English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

12301. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom det är en tom indexsida som inte finns på lövnivån.
12302. Det uppstod ett fel vid beräkning av PerformanceCounter-värdet (0xX).
12303. Den Lazy-initierade typen har ingen offentlig, parameterlös konstruktor.
12304. Konfigurationsalternativet %1 har ändrats från %2 till %3. Kör RECONFIGURE-satsen om du vill göra en installation.
12305. Tom sträng är inte ett giltigt värde för parametern 'format'.
12306. Det gick inte att lägga till ett objekt i samlingen. När objekt i en DataServiceCollection spåras av DataServiceContext, går det inte att lägga till nya objekt förrän objekten har lästs in i samlingen.
12307. Returtypen Type innehåller en ogiltig typ (t ex null eller ByRef)
12308. Ett returobjekt av typen ILease förväntades, men X mottogs.
12309. Referensnoden är inte en underordnad nod till den här noden.
12310. Verifiering vid designtillfället har inaktiverats. Verifiering utförs endast under körning. Om du vill verifiera arbetsflödet kan du antingen aktivera verifiering genom att redigera registernyckeln [HKCU\Software\Microsoft\.NETFramework\v[sammansättningsversion]\System.Activities.Presentation\DisableValidateOnModelItemChanged] och öppna designern på nytt, eller anropa ActivityValidationServices.Validate() från en instans av arbetsflödet.
12311. Denna prenumeration stöder inte automatisk ominitiering (registrerad med alternativet no sync). För att återinitiera denna prenumeration måste du släppa och återskapa prenumerationen.
12312. Det gick inte att skriva på "%1": %2
12313. Ogiltig omdefiniering av attributet %1 i typen %2. Måste vara obligatoriskt i den härledda typen om det är obligatoriskt i bastypen.
12314. Det gick inte att skicka ett händelsemeddelande av typen %1 för konversationen %2. Felkod = %3.
12315. Avrundningssiffror måste vara mellan 0 och 15.
12316. Det går inte att skapa en instans av X eftersom Type.ContainsGenericParameters är true.
12317. Objektet som används för att konvertera de händelsehanteraranrop som utfärdas som ett resultat av en katalogändring.
12318. SQL Server stöder inte längre version %1 av SDI (SQL Debugging Interface).
12319. Ett absolut värde för identitetskolumnen i tabellen %1 kan bara anges när en kolumnlista används och IDENTITY_INSERT har värdet ON.
12320. Anpassningsinformation.
12321. Det gick inte att köra frågan: %1
12322. Det gick inte att släppa publikationen.
12323. SQL Server-versionen stöds inte. .NET Framework SqlClient-dataprovidern kan endast användas med SQL Server versions 7.0 och senare.
12324. Det går inte att återställa fler sidor i filen %1 med hjälp av RESTORE eftersom det största antalet sidor (%2) redan har återställts. Slutför återställningssekvensen för de befintliga sidorna eller återställ alla sidor i filen med hjälp av RESTORE FILE.
12325. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 2000 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom lodräta filter används.
12326. Minsta antal anslutningar som tillåts i poolen.
12327. Ett meddelande med fel format har mottagits. Klassen för det binära meddelandet (%1:%2) har inte definierats. Detta kan betyda att det finns problem med nätverket eller att ett annat program har anslutit till Service Broker-slutpunkten.
12328. Det går inte att göra ändringen eftersom artikeln kan finnas i en publikation som en anonym eller lokal replik prenumererar på. Ange @force_reinit_subscription = 1 för att ange att en sådan prenumeration ska startas om.
12329. DataKeyNames måste anges för att beständig markering ska fungera.
12330. Ger obegränsad åtkomst till alla resurser som omfattas av inbyggda behörigheter
12331. Det gick inte att hitta användaren X.
12332. Ge sammansättningar &åtkomst till följande prestandaräknare:
12333. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Sidan %6 saknar en referens från den föregående sidan %7. Möjligt kedjelänkningsproblem.
12334. ID för markerad CatalogPart.
12335. Nordsamiska
12336. SQL Web Assistant: Det gick inte att skriva till utdatafilen.
12337. Beräknade kolumner och användardefinierade typer går inte att kontrollera med avseende på objekt-ID %1 (objekt %2) eftersom det inte gick att initiera den interna uttrycksutvärderaren.
12338. MSBUILD : error MSB1034: Nodnumret är inte giltigt. Värdet måste vara ett heltal som är större än noll.
12339. En oväntad xml-entitet påträffades i begärandataströmmen.
12340. Hämtar eller anger bredden på diagramområdets väggar, i bildpunkter.
12341. Det gick inte att hämta information om Windows NT-gruppen/användaren %1, felkod %2.
12342. Base64-kodade indata har felaktig syntax för parametern %1.
12343. Delarnas format.
12344. Den här metoden stöds inte.
12345. Varning! Onlineindexåtgärden på tabellen %1 kommer att fortsätta, men samtidig åtkomst till tabellen kan begränsas på grund av kvarstående tabellås från tidigare åtgärder i samma transaktion.
12346. kommunikationsbuffert
12347. Databasnamnet kan inte anges i både anslutningssträngen och alternativet -d.
12348. Otillåten implicit konvertering från datatypen %1 till datatypen %2, tabell '%3', kolumn '%4'. Använd funktionen CONVERT för att köra den här frågan.
12349. Arbetsfunktionens resultat.
12350. Ett SendReply med SendMessageContent och ett SendReply med SendParametersContent har båda parats ihop med samma Receive med OperationName=X. Detta är inte tillåtet.
12351. Format för automatisk passning av etiketter. LabelsAutoFit måste vara true.
12352. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom @stmt och @module_or_batch matchar den befintliga planguiden %2 i databasen.
12353. Metoden, egenskapen eller fältet '%1' av klassen '%2' i sammansättningen '%3' är inte statisk/statiskt.
12354. Det går inte att ange både Get och Set för en egenskap.
12355. En begäran om radantalsverifiering har skickats till den heterogena utgivaren %1 för artikeln %2 i publikationen %3. Verifieringsresultaten skickas till distributionshistoriken.
12356. Anger om processens utdata skrivs till processinstansens StandardOutput-medlem.
12357. Förskjutningen måste vara inom plus eller minus 14 timmar.
12358. Ogiltigt försök att anropa metoden Metodnamn när den aktuella raden är borttagen
12359. Konversationen har redan godkänts av en annan instans av tjänsten.
12360. Det går inte att hämta medlemmen Medlem.
12361. Utlöses när den aktiva View-kontrollen ändras.
12362. X, nyckel = Y, Update-åtgärden misslyckades -> Z.
12363. Remsans namn.
12364. Ange alla artiklar när du prenumererar på en publikation med parallell ögonblicksbildsbearbetning.
12365. Det går inte att anropa Set i en null-kontext
12366. En medlem i sysadmin-rollen måste ställa in databasen %1 i enanvändarläge med hjälp av sp_dboption innan det går att byta namn på databasen.
12367. Avgör hur en tom punkt hanteras när diagrammet ritas. Om värdet är Average ritas diagrammet som om punkten finns och har det värde som är lika med medelvärdet av de intilliggande punkternas värden. Om värdet är Zero ritas diagrammet som om punkten finns och har värdet noll.
12368. Utlöses efter att en webbdel har lagts till.
12369. Användningen av tipset %1 i måltabellen för INSERT kanske inte kommer att ingå i framtida versioner av SQL Server. Ta bort tipset från INSERT-programsatsen.
12370. tempdb hoppas över. Du kan inte köra en fråga som kräver tempdb
12371. Typbiblioteket X laddades och registrerades
12372. Det gick inte att verifiera vytillståndet.
12373. Ett tillägg hittades i mappen AddInViews. Namn: X, plats: Y
12374. Kompilerar källfil;;Kompilerar X
12375. Initiera prenumerationer som inte klarat dataverifiering
12376. Grid-kolumnen måste ha ett värde mellan 0 och det maximala kolumnvärdet.
12377. ReceiveActivity-egenskapen måste anges innan TransactedReceiveScope X kan användas.
12378. Hämtar eller anger den maximala bredden (i bildpunkter) för datapunkter.
12379. Storlek på förklaringsobjektets markör.
12380. Längderna stämmer inte.
12381. Konfigurationsvärdet (%1) på användaralternativen avslogs eftersom det skulle resultera i inkompatibla alternativ.
12382. Antalet måste vara mindre än eller lika med bitar per byte och större än noll.
12383. RegisterForEventValidation kan endast anropas under Render();
12384. %1 tillåter inte att du anger databasnamnet som ett prefix till sammansättningsnamnet.
12385. Gör databasägaren till ägare av alla objekt.
12386. Endast externa processer får starta och stoppa en AddInProcess. Den aktuella processen får inte göra det.
12387. Det går inte att läsa värdet '%1' som är associerat med registernyckeln 'HKLM\%2'. Prestandaräknare för SQL Server är inaktiverade.
12388. Ogiltig kolumntyp från bcp-klient för colid %1.
12389. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig syntax i CDATA-avsnitt
12390. Rad %1: %2-sats tillåts bara för %3.
12391. Oväntat innehåll upptäcktes under den utökade länken.
12392. Inkorrekt %1 har angetts (giltiga värden returneras av %2).
12393. Det går inte att uppdatera registret för distributören %1 så att Oracle OLEDB-providern OraOLEDB.Oracle kan köras i processen med SQL Server. Kontrollera att den aktuella inloggningen har behörighet att ändra registernycklar som tillhör SQL Server. Ytterligare information finns i SQL Server Error 21628 i Troubleshooting Oracle Publishers i SQL Server Books Online.
12394. Det går inte att avregistrera kulturen X eftersom den är en gränssnittskultur för konsolåtergång (fallback) för Y. Försök avregistrera Y först.
12395. Removal är inte en giltig åtgärd för Stack eller Queue.
12396. Ett fel uppstod när ett peer-to-peer-kommando för vidarebefordran skulle utföras.
12397. Den transaktion som är aktiv i denna session har genomförts eller avbrutits av en annan session.
12398. Ogiltigt värde för fil- eller katalogattribut.
12399. Hämtar eller anger färgerna för en stearinljusstapel om datapunktens Close-värde är större än Open-värdet.
12400. Uppsättning med diagrammets namngivna bilder.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions