English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

12401. Ogiltig begränsning för typen %1. Jokertecknet i den begränsade typen måste vara en giltig undergrupp till motsvarande jokertecken i bastypen och processContents måste vara mer tillåtande.
12402. Stegets typ.
12403. Den angivna innehållstypen är inte giltig.
12404. Metoden kan inte vara både statisk och virtuell.
12405. Oväntad ridlist-längd. Det feltoleranta indexet är skadat.
12406. Det gick inte att starta servern på grund av otillräckligt mycket minne för beskrivningshashtabellerna. Minska minnesåtgången eller installera mer minne.
12407. StylusPoint stöder inte angiven StylusPointProperty.
12408. Etikettypen måste vara System.Void om inget uttryck anges
12409. Det går inte att ändra %1 eftersom det är en inkompatibel objekttyp.
12410. Utlöses när det aktiva steget ändras.
12411. Cirkeldiagramobjekt - attributet 3DLabelLineSize har ett ogiltigt värde. Värdet måste vara mellan 30 och 200.
12412. Det går inte att skapa delegater genom att använda X-tilläggsmetoder som har definierats för värdetypen Typnamn
12413. Den utökade lagrade proceduren %1 finns inte.
12414. Ogiltigt DateTimeKind-värde.
12415. %1 går bara att köra i databasen %2.
12416. Timeout-värdet X är mindre än 0.
12417. Aktiviteten X har flera körningsargument med utvärderingsordningen inställd på Y. Värden för körningsargument måste vara unika.
12418. Uppskjutningsinläsaren X har inte stöd för åtgärden Spara.
12419. Publikationsegenskapen max_concurrent_dynamic_snapshots måste vara större än eller lika med noll.
12420. Användaranslutningar är begränsade till %1.
12421. Ett deserialiseringsfel uppstod i ObjectStateFormatter. Vid deserialiseringen användes en TypeConverter för strängar. Den egenskap som inte kunde deserialiseras är av typen X.
12422. Enhetstyp för ny datavystorlek.
12423. Anger om TreeView-kontrollen ska försöka hämta noddata från klienten (utan återanslående).
12424. Det gick inte att hitta nodindex. XmlNode finns inte i det överordnade objektet.
12425. X har begärt ett cachesvar men posten finns inte (Stream.Null).
12426. UriTemplate X är ogiltig. Varje del av frågesträngen måste anges i formatet namn eller namn=värde. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
12427. Det gick inte att hitta en providerwebbdel med ID X.
12428. Attributet Attribut tillåts inte i en grundläggande XSLT-processor (http://www.w3.org/TR/xslt20/#dt-basic-xslt-processor).
12429. Inledande kontroller i systemtabell: Objekt-ID %1 har korsobjektkedjelänkning. Sidan %2 pekar på %3 i allokeringsenhets-ID %4 (bör vara %5). Kontrollen av programsatsen avbröts på grund av ett irreparabelt fel.
12430. Datatyperna text, ntext och image är ogiltiga i denna underordnade fråga eller detta aggregeringsuttryck.
12431. sql:kolumn
12432. När en ListSortDescriptionCollection har skapats kan den inte ändras.
12433. Ett 304-svar som returnerades vid en HEAD-begäran har ett annat Last-Modified-värde.
12434. Textformateringsmotorn kan inte räkna upp innehåll i en rad på grund av ett fel: X.
12435. Servern returnerade ett ogiltigt svar på kommandot EHLO.
12436. Det angivna indexet finns inte eller också stöder providern inte en indexsökning för denna datakälla.
12437. Det angivna värdet innehåller inte avgränsaren ":".
12438. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom objektet %2 är ett temporärt objekt.
12439. Föregående-knappens format.
12440. Nya anslutningar tillåts i SQL Server som svar på en Fortsätt-begäran från Service Control Manager. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
12441. Använder cachelagrad indataberoendetabell som har genererats med:
12442. Manifestmodulen för sammansättningen får inte ha värdet null.
12443. Det gick inte att vidarebefordra det inkommande meddelandet. Systemdatabasen MSDB, som innehåller routningsinformationen, är i enanvändarläge.
12444. Användarnamnet kan inte vara null i samband med SQL Server-autentisering.
12445. Funktionen DATEADD anropades med den felaktiga typen %1.
12446. Providern kan inte tilldela minne eller öppna ännu ett lagringsobjekt för denna kolumn.
12447. DROP ASSEMBLY misslyckades eftersom '%1' är refererad av den användardefinierade typen '%2'.
12448. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller nyckelordet DISTINCT. Överväg att ta bort DISTINCT från vyn eller att inte indexera vyn. Du kan även överväga om du vill ersätta DISTINCT med GROUP BY eller COUNT_BIG(*) för att simulera DISTINCT för gruppkolumner.
12449. Anonyma användare kan inte ändra denna egenskap.
12450. För att Page-objektets egenskap Title ska kunna användas måste sidan ha en huvudkontroll. (t.ex. ).
12451. Detta API stöder inte PropertyInfo-token.
12452. Av säkerhetsskäl har identiteten X (under vilken denna webbtillämpning körs) inte behörighet att skapa underkatalogen App_Data i tillämpningsprogrammets rotkatalog.
12453. Det går inte att skapa prestandakategorin X eftersom den redan finns.
12454. Metadata för fältet X för posten Y matchar inte den ursprungliga postens metadata.
12455. Det går inte att släppa %1 eftersom %2 %3 har krypterats med hjälp av alternativet.
12456. Version X
12457. Svarets LastModified=X, ContentLength= Y.
12458. Det går inte att sortera en rad med storleken %1, eftersom den är större än den maximala storleken på %2. Skicka eventuellt om frågan med ROBUST PLAN-tipset.
12459. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom kolumnen %1 vid ordningstalet %2 i tabellen %3 har ett annat namn än kolumnen %4 med samma ordningstal i tabellen %5.
12460. Ogiltigt läge. Se System.IO.FileMode.
12461. Det gick inte att tilldela ett nytt identitetsintervall.
12462. Parametern @objname är tvetydigt eller också är angiven @objtype (%1) fel.
12463. Namnet på den cookie som värdet hämtas från.
12464. EvaluationOrder-värdet är ogiltigt. Värden för utvärderingsordningen måste vara nollbaserade, i stigande ordning och unika. Använd -1 för att visa att utvärderingsordning inte har angetts.
12465. Det går inte att hämta ett transaktions-token om det inte finns någon aktiv transaktion. Ange satsen på nytt efter att en transaktion har startats.
12466. Det högsta antalet försök X för timertjänsten är ogiltigt. Det måste ha ett positivt heltalsvärde.
12467. en procedur, funktion eller utlösare
12468. Användarens begäran innehåller ett villkorat huvud.
12469. Statistisk analys - gamma- och betafunktionerna får inte ha negativa parametrar.
12470. IAsyncResult-implementeringen X försökte att slutföra en åtgärd flera gånger. Detta kan bero på en felaktig IAsyncResult-programimplementering eller en annan utökningskod, t.ex. ett IAsyncResult som returnerar felaktiga CompletedSynchronously-värden eller anropar AsyncCallback flera gånger.
12471. Attributet Async kan inte anges till True om läget Transaction är aktivt.
12472. Det går inte att lägga till ett loggöverföringsjobb med namnet %1. Det finns redan ett jobb med samma namn i systemet, och detta jobb är inte ett loggöverföringsjobb.
12473. Förhandsgranska
12474. Åtgärden har avbrutits.
12475. Måste använda en fast paletttyp. X stöds inte här.
12476. Bulkdatakällans provider-sträng har ett ogiltigt värde %1 för egenskapen %2.
12477. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, prefix har deklarerats om
12478. Endast konstanter är tillåtna här. Tidslitteral är inte tillåten eftersom den refererar till det aktuella datumet.
12479. Den angivna ConsoleFallbackUICulture kan inte själv ha en annan återgång (fallback).
12480. pageSize måste vara större än noll.
12481. Token {0:x} är inte en giltig strängtoken i intervallet för modul {1}.
12482. XML-scheman för ytterligare begäran:
12483. Feedlänkarna serialiserades inte som en del av feed-serialiseringen i RSS 2.0-format.
12484. Volymen på enheten %1 är tom.
12485. Det gick inte att fortsätta med serialiseringen av DataTable-objektet X. Det innehåller en DataRow som har flera överordnade rader med samma sekundärnyckel.
12486. Hämtar eller anger kantlinjeformat.
12487. Direktiv X kan bara anges en gång.
12488. %1 %2 kan inte släppas eftersom den är bunden till en eller flera %3.
12489. URL-adressen till den ikon som visas på sidan Redigera profil.
12490. Normaliseringsformatet är ogiltigt eller så stöds det inte.
12491. Det går inte att använda sp_addpublisher för att lägga till en utgivare. Använd sp_adddistpublisher.
12492. Datakällan X stöder endast DataView-cachelagring om det inte finns ett sorteringsuttryck.
12493. Den angivna fillängden var för stor för filsystemet.
12494. SQL Server kan inte ta emot nya anslutningar, eftersom servern håller på att stängas av. Anslutningen har stängts.%1
12495. Parametern @with_log ignoreras för meddelanden som inte har versionen us_english.
12496. %1Namnområdesprefixet 'xml' får endast associeras med URI:n http://www.w3.org/XML/1998/namespace och den här URI:n går inte att använda med andra prefix.
12497. Serie X
12498. Okänd ConfigurationUserLevel har angetts.
12499. Hämtar eller anger den datapunkt som anteckningen är förankrad vid.
12500. Det går inte att binda standard-%1. Standardvärdet måste skapas med satsen CREATE DEFAULT.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions