English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

2001. Oracle-utgivarens namn är %1 och Oracle-prenumerantens namn är %2. Dubbelriktad Oracle-publicering kräver att namnet på Oracle-utgivaren och Oracle-prenumeranten är samma.
2002. Den mall som ska användas när kontrollen är i redigeringsläge.
2003. Det går inte att använda alternativet /regfile med alternativet /unregister
2004. Ett undantag som inte följer CSL (d.v.s. ett objekt som inte är härlett från System.Execption) har genererats.
2005. Kolumnen '%1' i tabellen '%2' får inte vara null.
2006. ToValidateContext-argumentet för X med namnet Y matchade till null. Det krävs att ett verifieringskontextobjekt som inte är null tillhandahålls.
2007. I/O-fel vid skrivning/läsning
2008. Katalogzonen innehåller inga katalogdelar.
2009. Egenskapen ServiceContractName måste anges i aktiviteten X med OperationName=Y.
2010. Det går inte att lägga till ett lokalt jobb i en kategori för flerserverjobb.
2011. Datapunktens etikettext
2012. Strängen identifierades inte som en giltig Boolean-sträng.
2013. Det går inte att bestämma ögonblicksbildsmapp för den angivna prenumerationen eftersom distributören inte känner igen den angivna prenumeranten.
2014. Genomföringsposten {%1:%2:%3} rapporterar äldsta aktiva LSN som (0:0:0).
2015. Decompression av egenskapsdata misslyckades.
2016. Det gick inte att återskapa fulltextkatalogen %1: Fulltextkatalogen är skrivskyddad.
2017. En tidszon angavs. SqlDateTime har inte stöd för tidszoner.
2018. %1En namnområdes-URI måste innehålla minst ett tecken som inte är ett tomt utrymme.
2019. Det gick inte att hitta X i lässpårningsloggen.
2020. SQL Server kan inte hantera händelsen %1 som skickades från klienten. Kontakta tillverkaren av det klientbibliotek som används för att ansluta till SQL Server, och be tillverkaren korrigera händelseidentifieraren i den skickade dataströmmen.
2021. X: CreateUserWizardStep.ContentTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för det nya lösenordet, vilket krävs om AutoGeneratePassword = true.
2022. Metoden X hanteras inte av dataströmmen.
2023. Standard är ett reserverat MemoryCache-namn.
2024. Inkommande TDS-protokoll är inkorrekt. Flödet avslutades oväntat.
2025. Det går inte att ändra eller släppa säkerhetskolumnen i en tabell.
2026. använder komprimering med snapshot_in_defaultfolder = false
2027. Prisindikatorer
2028. Nyckel- och värdematriserna har olika storlekar.
2029. Det gick inte att läsa in metadatasammansättning Sammansättningsnamn . Undantagsmeddelande: X. Anropsstack: Y
2030. Aktiviteten X kan inte få åtkomst till den här variabeln eftersom den är deklarerad i omfånget för aktiviteten Y. En aktivitet kan bara få åtkomst till sina egna implementeringsvariabler.
2031. Typen måste vara en typ som tillhandahålls av körtidsbiblioteket.
2032. Det gick inte att skapa utgivaren just nu.
2033. Det gick inte att skapa ett uttrycksobjekt med OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
2034. Växla till sidans anpassade vy för att visa och ändra dina egna inställningar.
2035. ThreeLineBreak-diagram - ogiltigt värde för attributet NumberOfLinesInBreak.
2036. Serverns VIA-provider kunde inte initieras. Fel: %1
2037. Det går inte att ange egenskapen Checked för detta verb.
2038. %1Transaktionsinformation:
2039. Det tillförlitliga alternativet i fjärrinloggningsmappningen stöds inte längre.
2040. %1: Det gick inte att flytta heap-sidan %2:%3 eftersom den tabell som den tillhörde skapade heap med en annan process.
2041. Det går inte att initiera samma objekt två gånger.
2042. Mönstret stöds inte.
2043. ContentID får inte innehålla tecknet "<" eller ">".
2044. Det gick inte att identifiera den DataServiceContext som DataServiceCollection-instansen tillhör. Aktuell DataServiceContext måste antingen anges i DataServiceCollection-konstruktorn eller användas för att skapa det DataServiceQuery- eller QueryOperationResponse-objekt som fungerar som källa för objekten i DataServiceCollection.
2045. Frihetsgrader inom grupper:
2046. Två ReceiveParametersContent-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika parameternamn.
2047. Servern %1 har redan definierats som distributör.
2048. Det uppstod ett fel när parameterinformation tillhandahölls för OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
2049. Rubriken för konfigurationsläget.
2050. En eller flera rader som ska uppdateras i tabellen %1 innehåller ändringar i filtrerings- eller partitioneringskolumnen %2.
2051. En filtreringstyp har ändrats för artikeln. Alla väntande eller framtida ändringar som en prenumerant gör i den här artikeln i en given partition kommer inte längre att spridas till prenumeranter i andra partitioner. Mer information finns i dokumentationen.
2052. Det gick inte att leverera detta meddelande eftersom användaren med ID %1 i databasen med ID %2 inte har kontrollbehörighet för tjänsten. Tjänstens namn: '%3'.
2053. us_english är alltid tillgängligt, även om det inte finns i syslanguages.
2054. Inget innehåll
2055. Datatrunkeringsfel. Längden (%1) överskrider maxlängden (%2) för typen '%3'.
2056. Fel 0x%1 (%2) påträffades vid trunkering av katalogen '%3'.
2057. Sammansättningen har importerats från typbiblioteket X
2058. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att mappa vyn.
2059. Ogiltig referens.
2060. Varning: Indexet "%1" över "%2"."%3" är inaktiverat eftersom indexet är definierat för en vy med indexalternativet ignore_dup_key. Släpp indexet och återskapa det utan alternativet ignore_dup_key (om detta är möjligt). Säkerställ att alla rader är unika genom att ändra den logiska strukturen för vyn.
2061. Kapslade bokmärken stöds inte.
2062. Det finns redan ett motsvarande projekt (ett projekt med samma globala egenskaper och verktygsversion) i projektmängden med sökvägen X. Om du vill läsa in ett motsvarande projekt i den här projektmängden måste du först inaktivera det här projektet.
2063. Den namngivna parametern måste vara en ACL som inte är en behållar-ACL.
2064. Läget FullGeneration eller FromSSDLGeneration måste användas med parametern /SuppressForeignKeyProperties.
2065. Hämtar eller anger anteckningens X-koordinat. Ange som Double.NaN('NotSet') för att placera en förankrad anteckning automatiskt.
2066. Kolumnprefixet '%1' matchar varken något tabellnamn eller aliasnamn i frågan.
2067. Det gick inte att kontakta den angivna domänen eller servern.
2068. Haussa (latinsk, Nigeria)
2069. Det IHierarchicalDataSource-objekt som är datakällan för menyn X returnerade en null-vy för den givna sökvägen.
2070. Bokmärkesomfånget som har angetts kan inte avregistreras eftersom det innehåller utestående bokmärken.
2071. Egenskapen FillRowMethodName måste anges med SqlFunctionAttribute i Init-metoden för en CLR-tabellvärdesfunktion.
2072. Det finns inte stöd för att skicka frågor till kanalbindningen X.
2073. Det går inte att ange båda CodeDom-provideralternativen X och Y för att välja en kompilerare. Ta bort ett av alternativen.
2074. Oväntad opcode i generering av reguljärt uttryck: X.
2075. Mängden hade en fast storlek.
2076. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): RPC är märkt med metadataflaggan för oförändrat tillstånd, men datatypen 0x%3 har en annan verklig längd än den datatyp som skickades senast.
2077. Utlöses när ett element skapas.
2078. Det finns flera providrar med samma namn (X). SiteMap kräver att alla providrar har unika namn.
2079. Ett ogiltigt element har påträffats: X.
2080. Inställningar för sessionstillstånd
2081. Det gick inte att slutföra installationen av icke-synkroniseringsprenumerationen på distributören när distributionsrensningsagenten körs. Du kan eventuellt genomföra åtgärden om du tillfälligt inaktiverar distributionsrensningsagenten.
2082. Bindningsverifiering misslyckades. Tjänsten eller klienten kan inte startas. ExactlyOnce-egenskapen anges med värdet False och ReceiveContext är aktiverat. Det här hanteras inte. Du löser konflikten genom att antingen ange ExactlyOnce med värdet True eller inaktivera ReceiveContext.
2083. Activity som deklarerar ActivityDelegate X hittades inte i överordnad hierarki för aktiviteten Y som för närvarande körs.
2084. Det gick inte att hitta egenskapen Egenskapsnamn för objektet Objektnamn.
2085. Namn på textanteckningstyp.
2086. Ett initieringsfel uppstod när en tillämpning lästes in i förväg.
2087. Ett fel uppstod när standardspårningen skulle startas. Orsak: %1 Använd sp_configure för att stänga av och sedan aktivera konfigurationsalternativet default trace enabled.
2088. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom parametern @stmt har fler än en sats.
2089. Antal byte som måste finnas tillgängliga innan Read-händelsen utlöses.
2090. Certifikatets privata nyckel är lösenordsskyddad
2091. Vill du ta bort den här behörigheten från behörighetsgruppen?
2092. Det gick inte att matcha namnområdesprefixet X.
2093. Angiven ContentPosition är inte giltig för detta element.
2094. Sekundär Y-axel (värdeaxel)
2095. Frågan kan inte kompileras eftersom -elementet förekommer i den XML-plan som skickats till USE PLAN, men USE PLAN har tillämpats på en programsats utan markör. Överväg att använda en XML-plan som hämtats från SQL Server för programsatsen utan modifiering.
2096. Serverhuvudobjektet %1 finns inte, har inte serveråtkomst eller också har du inte behörighet.
2097. Det gick inte att hitta en typkonverterare som kan skapa ett objekt av typen Typnamn från en sträng.
2098. Bildplatsen finns inte under specifik katalog.
2099. Reguljärt uttryck som kontrollerar giltiga e-postadresser.
2100. tråd

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions