English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

18101. Det medföljande meddelandet kan inte skickas på grund av att destinationen är okänd. Denna transport kräver att antingen Message.Headers.To eller Message.Properties.Via ställs in på ett giltigt värde på det utgående meddelandet.
18102. procedur
18103. Den lagrade proceduren %1 måste köras i en transaktion.
18104. WebPartTransformerAttribute har inte definierats för typen Typnamn.
18105. Egenskapens värde måste vara ett heltal.
18106. Textargumentet får inte ha värdet null eller vara en tom sträng.
18107. Fjärrcertfikatet är ogiltigt enligt valideringsproceduren.
18108. %1Målet för %2 måste vara en konstruerad nod
18109. Dynamisk SQL-generering för DeleteCommand stöds inte gentemot ett SelectCommand som inte returnerar information om nyckelkolumn.
18110. Det går bara att ange ett återanrop. Antingen RemovedCallback eller UpdateCallback måste vara null.
18111. Service Broker-hanteraren har avslutats.
18112.

Slutpunkten hittades inte. Information om hur du skapar giltiga begäranden för tjänsten finns på hjälpsidan för tjänsten.


18113. Antalet zoomåterställningar måste vara större än eller lika med noll.
18114. EntityClient kan inte användas för att skapa en kommandodefinition från ett lagringskommandoträd.
18115. Denna .resources-fil får inte läsas med denna läsare. Resursläsartypen är X.
18116. Det gick inte att skapa en GenericWebPart.
18117. Det går inte att hitta cvtres.exe
18118. Utlöses efter att den markerade noden ändrats.
18119. Typen Typnamn måste vara en värdetyp.
18120. Startar agenten.
18121. X kan inte anropas om posten är skrivskyddad.
18122. Axelsegmentskalans maximivärde.
18123. Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.
18124. Databasen är i skrivskyddat läge.
18125. De parametrar som används för att markera rader.
18126. Det angivna anonyma ID:t är för långt. Maxlängden är 128 tecken.
18127. Det skickade fältet är inte en konverterad medlem av typen Typnamn.
18128. Index [%1] innehåller en unik kolumn som kan ha värdet null.
18129. Dispatcher anropade AfterCall i en ClientParameterInspector av typen Typnamn.
18130. Den beviljade eller återkallade behörigheten %1 är inte kompatibel med objekt.
18131. Kvarhållningsperioder för distribution måste vara större än eller lika med 0.
18132. Ogiltigt återanrop. Endast statiska metoder (i kontroller eller andra objekt) kan användas som återanropsfunktioner.
18133. I den aktuella databasen hänvisas det angivna objektet av följande
18134. Letzeburgesch (Luxemburg)
18135. Diagramtypen måste implementera gränssnittet IChartType.
18136. %1Dubblettattribut %2
18137. Cacheprotokollmetoden Metodnamn har returnerat en oväntad status: X.
18138. Det uppstod ett säkerhetsfel (SSPI) vid anslutning till en annan Service Broker: '%1'. Mer information finns i Windows händelselogg.
18139. Utökar inte undantag.
18140. Peer-To-Peer-publikationer stöder bara ett värde på parametern %1 på %2.
18141. Kan inte skicka från cache, Range:X.
18142. Det går inte att kompilera replikeringsfilterproceduren utan definition av tabellen som ska filtreras.
18143. När tjänsten X matchades gjordes en rekursiv begäran för samma tjänst.
18144. Formeldataobjekt - antalet utdataserier och Y-värden stämmer inte.
18145. Uppsättning med förklaringsobjekt.
18146. &Ärvda anpassade felsidor:
18147. Hämtar eller anger det minsta avstånd som den överlappande SmartLabel kan flyttas från markören. Avståndet anges i bildpunkter.
18148. Kommandots parameter är inte implementerad.
18149. Differentiell BACKUP eller RESTORE stöds inte i FAT-filsystemet. Det går inte att använda sökvägen %1.
18150. Den associerade loggfilgruppen för FILESTREAM-filgruppen '%1'' är ogiltig.
18151. Säkerhetsidentifieraren får inte vara primär grupp för detta objekt.
18152. Pixel Shader Model 2.0 kräver att flyttalskonstanter finns i registren [0-31].
18153. Dataraden (%1:%2:%3) identifierad av (%4) med indexvärdena (%5).
18154. Det går inte att använda den icke-anropningsbara medlemmen Medlem som en metod.
18155. Det gick inte att skapa sekundärnyckeln %1. Bara referensåtgärderna för borttagning, NO ACTION och CASCADE, går att använda till den beräknade referenskolumnen %2.
18156. Varning! De inledande indexkolumnerna för indexen %1 och %2 är inte av samma typ. Sammanslagningen kommer att innebära att indexen sammanfogas.
18157. Matrislängden måste vara mellan X och Y.
18158. Uteslut egenskaper för externa nycklar i definitioner av enhetstyper.
18159. Det gick inte att hitta lämplig nyckel i tabellen %1 för användning i fördröjd UDT-hämtning.
18160. Namnet på det tillämpningsprogram, dokument eller den URL som ska startas.
18161. SQL-cacheaviseringar är inte aktiverade för databasen X eftersom attributet pollTime har angetts till noll i konfigurationen.
18162. Typ av sessiontillståndsstöd:
18163. Det går inte att öppna säkerhetskopieringsenheten '%1'. Operativsystemfel %2.
18164. Aktiviteten X kan inte refereras till genom aktiviteten Y eftersom den senare inte ingår i implementeringen av en annan aktivitet. En aktivitet kan endast refereras genom implementeringen av en aktivitet som anger aktiviteten som underordnad eller importerad. Aktiviteten X deklareras av aktiviteten Z.
18165. Markera till början
18166. Dynamiska partitioner stöds inte av den här partitioneraren.
18167. Egenskapen FillRowMethodName för SqlFunctionAttribute innehåller inte ett giltigt metodnamn.
18168. Kulturnamnet X eller Y stöds inte.
18169. Kontrollfel: Avbryt=Avsluta, Försök igen=Felsök, Ignorera=Fortsätt
18170. Peer-to-peer-publikationer stöder inte %1. Artikeln %2 har för närvarande %3. Detta värde måste ändras för att du ska kunna fortsätta.
18171. Det går inte att lägga till rader i det aktuella objektets sysdepends eftersom det är beroende av objektet %1, som saknas. Objektet kommer att skapas ändå.
18172. Kolumnnamnet '%1' finns fler än en gång i resultatkolumnlistan.
18173. GetPortNames stöds inte under Win9x.
18174. Flödesdiagrammet X/FlowStep - nästa nod är null. Körningen av flödesdiagrammet avslutas.
18175. Räknaren är en enskild instans. Instansnamnet X är inte giltigt för den här räknarkategorin.
18176. Det här tillämpningsprogrammet har förkompilerats utan anpassningar, med funktionen verkar ha aktiverats efter förkompileringen. Detta stöds inte.
18177. Det gick inte att lägga till en TypeConverterHelper för typen Typnamn till den interna cachelagringen av hjälpprogram.
18178. Verifiering stöds inte för heterogena prenumeranter.
18179. Angiven codec kan inte använda denna typ av URI.
18180. För många ).
18181. ExecuteTask får inte anropas för en aktivitet som redan har körts.
18182. Allvarlighetsgrader för fel som är större än %1 kan endast anges av medlemmar i sysadmin-rollen med alternativet WITH LOG.
18183. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom @stmt inte matchar någon sats i angiven modul eller grupp. Överväg att ändra @stmt så att den matchar satsen i en modul eller grupp.
18184. Ett fel inträffade under sökningen efter det offentliga nyckelcertifikat som är associerat med denna SQL Server-instans: Certifikatet som hittades saknar tillhörande privat nyckel.
18185. Behörigheten för den isolerad lagringsfilen är obegränsad.
18186. Det gick inte att få exklusiv rätt till %1 %2 för att utföra den begärda åtgärden.
18187. MS DTC på nserver %1 är inte tillgänglig.
18188. %1-satsen misslyckades. Parametertypen för partitionsfunktionen som används för partition av %2 %3 skiljer sig från parametertypen för den partitionsfunktion som används för partitionsindex %4.
18189. PointF-struct som representerar punkten.
18190. Det går inte att ange det ursprungliga värdet för egenskapen Egenskapsnamn eftersom egenskapen är en del av entitetens nyckel.
18191. Cacheprofilen File Name måste innehålla värde för X.
18192. Ett fel uppstod när lyssnarkanalen för processprotokoll stoppades.
18193. Uppsättningen som beviljades för den felaktiga sammansättningen var:
18194. Det aktuella konfigurationssystemet har inte stöd för användarspecifika inställningar.
18195. Det går inte att konvertera statistik till ett index med hjälp av indexalternativet DROP_EXISTING när indexalternativet ONLINE också har angetts.
18196. Anropet till EndCommit i CommittableTransaction med ID = X utlöste ett TransactionException med följande meddelande: Y.
18197. AsyncTimeout kan inte vara negativt.
18198. DBCC MEMOBJLIST misslyckades på grund av tillfällig inkonsekvens i PMO-strukturen. Försök igen senare.
18199. Potensregression kan inte hantera Y-värden som är negativa eller noll.
18200. Du har inte tillåtelse att använda den här webbdelen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions