English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

16601. Det går inte att komma åt X på grund av skyddsnivån
16602. Programmets namn.
16603. Laos
16604. Det går inte att ändra attributet NOT FOR REPLICATION för kolumnen %1 i tabellen %2 eftersom denna kolumn inte är en identitetskolumn.
16605. Metoden ConnectWebParts kan inte anropas efter att anslutningar har aktiverats (i WebPartManager.PreRender).
16606. GetRootNode returnerar null från providern X, denna metod måste returnera en icke-tom platskartenod.
16607. Det gick inte att att rensa konversationsslutpunkter för databasen %1 i Service Broker. Ett annat problem hindrar SQL Server från att slutföra åtgärden. Se ytterligare meddelanden i felloggen i SQL Server.
16608. För att adaptiv rendering för den här enheten ska kunna användas måste sidan ha en formulärtagg med runat=server.
16609. Det går inte att komma åt en stängd fil.
16610. Det går inte att ta bort egenskaper för OLE DB-parametrar.
16611. Klienten upptäckte inte några slutpunkter.
16612. En duplicerad CorrelationQuery hittades med Where=X. Denna duplicerade fråga används inte vid beräkning av korrelation.
16613. En aktivitet kan endast avbryta direkt underordnade objekt.
16614. Det går inte att använda kolumnen %1 i %2 %3 i ett index eller i statistik eller som en partitionsnyckel eftersom den är icke-deterministisk.
16615. Utlöses när anteckningens position ändras.
16616. Giltighetstiden får inte vara negativ.
16617. Raderings-Shape kan inte vara null.
16618. Den här accessorn har skapats med en SafeBuffer. Använd denna SafeBuffer om du vill komma åt pekaren.
16619. Antingen gick det inte att hitta sammansättningsfilen File Name eller också är den inte en DLL- eller EXE-fil.
16620. Frihetsgrader:
16621. Det gick inte att modifiera den angivna mängden '%1', eftersom den är en XML-schemamängd som är inbyggd i SQL Server.
16622. Service Broker-ID för fjärrkopian av databasen %1 matchar inte ID för huvudservern.
16623. Service Broker-hanteraren har inaktiverats i enanvändarläge.
16624. Unicodedata har udda bytestorlek för kolumnen %1. Det ska vara jämn bytestorlek.
16625. Satsen TOP N WITH TIES tillåts inte utan en motsvarande ORDER BY-sats.
16626. Villkor för begäran = If-None-Match:X.
16627. MSB3679: Inget mål har angetts för Move. Ange X eller Y.
16628. Hanteraren har redan registrerats med TrackingServices.
16629. Dispatcher anropade BeforeCall i en ClientParameterInspector av typen Typnamn.
16630. Det gick inte att återställa databasen %1 (databas-ID %2) från varmt vänteläge. Det finns inte tillräckligt med utrymme i ångringsfilen. Öka storleken på ångringsfilen och försök igen.
16631. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" returnerade en ogiltig kolumndefinition för tabellen "%3".
16632. Det gjordes ett försök att lägga till flera återanrop i en delegat som inte stöder multicast.
16633. datatypen money, null-värden tillåtna
16634. Systemobjektet kan inte ändras.
16635. Undantagsblock får som mest ha en finally-instruktion.
16636. Rethrow-satsen är endast giltig inuti ett Catch-block.
16637. FILESTREAM-container är inte tillgänglig.
16638. Text för förklaringskolumnens rubrik.
16639. Cellbildens bredd och höjd får inte vara negativa tal.
16640. Det gick inte att hitta providern X.
16641. Åtgärden stöds inte för socketar som inte är anslutna.
16642. Det inträffade ett undantag när CategoryEditor-typen lästes in: X
16643. Uppräkningen har redan slutförts.
16644. Acceptera CSDL-dokument märkta med m:DataServiceVersion=1.0 eller lägre
16645. Den heterogena utgivarleverantören är ogiltig.
16646. SDI (SQL Debugging Interface) kräver att SQL Server, då det startas som en tjänst, inte kan logga in som Systemkonto. Återställ detta så att inloggning sker som användarkonto via Kontrollpanelen.
16647. Ett ogiltigt värde för failover_mode på %1 har angetts för [%2].[%3].[%4]. Värdet 0 ställs in [direkt].
16648. Det går inte att ange InstanceLifetime efter att instansen har initierats. Du måste använda en standardkonstruktor och ange egenskaperna CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime och ReadOnly manuellt innan du anger RawValue.
16649. Antalet X-argumentuttryck av typen Typnamn är inte giltigt.
16650. Varning! Ett allvarligt fel %1 inträffade vid %2. Skriv upp felet och tidpunkten och kontakta systemadministratören.
16651. Egenskapen TemplateContent för mallen kan endast anges en gång.
16652. Storleken (%1) för "%2.%3" är inte i det giltiga intervallet (1-8000).
16653. system
16654. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för menyalternativets ToolTip-egenskap vid databindning.
16655. Det går inte att använda CreateInstance med ett objekt av typen TypeBuilder.
16656. Skickar kommando [X]
16657. (över normal)
16658. Det går inte att skapa sekundärnyckeln %1 eftersom den refererar till objektet %2 vars PRIMARY KEY-index %3 är inaktivt.
16659. Det format som tillämpas på sidorutan.
16660. Syndikeringsobjektets formaterare måste konfigureras med ett syndikeringsobjekt.
16661. Längden för DSA-signaturen var inte 40 byte.
16662. MSBUILD : error MSB1037: Ange en eller flera parametrar för konsolloggaren om växeln /consoleLoggerParameters används
16663. Startmeddelande för distributionsagent.
16664. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 (sql_variant) har ogiltig precision eller skala för typspecifika metadata.
16665. Objektet saknar associerade underliggande COM-data.
16666. Händelsehanterare som ska köras i en annan tråd när åtgärden startar.
16667. Aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z har slutförts i tillståndet A.
16668. Den returnerade matrisens längd måste vara lika med antalet begärda partitioner.
16669. Kontrollera katalogmeddelandet %1, tillstånd %2: %3
16670. FILESTREAM-åtgärder stöds inte på plattformen.
16671. @@SOAP-meddelande
16672. Det extraherade argumentet/den extraherade variabeln X är inte serialiserbar.
16673. MSB5021: Aktiviteten avbryts på grund av att genereringen har avbrutits.
16674. X-deklarationer tillåts inte i processorer som inte är schemaberoende.
16675. Xml-datatypsmetoder stöds inte i kontrollbegränsningar. Skapa en skalär användardefinierad funktion för att omsluta metodanropet. Felet inträffade i tabellen %1.
16676. Värdet innehåller inbäddade null-tecken (\u0000).
16677. Faktiskt hash-värde: X
16678. Kommandoraden är ofullständig. Ingen åtgärd har angetts. Kör aspnet_regsql.exe -? om du vill ha hjälp.
16679. Du får inte ange ett tomt radkodnamn för FOR XML.
16680. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom @params är NULL. @params får inte vara NULL om mall har angetts som @type.
16681. Anger om zoomning i användargränssnittet är aktiverat.
16682. Ogiltigt värde för eventID: X. Det måste vara i intervallet Y till Z.
16683. Namnet på den dator där processen körs.
16684. Offsetvärdet måste referera till en position inom värdet.
16685. Filen %1 finns redan. Den bör få ett annat namn eller tas bort så att en ny loggfil kan skapas.
16686. Det går inte att koda indata som ett giltigt certifikat.
16687. Indatasträngen innehåller ingen giltig kodning av X Y-parametern.
16688. Administrationsverktyg för att installera och avinstallera ASP.NET-funktioner på en SQL-server.
16689. SQL Server-kommandoavisering för cachelagring stöds endast av providern System.Data.SqlClient i SqlDataSource X.
16690. Den här kodgruppen tilldelar sammansättningar från Y behörighetsgruppen X . Z. Den här kodgruppen har ändrats av guiden Säkerhetsanpassning.
16691. Det går inte att använda satserna READTEXT, WRITETEXT och UPDATETEXT med vyer eller funktioner.
16692. Databasen har skapats, men det gick inte att skapa databasobjekten. Mer information finns i InnerException.
16693. Du kan bara ange X Y-värden för den här datapunkten.
16694. Det går inte att inaktivera det grupperade indexet %1 i vyn %2 eftersom den indexerade vyn har publicerats för replikering.
16695. Ett fel uppstod när förinläsningsprovidern X skapades.
16696. Det gick inte att initiera replikeringsresurs.
16697. Denna version av MMC stöds inte.
16698. Det cachelagrade svaret stöds inte för en begäran med innehållsavsnitt.
16699. Kodfilens språk skiljer sig från sidans språk.
16700. '%1' är ett okänt pekaralternativ för pekaren %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions