English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

201. Det går inte att parsa HTTP-huvuden i postens metadata, felaktig sträng: X.
202. Den aritmetiska typen Typnamn kan inte representera negativ oändlighet.
203. X anropades med parametern Y = null.
204. Markeringskommandots typ.
205. Det sorteringsuttryck som är associerat med fältet.
206. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Datanoden utanför raden på sidan %6, fack %7, text-ID %8 saknar referens.
207. Kontrollera alla beviljade behörigheter
208. Index och antal måste referera till en plats inom strängen.
209. Varning! Den maximala länden på raderna överskrider maxgränsen på %1 byte. För vissa kombinationer av stora värden kommer insert/update-åtgärder att misslyckas.
210. För att utfärda ALTER DATABASE SET WITNESS, måste alla tre serverinstanserna vara anslutna till varandra och speglingsdatabasen måste vara uppdaterad. Kör kommandot igen när dessa villkor är uppfyllda.
211. Den text som visas på den tomma dataraden om ingen EmptyDataTemplate har definierats.
212. Kanonisering med X (Y) påbörjas.
213. Värdet IntervalOffset får inte vara negativt.
214. Metoden, egenskapen eller fältet '%1' av klassen '%2' i sammansättningen '%3' är inte publik.
215. Mängden med kontroller kan inte ändras.
216. Distributören är felaktigt installerad. Det gick inte att aktivera databasen för publicering.
217. Tabellen %1 kanske inte är synkroniserad. Radantal (faktiskt: %2, förväntat: %3). Radräkningsmetod %4 använd (0 = Fullständig, 1 = Snabb).
218. Markörtypen X är inte giltig.
219. Ett oväntat undantag uppstod när den lokala adresslistan skulle hämtas: X.
220. Det går inte att ändra fulltextkatalogens värden för LOGICAL NAME, SIZE, MAXSIZE, FILEGROWTH och OFFLINE.
221. Det går inte att öppna användarens standarddatabas. Inloggningen misslyckades.
222. Elementet Z:A innehåller data från en typ som mappas till namnet X:Y. Funktionen för avserialisering innehåller ingen kunskap om vilken typ som ska mappas till det här namnet. Ändra implementeringen av ResolveName-metoden på DataContractResolver för att returnera ett värde som inte är null för namnet Y och namnområdet X.
223. Attributet X måste anges till ett giltigt typnamn.
224. PrepareForSerialization kan endast anropas när IsPersistable har värdet True.
225. Signaturformatet kontrolleras med hjälp av formatverifieraren [X] Y.Z.
226. GridView X utlöste händelsen Y, men händelsen hanterades inte.
227. objectID får inte vara mindre än eller lika med noll.
228. Start får inte anropas för en fortsättningsaktivitet.
229. Replikerings-%1: agenten %2 varning. %3
230. Försökte skriva ett attribut med det lokala namnet X efter att attributet 'Attribut'='Y' hade skrivits. Ett attribut med det lokala namnet X kan bara skrivas efter att attributet 'Attribut'='Z' har skrivits.
231. Det gjordes ett försök att dividera med noll.
232. Signaturen på den offentliga nyckeln är fel.
233. Värdet på egenskapen Egenskapsnamn måste vara ett booleskt värde (true eller false).
234. X-meddelandetexten är en Atom 1.0-syndikeringsfeed. Mer information finns på http://tools.ietf.org/html/rfc4287.
235. Ett fel uppstod i routningstjänsten när utgående klient X stängdes.
236. Fulltextåtgärden misslyckades på grund av timeout.
237. CreateWorkflowServiceHost stoppa
238. Designverktyg för anteckningsuppsättningen.
239. Felmeddelandets format.
240. Välj en vecka
241. Ström får inte vara null.
242. Tog emot en ogiltig autentiseringram. Meddelandets storlek är begränsad till X byte, försökte läsa Y byte.
243. Det gick inte att söka till LSN {%1:%2:%3}.
244. Taggen X kan inte innehålla attributet meta:localize.
245. Sidan %1, objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 typ %6) har ändrats, men markerats som ändrad i bitmappen för differentiell säkerhetskopiering.
246. SQL Servers inbyggda HTTP-stöd är inte tillgängligt. Det gick inte att hitta funktionens startadress %1 i %2. Fel 0x%3. För HTTP-åtkomst till SQL Server krävs en senare version av operativsystemet.
247. %1Det kvalificerade namnet %2 hittades i ett sammanhang där bara NCName tillåts.
248. Ett objekt som inte härleds från System.Exception har omslutits i en RuntimeWrappedException.
249. Pilens anteckningsstorlek måste vara mindre än 100 bildpunkter.
250. ActiveStepIndex måste vara mindre WizardSteps.Count och minst -1. Om du vill lägga till steg dynamiskt lägger du till dem före eller under Page_PreInit.
251. Det gick inte att hitta sammansättningen i den aktuella databasen eller versionen matchade inte.
252. Databasalternativet %1 är inte unikt.
253. Saknar ridlist för tillägg. Det feltoleranta indexet är skadat.
254. Ett sökvägssegment kan inte innehålla två på varandra följande parametrar. De måste avgränsas med / eller en litteralsträng.
255. Det går inte att uppdatera prestandaräknaren. Det här objektet har initierats som skrivskyddat.
256. Den DataServiceCollection som ska spåras måste innehålla entitetstypifierade element med minst en nyckelegenskap. Elementtypen Typnamn har ingen nyckelegenskap.
257. Egenskapen Egenskapsnamn måste innehålla mellan X och Y tecken.
258. Färg för visuell avgränsare i förklaringshuvudet.
259. Det går inte att använda en kontext som har konverterats mellan AppDomain-domäner om den inte har hämtats via en Capture-åtgärd eller redan har varit argumentet till ett Set-anrop.
260. Distributörsparametern måste vara @heartbeat_interval.
261. Det gick inte att hitta det högsta allokerade identitetsvärdet för artikeln %1 i publikationen %2 på distributören.
262. Typmatchningsfel.
263. En 32-bitarsprocess kan inte komma åt moduler för en 64-bitarsprocess.
264. måste vara en reducerbar nod
265. Det går inte att ange indextips i ett schemaanknutet objekt.
266. Ett ogiltigt startalternativ (%1) angavs, antingen via en registernyckel eller kommandoraden. Korrigera eller ta bort alternativet.
267. Massinläsning kan inte genomföras. Ogiltigt prefix för kolumnnumret %1 i formatfilen %2.
268. SQL Web Assistant: @bold måste vara 0 eller 1.
269. Skapa sidlayout
270. Ogiltigt alternativ för starkt krypterat namn - X
271. Oscillator-objekt - ogiltig Period.
272. Ange ett nytt lösenord.
273. Det går inte att aktivera tjänsten eftersom den inte stöder ASP.NET-kompatibilitet. ASP.NET-kompatibilitet har aktiverats för det här programmet. Inaktivera ASP.NET-kompatibilitetsläget i web.config eller lägg till AspNetCompatibilityRequirements-attributet i tjänsttypen med RequirementsMode-inställningen som Allowed eller Required.
274. Alternativet -d bör inte anges med en SQL Server Express-konfiguration.
275. Den förklaring som visas för befintliga anslutningar till förbrukare.
276. DeferrableContentConverter kräver att SchemaContext är av typen System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.
277. Utcheckningen avbröts av användaren.
278. Uppgraderar publikationsinställningar och systemobjekt i databasen %1.
279. EditorPart X måste finnas i en EditorZone.
280. Den typ av sidindelningsgränssnitt som ska användas.
281. Syntaxfel: Förväntade ',' eller 'WHERE' (osv.) efter tabellalias.
282. Angiven adress är ogiltig: '%1'.
283. Identitetsintervallsvärdet som har angetts överskrider det högsta tillåtna värdet.
284. DBCC: Defragmenterar indexet %1: %2%% klart.
285. Saknar servernamn
286. Uppräkningen för DayOfWeek måste vara inom intervallet 0 till 6.
287. %1: Processen %2 genererade ett åtkomstfel. SQL Server avslutar den här processen.
288. Det går inte att ändra mängden.
289. Uppräknaren är utom intervallet.
290. Ett trunkerat värde har returnerats.
291. FrameworkName-versionskomponenten saknas.
292. Den interna frågemeddelandetabellen har ett föråldrat schema och tabellen har släppts. Frågemeddelanderensning har inte utförts för den här tabellen.
293. Typerna av färgsammanhang stämmer inte.
294. Anteckningsgruppklass.
295. Om publikationens egenskap @allow_partition_realignment är False måste egenskapen @subscriber_upload_options för alla artiklar i prenumerationen ange att överföringar inte tillåts.
296. Egenskapen Egenskapsnamn är av en typ som inte kan serialiseras binärt, eftersom typen inte är markerad som serialiserbar.
297. Fel: Det gick inte att initiera ifyllning av fulltext%1 för tabellen eller den indexerade vyn %2, databas %3 (tabell eller indexerad vy med ID %4, databas-ID %5). Fel: %6.
298. Utdataströmmar stöder inte TypeBuilders.
299. Serialiseringsformatering
300. En ogiltig relationskorrigering påträffades i navigeringsegenskapen Egenskapsnamn för entiteten av typen Typnamn.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions