English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

14001. Avgör om öppnings- och stängningsmarkörer (linjer eller trianglar) visas.
14002. Anger lösenordet som ska användas om personifiering är aktiverad (true).
14003. Det går inte att ändra filtret %1 för artikeln %2.
14004. Det går inte att öppna databasen %1 som efterfrågas i inloggningen. Inloggningen misslyckades.
14005. X har ännu inte startat.
14006. Det är inte tillåtet att ange TaskCreationOptions.LongRunning i anrop till FromAsync.
14007. Objektet har redan initierats och kan inte initieras igen.
14008. Det går inte att komma åt temporära tabeller inifrån en funktion.
14009. Tog emot en begäran med ett autentiseringsschema som inte stöds, Authorization:X SupportedSchemes:Y.
14010. Datakontrakttypen Typnamn kan inte avserialiseras med DataContractJsonSerializer eftersom datamedlemmen Medlem förekommer flera gånger i typhierarkin.
14011. URL till menyalternativets bild.
14012. Raduppsättningen innehåller ingen kolumn med offset %1.
14013. Sista punktens Y-värde
14014. Den fördefinierade typen Typnamn har deklarerats felaktigt
14015. Status ändras till %1 för fulltextkatalogen %2 (%3) i databasen %4 (%5). Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
14016. Avbryter sparandet av principen
14017. Det går inte att erhålla exporten X från delen Y.
14018. Differensbasen för filen %1 i databasen %2 har återställts eftersom filen har återställts från en säkerhetskopia som gjorts i en återställningsväg som är i konflikt med den aktuella vägen. Återställningen gjordes eftersom filen var skrivskyddad och konsekvent med databasens aktuella status. Alla framtida differentiella säkerhetskopieringar av denna fil kommer att kräva en ny differensbas.
14019. Det går inte att utföra åtgärden i databasen %1 eftersom den ingår i en databasspeglingssession.
14020. Det går inte att konvertera typen Typnamn till X.
14021. Det går inte att ta bort den här planen. Planen innehåller registrerade databaser.
14022. Hämtar eller anger den minimala bredden (i bildpunkter) för datapunkter.
14023. Den angivna åtkomstposten är ogiltig eftersom den är obegränsad. I stället bör globala flaggor anges.
14024. Axelintervallstorlek.
14025. Den serialiserade egenskapen Capacity för StringBuilder måste vara positiv, mindre än eller lika med MaxCapacity och större än eller lika med String-längden.
14026. Felaktig begäran
14027. Trädnodens värde.
14028. FIPS-varning: Implicit konvertering från %1 till %2.
14029. Tilläggssamlingen har inte stöd för att ange tillägg efter index. Använd metoderna Add eller Remove.
14030. Nordsotho (Sydafrika)
14031. Replikering: Prenumeranten klarade inte dataverifieringen
14032. Åtgärden stöds inte.
14033. En aggregering får inte visas i ett beräknat kolumnuttryck eller check-begränsning.
14034. Informationen bröt mot integritetsbegränsningarna för en eller flera kolumner.
14035. SQL Server startar med hög basprioritet (=13). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
14036. En föråldrad .resources-fil hittades i sammansättningen Sammansättningsnamn . Återskapa .resources-filen och återskapa sedan sammansättningen.
14037. Varning! Det saknas ett eller flera %1-objekt i den heterogena utgivaren.
14038. ofullständig sida (förväntad signatur: 0x%1; verklig signatur: 0x%2)
14039. Det går endast att använda Confirm utan Target i Compensation-, Confirmation- eller Cancellation-hanterarna.
14040. Förklaringskolumnens marginaler (i procent av förklaringens teckenstorlek). Detta gäller endast objekt som genererats automatiskt för serien.
14041. Du kan inte ange databasnamnet. Det är endast tillåtet om -sstype är "c".
14042. Proceduren eller funktionen '%1' förväntar sig parametern '%2', som inte tillhandahölls.
14043. RegisterBookmarkScope kan endast anropas när det inte finns några befintliga bokmärken i omfånget för motsvarande ExclusiveHandle.
14044. Axelobjekt - autointervallfel på grund av ogiltiga punktvärden eller axelns gränsvärden.
14045. Typen Typnamn är inte en giltig providerpunkt. Den måste vara offentlig, en underklass till ProviderConnectionPointoch ha en offentlig konstruktor med samma parametrar som konstruktorn till ProviderConnectionPoint.
14046. Det gick inte att personifiera körningskontexten under körningen av '%1'.
14047. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den refererar till den härledda tabellen %3 (som definieras av SELECT-satsen i FROM-satsen). Överväg att ta bort referensen till den härledda tabellen eller att inte indexera vyn.
14048. Antagandet misslyckades: X
14049. Det går inte att använda uttryck av typen Typnamn för tilldelning till typen Typnamn
14050. Utförde X ersättningar.
14051. Det går inte att släppa kolumnen %1 eftersom den används av replikeringen: den refereras i ett filter eller en vy av artikeln %2. För att släppa kolumnen måste du först ta bort filtret från artikeln.
14052. Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions- ID %3, allokeringsenhet %4 (typ %5), data-extents %6, sidor %7, blandade extent-sidor %8.
14053. Detta MIME-meddelande innehåller flera delar.
14054. Konversationsreferensen %1 finns inte.
14055. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom kolumnen %1 inte har samma ANSI-semantik i tabellerna %2 och %3.
14056. Raden %1 i formatfilen %2: felaktigt värde %3 för attributet %4.
14057. Typnamnet X används för både EntityContainer och en typ. Dubbletter tillåts inte. Ändra något av namnen.
14058. Denna åtgärd står i konflikt med en annan väntande åtgärd för denna transaktion. Åtgärden misslyckades.
14059. Formatet för verifierarens text.
14060. WS-adressering krävs av transporten men meddelandeavkodaren använder X. Säkerställ att meddelandeavkodaren har stöd för WS-adressering.
14061. Det går inte att ta bort eller ändra den reserverade behörighetsgruppen X.
14062. (?(X) ) med fel format.
14063. Det går inte att skapa transaktionsprenumerationer till den sammanslagna publikationen %1. Publikationstypen bör vara antingen transaktion(0) eller ögonblicksbild(1) för den här åtgärden.
14064. DataReader.GetFieldType(X) returnerade null.
14065. Hämtar eller anger justering av bakgrundsbild som används i bildsättningsläget Unscaled.
14066. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Det gick inte att ändra lösenordet. Användaren har inte behörighet att ändra lösenordet. %2
14067. SQL Server avslutas på grund av allvarligt undantagsfel %1. Detta fel kan bero på ett Win32- eller C++-undantag som inte hanteras eller på ett åtkomstfel som uppstod under hanteringen av ett undantag. Kontrollera stackdumpar och felmeddelanden i SQL-felloggen. Detta undantag tvingar SQL Server att avsluta. Åtgärda felet genom att starta om servern (om du inte har konfigurerat SQLAgent för automatisk omstart).
14068. %1.%2.%3 : Egenskapen IsFixedLength för SqlFacetAttribute kan inte ställas in till false om MaxSize är inställt till -1.
14069. {0xdddddddd osv.} förväntas.
14070. ThreeLineBreak-diagram - ogiltigt format för attributet UpBrickColor.
14071. Ogiltigt parametervärde för @with_log. Giltiga värden är true och false.
14072. Det största tillåtna heltalsvärdet för identitet har uppnåtts. Överväg att bygga om det feltoleranta indexet för att använda tomma platser i sekvensen.
14073. Skuggningens bytekod måste vara ett heltal med ordstorleken 4 byte.
14074. Det uppstod ett fel i återanropet.
14075. Värdet X som anges för attributet Y måste vara mindre än värdet Z som anges för attributet A.
14076. Aktivitetsmatrisen innehöll minst ett null-element.
14077. Motstridiga %1 optimeringstips har angetts.
14078. vy
14079. Kontexten är inte giltig.
14080. Objekttypen som skickades som parametern X är inte härledd från Y. Kontrollera att typen av objekt som skickas antingen är av typen Y eller är härledd från Y.
14081. Det går inte att skapa materialiserade vyartiklar för publikationer med egenskaperna allow_sync_tran, allow_queued_tran eller allow_dts.
14082. Orsak: Värdmiljön stängs.
14083. X:Literalvärdet måste vara en sträng med hexadecimala siffror
14084. Kommandot sp_dboption kunde inte slutföras.
14085. Denna ExceptionHandlingClause är inte ett filter.
14086. Rektangel för diagramområdets läge.
14087. DecrementBusyCount har anropats. Källa: X
14088. Kompileringsresultatet för tjänst X har ogiltigt format.
14089. Det gick inte att ansluta till SQL-databasen för registrering av cacheberoenden.
14090. Det går inte att aktivera kön %1 eftersom aktiveringsanvändaren inte har angetts.
14091. SQL Web Assistant: Den här versionen kan inte köras under Win32s i Windows 3.1.
14092. Ett svar som returnerades vid en HEAD-begäran har ett annat Content-MD5-värde.
14093. Det gick inte att använda CREATE INDEX-alternativen %1 och %2 samtidigt.
14094. Otillräckliga rättigheter för att hämta principnivå
14095. Det gick inte att registrera X med MetadataWorkspace eftersom dess version (Y) skiljer sig från versionen (Z) som redan är associerad med MetadataWorkspace.
14096. Mer information finns i fönstret med fellistan.
14097. Ogiltigt X/@Y-värde: Z.
14098. DBCC SHRINKDATABASE för databasen med ID %1 väntar på ögonblickstransaktionen med tidsstämpel %2 och övriga transaktioner som är knutna till tidsstämpel %3 eller med tidsstämplar som är äldre än %4.
14099. Det gick inte att hitta det dynamiska ögonblicksbildsjobbet med %1 av %2 för den angivna publikationen.
14100. Det går inte att köra i en inaktiverad proxys sammanhang (proxy_id = %1)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions