English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

501. Det går inte att avgöra korrekta Boolean-litteralvärden. Det går inte att skapa Boolean-litteraler.
502. %1 %2 finns inte i databasen %3.
503. Kommandoparametern måste ha en null-skiljd och icke-tom kommandotext.
504. Ändrar anslutningens konfiguration
505. FILE_ID kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda den här funktionen i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som funktionen används i. Använd FILE_IDEX i stället.
506. %1Oavslutat CDATA-avsnitt
507. Y-värden för seriens datapunkt
508. Värden har inte angett någon HTTP-metod.
509. Det gick inte att hitta en parentes, eller så är längden mellan föregående token och parentesen noll (dvs 0x, osv.).
510. Om värdet är true anger den här egenskapen automatiskt minimivärdet till noll om alla datapunkter är positiva. Annars används datapunkternas minimivärde.
511. Det går inte att ändra värde för SuppressTransaction-egenskapen på ett RuntimeTransactionHandle som redan är registrerad.
512. URL till vilken trädnoden navigerar när alternativet väljs.
513. Trådar som körs i den associerade processen.
514. konversationsgrupp
515. %1Ett attribut kan inte ha ett värde av typen %2, en enkel typ förväntades
516. Den metod som ska köras när det sammalagda antalet rader efterfrågas.
517. '%1.%2' är markerad för inbyggd serialisering och har egenskapen MaxByteSize angiven i attributet '%3'. Objekt för inbyggd serialisering kan inte ange egenskapen MaxByteSize, eftersom den beräknas av SQL Server.
518. Om någon av egenskaperna connection-username eller connection-password anges måste den andra egenskapen också anges.
519. Operatorn WithDegreeOfParallelism får inte användas mer än en gång i en fråga.
520. Reserverat felmeddelande. Bör aldrig ha returnerats.
521. Absolut sökvägsinformation krävs.
522. Målet X i projektet Y (startadress):
523. Det går inte att uppdatera databasen %1 eftersom dess icke utgivna version (%2) saknar stöd i den här versionen av SQL Server. Det går inte att öppna en databas som är inkompatibel med den här versionen av sqlservr.exe. Du måste skapa om databasen.
524. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 (sql_variant) har ogiltig längd för typspecifika metadata.
525. Anger namnet på den serie som används som datakälla för ett låddiagram.
526. Anslutningsparametrar
527. Det finns ingen prenumeration på utgivaren %1, utgivardatabasen %2, publikationen %3.
528. Datatypen för identitetskolumnen i tabellen %1 är tinyint. Datatypen tinyint har inte tillräckligt antal siffror för sammanslagning med automatiskt identitetsområde. Ändra identitetskolumnens datatyp till en datatyp med plats för fler siffror, och lägg till sammanslagningsartikeln med hantering av automatiskt identitetsområde.
529. Om tillämpningsprogrammet körs på Windows 7 eller Windows Server 2008R2 krävs särskilda konfigurationssteg för att aktivera att providerdatabasen skapas automatiskt. Mer information finns på: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160102. Om tillämpningsprogrammets App_Data-katalog inte redan finns måste webbserverkontot ha läs- och skrivåtkomst till tillämpningsprogrammets katalog. Detta är nödvändigt eftersom webbserverkontot automatiskt skapar katalogen App_Data om den inte finns.
530. En ogiltig rad (%1) påträffades i systemtabellen sys.%2%3.
531. Det finns redan en behörighetsgrupp med det aktuella namnet på den begärda nivån.
532. Pekaren för den här metoden var null.
533. En eller flera underordnade innehåller verifieringsfel eller varningar.
534. MSBUILD : error MSB4192: Projektfilen File Name har filformatet .vcproj eller .dsp, som MSBuild inte kan skapa direkt. Konvertera projektet genom att öppna det i Visual Studio IDE eller genom att köra konverteringsverktyget. För en fil i formatet .vcproj kan du även välja att skapa filen som innehåller projektet med MSBuild.
535. Anger om komponenten övervakar ändringar i händelseloggen.
536. Det attributbaserade IDREFS- eller NMTOKENS-fältet '%1' måste föregå det elementbaserade IDREFS/NMTOKEN-fältet för FOR XML EXPLICIT.
537. Det går inte att skapa index i den beräknade kolumnen %1 i tabellen %2 eftersom det underliggande objektet %3 har en annan ägare.
538. Hash-algoritmen stöds inte av sammanfattad autentisering: X.
539. SQL Web Assistant: Läs-/skrivåtgärden misslyckades i en kolumn av typen text, ntext eller image.
540. Använd skjutreglaget och öka sammansättningens lägsta förtroendenivå.
541. Ett fel inträffade vid frisläppning av reserverat loggutrymme: %1 utrymme %2, kod %3, tillstånd %4.
542. Angiven Visual är redan ett underordnat objekt för en annan Visual eller roten för CompositionTarget.
543. En utlösare returnerade en resultatuppsättning och/eller kördes med SET NOCOUNT OFF samtidigt som en annan utestående resultatuppsättning var aktiv.
544. Ogiltig underordnad PROB_MATCH-fråga.
545. Försöket att bibehålla den indexerade vyn %1 misslyckades på grund av alternativet ignore_dup_key på indexet %2. Släpp indexet eller återskapa det utan indexalternativet ignore_dup_key.
546. ReturnType måste deklareras med ett attribut eller underordnat element, men inte med båda.
547. Objektets länkar serialiserades inte som en del av feed-serialiseringen i RSS 2.0-format.
548. Ogiltigt publikationsnamn %1.
549. Det gick inte att hitta den vy som den databundna kontrollen X begärde. Kontrollera att egenskapen DataMember är giltig.
550. DataSourceID X måste vara samma ID som för en kontroll av typen IHierarchicalDataSource. Y är inte ett IHierarchicalDataSource-objekt.
551. Anger om sessioner utan cookies ska användas för att identifiera klientsessioner.
552. Fel vid parsning av anslutningssträngen som angetts i alternativet -C. Fel: X
553. Artikelnamnet kan inte vara all.
554. Database Mail-loggningsnivå: normal - 1, utökad - 2 (standard), utförlig - 3
555. Ett skadat meddelande har mottagits. SSPI-inloggningshuvudet är ogiltigt.
556. Ett fel uppstod när begäran automatiskt skickades på nytt.
557. DataDirectory-substitutet är inte en sträng.
558. Endast ett kommando i taget kan köras för en enda InstanceHandle. Anropa inte metoden Execute eller BeginExecute på InstanceStore förrän föregående kommando som körs för denna InstanceHandle har slutförts.
559. FieldInfo måste vara RuntimeFieldInfo.
560. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Nästa pekare för %6 refererar till sidan %7. Varken %8 eller dess överordnade påträffades. Möjligt kedjelänkningsproblem.
561. Det gick inte att släppa ögonblicksbildsagenten för publikation %1.
562. Den text som ska visas på knappen.
563. Användaren är medlem i mer än en grupp. sp_changegroup har angetts för bakåtkompatibilitet och kräver medlemskap i högst en grupp.
564. Söker vägar och säkerhetsinformation via Broker Configuration Service.
565. Utlöses efter att ett infogningskommando körts på datakällan.
566. Typen Typnamn har egenskapen Egenskapsnamn av entitetstyp. Antingen har den här egenskapen ingen motsvarande entitetsuppsättning i datakontexten eller så har en av dess ärvda typer en motsvarande entitetsuppsättning. Använd attributet IgnoreProperties för entitetstypen för den här egenskapen eller använd en egenskapstyp som har en tillhörande entitetsuppsättning i datakontexten.
567. Y-axelns egenskaper.
568. WebPermission misslyckades för omdirigerings-URI.
569. Tjänst vid X
570. Verb som minimerar en webbdel.
571. SiteMap-provider som läser in XML-filer (.sitemap).
572. Konstanten matchar inte den definierade typen.
573. Det gick inte att läsa data från transportanslutningen: X.
574. Operanden för en ökande eller minskande operator måste vara en variabel, egenskap eller indexerare
575. Sammansättningen förblir oförändrad. Ändringarna nekades på grund av följande fel: X
576. primärt xml-index
577. Databasspegling har inaktiverats på grund av en misslyckad upprepningsåtgärd. Kan inte återuppta.
578. Värdet som returneras från %1.%2 får inte vara NULL.
579. Varning! Fulltextkatalogen %1 (%2) i databasen %3 (%4) har inte tillräckligt med lediga systemresurser. All pågående ifyllning kommer att pausas tills det finns mer resurser tillgängliga. Orsakskod: %5. Fel: %6. I SQL Server Books Online finns information om hur du kan justera prestanda för indexeringen om det här meddelandet visas ofta.
580. Elementet xsl:perform-sort får inte innehålla något select-attribut och annat innehåll än xsl:sort- och xsl:fallback-instruktioner.
581. Endast en HostingEnvironment är tillåten i en AppDomain.
582. Filnamn får inte vara null.
583. överför
584. MSB3084: Aktiviteten försökte hitta X på två platser. 1) Under den processorspecifika katalogen Y som genereras baserat på SdkToolsPath och 2) i den x86-specifika katalogen under Z som anges av egenskapen SDKToolsPath. Du kan lösa problemet genom att göra något av följande: 1) Ange platsen för Microsoft Windows SDK i egenskapen SDKToolsPath.
585. Publikationen måste vara i BCP-läget character, concurrent_c eller database snapshot character för att tillåta att DTS används.
586. Unicode-området är ogiltigt.
587. Ogiltigt uttryck i TOP-satsen.
588. TryScheduleBookmarkResumption kan endast anropas när körningen är inaktiv.
589. Haussa (latinsk)
590. Typen '%1' stöds ännu inte för CLR-åtgärder.
591. TypedReference får endast göras för kapslade värdetyper.
592. Hämtar eller anger en matris med egna palettfärger. Den här egenskapen har högre prioritet än egenskapen Palette.
593. Det går inte att ändra egenskapen READONLY för filgruppen PRIMARY.
594. Väljer X
595. Typreferensen X och metodreferensen med den deklarerande typen Typnamn är inkompatibla. RuntimeMethodHandle hämtas och RuntimeTypeHandle deklareras från samma MethodBase.
596. Tjänsten Message Queuing körs inte. Starta tjänsten och försök igen.
597. Låspartitionering har aktiverats. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
598. Stream-objektet har inte stöd för sökning.
599. Skrivspårningsloggar:
600. Attributet distributedTransactionManager för LocalTransactionManager måste ange en korrekt konfigurerad transaktionshanterare.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions