English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

5801. Anslutningen bröts
5802. Det går inte att konvertera ett char-värde till money. Char-värdet har felaktig syntax.
5803. Den beräknade kolumnen %1 kan inte användas som en kolumn av fulltexttyp för bild- eller varbinary(MAX)-kolumnen. Den beräknade kolumnen måste vara deterministisk, exakt eller beständig och får högst innehålla %2 tecken.
5804. Det loggsekvensnummer (LSN) %1 som angavs för replikeringsloggkontrollen är inte giltigt.
5805. Det går inte att hämta den offentliga nyckeln för StrongNameKeyPair.
5806. Kategoriernas namn får inte vara längre än 1 024 tecken.
5807. %1Ogiltig XML-elementkonstant
5808. %1Förväntad variabel: $name
5809. Inga aktiva öppna transaktioner.
5810. Ett försök görs att omsluta en uppräkningstyp som inte stöds.
5811. Den här metoden kan endast anropas under initieringssteget av förinläsningen av programmet.
5812. SQL-beroendet X är ogiltigt.
5813. Processen kan inte komma åt filen eftersom den används i en annan process.
5814. Det går inte att använda en kolumn i %1-satsen om den inte finns i antingen en aggregeringsfunktion eller i GROUP BY-villkoret.
5815. Utlöses när en kolumn sorteras i GridView-vyn, innan sorteringen sker.
5816. Det går endast att ange FocusScopePriority för ett element som är ett FocusScope.
5817. Ogiltig eller felformaterad serialiseringsinformation för meddelandeobjektet.
5818. ArrayIndexer som LValue med matristypen Typnamn och resultattypen Typnamn hanteras inte eftersom de inte är likadana.
5819. Det gick inte att hitta beskrivningen för objekt-ID %1 i databas-ID %2 i hashtabellen när den skulle avkodas. En post saknas i en arbetstabell. Kör frågan på nytt. Om en markör ingår stänger du den och öppnar den på nytt.
5820. IAsyncResult-objektet returnerades inte från den motsvarande asynkrona metoden i den här klassen.
5821. Det gick inte att ge behörighet för replikeringsinloggning till %1.
5822. ta emot konversationsslut
5823. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Inloggningen %1 saknar CONNECT-behörighet till slutpunkten. Tillstånd %2.
5824. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för objektets Value-egenskap vid databindning. Vid bindning till en datakälla är detta oftast en unik nyckel på den aktuella nivån.
5825. Typen "%1.%2" är markerad för inbyggd serialisering, men fältet "%3" av typen "%4.%5" är inte giltigt för inbyggd serialisering.
5826. Serien X och serien Y måste vara lika justerade för att åtgärden ska kunna utföras. Serierna har just nu olika X-värden.
5827. Index för den aktuella sidan.
5828. Waw-huvudet är skadat.
5829. Tillåt domänprincipskontroll
5830. Aktiviteten har tagits bort.
5831. Kolumnen DateType för fältet X i schematabellen är null. DataType får inte vara null.
5832. Det gick inte att öppna svarsfilen File Name: X
5833. SQL-biblioteket för nätverksgränssnitt kunde inte stänga en socketreferens med closesocket() på grund av hög minnesbelastning. Felkod från Winsock: %1.
5834. Det går inte att skapa %1 i vyn %2 eftersom den icke deterministiska användardefinierade funktionen %3 används. Ta bort referensen till funktionen eller gör den deterministisk.
5835. Serien X och serien Y måste vara lika justerade för att åtgärden ska kunna utföras. Serierna har just nu olika antal datapunkter.
5836. Tjänstköobjekt kan inte användas i schemabindande uttryck. '%1' är en tjänstkö.
5837. Det gick inte att hitta ContentPlaceHolder X på huvudsidan Y. Kontrollera innehållskontrollernas ContentPlaceHolderID-attribut på innehållssidan.
5838. Det finns ingen gammal konfigurationsfil att återskapa.
5839. Specifikationen Atom10 kräver att X har något av följande värden: "text", "html" eller "xhtml". Dess värde är dock Y i dokumentet som avserialiseras.
5840. Artikeln %1 i publikationen %2 får inte använda @partition_options 2 eller 3 (icke överlappande partitioner) eftersom den har en eller flera kopplingsfilter med join_unique_key = 0.
5841. Fulltextsökning är inte aktiverat för den aktuella databasen. Använd sp_fulltext_database för att aktivera fulltextsökning. Funktionaliteten för att inaktivera och aktivera fulltextsökning för en databas är föråldrad. Byt program.
5842. Attributet X är inte känt.
5843. Det gick inte att hitta metoden Metodnamn.
5844. Objekt av typen Typnamn kan inte konverteras till typen Typnamn.
5845. Kunde inte förlänga låsets upphörande. Låsets upphörande har redan passerat eller låsets ägare har raderats. Avbryter SqlWorkflowInstanceStore.
5846. Ändringarna i rollen X i relationen Y som står i konflikt med varandra har kopplats från.
5847. Den anpassade lösenordsverifieringen misslyckades.
5848. Ogiltig typdefinition för typen '%1', 'minLength' får inte vara större än 'maxLength'
5849. Minsta Y-värde
5850. Ange användar-ID eller använd -E om anslutningen är tillförlitlig.
5851. Flytta till början
5852. Ett ogiltigt tecken påträffades i Base-64-bitarsströmmen.
5853. Det gick inte att öppna en servermarkör för det angiva uttrycket eller uttrycken. Använd en standardresultatmängd eller en klientmarkör.
5854. Det går inte att ändra denna egenskap i Empty Rect3D.
5855. Distributionsprofil för OLEDB-direktuppspelning
5856. X är ett ogiltigt parameternamn.
5857. Sekundärnyckelreferenser till temporära tabeller stöds inte. Sekundärnyckel %1.
5858. Windows Media Player version 10 eller senare krävs.
5859. Klientens delegerade skickade inte ett certifikat, och det finns inga andra användardefinierade certifikat. Sessionen måste startas om.
5860. Åtgärden kan inte utföras på en databas med databasögonblicksbilder eller aktiva DBCC-replikeringar.
5861. Nyckeln som ska användas från vägens värden.
5862. Ogiltig omdefiniering av attributet %1 i typen %2. Det måste tillhöra en typ som är en giltig begränsning av motsvarande attribut i bastypen.
5863. Välj server och databas
5864. Matrisen ApplicationGesture måste innehålla minst en medlem.
5865. Filen är inte tillgänglig (saknas eller otillräcklig behörighet)
5866. Skadad .resources-fil. Den angivna typen finns inte.
5867. Internt markörfel: Markörens tillstånd är ogiltigt.
5868. Det gick inte att verifiera artikeln %1. Den är inte aktiverad.
5869. Ändra webbdelens egenskaper och klicka på OK eller Verkställ för att tillämpa ändringarna.
5870. Argumentet array har värdet null.
5871. Lodrät utfyllnad kring objekten.
5872. Det gick inte att hitta defaultBrowser-elementet som anges av parentID X.
5873. %1-protokolltransporten lyssnar efter anslutningar.
5874. Anger servernamnet och porten som sessionstillståndet fjärrlagras på. Dessa uppgifter krävs när läget StateServer används.
5875. Transaktionerna som krävs till synkroniseringen av icke-synkroniseringsprenumeration med det angivna NLS är inte tillgängliga på distributören.
5876. Det går inte att lägga till en beräknad kolumn eller en kolumn för tidsstämpling till en lodrät partition för en publikation i teckenbaserat läge.
5877. Det går inte att läsa in typerna i sammansättningen Sammansättningsnamn eftersom sammansättningen innehåller EdmSchemaAttribute och stängningen av typer läses in baserat på namn. Det går inte att läsa in efter både namn och attribut.
5878. Den åtgärd som noden ska vidta när den väljs.
5879. Det går inte att ändra tillståndet för en relation om någon av parterna i relationen är en KeyEntry.
5880. Stacken är tom.
5881. Det gick inte att slutföra sammansättningen av objektet av typen Typnamn. Importen X tillfredsställdes inte.
5882. Det går inte att ange partitionsnummer i programsatsen ALTER INDEX för att återskapa eller omordna en partition av %1 %2.
5883. Ingen lyssnare har registrerats för URI X.
5884. Fel vid infogning av datapunkter. Endast X Y-värden kan anges för den här dataserien.
5885. Det går inte att spara en ModuleBuilder om den har skapats under en AssemblyBuilder. Anropa Save för aktuell AssemblyBuilder i stället.
5886. Flagga för att bevaka underkataloger.
5887. %1: Det går inte att konvertera parametern %2: Resultatet skulle ha innehållit för många poster.
5888. Tomma matriser är inte något giltigt argumentvärde.
5889. [MaxAge] absolut förfallodatum (tar ingen hänsyn till klockavvikelser), cachen slutar gälla: X.
5890. Det finns inte tillräckligt med byte kvar i accessorn för att läsa vid den här positionen.
5891. Det gick inte att skapa en transparent proxy. Om en anpassad RealProxy används måste den ange proxytypen.
5892. Överträdelse av %1 begränsning %2. Det går inte att infoga dubblettnyckel i objektet %3.
5893. Det går inte att fylla mängden X eftersom ett undantag uppstod vid läsning av egenskapen IsReadOnly för typen Typnamn.
5894. Systemet för instansbeständighet kan inte köra ett ogiltigt InstancePersistenceCommand. Kommandot kräver en instansägare, men ingen ägare är bunden till InstanceHandle.
5895. Databassäkerhetsobjektet som användes för att söka efter certifikatet är ogiltigt.
5896. Det finns för många kapslade noder för XML-datatypinstansen. Det maximala tillåtna djupet är %1 nivåer.
5897. Resurstypen Typnamn registrerades av DataServiceConfiguration.EnableAccess(), men den finns inte längre i datatjänstprovidern.
5898. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades läsa in en instans med InstanceState.Uninitialized som innehöll instansdata. Oinitierade instanser får inte innehålla instansdata.
5899. Hämtar eller anger anteckningspilens format.
5900. Framtvingandet av en markörplan misslyckades eftersom indataplanen har fler än en -nod med OperationType=%1. Överväg att använda en XML-markörplan som hämtats från SQL Server utan modifiering.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions