English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

6001. Formeln kräver fyra matriser som indata.
6002. RPC-säkerhetsinformationen för utgivaren saknas eller är ogiltig. Ange med hjälp av sp_link_publication.
6003. Det går inte att returnera flera resultatuppsättningar (stöds inte av providern).
6004. Det gick inte att hitta ett giltigt agent-id för prenumerationen på utgivaren %1, databasen %2, publikationen %3.
6005. Service Control Handler mottog en ogiltig kontrollkod = %1.
6006. Tjänstkontraktet med ID %1 har släppts.
6007. Det går inte att hitta begärd spårningsmall: id = %1.
6008. Definierar symboler för villkorlig kompilering.
6009. Oväntat filslut.
6010. Konfigurationsalternativet %1 är inte unikt.
6011. Ett flyttalsundantag inträffade i operativsystemet under bearbetning av en användarbegäran. Försök utföra transaktionen igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta systemadministratören.
6012. Sidan X tillåter högst Y beroenden (direkta eller indirekta), och denna gräns har överskridits.
6013. Du har inte behörighet att slutföra åtgärden.
6014. Parametervärdet för @status måste vara aktivt eller inaktivt.
6015. Flagga för automatisk passning av etiketter.
6016. Klienten kunde inte återanvända en session med SPID %1 som har återställts för anslutningspoolning. Detta fel kan ha orsakats av att en tidigare åtgärd misslyckades. Kontrollera de felmeddelanden i loggarna som finns omedelbart före detta felmeddelande.
6017. Servern lyssnar på [ %1 <%2> %3].
6018. Egenskapen får inte ha typen void.
6019. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att attributet MaxLen för typen %1 skulle ändras i den uppdaterade sammansättningen. Attributet MaxLen får inte ändras för bevarade typer.
6020. Denna händelse utlöses en gång vardera innan åtgärderna Select och SelectCount slutförs.
6021. Typen måste gå att visa från COM.
6022. Dokumentformateraren måste konfigureras med ett dokument.
6023. Du har inte behörighet att använda massinläsningssatser.
6024. Namnet X kan inte användas eftersom det är reserverat.
6025. Typredigerare för gränssnitt kan endast anges för uppräkningar med Int32 som underliggande typ.
6026. Begäran till tjänsten på X kan inte sändas eftersom det virtuella programmet Y håller på att avslutas.
6027. Det standardvärde som ska användas för alla noder på denna nivå vid databindning.
6028. Den mall som ska användas för objekt i fältet.
6029. Denna kod har genererats av ett verktyg.
6030. Den här metodöverlagringen kan endast anropas från en arbetsflödestråd.
6031. CREATE DATABASE eller ALTER DATABASE misslyckades eftersom den resulterande kumulativa databasstorleken skulle överskrida den licensierade gränsen på %1 MB per %2.
6032. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 2000 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom sortering på kolumnnivå har tolkats med skriptet för att skapa artikelschema.
6033. Endast en av åtgärderna Reset, Add eller Remove kan anges för konstruktorn.
6034. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom det redan finns en %2-planguide med mall som @type i @stmt.
6035. Filen %1 finns inte eller är inte någon spårningsfil. Det kan även ha uppstått ett fel när filen öppnades.
6036. Tabellnamnsparametern kan inte vara null eller ha en längd på noll tecken.
6037. Redigera/lägg till tillämpningsinställningar
6038. Det gick inte att spara XML-filen
6039. ISO-2022-CN-kodningen (teckentabell 50229) stöds inte.
6040. Det får inte att återställa databasen. Primärnamnen eller ögonblicksbildsnamnen är felaktigt angivna, alla övriga ögonblicksbilder har inte släppts eller också saknas det filer.
6041. Det gick inte att hitta en ip/ipv6-adress att ansluta till
6042. Ett ServiceDiscoveryBehavior krävs för stöd åt DiscoveryEndpoint X. Lägg till ett ServiceDiscoveryBehavior via kod eller konfigurationsfil så att denna tjänst kan upptäckas.
6043. Kapaciteten var mindre än den aktuella storleken.
6044. Binär serialisering stöds inte av LocalFileSettingsProvider.
6045. Utlöses om det uppstod ett fel när användaren skulle skapas.
6046. Ett skadat meddelande har mottagits. Meddelandetypen saknas för det här meddelandet. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
6047. Värdet @agent_type måste vara 1 (Snapshot), 2 (Logreader), 3 (Distribution) eller 4 (Merge)
6048. Providern kan inte bestämma värdet för denna kolumn.
6049. Möjlig konstruktorrekursion hittades.
6050. TcpListener kan inte ha börjat lyssna när denna åtgärd utförs.
6051. Module-objektet som innehåller parametern får inte ha värdet null.
6052. SELECT INTO-programsatsen kan inte ha samma käll- och måltabell.
6053. Ett namn förväntas i alternativet för meddelandealternatividentifierare.
6054. MinRange X är inte giltigt eftersom det inte har samma typ som MaxRange Y. Kontrollera att värdena för MaxRange och MinRange har samma typ och försök igen.
6055. Spegeldatabasen %1 har inte tillräckligt med transaktionsloggdata för att bevara sekvensen för loggsäkerhetskopiering i huvuddatabasen. Detta kan inträffa om en loggsäkerhetskopiering från huvuddatabasen inte har utförts eller inte har återställts i spegeldatabasen.
6056. Tröskelvärdet [%1:%2] har angetts för publikationen [%3]. En eller flera prenumerationer på den här publikationen har förfallit.
6057. Värdet på parametern @TriggerType måste vara insert, update eller delete.
6058. "Ogiltigt värde för attributet X.
6059. Returargumentet har en ogiltig typ.
6060. Ett fel uppstod när arbetstabellen med partitions-ID %1 skulle släppas.
6061. Den här uppräknaren har inte stöd för uppräkning.
6062. Det går inte att konvertera ett char-värde till smallmoney. Char-värdet har felaktig syntax.
6063. Det går inte att använda SP_DROPEXTENDEDPROC eller DBCC DROPEXTENDEDPROC med %1 eftersom %2 är en %3. Använd DROP %4.
6064. Det befintliga objektet i ObjectContext har tillståndet X. Ursprungliga värden kan ändras när det befintliga objektet är i oförändrat (unchanged), ändrat (modified) eller borttaget (deleted) tillstånd.
6065. Access-databas
6066. Typen Typnamn har mer än en COM-avregistreringsfunktion.
6067. ByteStreamMessageEncoder stöder inte aktuell MessageVersion (X).
6068. %1 för %2 misslyckades eftersom den första parametern för metoden %3 måste vara av typen System.Object.
6069. Du måste ange antingen plan_name eller plan_id.
6070. Det gick inte att hitta den statiska metoden Metodnamn som matchar HttpResponseSubstitutionCallback.
6071. Bunden uppdatering loggades inom området för en annan uppdatering som är bunden till samma transaktion, första BEGIN_UPDATE {%1:%2:%3}, aktuell BEGIN_UPDATE {%4:%5:%6}
6072. X-attributet i XML-namnområdet namnområde känns inte igen. Observera att attributnamn är skiftlägeskänsliga.
6073. Det gick inte att hitta databas-ID %1. Kontrollera sys.databases.
6074. Den här SQL Server-instansen har använt process-ID %1 sedan %2 (lokal tid) %3 (UTC). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
6075. Implicit konvertering av objekttypen Typnamn till datatypen Typnamn stöds inte.
6076. Endast enstaka databasuppdateringar är tillåtna i samband med FILESTREAM-åtgärder.
6077. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Partitionen %1 för %2 %3 är i filgruppen %4 och partitionen %5 för %6 %7 är i filgruppen %8.
6078. Anslut till platsens navigeringsträd för det här tillämpningsprogrammet (kräver en giltig platskarta vid tillämpningsprogrammets rot).
6079. Transaktionen befordrades
6080. DTC-initieringen misslyckades på grund av att det inte fanns tillräckligt med minne.
6081. Fel: %1, allvarlighetsgrad: %2, tillstånd: %3
6082. Det går inte att slänga den privata nyckeln till certifikatet %1 eftersom det inte går att hitta nyckeln.
6083. Datakällan måste implementera ICollection om CreateChildControls anropas med dataBinding=false.
6084. Det går inte att läsa efter slutet på strömmen.
6085. Det går inte att genomföra en förberedd transaktion från MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator). Servern avslutas för att initiera återställning av resurshanteraren (RM). När resurshanteraren återställs frågar den transaktionshanteraren om resultatet av den osäkra transaktionen. Sedan genomförs eller återställs transaktionen beroende på svaret.
6086. skicka
6087. Begäran avbröts: X.
6088. Det går inte att skapa projektionen när en explicit expansion har angetts för samma fråga.
6089. Variabler för underklassen Handle kan inte läggas till i aktiviteter som körs.
6090. Prenumerationen för utgivaren %1 har inkorrekt queue_id.
6091. Resursdatabasen är av version %1 och den här servern har stöd för version %2. Återställ korrekt version eller installera om SQL Server.
6092. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" kunde inte mappa ordningstal för en eller fler kolumner i objektet "%3".
6093. Transaktionskontexten används av en annan session.
6094. Körningen av .NET Framework avbröts genom en eskaleringspolicy på grund av att minnet var slut. %1
6095. %1 ASSEMBLY misslyckades eftersom källsammansättningen, enligt MVID, är identisk med en sammansättning som redan är registrerad under namnet "%2".
6096. Parametern vid indexet X som begärts från InstancePersistenceAction med namnet Y begärdes med ett felaktigt generiskt typargument. När GetParameter anropas måste typen som angetts för T matcha den dokumenterade typen för parametern.
6097. En platshållare för sidhuvud måste anges för guiden X när HeaderTemplate har angetts. Ange en platshållare genom att ge ID-egenskapen för en kontroll värdet Y. Kontrollen för platshållaren måste även ange runat="server".
6098. Saknar tabellnamn för feltolerant index. Indexet är antagligen skadat.
6099. Regler i kolumner med den angivna användardatatypen har delats upp.
6100. StylusPointCollection kan inte vara tom när den kopplats till en Stroke.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions