English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

15201. Ogiltig paketstorlek:
15202. Typen Typnamn har lästs in i ReflectionOnly-kontexten men AssemblyBuilder skapades inte som AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
15203. Det går inte att %1 databasen medan databasögonblicksbilden %2 hänvisar till den. Släpp den databasen först.
15204. Det är inte tillåtet att aktivera SET-alternativ för körningsstatistik inifrån en process eller funktion för CLR.
15205. Återställningen för databas-ID %1 hoppas över. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
15206. Konversationsslutpunkten med ID %1 och is_initiator: %2 refererar till den ogiltiga konversationsgruppen %3.
15207. %1"%2" förväntades.
15208. Det går inte att ange den här egenskapen efter att skrivning har påbörjats.
15209. MSB3259: Ogiltig parameterkombination. Du kan endast ange antingen parametern subset eller profile. Du kan inte ange en eller flera subset-parametrar (TargetFrameworkSubsets, InstalledAssemblySubsetTables) och en eller flera profile-parametrar (ProfileName, FullFrameworkFolders, FullFrameworkAssemblyTables) samtidigt.
15210. Det går inte att ange en underenhetslista (dvs kolumn) för behörigheter på enhetsnivå.
15211. Typerna avregistrerades
15212. Formeldataobjekt - ogiltigt format: X
15213. Anger om standardbilden för expanderade alternativ visas på menyns statiska del.
15214. Slutpunkt med Name=X och ServiceContract Kontraktnamn har relativ URI Y som inte kan konverteras till en absolut URI eftersom värdargumentet för GetAddress-metoden är null. Ange tjänstvärdinstansen som kommer att vara värd för slutpunkten eller ändra relativ URI till en absolut URI.
15215. Formeldataobjekt - olika antal dataserier och värdeindex.
15216. Det går inte att initiera säkerhet.
15217. Det gick inte att ange initieringsegenskaper för OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
15218. Renko-diagramtyp - ogiltigt format för attributet UpBrickColor.
15219. De parametrar som används i egenskapen FilterExpression. Filtrering är endast tillgänglig om SelectMethod returnerar ett DataSet eller en DataTable.
15220. Typen Typnamn innehåller en del ogiltig allmän typinformation.
15221. AWE (Address Windowing Extensions) kräver privilegiet för låsning av sidor i minnet, vilket för tillfället inte finns i processens åtkomsttoken.
15222. Hämtar eller anger en flagga som anger om automatiska skalbrytningar är aktiverade.
15223. Replikeringsalternativet %1 i databasen %2 har redan fått värdet sant.
15224. Xml-kolumn med ett enskilt globalt element måste anges för XMLUNNEST-metoden
15225. NaN är inte ett giltigt värde för medlem i Matrix.
15226. Den angivna porten finns inte.
15227. Den här zonen innehåller alla tillämpningsprogram på företagets intranät.
15228. MSB4180: Det gick inte att skapa en instans av X-aktiviteten från sammansättningen Sammansättningsnamn . Kontrollera att loggarsammansättningen har genererats med samma version av Microsoft.Build.Framework-sammansättningen som den installerade versionen på datorn och att värdprogrammet inte saknar en bindningsomdirigering för Microsoft.Build.Framework. Y
15229. Parametern toBind får inte vara en instans av en värdetyp.
15230. Maximalt antal nya försök har gjorts för e-post-ID %1. Det här e-postobjektet skickas inte.
15231. Den suffixsträng som omsluter Oracle-identifierarnamn för att aktivera skiftlägeskänslighet
15232. Ett fel uppstod under dekrypteringen.
15233. Verb som aktiverar sidlayoutläge.
15234. &Namn på HTTP-cookie:
15235. Parametern @subset_filterclause kan inte referera till en beräknad kolumn.
15236. Ämnesidentifierarens typ Typnamn är inte giltig.
15237. Det finns flera typer med namnet X i EdmItemCollection i olika namnområden. Konventionsbaserad mappning kräver unika namn utan hänsyn till namnområden i EdmItemCollection.
15238. Serbiska (latinsk)
15239. CREATE %1 misslyckades.
15240. Package har mer än ett Core Properties relationship.
15241. En statisk metod kräver en instans som är null, en icke-statisk metod kräver en instans som inte är null.
15242. XML-verifiering: Det dubblerade elementet %1 hittades i en modell för allt innehåll. Adress: %2
15243. Det går inte att skapa statistik för objektet %1 eftersom objektet inte är en användartabell eller -vy.
15244. Säkerhetsservice-providers stöder inte utökat skydd. Installera den senaste uppdateringen för säkerhetsservice-providers.
15245. SQL Web Assistant: Internt fel. Det gick inte att hämta COM-språkets ID.
15246. Det går inte att kapsla elementet .
15247. Det går inte att konvertera null till typparametern X eftersom den kan vara av en värdetyp som inte kan ha värdet null. Överväg att använda default(X) i stället.
15248. BeginFigure måste anropas före detta API.
15249. En egenskap måste ha exakt två accessorer.
15250. Det går inte att lägga till, ta bort eller ändra filen %1. Filen är skrivskyddad.
15251. Sorteringen %1 stöds endast för Unicode-datatyper och kan inte anges på char-, varchar- eller text-datatyper.
15252. Det är inte tillåtet att anropa TransactionManager.Reenlist när TransactionManager.RecoveryComplete har anropats för ett givet resurshanterar-ID.
15253. Uttrycket X måste vara en kommandoparameter eller en numerisk heltalsliteral.
15254. Information: Ifyllning av fulltext%1 återinitieras för tabellen eller den indexerade vyn %2 (tabell eller indexerad vy med ID %3, databas-ID %4) efter ett tillfälligt fel. Antal dokument som har bearbetats före felet: %5, fel påträffades: %6.
15255. Datakällan X har inte stöd för sortering med IEnumerable-data. Automatisk sortering stöds endast för DataView, DataTable och DataSet.
15256. Referens till kolumnen %1 är inte tillåten i argumentet i TOP-satsen. Endast referenser till kolumner i ett yttre definitionsområde eller fristående uttryck och underordnade frågor är tillåtet här.
15257. Resursen X kan inte innehålla en referens till sig själv.
15258. Identitetsautomationen misslyckades.
15259. Arbetstabellen med partitions-ID %1 släpptes efter flera försök.
15260. Den angivna webbdelen tillhör inte den mängd som definierar sidans webbdelar.
15261. Standardschemat finns inte.
15262. Fulltextpredikatet hänvisar till kolumner från två olika tabeller eller indexerade vyer %1 och %2, vilket inte är tillåtet.
15263. Abort-implementeringen av en beständig deltagare av typen Typnamn utlöste ett undantag. Undantag bör inte utlösas från Abort-implementeringar.
15264. En serialiserad medlem saknar ParameterInfo.
15265. Format för delskalstreck.
15266. Den här exporten stöder inte metadataobjektet X.
15267. Det gick inte att skapa en minnes-clerk under fulltextinitieringen.
15268. Utlösaraktiviteten X kan inte hitta FaultContext som angetts med TryCatch-aktiviteten. Du löser problemet genom att inte ändra eller ta bort FaultContext från uppsättningen av körningsegenskaper.
15269. Uppsättning med diagrammets underaxlar.
15270. URL-adressen till den ikon som visas på sidan Skapa användare.
15271. Felaktig kodgenerering för undantagsblock.
15272. Basprioriteten som har beräknats baserat på den prioritetsklass som alla trådar körs i förhållande till.
15273. Filnamnet X stöds inte.
15274. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). B-träds-kedjelänkningsavvikelse. %6->nästa= %7, men %8->föregående= %9.
15275. Den text som visas i sidfoten om ingen FooterTemplate har definierats.
15276. Layoutmått åsidosatt för elementet X ska inte returnera NaN-värden som dess DesiredSize.
15277. Det maximala djup till vilket TreeView-kontrollen kommer att binda data.
15278. Varning! Databasen %1 kan inte ändras under frånkopplingen. Begäran om att släppa fulltextkatalogen ignoreras. Fulltextkatalogen frånkopplas i stället.
15279. Det gick inte att ta bort den utgångna frågemeddelandeprenumerationen %1.
15280. Partitionsfunktionen CREATE/ALTER misslyckades eftersom endast högst %1 partitioner kan skapas.
15281. Alla lokaliserade versioner av det här meddelandet måste släppas innan us_english-versionen kan släppas.
15282. Den typ som ska användas för knappen Föregående i steget Slutför.
15283. Attributen startEventCode och endEventCode är inte giltiga. startEventCode måste vara lika med eller mindre än endEventCode.
15284. Det finns ingen tillgänglig händelseloggpost. Markören är placerad före det första eller efter det sista elementet i uppräkningen.
15285. MSB3751: -elementet saknas för X-aktiviteten. Det här elementet krävs.
15286. regel
15287. Det går inte att prenumerera på publikationen %1 eftersom abonnenten har en prenumeration på en publikation av typen sync_type dump database.
15288. En SELECT-programsats som tilldelar variabler värden får inte kombineras med hämtningsåtgärder.
15289. Nivån måste anges till ett värde i TraceLevel för uppräkningen.
15290. Mongoliska (traditionell mongoliska, Kina)
15291. Endast ett villkor är tillåtet i en åtgärdssats när ett index släpps online.
15292. Konversationen för förmedlarkonfiguration på dialogreferensen '%1' stängdes på grund av ett fel. Du kan lösa problemet genom att undersöka felet: '%2'.
15293. Artikeln släpptes på distributören men informationen på utgivaren %1 släpptes inte.
15294. Det gick inte att starta SQL Server eftersom licensavtalet för denna SQL Server-version (%1) inte är giltigt. Servern avslutas. Du kan försöka lösa problemet genom att installera om SQL Server med en giltig licens.
15295. Stänger Anslutningsredigeraren
15296. %1Ett uttryck förväntades
15297. Det gick inte att läsa in X eftersom den inte är en giltig .NET-sammansättning
15298. Nederkant, centrerat
15299. Koordinaterna för de punkter som representerar polygonen.
15300. Två mottagningar med olika ReceiveContent-typer har samma ServiceContractName och OperationName X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions