English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

5101. %1 är inte ett giltigt värde för konfigurationsalternativet %2.
5102. Ett fel inträffade när ReadOnly eller TEMPDB XDES genomfördes. Servern avslutas.
5103. Det går inte att konvertera datatypen %1 till %2.
5104. Det gick att öppna anslutningen och logga in, men därefter uppstod ett fel när anslutningen skulle anslutas till den aktuella distribuerade transaktionen.
5105. Bilden hittades inte.
5106. Ett fel har uppstått. Information om undantagsfelet:
5107. Prenumeranten är inte initierad. Kör distributionsagenten först.
5108. Anger om räknaren är skrivskyddad. Fjärräknare och räknare som inte har skapats med den här komponenten är skrivskyddade.
5109. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig ENTITY-deklarationssyntax
5110. Större än mängdstorlek.
5111. Det går inte att använda RESTORE i databasen %1 eftersom den har konfigurerats för databasspegling. Ta bort speglingen med hjälp av ALTER DATABASE när du vill återställa databasen.
5112. Ett värde av fel typ hämtades från instansarkivet. Ett värde av typen Typnamn förväntades, men null påträffades i stället.
5113. Ange en annan e-postadress.
5114. Det går inte att göra en roll till medlem av sig själv.
5115. Värdet för attributet X måste vara större än noll.
5116. Det angivna uttrycket innehåll X metadata från en annan arbetsyta än målarbetsytan.
5117. Startar körning av en TransactionContextWorkItem för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
5118. DELETE är inte tillåten eftersom programsatsen uppdaterar vyn %1 som är del i en koppling och har en INSTEAD OF DELETE-utlösare.
5119. Begränsningen för vägparametern X i vägen med URL Y måste ha ett strängvärde för att kunna använda en HttpMethodConstraint.
5120. Det går inte att uppdatera kolumner från mer än en underliggande tabell i ett enda uppdateringsanrop.
5121. Ett fel uppstod under körning av SQL-filen File Name. SQL-felkoden är X och SqlException-meddelandet är: Y
5122. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom @params inte är NULL. @params måste vara NULL om objekt har valts som @type.
5123. Det element eller tabellnamn som innehåller de attribut eller kolumner som anges av TextField och ValueField.
5124. Schema för replikeringsagent.
5125. Det går inte att ha både ett type- och ref-attribut
5126. Det går inte att implicit konvertera typen Typnamn till X
5127. Attributet X stöder inte uttrycksbyggare.
5128. Parametern Short Period måste vara ett positivt värde.
5129. Systemfel %1 uppstod när ett nyss meddelandeelement-GUID för det vidarebefordrade meddelandet skulle skapas.
5130. Okänd isoleringsnivå 0x%1 har begärts från MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator).
5131. Kopplar mallar till roller.
5132. Objektet måste vara en matris med primitiver.
5133. skapa
5134. INDEXKEY_PROPERTY kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda den här funktionen i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som funktionen används i. Använd sys.index_columns i stället.
5135. Ett säkerhetsvillkor på fjärrsidan uppfylldes inte under autentiseringen. Försök att öka ProtectionLevel och/eller ImpersonationLevel.
5136. Egenskapen Egenskapsnamn som refereras till i URI-begäran är en öppen egenskap som refererar till en resursmängd. Öppna egenskaper får inte innehålla mängder.
5137. Typen kan inte vara en tom sträng
5138. Z-kritiskt värde - tvåsidigt:
5139. All behörighet i en sats för att bevilja, neka eller återkalla ska ha samma definitionsområde (t.ex. server eller databas)
5140. Dispatcher anropade AfterCall i en ParameterInspector av typen Typnamn.
5141. Egenskapen eller indexeraren X.Y kan inte användas i den här kontexten eftersom set-accessorn inte är tillgänglig.
5142. Det gick inte att köra %1. Kontrollera %2 i installationskatalogen.
5143. Trädnodens valda tillstånd.
5144. Det går inte att visa %1 i Active Directory eftersom namnet är för långt. Nätverksnamn i Active Directory får inte överstiga 64 tecken.
5145. Assamesiska (Indien)
5146. Den rubrik som visas när en ny anslutning till en förbrukare skapas.
5147. Det streck som ersätts finns inte i den aktuella mängden.
5148. Axeletikett för datapunkt
5149. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Tabellen %1 innehåller grupperat index %2 medan tabellen %3 inte har grupperat index.
5150. Exekverar SQL direkt, utan markör.
5151. Försök att använda en databas som inte finns.
5152. Cacheberoenden för svaret är redan bestämda och går inte att ändra.
5153. Ett Request/Reply-meddelande med routningstjänsten slutförs.
5154. Den här mängden kan inte konverteras från det angivna värdet till lagringsvärdet.
5155. %1: Det gick inte att flytta heap-sidan %2:%3 eftersom det inte gick att fylla i uttrycket för att skapa en beräknad kolumn.
5156. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1: Parameterstatusflaggorna är ogiltiga.
5157. Textformat för etiketten.
5158. Genomsnitt av Y-värden
5159. Kategorin X finns inte.
5160. LocalDataStoreSlot-lagringen har frigjorts.
5161. Käll- och målsökvägen måste ha identisk rot. Det går inte att flytta mellan volymer.
5162. Anger databasägaren till SA.
5163. initerrlog: Det gick inte att öppna loggfilen %1. Operativsystemfel = %2.
5164. TryExpression stöds inte som underordnat uttryck vid åtkomst till en medlem i typen Typnamn eftersom det är en värdetyp. Konstruera trädet så att aktuellt TryExpression inte kapslas inuti det här uttrycket.
5165. Operatorn WithCancellation får inte användas mer än en gång i en fråga.
5166. Det går inte att skapa index eller statistik %1 i vy %2 eftersom det inte går att verifiera att nyckelkolumnen %3 är exakt och deterministisk. Överväg att ta bort kolumnen från index eller statistiknyckel, markera kolumnen som bestående i bastabellen om den är beräknad eller använda en icke-CLR-härledd kolumn i nyckeln.
5167. XML-verifiering: Ogiltigt innehåll. Förväntade element:%1 på de platser där elementet %2 har angetts. Adress: %3
5168. Ett fel inträffade när databasen bearbetade %1 metadata för databas-ID %2, fil-ID %3 och transaktion=%4. Ytterligare kontext=%5. Plats=%6 (%7). Försök utföra åtgärden igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta databasadministratören för granskning av lås- och minneskonfigurationen. Granska programmet för möjliga låsande konflikter.
5169. Ta bort den markerade providern.
5170. XPathBinder.Select kan bara användas med datakällor som innehåller XmlNode-objekt.
5171. Peer-to-peer-topologier kräver identiska publikationsnamn på varje utgivare. Du försöker återutge [%1].[%2] som redan ingår i peer-to-peer-publikationen [%3].[%4].[%5].
5172. Ett oväntat NULL-värde returnerades för kolumnen %1.%2 från OLE DB-providern %3 för den länkade servern %4. Kolumnen får inte vara NULL.
5173. Ogiltig begränsning för typen %1. Elementet i den begränsade typen måste finnas i något av de namnområden som tillåts genom bastypens jokertecken.
5174. Det går endast att skapa interna long.MaxValue-bokmärken för ett arbetsflöde.
5175. Det gick inte att formatera strängen för felet %1, språk-ID %2. Detta kan bero på för lite minne på servern eller på ett fel som inträffade medan meddelandet formaterades.
5176. datumväljare
5177. FILESTREAM-funktionen har inaktiverats.
5178. Ett skadat meddelande har mottagits. Dataelementet för den privata variabeln (%1) har duplicerats i det här meddelandet.
5179. Händelseaviseringen på servernivån är inaktiva eftersom databas-MSDB inte finns.
5180. Det gick inte att identifiera några tjänstnamn med hjälp av de registrerade prefixen. Lägg antingen till prefix som det går att härleda standardtjänstnamn från eller ange ett ExtendedProtectionPolicy-objekt som innehåller en explicit lista över tjänstnamn.
5181. Det gick inte att lägga till diagramförklaringen, eftersom det redan finns en förklaring med namnet X.
5182. Den angivna anslutningssträngen representerar inte en giltig LDAP adspath.
5183. Det gick inte att skapa %1 implicit. Orsak: %2 kan ha släppts eller också används namnet redan.
5184. Utlöses efter att en webbdel har stängts.
5185. TO BROKER INSTANCE
5186. Det gjordes ett försök att komma åt ett fält som inte finns.
5187. BACKUP LOG kan inte användas eftersom det finns bulkloggade ändringar i databasen och en eller flera filgrupper är inaktiverad.
5188. DataAdapter-objektet som det automatiskt ska skapas OracleCommands för
5189. Kontroller av typen Typnamn har inte stöd för teman.
5190. Icke-statiska metoder kräver ett mål.
5191. Timeout stöds inte i den här dataströmmen.
5192. Det går inte att kopiera en prenumerationsdatabas till en befintlig databas.
5193. VirtualPathProvider-objektet returnerade ett X-objekt med VirtualPath = Y i stället för det förväntade Z.
5194. Det finns för närvarande inte tillräckligt med minne för att uppfylla de förväntade kraven för åtgärd; troligen på grund av fragmentering av virtuellt adressutrymme. Försök igen senare.
5195. Ogiltig URI: Det gick inte att parsa Authority/Host.
5196. Hämtar eller anger en flagga som avgör om en anteckning placeras med frihandsstil.
5197. Fel i Rotation-parameter. Endast Rotate0, Rotate90, Rotate180 och Rotate270 stöds.
5198. Cache Age = X, Cache MaxAge = Y.
5199. Detaljerad indatainformation (X förekomster) loggades inte av prestandaskäl.
5200. Det gick inte att använda partitionsgrupper eftersom ett eller flera filter refererar till följande vy, som innehåller funktioner: "%1".

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions