English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

8701. BeginConnect kan inte anropas om en annan asynkron åtgärd pågår på samma socket.
8702. Det går inte att lägga till parametrar efter att Parse har anropats.
8703. Det går inte att bifoga en databas som har återställts.
8704. Förfallotid för prenumeration
8705. %1 %2 är ett systemobjekt som släpps automatiskt. Det går inte att användas i frågor eller DDL:er.
8706. Aktuellt TransactionScope har redan slutförts.
8707. Lösenordet för den privata nyckeln är ogiltigt.
8708. Talet var mindre än matrisens nedre gräns i första dimensionen.
8709. Namnet på fältet i modellen som det här fältet är bundet till.
8710. Säkerhetskopian skrevs med skadade data av BACKUP WITH CONTINUE_AFTER_ERROR.
8711. Konverteringen från datetime-datatyp till smalldatetime-datatyp resulterade i ett smalldatetime-dataspillsfel.
8712. Området måste vara PropertyTabScope.Document eller PropertyTabScope.Component
8713. Det går inte att jämföra EntityKeys som refererar till typerna X och Y eftersom de inte delar en gemensam överordnad typ.
8714. Körningstransaktionen ignoreras för närvarande. Det går inte att köra TransactedScope-aktiviteten X samtidigt som körningstransaktionen ignoreras.
8715. Det gick inte att hitta den maximala tidsstämpeln för ögonblickshistoriken.
8716. Den text som används som standard för alla menyalternativ på denna nivå vid databindning.
8717. WriteStartElement kan inte anropas omedelbart efter WriteStartElement utan att attributet 'type'='array' eller 'type='object' skrivs.
8718. Hämtar eller anger sekundär bakgrundsfärg som används för toningar och skrafferingar.
8719. %1 ASSEMBLY misslyckades på grund av att sammansättningen %2 är en systemsammansättning. Du kan eventuellt skapa en användarsammansättning som omfattar den önskade funktionen.
8720. Ogiltig omvandling från X till Y.
8721. Angivna data är ogiltiga, se interna undantag för information.
8722. Kategorinamnet för prestandaräknarobjektet.
8723. För många värden.
8724. Dataobjekt måste ha minst ett format.
8725. Rensning av prenumeration som har upphört att gälla
8726. API misslyckades på grund av fel X
8727. RunSynchronously får inte anropas för en aktivitet som inte har bundits till en delegat.
8728. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom tabellen %1 har märkts för replikering.
8729. Användaren X finns inte i rollen Y.
8730. Ogiltig typ för X-egenskapen.
8731. Det finns inget giltigt identitetsintervall. Kontrollera identitetskolumnens datatyp.
8732. ett USE-uttryck
8733. NULL eller tomt fulltextpredikat.
8734. Satsen eller funktionen måste köras i kontexten för en användartransaktion.
8735. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" gav ogiltiga metadata för kolumnen "%3". %4.
8736. MessageId-rubriken på meddelandet kan inte ändras mellan återöverföringar. Det ursprungliga värdet för MessageId-rubriken när det skickades första gången var X, men rubriken har nu ett värde på Y.
8737. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller en INNER JOIN-sats med ett join-tips. Överväg att ta bort join-tipset.
8738. Index i tabellen %1 går inte att omorganisera eftersom det redan finns ett skapat onlineindex eller också pågår en omgenerering i tabellen.
8739. En Från-adress måste anges.
8740. Textformateringsmotorn kan inte hämta brytningsregistreringar på grund av ett fel: X.
8741. Nyckeln X finns inte i konfigurationsavsnittet appSettings.
8742. Det går inte att läsa in typen Typnamn som krävs för deserialisering.
8743. Massinläsning kan inte genomföras. Ogiltigt sorteringsnamn för källkolumnen %1 i formatfilen %2.
8744. Den angivna sidstorleken X för entitetsuppsättningen Y kan inte ha ett negativt värde.
8745. Anger en initial XPath som tillämpas på XML-data.
8746. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, flera kolon i kvalificerat namn
8747. Det går inte att avregistrera den här kulturen eftersom den är överordnad X. Försök avregistrera X först.
8748. Längden på frågesträngen för den aktuella begäran överskrider det konfigurerade maxQueryStringLength-värdet.
8749. Det gick inte att hitta den typ som anges med egenskapen TypeName för ObjectDataSource X.
8750. Typen för kolumnen X stöds inte. Typen är Y.
8751. Anrop till API GlobalMemoryStatusEx misslyckades. Du hittar mer information i det interna undantaget.
8752. Det går inte att ange det härledda klassobjektet X till objektet Y.
8753. Ogiltigt värdenamn för datapunkt. Använd ett format som 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', ...
8754. URL till vilken användaren omdirigeras när alternativet valts.
8755. Det skickade argumentet kom inte från samma ModuleBuilder.
8756. Meddelandena i kön med ID %1 refererar till den ogiltiga meddelandetypen med ID %2.
8757. Typbiblioteket X avregistrerades
8758. Det gick inte att avregistrera slutpunkten %1.
8759. XamlServicesLoad starta
8760. Det går endast att använda IF UPDATE inom en CREATE TRIGGER-programsats.
8761. Replikerade lagrade procedurer för %1 har inte installerats. Du måste ominstallera SQL Server med replikering.
8762. Utlöses innan vyn ändras.
8763. Det går inte att ange egenskapen Text för en BulletedList.
8764. Argumenttypen är inte kompatibel med den generiska jämföraren.
8765. %1 index/statistik har uppdaterats, %2 behövde inte uppdateras.
8766. %1Syntaxfel nära %2, en identifierare förväntades.
8767. En INSERT EXEC-programsats får inte vara kapslad.
8768. SQL Web Assistant: Det gick inte att visa en lista över webbuppgiftsparametrar. xp_readwebtask kräver @procname.
8769. Mängdparametern X får inte vara tom.
8770. MSB4196: Det gick inte att läsa in X-filerna från deras förväntade plats, Y. Standardaktiviteter kan inte åsidosättas. Z
8771. Anger om fältet är synligt eller inte.
8772. Värdet för minLocalRequestFreeThreads kan inte överskrida värdet för minFreeThreads. De ursprungliga värdena återställs.
8773. Det enda giltiga @parameter-värdet är WITH_LOG.
8774. Indataparametern X kan inte innehålla element som är null.
8775. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom det inte gick att läsa sidan.
8776. Använder angivet teckentabells-ID för att öppna källfiler.
8777. Typläsare
8778. Begäran har auktoriseringshuvud, men det gick inte att hitta direktivet s-maxage, proxy-revalidate eller public.
8779. Ett värde av typen Typnamn kan inte anges för platsen med namnet X, eftersom det är en plats av typen Typnamn.
8780. XML-verifiering: Den kanoniska formen av värdet '%1' är inte giltig enligt den angivna typen. Detta kan bero på att mönsteraspekter används på icke-strängtyper eller intervallbegränsningar eller uppräkningar på flyttalstyper.
8781. Prenumerationsdatabasen %2 kan inte prenumerera på publikationen %1.
8782. Sann förgrening finns redan.
8783. Det går inte att ange standard för huvudobjekt två gånger.
8784. Ingen anpassad procedur kommer att användas av skriptet eftersom %1 inte är en godkänd kommandosyntax för artikeluppdatering.
8785. Den aktuella målversionen av Framework stöder inte webbåtgärder.
8786. Det går inte att ange egenskapen ReadOnly
8787. Information om kärnjobb
8788. Hämtar eller anger en flagga som avgör om en antecknings storlek alltid är definierad i relativa diagramkoordinater.
8789. Det går inte att köra frågan på grund av en felaktigt formulerad XML-plan i USE PLAN-tipset. Kontrollera att XML-planen är en giltig plan som är lämplig för framtvingande av en plan. Mer information finns i Books Online.
8790. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5) innehåller en anti-matter-kolumn men är ett icke-grupperat index.
8791. Datapunktens etikett
8792. Namnet på den angivna avlastningsservern innehåller det ogiltiga tecknet %1.
8793. Det gick inte att lägga till en kryptering i den symmetriska nyckeln. Det finns eventuellt redan en kryptering med samma %1 %2.
8794. Oväntad parameter: X.
8795. Kampanjuppsättningen X har redan definierats.
8796. Databasen har skapats eller ändrats.
8797. Ett ogiltigt tecken (X) påträffades.
8798. Det har redan definierats en varning (%1) för detta tillstånd.
8799. Det gick inte att hitta temat X i tillämpningskatalogen eller i den globala temakatalogen.
8800. XO-diagram - ogiltigt format för attributet ReversalAmount.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions