English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

7401. sp_MSmark_proc_norepl: måste vara en medlem i någon av rollerna db_owner och sysadmin.
7402. inget UDT-attribut
7403. FontFamily kan inte innehålla fler FamilyMaps.
7404. FOR XML EXPLICIT kräver att kolumnen %1 har namnet '%2' i stället för namnet '%3'.
7405. Skrivarobjektet är stängt.
7406. SQL Web Assistant: @outputfile är inte korrekt.
7407. Bestämmer om kontrollen har viewstate aktiverat eller inte. Ärver som standard värdet från en överordnad.
7408. Parameterns typ måste vara enum.
7409. Det gick inte att hämta en sökväg för SQL-servern: '%1'.
7410. WaitForInputIdle misslyckades. Det kan bero på att processen inte har något grafiskt gränssnitt.
7411. Tråd-ID: X
7412. Objektet måste vara ett Reflection-objekt i körningsmiljön.
7413. Det går inte att matcha plats-ID för X.
7414. Denna medlemskapsprovider har inte konfigurerats för återhämtning av lösenord.
7415. Sammansättningen tillåter inte delvis betrodda anropare.
7416. Referenser till sammansättningar får inte börja med "-", och får inte innehålla "/" eller "\".
7417. Trunkerad spårningspost X skriven till ETW-session med providern Y. Variabler/anteckningar/användardata har tagits bort
7418. Ogiltigt argument för metoden Metodnamn.
7419. Ogiltig typ av maximivärde för attributet Attribut.
7420. Kontrollen kan inte komma åt ett uttryck. Det går endast att komma åt satser.
7421. Namnområdeselement eller attribut som %1 stöds varken i XMLDATA eller i XMLSCHEMA. Kör programsatsen SELECT FOR XML utan det eller ta bort deklareringen av namnområdesprefix.
7422. Den cachelagrade posten har ett Authorization-huvud, men cachelagret är inte uppdaterat.
7423. Protokoll-ID förekommer redan: X.
7424. Mängden virtuellt minne som processen har allokerat för tillfället.
7425. Det går inte att skapa den sammanhängande sekundärnyckeln %1 när den refererande kolumnen %2.%3 är en identitetskolumn.
7426. Databasen %1 finns inte. Kontrollera sysdatabaser.
7427. Formatmalls- eller funktionsparametern X får inte ha attributet tunnel.
7428. Det går inte att läsa in definitionen för begränsnings-ID %1 i databasen med ID %2. Kör DBCC CHECKCATALOG för att kontrollera databasens integritet.
7429. Genereras efter att ett borttagningskommando körts på datakällan.
7430. Du måste anropa Initialize för den här objektinstansen innan du använder den.
7431. Den text som ger instruktioner om hur frågan ska besvaras.
7432. Inkommande TDS-protokollflöde är inkorrekt. TDS-huvud för QP Notification innehåller fel.
7433. Standard agentprofil
7434. Det högsta antalet försök X för timertjänsten har ett ogiltigt format. Det måste ha ett positivt heltalsvärde.
7435. händelsemeddelande
7436. INTERNT FEL: Uttrycksmatchningen har en okänd klass (Class Name).
7437. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom modulen %2 inte finns eller så saknar du den behörighet som krävs.
7438. Användarinstanser är inte tillåtna vid körning i Sql Server-processen.
7439. Providern avslutade åtgärden.
7440. SET DATEFIRST %1 ligger utanför intervallet.
7441. X, nyckel = Y, posten har genomförts partiellt, antal icke cachelagrade byte = Z.
7442. De Y händelser som finns kvar för perioden kommer att tas bort eftersom det maximala antalet händelser under perioden har uppnåtts. (Varning: X)
7443. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades utföra en åtgärd som kräver att instansen är i ett annat tillstånd än InstanceState.Completed, men instansen är i det tillståndet.
7444. AddInAdapter-namn: X, plats: Y
7445. Bengali (Indien)
7446. Det gick inte att bearbeta begärandataströmmen. En okänd avbrottssekvens påträffades i strängen JSON.
7447. Fjärrkopian av databasen %1 finns inte. Kontrollera databasnamnet och kör kommandot igen.
7448. %1-satsen misslyckades. %2 %3 är %4 partitionerad medan index %5 är %6 partitionerad.
7449. Det gick inte att definiera den heterogena utgivaren %1 som en prenumerant.
7450. Det gick inte att hitta fulltextindex för databas-ID %1, tabell-ID eller indexerad vy-ID %2.
7451. SqlWebEventProvider: connectionString eller connectionStringName måste anges.
7452. Objektet använder SeriesNameConverter och ger inte tillgång till tjänsten ChartTypeRegistry.
7453. Hur källtabellen ska mappas till DataTable-objektet.
7454. Standarden av variabeln X kräver typ Typnamn, men en aktivitet med resultattyp Typnamn anges.
7455. Under återställningen upptäcktes en sida med ett loggsekvensnummer (LSN) som är lägre än för den ursprungliga loggposten. Det gick inte att ångra loggposten %1 för transaktionen ID %2 på sidan %3, databasen %4 (databas-ID %5). Sidinformation: LSN = %6, typ = %7. Logginformation: OpCode = %8, kontext %9. Återställ eller reparera databasen.
7456. Elementen i AdjustmentRule-matrisen måste vara i kronologisk ordning och får inte överlappa varandra.
7457. Konversationsslutpunkten %1 refererar till den saknade konversationsgruppen %2.
7458. Kommandoargumentet som är associerat med knappen.
7459. Egenskapen Egenskapsnamn har ingen get- eller set-accessor
7460. Det går inte att ange både GetField och SetProperty.
7461. Objektet %1 saknar index eller så saknar du behörighet.
7462. datatypen 4-byte datetime, null-värden tillåtna
7463. Beskrivning saknas
7464. CRL-funktionalitet (Common Language Runtime) har initierats.
7465. BACKUP LOG WITH TRUNCATE_ONLY och WITH NO_LOG används inte längre. Den enkla återställningsmodellen ska användas för att automatiskt trunkera transaktionsloggen.
7466. Det uppstod ett fel vid körningen av %1. Ett anrop till '%2' misslyckades med felkoden: '%3'.
7467. Routningstjänsten anropar ReceiveContext.Abandon för meddelandet med ID: X.
7468. Det gick inte att hitta användarnamnet %1.
7469. Den aktuella konfigurationen tillåter inte att detaljinformation om undantag inkluderas i detta meddelande. Lägg till attributet "detailedTemplateErrors=true" i providerns konfiguration för att aktivera detaljerad information om undantag.
7470. Bokmärket är skräpinsamlat utan att ha bekräftats eller återställts.
7471. Objekt som kan ha värdet null måste ha ett värde.
7472. Endast medlemmar med den fasta serverrollen sysadmin kan utföra denna åtgärd.
7473. Det saknas ett citattecken efter teckensträngen %1.
7474. Knappen Dag
7475. Servern kunde inte läsa in det certifikat som krävs för att initiera en SSL-anslutning. Följande felkod returnerades: %1. Kontrollera att certifikaten är giltiga.
7476. Anger om operativsystemets skal ska användas för att starta processen.
7477. Skalfönstrets sekundära bakgrundsfärg som används för toningar och skrafferingar.
7478. Inproc-dataåtkomst
7479. Named Pipes Provider
7480. Tog bort mer än en rid från ridlist under borttagningen. Det feltoleranta indexet är skadat.
7481. Profilegenskap och gruppnamn får inte innehålla en punkt (.).
7482. FILESTREAM-datacontainern %1 är skadad. Det går inte att återställa databasen.
7483. Frågeuppräknaren utlöste tidigare ett undantag.
7484. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Datanoden utanför raden på sidan %6, fack %7, text-ID %8 refereras av sidan %9, fack %10, men påträffades inte i sökningen.
7485. OracleConnection stöder inte parallella transaktioner.
7486. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 (användardefinierad typ) har en ogiltig databas.
7487. Objektet innehåller redan en medlem med namnet X.
7488. MSBUILD : Configuration error MSB1043: Det gick inte att starta programmet. X
7489. Kön är tom.
7490. Det gick inte att lägga till rubriken. Det finns redan en rubrik med namnet X.
7491. Åtgärden på enhet %1 översteg gränsen för försök.
7492. Det är inte tillåtet med en tom URI-adress till ett målinlineschema för FOR XML.
7493. %1Endast enkla (valfria) numeriska/booleska uttryck eller noduttryck* tillåts som predikat, %2 hittades
7494. SQL Web Assistant: @dbname är inte giltigt.
7495. Databindningarna för noder i trädet.
7496. Break anropades efter att Stop anropades.
7497. Anslutningen har stängts, överföringen avbryts
7498. Den fördefinierade typen Typnamn har inte definierats eller importerats
7499. Ett fel inträffade när en säkerhetsrelaterad åtgärd utfördes.
7500. Identifierare för den kontroll som är kopplad till etiketten.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions