English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

10501. Det går inte att ta bort metadata med namnet X eftersom de härrör från en objektdefinition och inte har definierats direkt i objektet.
10502. SQL Server måste avslutas för att återställa en databas (databas-ID %1). Databasen är antingen en användardatabas som inte kunde avslutas eller en systemdatabas. Starta om SQL Server. Om databasen inte kan öppnas efter en omstartning ska du reparera eller återställa databasen.
10503. Den aritmetiska typen Typnamn har inget maximivärde.
10504. Kvadratsumma mellan grupper:
10505. Behörighet för att lägga till kan endast begäras i lässkyddat läge.
10506. Standardindataström för processen.
10507. datatypen 4-byte money
10508. Det går inte att ändra kolumnen '%1' eftersom den är '%2'.
10509. Konversationsslutpunkten med ID %1 och is_initiator: %2 refererar till en saknad tjänst med ID %3.
10510. Det kommando som ska köras för att uppdatera rader.
10511. Varning! Sammansättningen %1 har skapats med .NET Framework version %2. I SQL Server används för närvarande version %3.
10512. En medlem i sysadmin-rollen måste återställa databasen till fleranvändarläge med sp_dboption.
10513. MSB3268: Det gick inte att matcha den primära referensen X eftersom den är indirekt beroende av Framework-sammansättningen Sammansättningsnamn , som inte gick att matcha i den aktuella målversionen av Framework. Y. Du löser problemet genom att antingen ta bort referensen X eller omdirigera programmet till en Framework-version som innehåller Sammansättningsnamn .
10514. Masskopieringsklienten (bcp) har skickat radlängden %1. Denna storlek är inte giltig. Den minsta tillåtna radstorleken är %2. Använd ett klient-API som stöds.
10515. Ett undantag hanterades av routningstjänsten.
10516. Det går inte att matcha vyn över filmatchingsobjektet %1 mot SQL Server-processens adressområde. SQL Server-prestandaräknare har inaktiverats.
10517. Om false kan alternativen på den underordnade menyn väljas, men inte själva menyalternativet.
10518. RegistryKey.SetValue stöder inte matriser av typen Typnamn. Endast Byte[] och String[] stöds.
10519. Skriv X i rutan Ange de objektnamn som ska väljas (utan citattecken).
10520. De enda objekt som kan läggas till i TraceListenerCollection-mängder är TraceListeners-objekt.
10521. Medlemmen med namnet X hittades inte för typen Typnamn.
10522. rensning av körningscache
10523. Anger vilka OLE DB Services som OleDb Provider ska aktivera eller inaktivera.
10524. %1Det obligatoriska underelementet %2 i XSD-elementet %3 saknas.
10525. Används för att ange en sträng som kommer att läggas till i cachenyckeln.
10526. Den borttagna FILESTREAM-mappen %1 är skadad. Det går inte att återställa databasen.
10527. Ett skadat meddelande har mottagits. Datasegmentet för den privata variabeln har fel format.
10528. En ogiltig funktion har efterfrågats.
10529. Gest accepterar endast objekt av typen Typnamn.
10530. En ogiltig fysisk adress angavs.
10531. Tillämpningsinformation:
10532. Parameter X: Värdet är för stort för att kunna bindas.
10533. Ett internt fel inträffade i DBCC vilket förhindrade vidare bearbetning. Kontakta produktsupport.
10534. Det gick inte att uppdatera utgivartabellen HREPL_PUBLISHER i Oracle-instansen %1.
10535. Förklaringstext
10536. UriTemplate X är ogiltig. Sökvägsvariabeln Y, som har definierats som en del av ett sammansatt sökvägssegment, har angetts med ett standardvärde från ytterligare standardvärden. Observera att UriTemplate inte stöder standardvärden för variabler i sammansatta segment. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
10537. Det finns ingen delad agentprenumeration för publikationen %1 och paret prenumerant/prenumerantdatabas %2/%3.
10538. Domännamnet är för långt.
10539. Det unära uttrycket X(Y) utvärderades till Z.
10540. Varning! Sekundärnyckeln %1 för tabellen %2 med referens till tabellen %3 inaktiverades när indexet %4 inaktiverades.
10541. Egenskapens värde måste vara mindre än eller lika med X.
10542. Ett oväntat heltalsvärde (X) returnerades när providermetoden ResetState anropades för att återställa det delade tillståndet med en sökväg. Det förväntade värdet är 0 eller 1.
10543. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom parametern @hints är felaktig. Använd NOPTION ( [ ,...n ] ).
10544. CREATE TYPE misslyckades eftersom typen '%1' inte följer den användardefinierade typspecifikationen på grund av ett gränssnitt, '%2'.
10545. Vyns position.
10546. Ogiltig utdatakatalog.
10547. Det gick inte att skapa X509-kedjan: X: Y.
10548. %1 är ett ogiltigt produktnamn.
10549. Det går inte att ange pixelskuggning med hjälp av Pixel Shader Model 2.0 eftersom register som endast är tillgängliga i Pixel Shader Model 3.0 används.
10550. Det angivna värdet innehåller ogiltiga styrtecken.
10551. SQL Web Assistant: Felaktig syntax för parametern @datachg.
10552. Egenskapsvärdet för X måste vara större än eller lika med noll.
10553. Processen har inte startats av det här objektet, så det går inte att bestämma den begärda informationen.
10554.
10555. Det går inte att aktivera databasspegling när databasen innehåller offlinefiler.
10556. Det går inte att prenumerera på publikationen %1 från prenumerantdatabasen %2 eftersom den innehåller en eller flera artiklar som samma prenumerantdatabas har prenumererat på på sammanslagningsnivå.
10557. Den utökade lagrade procedurens DLL %1 exporterar inte __GetXpVersion(). Mer information finns i avsnittet Backward Compatibility Details (Level 1) - Open Data Services i dokumentationen.
10558. Databasnamnet saknas. Det måste anges när -sstype är "c".
10559. synonym
10560. Det fanns inte tillräckligt med lediga trådar i ThreadPool för att slutföra åtgärden.
10561. Den typ av krom som ska renderas kring delen.
10562. En sträng måste anges för filterkriterierna.
10563. Flera identitetskolumner är angivna för tabellen %1. Endast en identitetskolumn tillåts per tabell.
10564. Agentprofil för detaljerad tidigare loggning.
10565. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts av en nyckelkollision.
10566. Det finns inte tillräckligt med fält i Structured-typen. Structured-typer måste ha minst ett fält.
10567. Åtgärd Y på tjänstinstansen X kan inte utföras för närvarande. Ett nytt försök kommer att utföras när tjänstinstansen är redo att utföra denna åtgärd.
10568. Det går inte att aktivera databasspegling eftersom databasen %1 kan ha bulkloggade ändringar som inte har säkerhetskopierats. Den senaste loggsäkerhetskopieringen i huvuddatabasen måste återställas i spegeln.
10569. Filen %1 storleksökas för närvarande automatiskt eller ändras av en annan process. Försök igen vid ett senare tillfälle.
10570. Det gick inte att läsa filen med listan över distribuerbara paket: File Name. X
10571. Anger om fältet ska innehålla knappen Välj.
10572. ImageField X innehåller en kontroll som inte är en TextBox-kontroll i redigeringsläge, eller ett Image- och ett Label-objekt i skrivskyddat läge. Åsidosätt OnDataBindField för att ärva från ImageField och lägg till andra kontroller.
10573. Typen måste deklareras som abstrakt om någon av dess metoder är abstrakt.
10574. Ogiltig EXECUTE-programsats som använder objektet "%1", metoden "%2".
10575. Funktionen som gör att man kan returnera resultat via utlösare kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda den här funktionen i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som funktionen används i.
10576. Replikering: Prenumerationen har återinitierats efter misslyckad verifiering.
10577. Argumentet minutes är utanför giltigt intervall. Värdet måste vara mellan -59 and +59.
10578. Sorteringsordnings-id:t %1 är ogiltigt.
10579. Ett verifieringsfel har inträffat.
10580. Parameterns riktning.
10581. StandardIn har inte omdirigerats.
10582. Värdet %1 är inte giltigt för %2.
10583. MS DTC-initieringen misslyckades eftersom transaktionshanteraradressen är felaktig. Protokollelementet med adressinformationen kan vara för stort. En nätverksprotokollanalysator kan ge mer information om orsaken. Kontakta programsupporten eller Microsoft Product Support Services.
10584. Bulkloggning har aktiverats för databasen %1. Se till att alla data har skyddats genom att köra säkerhetskopieringsloggningarna igen.
10585. Ingen dataåtkomst på grund av att .NET Framework-rutinen inte har markerats med DataAccessKind.Read eller SystemDataAccessKind.Read.
10586. FOR XML-satsen är ogiltig i vyer, inlinefunktioner, härledda tabeller och underordnade frågor när de innehåller en uppsättningsoperator. Lös problemet genom att omsluta SELECT som innehåller en angiven operator med hjälp av härledd tabellsyntax och använd FOR XML över detta.
10587. Det går inte att ange HTTP-huvudena If-Match och If-None-Match eftersom URI:n X antingen refererar en mängd med resurser, har ett $count- eller $link-segment eller använder en $expand som en av frågeparametrarna.
10588. Måldatabasen ingår redan i en loggöverföringsplan.
10589. Fulltextindexet för tabellen eller den indexerade vyn %1 kan inte fyllas eftersom databasen är satt i enanvändarläge.
10590. Det finns inte längre stöd för FOR BROWSE-satsen i vyer. Ange databasens kompatibilitetsnivå på 80 eller lägre om du vill att denna programsats ska tillåtas.
10591. Förväntad indataparameter med namnet X hittades inte.
10592. Det går inte att bestämma sammansättningens identitet.
10593. En eller flera uppdaterade rader i tabellen %1 fanns utanför partitionen när tabellen publicerades med partition_options = %2.
10594. X finns redan i mängden.
10595. Precondition misslyckades: X
10596. Det gick inte att lägga till artikellösarinformation %1 i registret.
10597. Det går inte att %1 %2 %3 eftersom det inte finns någon användare för inloggningen %4 i databasen %5.
10598. Massinläsning kan inte genomföras. Ogiltigt kolumnnummer i måltabellen för källkolumnen %1 i formatfilen %2.
10599. Föregående-knappens typ.
10600. Ett fel inträffade när en principåtgärd utfördes.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions