English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

8201. Det går inte att uppdatera objekt av den angivna typen via en markör.
8202. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, en hexadecimal siffra förväntades
8203. Det cachelagrade svaret stöds inte för en begäran med den angivna metoden.
8204. Den version av SQL*PLUS som går att komma åt via systemsökvägsvariabeln är inte tillräckligt aktuell för att ha stöd för Oracle-publicering. Kontrollera att en aktuell version av Oracle-klientkoden har installerats på distributören. Ytterligare information finns i SQL Server Error 21620 i Troubleshooting Oracle Publishers i SQL Server Books Online.
8205. Kultur-ID {0} (0x{0:X4}) är inte en kultur som stöds.
8206. Frågeuppräknaren har tagits bort.
8207. UriTemplate X är ogiltig. UriTemplate-sökvägsvariabeln Y har ett null-standardvärde medan den följande sökvägsvariabeln Z inte har några standardvärden eller anger ett standardvärde som inte är null. Observera att UriTemplate-sökvägsvariabler med null-standardvärden endast får följas av andra sökvägsvariabler med null-standardvärden. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
8208. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 är NULL utan angiven typ, men är märkt som en utdataparameter.
8209. Ett ogiltigt meddelande togs emot på ExternalMailQueue. conversation_handle: %1. message_type_name: %2. meddelande: %3.
8210. Formatet för den körbara filen (.exe) eller biblioteket (.dll) är ogiltigt.
8211. Aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z har schemalagt slutförande av körningstransaktionen.
8212. Den lagrade adminproceduren för sammanslagningsreplikering %1 returnerade ett fel för publikationen %2 Detta kan bero på att en aktiv ögonblicksbild körs samtidigt som adminproceduren anropades.
8213. Attributet (%1) för rad (%2) i sys.%3%4 har inte en matchande rad (%5) i sys.%6%7.
8214. Det gick inte att avkoda filen - X.
8215. Information om ursprungligt undantag (nivå X):
8216. Samling, lägg till
8217. Det här BookmarkScopeHandle är redan kopplat till ett BookmarkScope.
8218. Ett internt fel påträffades när BAML-innehåll parsades: kända typeIds måste vara negativa.
8219. Det gick inte att justera utgivarens identitetsintervall för tabellen %1.
8220. Följande kontext används: X
8221. Det gick inte att skapa X.
8222. Det går inte att lägga till datafilgruppen för FILESTREAM så att den hänvisar till en tom loggfilgrupp för FILESTREAM.
8223. Det går inte att %1 %2 %3 för %4 %5 eftersom dess %6 har inaktiverats.
8224. ServiceNameCollection måste innehålla minst ett tjänstnamn.
8225. Längden på URL:en för den aktuella begäran överskrider det konfigurerade maxUrlLength-värdet.
8226. Egenskapens värde måste vara av typen Typnamn.
8227. De värden som stöds är Identification, Impersonation och Delegation.
8228. Sökvägen är ogilltig.
8229. Överför dataändringar till utgivaren.
8230. DETACH
8231. Det finns redan en variabel med namnet X i det här området. Välj ett annat namn.
8232. Behörighet för prestandaräknare:
8233. En användardefinierad logisk operator (X) måste ha samma returtyp som typen för dess två parametrar för att kunna användas som en kortslutningsoperator
8234. Stöds inte i en matrismetod för en typdefinition som inte har slutförts.
8235. Det går inte att frigöra databasen %1 eftersom den inte finns.
8236. Det går inte att ange replikeringsalternativet sync with backup för den publicerande databasen eftersom den är i enkelt återställningsläge.
8237. Ett skadat meddelande har mottagits. En UNICODE-sträng överskrider den maximala storleken på %1 byte. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %2, initierare: %3 och meddelandesekvensnummer: %4.
8238. Bastypen Typnamn är inte tillåten för den här sidan.
8239. Det gick inte att hitta filen File Name.
8240. Tjänstinstansen måste vara härledd från eller implementera Gränssnittstyp.
8241. Den privata implementeringen av aktiviteten X har följande valideringsfel:
8242. X finns inte i mängden.
8243. Anger om .NET Framework-dataprovidern ska använda asynkrona funktioner.
8244. Talet måste vara större än eller lika med noll.
8245. Antingen ErrorMessageString eller ErrorMessageResourceName måste anges, men inte både.
8246. SMTP-servern kräver en säker anslutning, eller så kunde klienten inte autentiseras.
8247. Målfilen File Name är en katalog, inte en fil.
8248. Det går inte att använda partitionsgrupper eftersom det finns en eller flera cirkulära relationer för kopplingsfilter.
8249. Medlemskapsautentiseringsuppgifterna har verifierats.
8250. Det angivna värdet innehåller inte IPermission som tagg.
8251. Ett fel uppstod vid genereringen av en sökväg till referenssammansättningen från sökvägen X och Framework-monikern Y. Z
8252. Denna BACKUP WITH DIFFERENTIAL kommer att baseras på fler än en filsäkerhetskopia. Alla dessa filsäkerhetskopior måste återställas innan du försöker använda den differentiella säkerhetskopian.
8253. Mängden ändrades under uppräkningen.
8254. Det objekt som ska läggas till är inte ett MapArea-objekt.
8255. Satsen %1 är inte tillåten i en utlösare.
8256. Det går inte att ta bort ett objekt från en Array med fast storlek av typen Typnamn.
8257. Giltiga element av typen: Typnamn
8258. Rubrik och kant
8259. Soap-parsningsfel, xsd:type Typnamn ogiltig X
8260. Det gick inte att identifiera utgivaren %1 i distributören %2. Kontrollera att %3 har registrerats i sysservers-tabellen hos distributören.
8261. Tuppeln innehåller ett element av typen Typnamn som inte implementerar IComparable-gränssnittet.
8262. Kategorin för det här meddelandet.
8263. Det går inte att slå eller länka samman fler än %1 index.
8264. Typen är inte publik
8265. %1 %2 kan inte tas bort eftersom den inte är tom.
8266. Ett försök att skapa ett distribuerat transaktionexport-token misslyckades med detta fel: %1. Kontakta MS DTC-systemadministratören (Microsoft Distributed Transaction Coordinator).
8267. Åtkomst till URL X nekades i XmlDataSource med ID Y på grund av säkerhetsinställningarna.
8268. Målkatalogen är inte tom. Ta bort katalogen manuellt, eller välj ett annat mål.
8269. X är inte en GenericMethodDefinition. MakeGenericMethod kan endast anropas i metoder för vilka MethodBase.IsGenericMethodDefinition är true.
8270. Tillämpningsprogrammet har kompilerats.
8271. Utlöses innan DisplayMode ändras.
8272. Snittväntetid (ms)
8273. Det går inte att använda alternativen SINGLE_LOB, SINGLE_CLOB och SINGLE_NCLOB samtidigt.
8274. SQLsnmp
8275. resourceProperty måste vara en navigeringsegenskap på resourceType.
8276. Det går inte att översätta flera Linq Select-åtgärder i ett enstaka select-frågealternativ.
8277. OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2 returnerade data som inte matchar den förväntade datalängden för kolumnen %3.%4. Den (maximala) förväntade datalängden är %5 men den returnerade datalängden är %6.
8278. Filen File Name finns i den särskilda katalogen X, vilket inte är tillåtet.
8279. Den saknade parametern har inget standardvärde.
8280. Ogiltig användning av fulltextpredikat i HAVING-villkoret.
8281. Det går inte att köra SQL*PLUS. Kontrollera att en aktuell version av Oracle-klientkoden har installerats på distributören. Ytterligare information finns i SQL Server Error 21617 i Troubleshooting Oracle Publishers i SQL Server Books Online.
8282. Ogiltigt tillstånd för att returnera det verkliga objektet.
8283. Ogiltigt värde för %1. Giltiga värden är true och false.
8284. Servern återupptog körningen efter att ha varit inaktiv i %1 sekunder. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
8285. FOR UPDATE-satsen är ogiltig för programsatser som innehåller uppsättningsoperatorer.
8286. Try måste innehålla minst en catch-, finally- eller fault-instruktion
8287. Det gick inte att starta Service Broker-hanteraren. Mer information finns i felmeddelandena i felloggen i SQL Server och i Windows.
8288. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig xml-deklarationssyntax
8289. Minimistorlek bläddring i vyn.
8290. Utlöses för att lägga till verb till webbdelarna.
8291. Orsak: Vytillståndet var ogiltigt.
8292. MSBUILD: fel MSB1009: Projektfilen finns inte.
8293. Den anpassade kulturen X används.
8294. Flera objekt har valts
8295. Microsoft SQL Server DATETIME (Earlier Wins) Conflict Resolver
8296. Det går inte att lägga till fler än ett grupperat index för begränsningar i tabellen %1.
8297. Ett fel inträffade vid bearbetning av %1 metadata för databas-ID %2 fil-ID %3.
8298. Filen File Name är inte en giltig huvudsida.
8299. Ett ControlID måste anges i ControlParameter X.
8300. Ett skadat meddelande har mottagits. Huvudet för inloggingsförhandlingen är ogiltigt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions