English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

9601. Åtgärden avbröts på grund av ett undantag (se InnerException för mer info).
9602. Try-uttryck tillåts inte i en filtertext.
9603. %1Ett relativt sökvägsuttryck har används utan kontext
9604. %1Äldsta aktiva transaktion:
9605. Det gick inte att komma åt filinformationen. Orsaken kan vara att filer eller mappar saknas eller saknar behörighet, en full hårddisk eller något annat problem. Mer information får du genom att köra med behörigheten Fullständigt förtroende.
9606. Det går inte att öppna filen %1. Endast diskfiler stöds.
9607. Frågan %1 med parametrar väntar sig parametern %2, vilken inte angavs.
9608. Anropsregeln måste vara VarArgs.
9609. Parametern Long Period måste vara större än noll.
9610. Alternativet use_partition_groups i publikationen %1 måste ha värdet true för att den logiska postrelationen ska kunna upprätthållas. Alternativet kan anges med executing sp_addmergepublication eller sp_changemergepublication.
9611. Konsolens buffertstorlek får inte vara mindre än aktuell storlek och placering för konsolfönstret, och inte heller större än eller lika med Int16.MaxValue.
9612. Ogiltig gruppdefinition för gruppen '%1', rekursiva gruppdefinitioner är inte tillåtna
9613. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Certifikatet som används av den här slutpunkten hittades inte: %1. Kontrollera slutpunkternas metadataintegritet med hjälp av DBCC CHECKDB i master-databasen. Tillstånd %2.
9614. Egenskap som anger om detta beroende är giltigt.
9615. Fel vid instrumentering av felsökare. Orsak: X.
9616. Det gick inte att öppna tabellen "%1" från OLE DB-providern "%2" för den länkade servern "%3". %4.
9617. PathAddLineAsSegments - endast lodräta eller vågräta linjer får användas.
9618. Kantlinjebredden måste vara mindre än 0.
9619. ta emot konversationsslut med fel
9620. Hittade en befintlig transaktion, vilket inte förväntades.
9621. Markera en sida nedåt
9622. Tecken med hexadecimala värden 0xFFFE och 0xFFFF är ogiltiga.
9623. Det finns inga utökade lagrade procedurer.
9624. %1Endast konstantuttryck stöds när det gäller namnuttryck för konstruktörer för beräknade element och attribut.
9625. DBCC DBCONTROL-fel. Databasen var inte skrivskyddad.
9626. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). B-trädsidan %6 har två överordnade noder %7, fack %8 och %9, fack %10.
9627. URL till den sida som innehåller ytterligare information om webbdelen. Rubriken för den webbdel som ska renderas som en länk till sidan.
9628. Värdet var antingen för stort eller för litet för Single.
9629. UriTemplate X är ogiltig. UriTemplate-sökvägsvariabeln Y har ett null-standardvärde medan det följande sökvägssegmentet Z inte är ett variabelsegment med null-standardvärde. Observera att UriTemplate-sökvägsvariabler med null-standardvärden endast får följas av andra sökvägsvariabler med null-standardvärden. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
9630. Dubblettnyckel ignorerades.
9631. Följande två kommandon är liktydiga och använder IIS-metabasen. Det kompilerade tillämpningsprogrammet distribueras till c:\MyTarget:
9632. -R mp
9633. Ett odefinierat DateTimeStyles-värde används.
9634. Det gick inte att återställa instanslås på grund av följande undantag
9635. EntityState-värdet som skickades för entiteten är inte giltigt. EntityState-värdet måste vara något av följande: Added, Deleted, Detached, Modified eller Unchanged.
9636. Det går inte att släppa artikeln %1 med en eller flera dynamiska funktioner från publikationen %2 eftersom publikationen kan ha aktiva prenumerationer. Ange @force_reinit_subscription = 1 för att släppa artikeln och ominitiera alla aktiva prenumerationer.
9637. CurrentContext-egenskapen för LicenseManager är låst och går inte att ändra.
9638. ** Händelser **
9639. Sekundärnyckeln %1 refererar till den ogiltiga tabellen %2.
9640. Aktiv distributionsagentprofil för bearbetning av LOB-data med hjälp av OLEDB-direktuppspelning.
9641. Attributet SqlDependency stöder inte CommandNotification i en användarkontroll.
9642. X, ingenting skrevs till dataströmmen, allokera inte den cacheposten.
9643. Det gick inte att lägga till certifikatet med index X.
9644. Det gick inte att upptäcka någon ytterligare information om det här objektet
9645. Återställningsmodellen kan inte ändras till SIMPLE medan en RESTORE PAGE-åtgärd utförs på en fil. Fullborda återställningssekvensen med filen %1 innan du ändrar till SIMPLE.
9646. Parametern %1 är inte av samma typ som den typ den skapades med. Släpp och återskapa proceduren med ett tvådelat namn för typen.
9647. Det går inte att skapa det grupperade indexet %1 för vyn %2 eftersom indexnyckeln inbegriper kolumner som inte finns i GROUP BY-villkoret. Överväg att ta bort kolumner som inte finns i GROUP BY-villkoret från indexnyckeln.
9648. Internt fel. Ett oväntat transaktionsstatusvärde påträffades i registreringskonstruktorn.
9649. Den mall som används för avgränsarna.
9650. Anger om fältet ska innehålla knappen Infoga.
9651. E-post köas inte. Database Mail har stoppats. Starta Database Mail med hjälp av sysmail_start_sp.
9652. Ogiltig typ för ParameterInfo-medlem i attributklass.
9653. En särskild Uri-parsningsbegäran: X kan inte blandas med andra Uri-komponentparsningsflaggor: Y.
9654. Typen måste gå att skapa från COM.
9655. Redan ansluten.
9656. 'exports' kan inte vara tomt när ImportDefinition.ImportCardinality är ImportCardinality.ExactlyOne.
9657. Det går inte att utesluta primärnyckelkolumnen %1 från en lodrät partition.
9658. Varning. Rad %1: Alternativet %2 har ingen effekt i denna version.
9659. Typen som angavs för argumentet i uppsättningen X på placeringen Y matchar inte förväntad typ. Typen som har angetts är Z men den förväntade typen är A.
9660. En ny transaktion är inte tillåtet eftersom det finns andra trådar som körs i sessionen.
9661. BACKUP kunde inte slutföra kommandot %1. Sök efter detaljerade meddelanden i programloggen för säkerhetskopieringen.
9662. Den text som visas i valideringssammanfattningen om lösenordet är tomt.
9663. Variabeln eller argumentet X finns inte i denna miljö.
9664. Utlöses innan svaret verifieras.
9665. Antalet måste vara positivt och referera till en plats inom strängen/matrisen/mängden.
9666. Databasen %1 är redan aktiverad för databasspegling.
9667. Det finns inte tillräckligt många datapunkter för att tillämpa formeln X. Öka antalet datapunkter, eller minska Period.
9668. Massinläsningen misslyckades. Teckentabellen %1 har inte installerats. Installera teckentabellen och kör kommandot igen.
9669. Åtgärden som misslyckades var:
9670. FormatString är inte en giltig formatsträng.
9671. Den här servern är för närvarande inte registrerad i en MSX.
9672. en tilldelning
9673. Den maximala storleken på primärindex för tabellen %1 är %2 byte. För CREATE XML INDEX krävs att storleken begränsas till %3 byte
9674. Rutnätlinjernas intervall får inte vara noll.
9675. Det går inte att sätta samman delen X eftersom det finns en cykel i beroenden mellan exporterna som sätts samman. Om du vill bryta cykeln bör du ändra vissa importer från konstruktorer till egenskapsinmatning.
9676. Formelmodulregistret tillhandahåller inte tjänsten av typen: Typnamn
9677. Attributet HasStream för entitetstypen Typnamn kan inte vara tomt.
9678. Den text som visas ovanför knappen Skicka.
9679. Trattens 3D-rotationsvinkel måste vara mellan -10 och 10.
9680. Det begärda FTP-kommandot stöds inte om en HTTP-proxy används.
9681. Dubblettfilnamn.
9682. Begäran överskrider en intern gräns. Förenkla eller minska storleken på begäran.
9683. Det går inte att använda samma instans för användartillstånd för konkurrerande aktivitetsanrop.
9684. clr-kritiskt avsnitt
9685. Den beviljande användaren saknar GRANT-behörighet.
9686. En asynkron läsåtgärd har redan startats på strömmen.
9687. För lagrade procedurartiklar måste parametervärdet för @property vara description, dest_table, dest_object, creation_script, pre_creation_cmd, schema_option eller destination_owner.
9688. En del kontext på korrelationshanteraren förbrukades inte på rätt sätt. Se till att hanteraren initierades korrekt med körningen och att arbetsflödet har en Send-aktivitet följd av Receive- eller ReceiveReply-aktivitet.
9689. URL till den bild som ska aktivera bläddring nedåt i undermenyer.
9690. CSS-filer med teman kräver en huvudkontroll på sidan. (t.ex. ).
9691. OleInitialize misslyckades för X.
9692. Vid anrop från X måste en omskrivning av en nod av typen Typnamn returnera ett värde av samma typ som inte är null. Du kan också åsidosätta Y och ändra så att underordnade av den här typen inte besöks.
9693. Malayalam (Indien)
9694. %1'?>' förväntades
9695. Ett oväntat fel uppstod när systemets stöd för Wow64 kontrollerades. Felkoden är X.
9696. Förklaring X
9697. Den text som visas i valideringssammanfattningen om e-postadressen är tom.
9698. Det går inte att deallokera en sparad sida.
9699. Ett svar på säkerhetsfrågan krävs.
9700. Skapa ny X

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions