English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

10401. Kör en åtgärd som en separat tråd.
10402. Ingen MemberInfo för objektet Objektnamn.
10403. Mappning från aktivitetsprogram till instans är felaktig i den beständiga instansen.
10404. En namnkollision upptäcktes för namnet X som angavs av en beständig deltagare av typen Typnamn. Ett värde som angavs av deltagarens MapValues-implementering använder samma namn som ett annat värde som angavs av denna deltagare eller en annan beständig deltagare. Ändra deltagaren så att ett annat namn används för att undvika kollisionen eller ta bort deltagaren från arbetsflödets tilläggssamling.
10405. Positionsargumentet ska vara mellan 0 och 100.
10406. En hjälptabell för tabellunderhåll för Fuzzy Lookup saknas.
10407. Den här metoden används endast av kompileraren.
10408. Antalet rader i TOP-satsen måste vara ett heltal.
10409. Ett ogiltigt serverprocess-ID (SPID) %1 eller grupp-ID %2 har angetts.
10410. EntityPropertyMapping tillåts inte för komplexa typer vid mappning till syndikeringsspecifika entiteter.
10411. Åtkomst till fjärrservern nekas eftersom ingen inloggningsavbildning finns.
10412. Ogiltig elementtagg, X.
10413. Meddelandet kunde inte loggas eftersom det överskrider ETW-händelsestorleken
10414. Rubrikens namn kan inte vara tomt.
10415. Det gick inte att slutföra fulltextåtgärden eftersom fulltextnyckeln för tabellen eller den indexerade vyn %1 är offline.
10416. Rulla en sida åt höger
10417. Värdet får inte vara negativt och det måste vara mindre än eller lika med Int32.MaxValue.
10418. Det gick inte att allokera minne för replikeringsschemats versionsnod.
10419. Meddelandet har släppts eftersom Service Broker i måldatabasen inte kunde nås: '%1'.
10420. Du måste ange säkerhetsnivån när den här metoden anropas med denna AddInEnvironment
10421. %1XML-schemadokument förväntas
10422. %1Slutkoden /%2 har ingen matchande startkod
10423. Det angivna namnet X hittades inte i entitetsuppsättningarna.
10424. Ogiltigt alternativ för fjärrserver: '%1'.
10425. Det finns redan en användardefinierad typ för sammansättningstypen %1 på sammansättningen %2. Endast en SQL-typ kan matchas mot en given sammansättningstyp. CREATE TYPE misslyckas.
10426. Ett ChartArea-objekt krävs.
10427. Färgpalett.
10428. En säkerhetsbeskrivning med en annan revision än 1 är inte tillåten.
10429. Matrisen för den namngivna parametern får inte vara större än argumentmatrisen.
10430. Det går inte att skriva till genereringsplanen. Kontrollera att genereringsprocessen har behörighet att skriva till X.
10431. Objektets deltagare serialiserades inte som en del av feed-serialiseringen i RSS 2.0-format.
10432. Flerdimensionella matriser hanteras inte.
10433. Den text som visas i sidhuvudet om ingen HeaderTemplate har definierats.
10434. ConnectionPoint måste finnas i webbdelens ConnectionPoints-mängd.
10435. En eller flera rader som ska infogas i gruppinfogningsproceduren för tabellen %1 fanns i MSmerge_tombstone.
10436. %1 ASSEMBLY misslyckades, eftersom metoden "%2" på typen "%3" i sammansättningen "%4" har ett ogiltigt anpassat attribut, "%5".
10437. Start får inte anropas för en aktivitet som har slutförts.
10438. Kontrollerar kontrollpunkterna i den ändrade databasen.
10439. X är inte ett giltigt ImeConversionMode.
10440. Okänd sidtyp
10441. Det går inte att läsa genereringsplanen. Kontrollera att genereringsprocessen har behörighet att läsa X.
10442. Antalet element i mängden är större än det tillgängliga utrymmet från index till slutet av målmatrisen.
10443. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Metainformation är ogiltig för parametern Sql Variant.
10444. Den rektangulära aktiva punktens högra koordinat.
10445. Fler än en metod med det givna namnet och parametrarna hittades för ObjectDataSource X. Om du lägger till DataObjectMethodAttribute till en av dessa metoder och/eller anger den som standardmetod kan du undvika tvetydiga överlagringar.
10446. COM-registreringsfunktionen måste vara statisk.
10447. UriTemplate X är ogiltig. Det ytterligare standardvärdet Y har ett nullvärde som standardvärde. Observera att null-standardvärden endast får anges för konkreta sökvägsvariabler. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
10448. Verb som lägger till en webbdel i en zon.
10449. Medlemmen Medlem är endast giltig för objekt av typen Typnamn.
10450. Ett korrelationsnamn måste anges för bulkraduppsättningen i from-satsen.
10451. Det går inte att ändra WorkflowInstanceExtensionsManager efter att den har associerats med en WorkflowInstance.
10452. RESTORE kräver MAXTRANSFERSIZE=%1 med %2 har angetts.
10453. Utlöses efter att DetailsView-vyns läge ändrats.
10454. %1 kan inte innehålla utdataparametrar.
10455. En anonym identitet får inte utföra personifiering.
10456. Ett ogiltigt värde har angetts för kötypen. Giltiga värden = (%1).
10457. Certifikat: X.
10458. Slutpunktskonfigurationsändringar har upptäckts. Service Broker-hanteraren och transporten kommer att startas om.
10459. Det går inte att kommunicera med felsökningsprogrammet på %1(fel = 0x%2). Felsökning är inaktiverat för anslutningen %3.
10460. URL-adressen till sidan Skapa användare.
10461. Ett oväntat heltalsvärde (X) returnerades när providermetoden ResetState anropades för att återställa det delade tillståndet med en sökväg och ett användarnamn. Det förväntade värdet är 0 eller 1.
10462. Skapa ett nytt nyckel/värde-par för AppSetting.
10463. Det gjordes ett försök att deserialisera en tom ström.
10464. Kolumnen %1 kan inte släppas från tabellen %2 eftersom kolumnen används i ett unikt index.
10465. Följande överlagringsgrupper har konfigurerats: X. Endast en överlagringsgrupp ska innehålla konfigurerade argument.
10466. Databasspegling startar %1 parallella upprepningstrådar med databasen %2 som speglad kopia. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
10467. Konvertering av datetime från teckensträng misslyckades.
10468. Argumentet X måste vara null eller tomt.
10469. CHECKTABLE-objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5) bearbetar påträffad sida %6, fack %7 två gånger. Möjligt internt fel eller tilldelningsfel.
10470. Standardspårningen kan inte stoppas eller ändras. Använd SP_CONFIGURE för att stänga av den.
10471. Kontroller av typen Typnamn har inte stöd för åtgärden Focus.
10472. Behörighet nekades. Det går inte att fjärranropa metoder i AppDomain-klassen.
10473. Värdet Content-Length är inte giltigt
10474. Denna åtgärd stöds endast i Windows Longhorn och senare.
10475. Om mottagarprovidern Typnamn ska användas från en .config-fil, måste den ha en konstruktor med formatet X
10476. Det gick inte att göra uppehåll i databasspeglingen för databasen '%1' eftersom det inte gick att skapa en arbetstråd för databasen. Åtgärda problemen med systemresurser och starta om servern.
10477. WorkflowApplication-ID: X var Persisted.
10478. Det går inte att deklarera komplexa typer som Open. Ett fel uppstod för typen Typnamn.
10479. För X krävs Y-bindning.
10480. MSB3452: Parametrarna StronglyTypedClassName, StronglyTypedNamespace och/eller StronglyTypedFileName skickades men inte StronglyTypedLanguage. Ange ett språk om du vill skapa en starkt typifierad resursklass. Annars tar du bort alla klass-, filnamns- och namnområdesparametrar.
10481. Bara medlemmar i rollen sysadmin kan ställa in en %1-parameter.
10482. Det gick inte att hämta sista giltighetstid från SSPI-kontexten.
10483. Objektet är inte ett HotSpot-objekt.
10484. Antalet kolumner måste vara större än -1.
10485. Det går inte att skicka en GCHandle mellan AppDomain-domäner.
10486. Kör agenten.
10487. Det gick inte att hitta IMetadataExchange-kontraktnamnet i listan över kontrakt som implementerats av tjänsten X. Lägg till ServiceMetadataBehavior i konfigurationsfilen eller direkt i WorkflowServiceHost för att aktivera stöd för det här kontraktet.
10488. SqlBytes och SqlChars kan inte ha en längd över 2GB i denna version.
10489. Den formatsträng som ska användas vid formatering av det värde som hämtats från TextField, till exempel: "Alternativ X".
10490. Det går inte att paketera om en paketerad Overlapped.
10491. Providern angav ingen information om felet.
10492. Tibetanska (Kina)
10493. Värdet som returneras av IDataServiceMetadataProvider.ContainerNamespace får inte vara null eller tomt.
10494. Det går bara att ge parametern %1 värden %2 när %3 har värdet %4.
10495. Ett okänt fulltextfel (0x%1) inträffade under %2.
10496. Fjärrinloggningsalternativet %1 är inte unikt.
10497. Den nedre marginalen får inte vara negativ.
10498. Konfigurationsegenskapen är ogiltig.
10499. Storleken för X är för stor. Den får inte vara längre än Y tecken.
10500. Kontroll-ID för den IDataSource som ska användas som datakälla.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions