English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

12001. Det går inte att bevilja eller neka behörighet till sa, dbo, information_schema, sys eller dig själv.
12002. Replikeringsagenten har inte loggat något pågående meddelande under %1 minuter. Detta kan indikera att agenten inte svarar eller att systemaktiviteten är hög. Kontrollera att posterna replikeras till målet och att anslutningarna till prenumeranten, utgivaren och distributören fortfarande är aktiva.
12003. Pixel Shader Model 3.0 kräver schemakonstanter i registren [0-7].
12004. Försök att initiera Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
12005. Module måste vara ett Module-objekt i körningsmiljön.
12006. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Nycklarna är skadade på sidan %6, fack %7 och %8.
12007. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansnyckeln X redan har slutförts.
12008. Det går inte att extrahera referensen till KTM-transaktionen (Kernel Transaction Manager) från MS DTC-transaktionen (Microsoft Distributed Transaction Coordinator): 0x%1.
12009. Anger om kontrollen automatiskt genererar ett lösenord för användaren.
12010. Skadad .resources-fil. En oväntat EndOfStreamException inträffade vid försök att läsa ResourceReader-huvudet.
12011. Ogiltig tom sträng eller null-sträng för räknarnamn.
12012. Funktionen som gör att man kan använda kolumnnamn som innehåller fler än två delar kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda den här funktionen i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som funktionen används i.
12013. ** Sammanfattning **
12014. Vald kategori: X (avancerade egenskaper)
12015. Låsningstipsen NOLOCK och READUNCOMMITTED tillåts inte för måltabeller för INSERT-, UPDATE- eller DELETE-programsatser.
12016. datasida
12017. Det finns inte stöd för att initiera entitetsinstanser av typen Typnamn med uttrycket X.
12018. För tidigt meddelandeslut påträffades medan den aktuella raden från värddatorn lästes - en inkommande dataström avbröts när servern förväntade mer data. Värdprogrammet kan ha avbrutits. Se till att du använder ett klient-API som stöds.
12019. Utgivaren %1 finns inte.
12020. Egenskapen Metrics för CharacterMetrics saknar ett obligatoriskt fält.
12021. Det går bara att ange ett uttryck i select-listan när den underordnade frågan inte inleds med EXISTS.
12022. Det gick inte att uppdatera platsen för den dynamiska ögonblicksbilden för ögonblicksjobbet med job_id %1 i publikationen %2.
12023. För många tecken. Det resulterande antalet byte är större än vad som kan returneras som int.
12024. Mongoliska (traditionell mongoliska)
12025. ALTER ASSEMBLY misslyckades eftersom fältet "%1" som krävs i typen "%2" inte hittades med samma signatur i den uppdaterade sammansättningen.
12026. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig syntax för offentlig identifierare
12027. Routningstjänsten anropar ett avbrottskommando på kanalen: X.
12028. Metodtexten ska inte finnas.
12029. SQL Server-kontroll: Fil: <%1>, rad = %2 %3. Detta fel kan bero på timingproblem. Om felet kvarstår när du kör uttrycket igen kan du använda DBCC CHECKDB för att kontrollera databasens strukturella integritet. Du kan också starta om servern för att säkerställa att inga RAM-baserade datastrukturer är skadade.
12030. Den överordnade kulturen måste vara en kultur som stöds. X är en kultur som inte har installerats.
12031. Egenskapen X är en global egenskap och kan inte ändras.
12032. Namngivna behörighetsgrupper:
12033. Det går inte att skapa ett frågeresultat av typen Typnamn.
12034. '%1' misslyckades eftersom det inte stöds i utgåvan av denna SQL Server-instans, '%2'. Mer information om vilka funktioner som stöds i olika utgåvor av SQL Server finns i SQL Server Books Online.
12035. OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2 returnerade %3 med datatypen %4. Datatypen borde ha varit %5.
12036. %1 är inte en giltig inloggning eller också har du inte behörighet.
12037. ASP.Net-värdkompilering.
12038. Orsak: Det maximala antalet omkompileringar uppnåddes.
12039. Diagramområdets attribut.
12040. Peer-to-peer-publikationen %1 finns inte.
12041. ArrayIndexer med indextypen Typnamn hanteras inte eftersom den inte är ett heltal.
12042. Hämtar eller anger bildtextformatet för flyttade SmartLabels.
12043. Det går inte att köra CREATE EVENT NOTIFICATION i databasen %1 eftersom det inte är en giltig Service Broker-databas.
12044. StyleSheetTheme används redan i kontrollen och kan inte tillämpas mer än en gång.
12045. Det går inte att konvertera till den statiska typen Typnamn
12046. Systemtabellen %1 (objekt-ID %2, index-ID %3) finns i filgruppen %4. Alla systemtabeller måste finnas i filgruppen %5.
12047. RoutedEvent i RoutedEventArgs och EventRoute matchar inte.
12048. Det går inte att registrera ett objekt två gånger.
12049. Det gick inte att ladda sammansättningen: Sammansättningsnamn
12050. MSB4188: Genereringen avbröts.
12051. BACKUP LOG kan inte utföras eftersom det inte finns någon aktuell databassäkerhetskopia.
12052. område: 0-8000
12053. X är inte en giltig URL. Den måste vara relativ eller använda protokollet http: eller https:.
12054. Användaren har inte behörighet att reservera och avreservera HTTP-namnområden.
12055. Ett skadat meddelande har mottagits. Värdet för konversations-ID får inte vara NULL. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
12056. Spill i konverteringsbuffert.
12057. Nyckelparametern vid position X är null. Alla nyckelkontrollparametrar måste vara strängar.
12058. AdjustmentRule-matrisen får inte innehålla null-element.
12059. Värdet #default används i attributet exclude-result-prefixes och det överordnade elementet för det här attributet har inget standardnamnområde.
12060. Det gick inte att kompilera BrowserCap-sammansättningen.
12061. Inga utdata för X hittades i spårningsloggen. Källkompilering krävs.
12062. Det gick inte att hitta den angivna egenskapen.
12063. X är inte ett giltigt område. Området måste vara en absolut URI.
12064. Endast ägaren till ett jobb eller medlemmar i rollen sysadmin eller SQLAgentOperatorRole kan starta och stoppa jobbet.
12065. Ett åtkomstundantag som inte hanteras har inträffat.
12066. Vågrät utfyllnad kring objekten.
12067. Metoden Metodnamn hittades inte i gränssnittet/typen Typnamn.
12068. Det går inte att använda åtgärderna MERGE och CONCATENATE samtidigt och det går heller inte att specificeras dem tillsammans när index skapas.
12069. Det gick inte att hitta paketet %1 i msdb på servern %2.
12070. Konsumenten kan inte infoga en ny rad innan tidigare hämtade radreferenser har släppts.
12071. Rekursiv återgång är inte tillåten för tecknet \u{0:X4}.
12072. Händelseloggnamn måste bestå av synliga tecken och får inte innehålla \, *, ? eller blanksteg
12073. Det går inte att omsluta den angivna typen.
12074. Angivet @rowfilter för inte vara NULL.
12075. Om kontrollens sidhuvud ska visas.
12076. Undertrycker cacheuppdatering eftersom posten synkroniserades under den senaste minuten.
12077. Det går inte att använda dynamiska anrop ihop med pekare
12078. Sortering kan inte synkroniseras med transaktionslogg.
12079. ALTER TABLE ADD COLUMN kan inte ange en FILESTREAM-filgrupp som skiljer sig från den befintliga.
12080. IDataServiceStreamProvider.GetWriteStream() måste returnera en giltig skrivbar dataström.
12081. Det går inte att använda index %1 för tabellen %2 i ett tips. XML-index är inte tillåtna i tips.
12082. Anger att samma textstorlek för autoanpassning används för alla axeletiketter.
12083. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller en koppling med en ODBC ESCAPE-syntax. Överväg att använda en ANSI JOIN-syntax i stället.
12084. %1 prenumeration(er) har släppts.
12085. Körningen av InstancePersistenceCommands har avbrutits på grund av att InstanceHandle frigjordes.
12086. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller satsen TABLESAMPLE. Överväg att ta bort TABLESAMPLE eller att inte indexera vyn.
12087. DBCC TRACEOFF %1, serverprocess-ID (SPID) %2. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
12088. Matrisparametern X får inte vara tom.
12089. Provideranslutningspunkten XY använder inte samma anslutningsgränssnitt som transformatorn av typen Typnamn.
12090. Inget sammansättnings-ID för objekttypen Typnamn.
12091. Fel: Det nya namnet %1 används redan som ett %2-namn och orsakar en otillåten dubblett.
12092. Ett försök att ansluta till MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) hoppas över eftersom RPCSS-tjänsten inte verkar ha startats. Det görs ett nytt försök att ansluta till MS DTC senare. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
12093. Ändring i exporter förhindrades av importen X som inte kan sättas samman på nytt, till delen Y.
12094. Typen har ett AddInContractAttribute men implementerar inte IContract. Namn: X
12095. Det gick inte att tilldela utrymme för objektet %1%2 i databasen %3 eftersom filgruppen %4 är full. Skapa nödvändigt utrymme genom att radera filer som inte behövs, släppa objekt i filgruppen, lägga till ytterligare filer i filgruppen eller ange autogrowth för befintliga filer i filgruppen.
12096. TOP-satsen innehåller ett ogiltigt värde.
12097. funktionsnamn
12098. Det går endast att ange frågealternativet select efter den sista navigeringen.
12099. Transaktionen misslyckades i databasen %1 eftersom distribuerade transaktioner inte stöds under ögonblicksbildsisolering.
12100. Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom det begärda attributet InstanceId saknas från AppSequence-rubriken.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions