost EnableTheming nastavena na hodnotu True.
4148. Položka DistributedTransactionManagerName musí obsahovat nenulový, neprázdný řetězec.
4149. Statistiky jsou k dispozici pro následující spuštěné služby:
4150. Stride6 (cache enabled)
4151. Připojit položky svázané s daty ke staticky deklarovaným položkám seznamu
4152. Obsah protokolu.
4153. MSBUILD: Chyba MSB1008: Lze zadat pouze jeden projekt.
4154. Kód XML předaný službě EapHost neodpovídá schématu EapHost nebo EapMethod. Zkontrolujte kód XML předaný službě EapHost.
4155. Nelze číst z určené pomocné paměti příkazů.
4156. Byl provede pokus o odebrání procesu DebugPort, ale procesu dosud nebyl přiřazen port.
4157. Duplicitní název není povolen.
4158. Databáze WINS není konzistentní. Počet vlastníků nalezených v mapovací tabulce název-adresa se liší od počtu nalezeného v mapovací tabulce vlastník-adresa.
4159. Bylo zjištěno narušení v aktivitě X. Jedno nebo více nalezených narušení: Y
4160. Zprostředkovatel vrátil neznámou hodnotu DBPROPSTATUS_ X.
4161. %1 kB místa na disku celkem.
4162. V systému nebylo nalezeno žádné čtecí zařízení karet SmartCard CardMan Mobile.
4163. Instalační adresář aplikace nebyl nalezen.
4164. Minimálně u jednoho ze zprostředkovatelů v této sadě stínových kopií se nepodařilo provést porušení pro snímek.
4165. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny, protože svazek %3, který obsahuje úložiště stínové kopie pro tuto stínovou kopii, byl uveden do režimu offline.
4166. Nadřízený typ výčtu a objekt musí být stejného typu nebo objekt musí být typu String. Předaný typ: X, nadřízený typ výčtu: Y.
4167. Incoming Forest Trust Builders
4168. Služba agenta webu Windows Update byl zakázána nebo nebyla nakonfigurována k automatickému spuštění. Službu musí povolit správce.
4169. Stínové kopie svazku %2 byly smazány, protože úložiště stínové kopie nebylo možné včas zvětšit. Zvažte možnost snížení vstupně-výstupního zatížení systému nebo zvolte svazek úložiště stínové kopie, pro který není vytvářena stínová kopie.
4170. Platné je pouze sestavení knihovny mscorlib.
4171. Požadavek na rychlé převinutí vpřed nebo zpět nelze splnit.
4172. Došlo k chybě při čtení seznamu integrovaných modulů z oddílu system.webServer/modules. Chyba: 0xX.
4173. Dotazy MLD %1!-10u! %2!-10u!
4174. Informace o vazbě jsou neplatné.
4175. Přihlaste se použitím svých pověření.
4176. MSB3722: Příkaz X byl ukončen s kódem Y. Zkontrolujte, zda máte dostatečná práva ke spuštění tohoto příkazu.
4177. Zadaný protokol není znám.
4178. Protokol DHCPv6 Relay nevytvořil tabulku pro předávané informace. Uvedený údaj je kód chyby.
4179. Zápis požadovaného hlavního názvu služby se nezdařil. Chyba: 0x%1!x!
4180. Po zrušení všech zbývajících odkazů na třídu Contract nelze získat nové.
4181. Vytváření duplicitních souborů Soubor: [1], Adresář: [9], Velikost: [6]
4182. Úspěšně odebraný prvek %1 z publikování.
4183. %3 U úložiště tokenů %2 se vyskytla chyba %1.
4184. Dodaný objekt X má neplatnou velikost pro cílový bod Y.
4185. Chyba analýzy manifestu: Neočekávaný konec souboru.
4186. Otevření výstupního souboru se nezdařilo: %1.
4187. V případě hodnoty true klient podporuje funkci Unicode dostupnou v systému Oracle. V případě hodnoty false podporuje jiné kódování než Unicode (non-Unicode).
4188. V obslužné rutině stornování X došlo k neošetřené výjimce. Operace stornování je pravděpodobně v nekonzistentním stavu a pracovní postup byl zrušen.
4189. Verze OLE nainstalovaná v pracovní stanici není kompatibilní s touto verzí rozhraní MAPI.
4190. %1 (A/N)?
4191. Internal error: The expression %1 was false at line %2 of file %3. Please contact Microsoft Product Support Services for assistance.
4192. Vybranou položku nelze načíst, protože aplikace chybí nebo je poškozená.
4193. MSB4185: Funkci Function Name nelze pro typ Název typu spustit jako funkci vlastnosti MSBuild.
4194. Pro tento prostředek nelze nastavit výchozí oprávnění.
4195. Soubory protokolu databáze jsou poškozeny.
4196. Služba pro nasazení systému Windows nemůže aktualizovat řídicí bod služby.
4197. Neplatná data.
4198. Informace o zóně DNS nejsou k dispozici.
4199. Vnitřní chyba: Stav svěření byl ztracen.
4200. Při rušení úlohy %2 se službě BITS nepodařilo odebrat některé dočasné soubory. Pokud chcete získat místo na disku, odstraňte tyto dočasné soubory. Poznámka: Vzhledem k prostorovému omezení zde nejsou uvedeny všechny soubory. Další soubory se nacházejí ve stejném adresáři a jejich název má tvar BITxxx.TMP. ID úlohy je %1. %3

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions