English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

4901. Ett skadat meddelande har mottagits. Den privata delen av meddelandehuvudet har fel format.
4902. Den text som identifierar textrutan Nytt lösenord.
4903. SQL Server kunde inte köra en ny systemaktivitet, antingen på grund av otillräckligt minne eller på grund av att antalet konfigurerade sessioner är större än det största tillåtna antalet på servern. Kontrollera att servern har tillräckliga minnesresurser. Använd sp_configure för att kontrollera det maximala antalet tillåtna sessioner. Använd sys.sessions för att kontrollera det aktuella antalet sessioner, inklusive användarprocesser.
4904. URI måste anges.
4905. Påträffade ogiltigt namn på rotelement X. 'Y' är det enda tillåtna rotelementnamnet.
4906. Det gick inte att hitta mailitem_id för konversationen %1 i tabellen sysmail_send_retries. Det här e-postobjektet skickas inte.
4907. Tröskelvärdet [%1:%2] har angetts för publikationen [%3]. Se till att sammanslagningsagenten körs och att den uppfyller de krav som förväntas.
4908. Mappningsnamnet får inte vara en tom sträng.
4909. Det går inte skapa en sparse-fil av filen %1. Kontrollera att filsystemet stöder sparse-filer.
4910. Utfyllnaden från kontrollens kant.
4911. Ett lågt surrogattecken hittades utan ett föregående högt surrogat i indexet: X. Indata har kanske inte den här kodningen, eller så innehåller de inte giltiga Unicode-tecken (UTF-16).
4912. Kolumnen %1 i tabellen %2 ingår i en sekundärnyckelrelation med en kolumn i tabellen %3, men hittades inte i de angivna kopplingssatsen. En logisk postrelation mellan tabellerna ska innehålla den här kolumnen.
4913. Det går inte att ha ett jobb för dynamiska ögonblicksbilder där både dynamic_filter_login och dynamic_filter_hostname är NULL.
4914. Om du försöker återställa med denna säkerhetskopia kan det bli problem med det tillgängliga lagringsutrymmet. Mer information kommer i följande felmeddelanden.
4915. Det går bara att initiera alter database för den här partnerns konfigurationsvärden på den aktuella huvudservern för databasen %1.
4916. Systemstatus, eller systemhjälpsvar.
4917. Anropet från OSVersion till GetVersionEx misslyckades.
4918. Ett FaultWorkItem har slutförts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. Undantaget spreds från aktiviteten A, DisplayName: B, InstanceId: C.
4919. Programsatsen RESTORE är inte giltig i det aktuella sammanhanget. alternativet Recover Data Only definieras bara för sekundära filgrupper när databasen är i ett onlineläge. Det går inte att specificera filgrupper när databasen är i ett offlineläge.
4920. Lagrar attribut för en datapunkt och dataserie.
4921. Den här åtgärden kräver en anslutning till 'master'-databasen. Det går inte att upprätta någon anslutning till 'master'-databasen eftersom den ursprungliga databasanslutningen har öppnats och autentiseringsuppgifterna har tagits bort från anslutningssträngen. Ange en oöppnad anslutning.
4922. Den här databasen loggöverförs redan.
4923. Attribut Attribut saknas.
4924. Flytta fokus en sida nedåt
4925. Det går inte att hantera omdirigering från HTTP-/HTTPS-protokoll till andra protokoll.
4926. Högsorbiska (Tyskland)
4927. Rensning av tidigare agent: %1
4928. Det går inte att skapa raden. Det skulle överskrida det totala antalet aktiva rader som stöds av raduppsättningen.
4929. Det går inte att lägga till en logisk postrelation i publikationen %1 eftersom den tillåter webbsynkronisering.
4930. Det går inte att göra uppehåll i en sortering som inte är i radindatafas.
4931. Support-URL för är inte absolut.
4932. Den aktuella isoleringsnivån kan inte hanteras av FileStream 0x%1.
4933. Det gick inte att rensa IAM-kedjorna i arbetstabellen för att tillåta filåtgärder av typen Komprimera och Ta bort. Försök igen när tempdb är inaktiv.
4934. Transaktionshanteraren i återställningsinformationen matchar inte den konfigurerade transaktionshanteraren.
4935. Det gick inte att använda SqlCacheDependency eftersom behörighet saknas. För att kunna använda SqlCacheDependency måste tillämpningsprogrammet ges obegränsad SqlClientPermission-behörighet. Kontakta administratören om tillämpningsprogrammet inte har denna behörighet.
4936. @identity_range, @pub_identity_range eller @threshold får inte vara NULL när @identityrangemanagementoption har värdet AUTO.
4937. Det går inte att lägga till utgivarutlösare och artikelloggtabellen i Oracle-utgivaren för artikeln %1. Verifiera anslutningsinformationen och kontrollera att du kan ansluta till utgivaren via ett verktyg som SQL*PLUS. Kontrollera att det administrativa användarschemat för replikeringen har rätt behörighet.
4938. Om EnablePaging = true anger detta den parameter till metoden Select som representerar värdet för det antal rader som ska hämtas.
4939. Det gick inte att läsa in biblioteket för MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator). Det här felet betyder att MS DTC inte har installerats. Installera MS DTC om du vill fortsätta.
4940. Ytterligare indata (X) har uppdaterats sedan den senaste genereringen. Framtvingad omgenerering av alla resurser utförs.
4941. Det går inte att använda COMMIT-satsen i en INSERT-EXEC-sats, såvida inte BEGIN TRANSACTION används först.
4942. Index %1 (partition %2) i tabell %3 går inte att omorganisera eftersom det har omorganiserats av en annan process.
4943. En fulltextkatalog med namnet %1 finns redan i den här databasen. Använd ett annat namn.
4944. Relationer mellan X.Y och Z.A stöds inte.
4945. Åtgärden har redan slutförts.
4946. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller OUTER APPLY. Överväg att inte indexera vyn eller att ta bort OUTER APPLY.
4947. Fler än en användare har den angivna e-postadressen.
4948. OID-värdet är ogiltigt.
4949. Utlöses när det aktuella sidindexet för en FormView håller på att ändras ändras.
4950. MSB3453: Språket för en starkt typifierad resursklass angavs men mer än en källfil skickades. Skicka endast en källfil åt gången om du vill generera starkt typifierade resursklasser.
4951. Database Mail har inte konfigurerats korrekt.
4952. Det angivna värdet för socketinformation är inte giltigt.
4953. Det krävs att ResultType är X för argumentet, men en aktivitet med resultattypen Typnamn tillhandahålls.
4954. Servern kunde inte fortsätta transaktionen, beskr.: %1.
4955. Om du vill ha kompatibilitet bakåt kan du använda sp_addpublisher för att lägga till en utgivare för denna distributör, men sp_adddistpublisher är mer flexibelt.
4956. Ingen metadatadokumentation är tillgänglig.
4957. Åtkomst nekas till sökvägen till fulltextloggen. Fulltextloggning har inaktiverats för databasen %1, katalogen %2 (databas-ID %3, katalog-ID %4).
4958. Tog emot oväntat filslut eller 0 byte från transportströmmen.
4959. Det går inte att återställa kontextflödet när det inte ignoreras.
4960. Ny startposition för intervallmarkeringen.
4961. Anger om metoden Select stöder sidindelning.
4962. Processnamn: X
4963. XML-tolkning: Dokumenttolkningen krävde för mycket minne.
4964. Förklaring X rubrik
4965. De enda giltiga @parameter_value-värden är true och false.
4966. Färgen på skuggan under popup-menyn.
4967. En post i listan över lediga kluster måste vara större än eller lika med den föregående posten.
4968. Den här åtgärden stöds inte för kapslade SortedList-typer eftersom de kräver att den ursprungliga SortedList ändrats.
4969. Hjälpklass för SmartLabels-diagramområde.
4970. Det går inte att använda ett befintligt funktionsnamn för att namnge en lagrad procedur.
4971. Maximal mängd fysiskt minne som processen har krävt sedan den startades.
4972. Det angivna Namespaces-attributet saknar attributet Attribut.
4973. standard
4974. Korrelationssatser tillåts inte i underordnade frågor.
4975. Källegenskapen hade inte angetts innan skrivningen till händelseloggen.
4976. StreamUpgradeProvider X stöder inte angiven ChannelBindingKind (Y).
4977. Hämtar eller anger bildfilens namn eller namnet från uppsättningen med namngivna bilder.
4978. Texten för knappen Infoga.
4979. ADDRESS och MIRROR_ADDRESS för vägen %1 kan inte ha samma värde.
4980. Lägg till i:
4981. Den angivna katalogen, X, är inte en underkatalog till Y.
4982. Volymen på enheten %1 ingår inte i en medieuppsättning med flera familjer. BACKUP WITH FORMAT kan användas för att skapa en nya medieuppsättning.
4983. ApplicationName kan inte innehålla fler än X tecken.
4984. %1Det finns inget attribut med namnet @%2:%3 i typen %4.
4985. MSB4174: Det gick inte att hitta aktivitetsfabriken X i sammansättningen Sammansättningsnamn .
4986. Klicka på OK
4987. Inloggningen %1 har alias eller har matchats mot en användare i en eller flera databaser. Släpp användaren eller aliaset innan du släpper inloggningen.
4988. Anger en Win32-resursfil (.res).
4989. Den prefixsträng som omsluter Oracle-identifierarnamn för att aktivera skiftlägeskänslighet
4990. ModelPropertyPathExpanderConverter har inte stöd för återkonvertering av sökvägssträngen till ModelProperty.
4991. En funktionsmappning för 'to'-rollen X tillåts inte eftersom det är en sekundärnyckelassociation.
4992. Anger om en säker anslutning krävs för att överföra cookien för autentisering.
4993. Den angivna buffertstorleken är för stor. FileSystemWatcher kan inte allokera X byte för den interna bufferten.
4994. Ogiltigt värde för pekartypen %1 för text, ntext eller bild.
4995. Det går inte att komma åt de aktuella egenskaperna i ett mönster som endast innehåller cachelagrade data.
4996. Åtgärden kunde inte utföras på grund av att WorkflowInstance X har slutförts.
4997. Det angivna namnet för det dynamiska ögonblicksbildsjobbet %1 används redan. Försök att göra om åtgärden med ett annat jobbnamn.
4998. XML-verifiering: Den kanoniska formen på värdet %1 är inte giltigt enligt den angivna typen. Detta kan vara ett resultat av användningen av mönsteraspekter för typer som inte är strängar eller av begränsade intervall för eller uppräkningar av flyttalstyper. Adress: %2
4999. Ogiltig typ eller typfel vid tillämpning av ChangeDefinition
5000. Angiven status X är ogiltig.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions