English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

9801. Transaktionsbegäran avbröts.
9802. Det går inte att ändra återgång när bufferten inte är tom. Vid föregående Convert()-anrop lämnades data kvar i återgångsbufferten.
9803. Verifieringstid för skapande av kedja: X.
9804. Flagga som anger automatisk placering av elementet.
9805. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts eftersom instansen ännu inte är gjorts beständig i instansarkivet.
9806. Typen Typnamn är inte en giltig förbrukningspunkt. Den måste vara offentlig, en underklass till ConsumerConnectionPoint och ha en offentlig konstruktor med samma parametrar som konstruktorn till ConsumerConnectionPoint.
9807. Det går inte att använda teman för detta objekt. Endast kontroller av typen System.Web.UI.Control är tillåtna på den översta nivån i en skalfil.
9808. Det kan bara finnas en asynkron läsare vid ett givet tillfälle.
9809. Sydsamiska (Sverige)
9810. Matchningsinformationen bör anges när %1-matcharen används.
9811. Databasnamnet %1 ignorerades, refererar till objekt i tempdb.
9812. Det gick inte att hitta måltjänstnamnet. Kontrollera att tjänstnamnet har angetts på ett korrekt sätt och/eller att routningsinformationen har angetts.
9813. Mängden CPU-tid som processen har använt utanför operativsystemets kärna.
9814. ControlFilterExpression som tillhör X hittade ingen kontroll med ID Y. Kontrollera värdet för egenskapen ControlID på ControlFilterExpression.
9815. Det gjordes ett försök att utföra en åtgärd som var förbjuden av CLR-värden.
9816. Det går inte att rensa sammanslagna metadata samtidigt som sammanslagningsprocesser körs. Försök att utföra denna åtgärd på nytt när sammanslagningsprocesserna har slutförts.
9817. Det slutliga värdet för utdataparametern var null och kunde inte skickas till en 6.5-klient som förväntar att parametern inte kan ha värdet null.
9818. namnområdesimport
9819. Xml-data påträffades i parametern '%1' som inte är en Xml-parameter. Skapa entiteter av alla ogiltiga Xml-tecken i denna parameter eller skicka in paramatern med typen xsd:anyType eller sqltypes:xml
9820. Datavärdet bröt mot integritetsbegränsningarna för kolumnen.
9821. Maximal mängd virtuellt minne som processen har allokerat sedan den startades.
9822. Quechua (Bolivia)
9823. Alternativet %1 har angetts flera gånger i meddelandealternatividentifieraren.
9824. Kan inte anropa Save för en Encoder mer än en gång.
9825. Namnet X innehåller tecken som inte är giltiga för kultur eller region.
9826. Tröskelvärdet [%1:%2] har angetts för publikationen [%3]. Se till att logreader- och distributionsagenterna körs och att de kan uppfylla svarstidskravet.
9827. Axelintervalltyp.
9828. MODIFY FILE misslyckades. Ange ett logiskt namn.
9829. Com+ Interop-funktioner stöds inte.
9830. Det gick inte att ändra alternativet för sammanslagning och publicering eftersom servern inte har ställts in för replikering.
9831. Den åtgärd som ska utföras efter utloggningen.
9832. Den maximala radlängden är för liten.
9833. Parametern %1: Parametersortering kan inte anges på noden %2 (i namnområdet %3).
9834. Argumentet är av fel typ. Det är av typ Typnamn men måste måste kunna tilldelas till X.
9835. Konvertering av teckensträng till smalldatetime-datatyp misslyckades.
9836. Skala måste vara mindre än eller lika med precisionen.
9837. Angivet argument fanns inte med i uppsättningen av giltiga värden.
9838. Det gick inte att skapa eftersom alla tillgängliga identifierare har använts.
9839. Oväntad TIB-loggpost påträffad vid bearbetning av TI-block för offset %1, senaste bearbetade TIB: (textInfoFlags 0x%2, coloffset %3, newSize %4, oldSize %5).
9840. Providern släppte inte vissa befintliga rader.
9841. Texten i den tipsruta som visas för nedåtriktade bläddringsknappar i undermenyer.
9842. WaitAll för flera referenser i en STA-tråd stöds inte.
9843. Det gick inte att bearbeta index %1 i tabellen %2 eftersom filgruppen %3 är ogiltig.
9844. Det går inte att använda egenskapen eller indexeraren X i den här kontexten eftersom set-accessorn inte är tillgänglig
9845. Förskjutning och längd låg utanför giltigt intervall för matrisen eller så är antalet större än antalet element från indexet till slutet av källmängden.
9846. Händelse-ID: X
9847. %1Värdet på %2 är inte ett giltigt tal
9848. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. %1 %2 är i filgruppen %3 och partitionen %4 för %5 %6 är i filgruppen %7.
9849. Sessionstillståndsinformationen är ogiltig och kan vara skadad.
9850. Värdet för flaggorna är ogiltigt.
9851. Transaktionen avbröts av KTM (Kernel Transaction Manager).
9852. Samlingen kan inte innehålla två eller flera objekt med samma namn (X).
9853. Databasen %1 har startats, men den har ännu inte placerats online av övervakaren. Försök igen vid ett senare tillfälle.
9854. Det går inte att ändra den binära egenskapen i entiteten som en dataström eftersom motsvarande post i svaret inte har någon edit-media-länk. Kontrollera att entiteten har en binär egenskap som är åtkomlig som dataström i datamodellen.
9855. Motsvarande konstruktorinformation hittades inte i typen för X.
9856. Det går inte att ange operatorer för ytterkopplingar i en fråga som innehåller kopplade tabeller. Vyn eller funktionen %1 innehåller operatorer för ytterkopplingar.
9857. Det angivna singletonfältet finns redan i mängden och kan inte läggas till.
9858. Undantagsmeddelandet har trunkerats på grund av storlek. Använd ActivityValidationServices för att visa alla överträdelser.
9859. Tabellfel: objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5), sidan %6, rad %7. Kontrollen av posten (%8) misslyckades. Värdena är %9 och %10.
9860. Endast den synkrona anropstypen stöds för meddelanden som inte är av typen Message.
9861. Det går inte att ändra eller ta bort operatören %1 medan servern är en %2.
9862. Verb som visar hjälpen för en webbdel.
9863. Ett fel uppstod vid bearbetning av WebResponse.
9864. Uppdatera inte cachelagrade huvuden.
9865. Inloggningen misslyckades för användaren %1.%2
9866. Parametern waitHandles får inte ha värdet null.
9867. Kontrollen kan inte lämna ett finally-block.
9868. sp_checknames används för att söka efter ASCII-tecken som inte är av typen 7-bitar
9869. Målmatrisen är inte tillräckligt stor för att alla objekt i mängden ska kunna kopieras. Kontrollera matrisens index och längd.
9870. Kontextkanalen tog emot ett meddelande med kontext som inte överensstämmer med aktuell kontext som cachelagrats vid kanalen. Kontrollera att tjänsten inte har ändrat kontext efter att den ursprungligen angavs, eller inaktivera kontexthantering genom att ange kanalegenskapen IContextManager.Enabled till värdet False.
9871. Det går inte masskopiera in i tabellen %1 som aktiverats för omedelbart uppdaterade prenumerationer.
9872. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, frågetecken (?) förväntades
9873. IDispatchEx stöder inte tillägg av fält.
9874. Kolumnen %1.%2 är ogiltig i HAVING-villkoret eftersom den inte finns vare sig i en aggregeringsfunktion eller i GROUP BY-villkoret.
9875. Gruppering - antalet utdataserier måste stämma överens med antalet indataserier.
9876. Inaktiverade prenumerationer.
9877. Loggfilen innehåller poster som loggats innan den angivna markeringen. Databasen är fortfarande i återställningsläge så att du kan tillämpa en loggfil till.
9878. Återställer principen för nivån X
9879. Typen av den första behörigheten som misslyckades var:
9880. Volymen på enheten %1 är en fortsättningsvolym till säkerhetskopian. Ta bort den och sätt in den volym som är den första av säkerhetskopiorna.
9881. Ett fel inträffade under personifieringsförsök. Denna begäran kan inte utföras.
9882. Lägg till stöd för sessionstillstånd för SQLServer-läget.
9883. Det går inte att ta bort underträdet för registreringsdata.
9884. X förväntades, Y togs emot.
9885. Ett skadat meddelande har mottagits. KeyExchange-nyckel-ID är ogiltigt. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
9886. Providerinstansen har redan initierats.
9887. SQL Server kan inte ta emot nya klientanslutningar. Anslutningen har stängts. Vänta några minuter innan du försöker igen. Om du har åtkomst till felloggen kan du söka efter meddelanden som indikerar att SQL Server kan ta emot nya anslutningar.%1
9888. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 2000 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom utökade egenskaper har tolkats med skriptet för att skapa artikelschema.
9889. Referensen (handle) som skickades till %1 var ogiltig.
9890. Alternativet FOR ATTACH kräver att åtminstone den primära filen är angiven.
9891. X sparas.
9892. Det går inte att öppna WinHttp-sessionen. Felkod: X.
9893. Det logiska namnet kan inte vara NULL.
9894. Oväntad egenskapstyp eller värde.
9895. Ett ogiltigt värde har angetts för X. Det tidigare värdet används.
9896. En partiell innehållsström stöder inte denna åtgärd, eller så är vissa argument utanför det giltiga intervallet.
9897. Anger om kolumner genereras automatiskt vid körning baserat på den associerade datakällan.
9898. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för menyalternativets SeparatorImageUrl-egenskap vid databindning.
9899. XML-verifiering: Elementet eller attributet %1 har definierats som fast; elementvärdet måste vara lika med värdet för det fasta attribut som har specificerats i definitionen. Adress: %2
9900. Hämtar eller anger placering av etiketter utanför en pyramid.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions