English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

16801. Det går inte att ange %1 som den operatör som ska meddelas.
16802. Det går inte att prenumerera på en inaktiv publikation.
16803. Det går inte att konvertera värdet på parametern X från Y till Z.
16804. Det går inte att %1 en databasögonblicksbild.
16805. Antal sidor som ska visas i sidindelningsgränssnittet.
16806. Delegater kan inte konverteras från maskinkod till någon annan domän än hemdomänen.
16807. Det går inte att hitta certifikatet eller den asymmetriska nyckeln från filen %1. Felkod: 0x%2.
16808. Gränsen för RoutedEvent/EventPrivateKey överskreds. Dirigerade händelser eller EventPrivateKey för CLR-händelser är oftast statiska klassmedlemmar som registreras med fältinitierare eller statiska konstruktorer. I detta fall kan dirigerade händelser eller EventPrivateKeys initieras i instanskonstruktorer, vilket kan orsaka att gränsen överskrids.
16809. Ingen kanal lyssnade aktivt på X. Detta kan bero på att tjänsten stängdes på grund av programåtervinning.
16810. %1Attributet %2 ska ha ett strängvärde
16811. Direkt deserialisering av typen Typnamn stöds inte.
16812. Tjänstnamnet saknas. Ange ett tjänstnamn.
16813. Tjänsten SQL Server gör paus. Inga nya anslutningar tillåts. Starta tjänsten igen med SQL Computer Manager eller Tjänster i Kontrollpanelen.
16814. Det har angetts för få lås. Minst %1.
16815. Uppsättningen som nekades för den felaktiga sammansättningen var:
16816. Den retur-URL som angetts för omdirigering är ogiltig.
16817. För lägena InProc och StateServer kan sessionens tidsgräns inte vara större än ett år.
16818. Namngiven ConnectionString
16819. Underaxelns överordnade axel.
16820. Tideräkningsvärdet var inte giltigt.
16821. Du försökte hämta ett transaktionsprogramlås utan en aktiv transaktion.
16822. Används av SQL Server vid replikering.
16823. Den andra parametern måste vara ett tal mellan 1 and %1. %2 är inte ett giltigt värde.
16824. Det gick inte att läsa in sammansättningen Sammansättningsnamn .
16825. AspNetCacheProfileAttribute kan endast användas med GET-åtgärder.
16826. %1: Det gick inte att öppna filen %2 för filnummer %3. Operativsystemfel:%4.
16827. Ett 206-svar har tagits emot, och ETag- eller Last-Modified-värdet matchade inte cacheposten.
16828. Listan över %1 har för många namn.
16829. WorkflowServiceHost har inte stöd för att lägga till programslutpunkter med överlagringen AddServiceEndpoint(ServiceEndpoint endpoint). Använd en av överlagringarna XName serviceContractName eller string implementedContract för att lägga till programslutpunkter i WorkflowServiceHost.
16830. "Det går inte att läsa in XML-filen som anges i konfigurationsinställningen Inställning.
16831. Fel vid läsning av data för LOB (Large Object) från TBS (Tabular Data Stream).
16832. Anger huruvida markeringen ska baseras på DataKeys eller radindex.
16833. Det gjordes ett försök att utföra ett tidigt bundet anrop till ett COM-gränssnitt som endast är till för att skicka.
16834. Replikerade anpassade procedurer kommer inte att användas av skriptet för artikeln %1 eftersom schemaalternativet för automatisk tilldelning av anpassade procedurer inte är aktiverat.
16835. Skrivning till komprimerad dataström stöds inte.
16836. Variabeln X är skrivskyddad och kan inte ändras.
16837. Det feltoleranta indexets tabellnamn refererar till en tabell som inte finns. Kontrollera sys.tables.
16838. Det gick inte att hitta prenumerationen på publikationen %1, men det finns en delad agent. Om du ska ange en prenumeration på en publikation som replikeras via en delad agent anger du %2 för publikationens namn.
16839. IGatewayProtocol::RegisterProtocol-åtgärden misslyckades med följande fel: X
16840. Ett fel påträffades (NT-statuskod 0x%1) vid försöket att utföra en ångringsåtgärd för resurshanteraren för transaktionsfilsystemet, '%2'.
16841. %1Namnet %2:%3 anger inte en definierad typ.
16842. IDispatch::GetIDsOfNames fungerade inte som förväntat för X.
16843. DDL-sammanslagningsfel: Det är inte tillåtet att släppa en kolumn som används i subset_filterclause eller join_filterclause.
16844. Värdet för parametern %1 ska finnas i uppsättningen %2
16845. MSB4184: Det går inte att utvärdera uttrycket X. Y
16846. Den angivna förnyelseperioden X för lås är kortare än minimiförnyelseperioden Y för lås.
16847. Serverns provider för lokal anslutning är klar att acceptera anslutning på [ %1 ].
16848. Används under Fill.
16849. ExtendedProtectionPolicy.PolicyEnforcement-värden matchar inte. IIS har värdet X och WCF Transport har värdet Y.
16850. kryptering
16851. Det är inte tillåtet att anropa en metod i en typ som läses in via ReflectionOnlyGetType.
16852. Det gick inte att komma åt IIS-metabasen.
16853. Lägg till en aktivitet
16854. Attributet ConfigurationPropertyConverter måste härledas från TypeConverter.
16855. Det gick inte att skapa XML-dokumentet på grund av för lite serverminne. Använd sp_xml_removedocument för att frisläppa XML-dokument.
16856. Parametern X måste vara en strängmatris om dess värde kan hämtas från de återstående argumenten.
16857. Det går inte att skapa ett icke unikt grupperat index i vyn %1 eftersom endast unika grupperade index tillåts. Överväg att i stället skapa ett unikt grupperat index.
16858. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den refererar till en intern tabell i SQL Server.
16859. FrameworkName får inte ha färre än två komponenter eller fler än tre komponenter.
16860. Providerns användarnyckel används redan.
16861. En transformator med namnet X har redan lagts till, och har samma provider- och förbrukartyp som transformatorn Y.
16862. Operatorn X är tvetydig i en operand av typen Typnamn
16863. Det går bara att lägga till identitetskolumnen i en publicerad tabell med satsen Not For Replication
16864. Det går inte att släppa DTS-kategorierna Local, Repository eller LocalDefault.
16865. Det går inte att stöda specifikation av nodnamn för den distribuerade transaktionshanteraren med System.Transactions, p.g.a. den aktuella MSDTC-proxyversionen.
16866. Den webbdel som ska importeras () måste ange en version med attributet xmlns.
16867. Omdirigerings-URL
16868. Inga EntitySets har definierats för den angivna entitetstypen Typnamn. Om Typnamn är en härledd typ använder du bastypen i stället.
16869. Det gick inte att skicka meddelandet via nätverkskortet med indexet X eftersom det angivna indexet är ogiltigt eller transporten inte är bunden till det nätverkskortet.
16870. Det går inte att skapa filen %1 eftersom den redan finns.
16871. Providern kunde inte stödja ett nödvändigt radsökningsgränssnitt.
16872. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom funktionen %3 som vyn refererar till utför användar- eller systemdataåtkomst.
16873. Det går inte att ange partitionsalternativet 1, 2 eller 3 eftersom publikationen %1 har en kompatibilitetsnivå som är under 90. Använd sp_changemergepublication för att ange 90RTM för publication_compatibility_level.
16874. Alla planeringsprogram i noden %1 verkar ha råkat ut för deadlock på grund av ett för stort antal väntande arbetstrådar på %2. Processanvändning %3%%.
16875. Delegater som inte är av typen MulticastDelegate får inte kombineras.
16876. Varning! ID eller slutförd tid för den senaste ifyllningen av fulltextkatalogen i katalogen %1 matchar inte databasen %2. Fulltextkatalogen kan inte kopplas.
16877. Ogiltig URI
16878. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Ett försök har gjorts att köra ett transaktionskommando under bearbetning av ett icke-transaktionskommando. Detta undantag kan uppstå när InstancePersistenceContext.Execute eller InstancePersistenceContext.BeginExecute anropas med ett kommando som returnerar värdet False från InstancePersistenceCommand.IsTransactionEnlistmentOptional under bearbetning av ett kommando som returnerar värdet True. Använd en beständig provider som inte gör detta eller åsidosätt IsTransactionEnlistmentOptional i något av kommandona för att returnera det korrekta värdet.
16879. EventLogWebEventProvider-provider misslyckades med att logga en händelse med felkoden X.
16880. InPlaceBitmapMetadataWriter kan inte kopieras.
16881. Den angivna sökvägens format stöds inte.
16882. Det går inte att registrera ett format två gånger.
16883. IDN-etiketter måste vara mellan 1 och 63 tecken.
16884. Konfliktidentifiering på logisk postnivå går bara att använda i artikeln om konfliktlösning för logisk post används.
16885. Den logiska dataenheten %1 har inte skapats.
16886. Masskopiering i en tabell med bigint-kolumner kan inte hanteras för tidigare versioner än SQL Server 2000.
16887. Parametrar har angetts för objektet '%1' som inte är en funktion. Om parametrarna är avsedda att vara ett tabelltips, krävs ett WITH-nyckelord.
16888. Alternativet %1 är inte tillåtet för LOG-filer.
16889. Uppdateringsläget har ändrats från [%1] till [%2].
16890. Användaren %1 har loggat in. Anslutning: betrodd.%2
16891. Det inbyggda formatet har inte stöd för fält (direkt eller via ett annat fält) av typen Typnamn
16892. Matrislängderna måste stämma överens.
16893. Den bild-URL som ska användas som standard för alla noder på denna nivå vid databindning.
16894. Ett paket med samma URI finns redan i paketlagret.
16895. Sammansättningen har lästs in som ReflectionOnly. Det krävs en sammansättning som kan köras för detta API.
16896. En annan batch i sessionen ändrar säkerhetskontext, den nya batchen tillåts inte starta.
16897. %1-protokolltransporten har inaktiverats eller så har den inte konfigurerats.
16898. en markördeklaration
16899. Certifikatets offentliga nyckel stämmer inte med det angivna värdet.
16900. Det gick inte att hitta cachefilen för distribuerade tillägg: File Name. Kör AddInStore.Update eller Rebuild (eller kör AddInUtil.exe från kommandoraden). Kontrollera också att din kod har behörighet att läsa den här filen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions