English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

16401. RESTORE PAGE är inte tillåtet med databaser som använder enkelt återställningsläge.
16402. Fel inträffade när %1 skulle tas bort från sysaltfiles.
16403. Det går inte att bestämma tabell från kontrollen. Använd metoden MetaTable.MapControl för att upprätta en association mellan en kontroll och en MetaTable-instans.
16404. Axelns maximivärde.
16405. Medlemmen Medlem av typen Typnamn är skrivskyddad. Den kan inte vara ett LValue.
16406. Den förväntade kodningen X matchar inte den faktiska kodningen Y.
16407. XML-fel: %1
16408. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller nyckelordet TOP. Överväg att ta bort TOP eller att inte indexera vyn.
16409. Parametervärdet X kan inte vara negativt.
16410. Elementtypen Typnamn stöds inte.
16411. Lågsorbiska
16412. Ett absolut URI i ett teckensnittsgruppnamn måste använda formatet fil://.
16413. Det går inte att konvertera konstantvärdet X till Y (använd unchecked-syntax om du vill åsidosätta)
16414. Stödet för dedicerad administratörsanslutning startade inte på grund av felet 0x%1 med statuskoden 0x%2. Det här felet indikerar vanligtvis att det har uppstått ett socket-baserat fel, till exempel att en port redan används.
16415. RegQueryValueEx för \"%1\" misslyckades: %2.
16416. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom kolumnen %1 har datatypen %2 i källtabellen %3, som skiljer sig från typen %4 i måltabellen %5.
16417. Det gick inte att skapa en spårningskälla.
16418. Transaktion med ögonblicksbildisolering kunde inte komma åt databasen %1 eftersom det objekt som åtkoms av satsen har ändrats av en DDL-sats i någon annan samtidig transaktion efter att denna transaktion startades. Det tillåts inte eftersom metadata saknar version. En samtidig uppdatering av metadata kan leda till inkonsekvens om det kombineras med ögonblicksbildsisolering.
16419. Page.RegisterRequiresPostBack kan endast anropas på kontroller som implementerar IPostBackDataHandler.
16420. BadImageFormatException utlöstes vid parsning av signaturen. Detta beror troligen på att en generisk kontext saknas. Kontrollera att genericTypeArguments och genericMethodArguments tillhandahålls och att de innehåller tillräckligt med text.
16421. %1 är inte ett giltigt värde för parametern %2. Värdet måste vara ett icke-negativt heltal.
16422. Varning! Fulltextändringsspårning har aktiverats för tabellen eller den indexerade vyn %1.
16423. Felaktigt etikettinnehåll i ILGenerator.
16424. Metodegenskap av typen Typnamn krävs.
16425. Denna ändring träder inte kraft förrän du kör ögonblicksbilden igen
16426. Det gick inte att släppa objektet %1 eftersom det hänvisas av en FOREIGN KEY-begränsning.
16427. Det gick inte att behandla objektet "%1". OLE DB-providern "%2" för den länkade servern "%3" visar att objektet saknar kolumner eller så saknar den aktuella användaren behörighet för objektet.
16428. Ogiltigt namn på transaktionsmarkeringen. Prefixet LSN: är reserverat.
16429. Importerad webbdelskatalog
16430. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Orsak: Servern är i enanvändarläge. Vid detta tillfälle får endast en (1) administratör ansluta.%2
16431. Index %1 (partition %2) i tabell %3 går inte att omorganisera eftersom filgruppen är skrivskyddad.
16432. Internt frågeprocessorfel: Frågeprocessorn påträffade ett oväntat fel under körning.
16433. Det finns andra användare än databasägaren och gästanvändaren i databasen. Släpp dem innan du tar bort databasen.
16434. Listan X innehåller för många element. Maximalt antal element är Y.
16435. Egenskapen offload_server får inte vara samma som prenumerantens servernamn.
16436. Parametern X får inte innehålla kommatecken.
16437. Tar bort möjligheten för standardkontot för ASP.NET (baserat på operativsystem) att automatiskt skapa databaser i SQL Server Express (SSE) genom att ta bort kontot från dbcreator-rollen.
16438. Tilläggsadaptern X definierade inga användbara konstruktorer.
16439. Antalet databaser som kan användas exklusivt i en arbetsyta är begränsat. Åtgärden misslyckades på grund av at gränsen har överskridits.
16440. Aktiviteten med DisplayName=X har ett argument med namnet Y som är Message eller MessageContract. ReceiveParametersContent har inte stöd för Message eller MessageContract. Egenskapen Content ska anges som ReceiveMessageContent för Message- eller MessageContract-baserat innehåll.
16441. Navigation-egenskaper
16442. Tabellen %1 är antingen en systemtabell eller en temporär tabell. Det går inte att använda DBCC CLEANTABLE på en systemtabell eller en temporär tabell.
16443. Det gick inte att utföra åtgärden eftersom OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" inte kunde påbörja en distribuerad transaktion.
16444. Ogiltigt värdenamn för datapunkt. Y-värdets index är utanför intervallet.
16445. Egenskapen ProviderID har inte angetts.
16446. BitmapMetadata är inte tillgängligt för BitmapImage.
16447. Formatfel för cookie.
16448. Ogiltig lästypsbegäran, X.
16449. Hjälpsidans URL.
16450. X är inte en giltig typ eller ett giltigt värde.
16451. .NET Component
16452. Kontroll av korrekt XML-format: Dubbelt attribut %1. Skriv om XQuery så att den returnerar XML i rätt format.
16453. Det gick inte att släppa den oanvända interna frågemeddelandetabellen %1 i databasen %2.
16454. Datakonverteringsfel vid massinläsning (inkompatibla typer eller ogiltiga tecken för angiven teckentabell) på rad %1, kolumn %2 (%3).
16455. 3D-kantlinjeregistret tillhandahåller inte tjänsten av typen: Typnamn
16456. Syntaxen %1 är inte tillåten i schemaanknutna objekt.
16457. X är inte ett giltigt värde för parametern Y. Giltiga värden för parametern är Z.
16458. Typen Typnamn stöder inte gränssnittet ChartHttpHandler.ImageHandler.
16459. Det går inte att skapa en begäran med villkorat intervall.
16460. MSB3031: Det gick inte att ange ytterligare metadata. X är ett reserverat metadatanamn och kan inte ändras.
16461. UriTemplate X är inte giltig. Frågesträngen kan inte avslutas med &. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
16462. Det går inte att använda en aggregering eller en underordnad fråga i ett uttryck som används för group by-listan i en GROUP BY-sats.
16463. Den parametermängd som ska användas när DeleteMethod anropas. Dessa parametrar kombineras med de parametrar som ges av databundna kontroller.
16464. UnmanagedType som skickas till DefineUnmanagedMarshal är inte en enkel typ. Inget av följande värden får användas: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
16465. Tillhandahåller interaktion med händelseloggar i Windows.
16466. För många attribut eller namnområdesdefinitioner
16467. Databuffertstorleken för kryptering/dekryptering är inte 8 byte.
16468. Den markerade raden.
16469. Byt namn för FlowSwitch-fall
16470. %1Målet för insert måste vara en enkel nod, %2 hittades
16471. Huvudet för filen %1 är inte ett giltigt databasfilhuvud. Egenskapen %2 är felaktig.
16472. Det gick inte att skapa %1 i vyn %2. Saknar unikt grupperat index.
16473. Det går inte att stänga URL-gruppen. Statuskod: X.
16474. Dispatcher tog emot ett meddelande från transporten. Korrelations-ID == X.
16475. Ogiltiga exportparametrar.
16476. Ett giltigt värde på parametern @resync_date_str måste anges om @resync_type har värdet 2.
16477. Tidsgränsen nåddes vid försök att hämta instanslåset. Åtgärden slutfördes inte inom den angivna tidsgränsen X. Den tid som tilldelats till den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
16478. Personifieringsalternativet har valts men inget lösenord har angetts. Du måste ange lösenord för personifieringsalternativet. Personifieringsändringarna tillämpas inte.
16479. Ett serverfel %1 uppstod när loggen för databasen %2 återställdes.
16480. X, Lookup-åtgärden misslyckades -> Y.
16481. Följande fel inträffade när arbetsflödesträdet bearbetades:
16482. Ingen CommandDefinition skapades av providern.
16483. Utfyllnaden i celler.
16484. Skadad .resources-fil. Strängen för namnindex X överskrider filslutet.
16485. GUID får inte vara null.
16486. Egendefinierade attribut anges som: Attributnamn1=Värde1, Attributnamn2=Värde2, ...
16487. SQL Server-varning: '%1' har utfört ett framtvingat avhopp från TSX-servern '%2'. Kör sp_delete_targetserver på MSX för att slutföra avhoppet.
16488. Importera ett starkt krypterat namn från en sammansättning
16489. Det går inte att animera egenskapen X för en Y med en Z. Mer information ges i det interna undantaget.
16490. Orsak: Den angivna biljetten har slutat gälla.
16491. Det gick inte att ändra tabellen eftersom unika kolumn-ID:n har förbrukats för tabellen %1.
16492. Det går inte att köra frågan eftersom den innehåller fler än ett USE PLAN-tips. Använd högst ett USE PLAN-tips.
16493. Den härledda tabellen %1 kan inte uppdateras eftersom definitionen innehåller en DISTINCT-instruktion.
16494. Det gick inte att ta bort publikationen %1 från Active Directory.
16495. Parametern @target_name parameter ska inte anges när du anger en @enum_type av typen ALL eller ACTUAL.
16496. Skalvärdet X är antingen mindre än 0 eller större än det största tillåtna värdet 38.
16497. XQuery: Ogiltig ordpath-sträng: "%1"
16498. Denna händelse genereras innan transformationen tillämpas.
16499. Ska inte ange undantagstyp för Catch-instruktion för filterblock.
16500. Antalet färger i paletten är fler än det maximalt tillåtna för det inkluderade bildpunktsformatet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions