English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

10301. Fil %1 (antal blandade extents = %2, blandade sidor = %3).
10302. Det finns inte stöd för ALL-versionen av operatorn %1.
10303. Prestandavillkor måste anges med följande syntax: object_namecounter_name|instance_name|jämförelse(>, < eller =)|numeriskt värde.
10304. Felet %1 inträffade vid ifyllning av fulltextindex för tabellen eller den indexerade vyn %2 (tabell eller indexerad vy med ID %3, databas-ID %4), fulltextnyckelvärde 0x%5. Det kommer att göras ett nytt försök att indexera den.
10305. Verb som aktiverar anslutningsläge.
10306. Parametrarna Year, Month och Date beskriver en DateTime som inte kan representeras.
10307. alternativ
10308. JScript-proxyfilen genererade ett undantag vid initieringen: X.
10309. Det gick inte att släppa primärnyckelbegränsningen %1 eftersom tabellen har ett XML-index.
10310. IO-slutförandelyssningen (0x%1), arbetstråd 0x%2, verkar vara svårarbetad i noden %3. Ungefärlig CPU-användning: kernel %4 ms, användare %5 ms, Intervall: %6.
10311. Information som används för att ansluta för replikering.
10312. Serier med diagramtypen Typnamn kan inte visas i diagramområdet. Det går bara att använda diagram av typen X.
10313. En kanalmottagare anropade Store-metoden för mottagarstacken utan att först skicka data till stacken.
10314. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Orsak: Kontot är inte aktivt.%2
10315. Det gick inte att skapa ett index över kopian av referenstabellen.
10316. Hur muspekaren ska visas när den förs över verbmenyns etikett.
10317. Ett försök att komma åt egenskapen Value för den här instansen gjordes av ValueFactory.
10318. Det finns redan en säkerhetsbeskrivning med namnet %1.
10319. Maximal buffertlängd måste täcka den aktuella buffertlängden.
10320. Det går inte att blanda gamla och nya syntaxer i CREATE/ALTER DATABASE-programsatser.
10321. utlösare
10322. Attributet X som har definierats för typen Typnamn har ett felaktigt värde. Tillåtna värden är true och false.
10323. Det gick inte att hitta några tilläggsbaser i X
10324. Tidsserier och prognoser
10325. Det gick inte att skapa en instans av den begärda typen.
10326. Läsningen av ett syndikeringsobjekt slutfördes.
10327. Det gick inte att hitta SMTP-värden.
10328. Prenumerationen finns redan.
10329. Utlöses efter att SelectedWebPart har ändrats.
10330. Det här objektet är inte nodens överordnade, så den kan inte tas bort från objektet.
10331. Målservern %1 är inte medlem i gruppen %2.
10332. Den lagrade proceduren %1 har redan publicerats som en inkompatibel typ.
10333. Det går inte att begära en egenskap eller ett mönster som inte har cachelagrats.
10334. Det går inte att tolka alternativet %1 för parametern %2.
10335. URL till den bild som ska visas i katalogen för webbdelen.
10336. Attributet X stöder inte enhetsfilter.
10337. Värdet för attributet X måste vara mellan 0 och 1.
10338. Det går inte att starta SQL Server på denna dator. Processormodellen har inte stöd för samtliga instruktioner som krävs för att köra SQL Server. Mer information finns i avsnittet System Requirements i SQL Server Books Online.
10339. SQL Web Assistant: Internt fel. Det gick inte att översätta från Unicode till den angivna kodsidan.
10340. Servern godkände inte klientens referenser.
10341. Du måste anropa metoden Bind innan du utför den här åtgärden.
10342. WebPart X
10343. Fjärrläget för anpassade felmeddelanden har redan angetts.
10344. MSB4191: Referensen till de anpassade metadata Z vid position Y tillåts inte i det här villkoret (X).
10345. %1 får inte vara före %2.
10346. Handskakningen misslyckades för anslutningen. En oväntad händelse (%1) inträffade för aktuell kontext (%2). Tillstånd %3.
10347. XML-verifiering: Elementet %1 måste ersättas eftersom det har definierats som abstrakt. Adress: %2
10348. Kulturnamnet X stöds inte.
10349. Det gick inte att hitta tillståndslagerprovidern X.
10350. Certifikatet är inte giltigt vid denna tidpunkt.
10351. Heterogena utgivare går inte att använda med egenskapen %1.
10352. Argumentet participantCount får inte vara negativt och måste vara mindre än eller lika med 32767.
10353. Fil-I/O
10354. Värdet X var större än det maximala värdet Y. Ange ett värde som är mindre än eller lika med det maximala värdet och försök igen.
10355. Det går inte att schemabinda %1 %2 eftersom namnet %3 inte får användas för schemabindning. Namnet måste bestå av två delar och objekt kan inte hänvisa till sig själva.
10356. En ogiltig zon för säkerhetsbehörighet har angetts.
10357. Byt namn på element
10358. Om noden ska visa en kryssruta.
10359. Anger om Identity-avsnittet är låst.
10360. Stan&dardomdirigerings-URL:
10361. Det gick inte att lägga till artikel %1 eftersom det finns aktiva prenumerationer. Ge @force_reinit_subscription värdet 1 när du vill framtvinga detta och ominitiera de aktiva prenumerationerna.
10362. Glyftypsnittets URI pekar inte till något tidigare noterat glyftypsnitt.
10363. Det gick inte att ange värdet för den komplexa egenskapen. Komplexa egenskaper måste tilldelas ett objekt som implementerar IExtendedDataRecord.
10364. Oväntat sträng-ID: X. Sträng-ID:n måste vara sekventiella.
10365. En explicit kolumnlista måste anges för måltabellen '%1' när tabelltipset KEEPIDENTITY används och tabellen innehåller en identiteskolumn.
10366. TrackRecord = CustomTrackingRecord, InstanceID = X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, Name=A, ActivityName=B, ActivityId=C, ActivityInstanceId=D, ActivityTypeName=E, Data=F, Annotations=G, ProfileName = H
10367. Ogiltig typdefinition för typen '%1'. Typer med enkelt innehåll kan endast härledas från bastyper med enkelt innehåll
10368. Varning! Prenumeranten %1:%2 har inte markerats för återinitiering hos utgivaren på grund av att prenumerationen är ogiltig eller anonym.
10369. Providern kunde inte stödja en nödvändig egenskap.
10370. Det går inte att hämta säkerhetsbeskrivningen för den här ramen.
10371. Teckensnittsindexvärden måste vara större än eller lika med noll.
10372. Sessioner i en Component Services-miljö (eller MTS om du använder Microsoft Windows NT) ska automatiskt ingå i en global transaktion om det är nödvändigt.
10373. SP_POST_MSX_OPERATION: %1 %2 hämtningsinstruktioner har anslagits.
10374. Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5): Antalet poster i huvudet (%6) överensstämmer inte med antalet poster (%7) som påträffats på sidan %8.
10375. Kontexthuvudet för återanrop kunde inte parsas med kontextprotokollet.
10376. En knapp som utlöser verifiering i X Y försöker använda behållaren X som mål för återanslående. Knappen ska antingen använda sig själv som återanslåendemål, eller inte använda verifiering alls.
10377. Frågeprocessorn kan inte skapa en plan eftersom indexet %1 för tabellen eller vyn %2 har inaktiverats.
10378. En publikation med teckenbaserat läge stöder inte lodrät filtrering när bastabellen inte stöder spårning på kolumnnivå.
10379. Behållare för den vy som ska användas om åtgärden lyckades.
10380. Begäran misslyckades eftersom det inte gick att hitta en cachepost (CacheKey = X) och eftersom effektiv CachePolicy är Y.
10381. Körningen har redan konfigurerats med en transaktion. Endast en transaktion i taget tillåts.
10382. Föråldrad metod för tillägg av ett nytt objekt till EntitySet X. Överväg att använda metoden .Add för den associerade egenskapen ObjectSet<T> i stället.
10383. Objekt med referens-ID:t X kan inte tilldelas samlingsegenskapen av typen Typnamn eftersom egenskapen är get-only. Lägg till en setter i egenskapen eller se till att samlingsegenskapen (get-only) inte refererar till ett annat objekt.
10384. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansen redan hade blivit beständig i Instance Store.
10385. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den refererar till CLR-tabellvärdesfunktionen (Common Language Runtime) %3. Överväg att ta bort referensen till funktionen eller att inte indexera vyn.
10386. Anger att kontrollen ska använda rubrikceller i den omslutande tabellkontrollen.
10387. sp_indexoption stöds inte för XML Index och tabellen har ett XML-index. Använd i stället ALTER INDEX när du vill ställa in alternativet för alla index.
10388. En ogiltig programlås-timeout skickades till %1.
10389. Texten som visas i sammanfattningen om det nya lösenordet inte stämmer med det bekräftade lösenordet.
10390. Felmeddelande för import
10391. Det gick inte att läsa in typen RemoteRegAsm som är nödvändig för att utföra registreringen
10392. MSB3029: X är ett ogiltigt intervall för nya försök. Värdet kan inte vara negativt.
10393. Om en publikation är aktiverad för Internet får inte egenskapen alt_snapshot_folder vara tom.
10394. Lyssnaren X som läggs till i källan Y måste ha en lyssnare med samma namn definierad i avsnittet med huvudsakliga spårningslyssnare.
10395. Panelens standardknapp.
10396. Det går inte att växla till i radtext i tabell %1.
10397. Request-egenskapen i aktiviteten X får inte vara null. Den måste anges till Send-aktiviteten som tillhör detta Request/Reply-par.
10398. Mängdnamnet X matchar minst två mängder med samma namn men olika skiftläge, men matchar inte exakt något av dem.
10399. Polyline-anteckningklass.
10400. %1XSD-schemat är för komplext

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions