English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

301. %1 är inte en giltig fönsterfunktion och kan inte användas med OVER-satsen.
302. Medelvarians i kvadrat mellan grupper:
303. Anger om datakällkontrollen innehåller ListCollection.
304. Den här lagrade proceduren måste köras i msdb.
305. Tabell- och kolumnnamn måste anges för READTEXT- eller WRITETEXT-verktyget.
306. 0 (icke inaktiv), 1 (körs), 2 (väntar på tråd), 3 (mellan försök), 4 (inaktiv), 5 (paus), 7 (slutåtgärder utförs)
307. Inläsningen av AppDomain %1 avbröts genom en eskaleringspolicy för att garantera programmets konsekvens. Minnet tog slut vid åtkomst till en kritisk resurs. %2
308. X är inte ett giltigt RepeatDuration-värde för en RepeatBehavior-struktur. Ett RepeatDuration-värde måste vara ett TimeSpan-värde som är större än eller lika med noll tick.
309. Den asynkrona resultattillståndskontexten, som angavs, är ogiltig.
310. Det gick inte att parsa alla strängar i systemmetadata som "namn:värde", felaktig sträng: X.
311. (Internt) Otillåtna interna alternativ har angetts till aktivitetskonstruktor för reservation.
312. Det går inte att tilldela till fält i det statiska skrivskyddade fältet X (förutom i en statisk konstruktor eller en variabelinitierare)
313. En ogiltig parameter har skickats till sp_IHSetXactBatching. Bitflaggan som aktiverar/inaktiverar Xact-grupp måste vara 0 eller 1.
314. DTC har inte initierats eftersom den inte var tillgänglig
315. Följande är en XML-meddelandetext med exempelbegäran:
316. Det går inte att lista transaktionen eftersom den inte finns.
317. Normaliseringsfel i noden %1.
318. Lägsta återförsöksintervallet X för timertjänsten har ett ogiltigt format. Det måste ha ett positivt TimeSpan-värde.
319. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den använder PIVOT-operatorn. Överväg att inte indexera den här vyn.
320. Den text som visas på utloggningsknappen.
321. Det gick inte att hitta en del av sökvägen X.
322. From- eller To-parametern får inte vara mindre än 0.
323. Värdet för AbortInstanceOnTransactionFailure-flaggan kan inte ändras när motsvarande IPropertyRegistrationCallback.Register för RuntimeTransactionHandle har körts.
324. Tabellfel: sidan %1 har tilldelats objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6) visades inte. Sidan kan vara ogiltig eller ha ett felaktigt allokeringsenhets-ID i huvudet.
325. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att tabellen, vyn eller begränsningen %1 är beroende av sammansättningen. Använd WITH UNCHECKED DATA för att hoppa över kontrollen av bevarade data.
326. ContentPlaceHolder kan endast användas i master-filer.
327. Det gick inte att skapa AddInProcess.exe-processen inom 10 sekunder.
328. Det går inte att uppdatera UNION ALL-vyn %1 eftersom definitionen av kolumnen %2 i vyn %3 används av en annan vykolumn.
329. Det gick inte att hitta källan, men det gick inte att söka i vissa eller alla händelsloggar. Följande loggar kunde inte nås: X.
330. Återanropsadressen innehåller flera kontexthuvuden. En återanropsadress kan innehålla högst ett kontexthuvud.
331. Diagramområden.
332. DataSourceID X måste vara samma ID som för en kontroll av typen IDataSource. Det gick inte att hitta en kontroll med ID Y.
333. Elementet anger ingen klass.
334. dwDirection-parametervärdet X stöds inte.
335. Resultattypen Typnamn för den dynamiska bindning som skapas av objektet med typen Typnamn för bindaren X är inte kompatibel med resultattypen Typnamn som förväntades av anropsplatsen.
336. Mediefamiljen på enheten %1 skapades med hjälp av Microsoft Tape Format version %2.%3. SQL Server kan endast hantera version %4.%5.
337. XMLDT-metoden %1 kan endast anropas i kolumner av typen xml.
338. Standardspråket för fulltext stöds inte av komponenten för fulltextsökning.
339. De attribut som ska renderas i HTML-indataelementet.
340. Anger att förklaringen dockas inne i diagramområdet. Den här egenskapen är endast tillgänglig om DockToChartArea har angetts.
341. Det går inte att komma åt filen %1. Det går bara att komma åt filer via resurser
342. Det går inte att konvertera strängen X till UTF-8-byte: Y
343. Bildnamn.
344. Du redigerar andra konfigurationer som ärver från den här konfigurationen. Klicka på OK om du vill spara ändringarna i dessa konfigurationer och stänga fönstren för dem.
345. Användardefinierade felmeddelanden måste ha ett id som är större än 50000.
346. XML-verifiering: Innehållsmodellen för typen eller modellgruppen %1 är tvetydig och bryter därmed mot begränsningen för unik partikelattribuering. Mer information finns i Server Books Online.
347. Publikation %1 %2. Detta innebär att publikationens kompatibilitetsnivå inte kan vara lägre än %3.
348. Denna sidas MasterPage-sida.
349. Utfyllnaden mellan zonens delar.
350. Det påträffade talet var inte en ändlig kvantitet.
351. Namnet X innehåller det ogiltiga tecknet "Y".
352. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom den är en arbetstabellsida.
353. Filgruppen %1 är skrivskyddad.
354. X begärs och hanteras.
355. %1 är inte tillåtet eftersom kolumnen bearbetas av en samtida ögonblicksbild och replikeras till en icke-SQL Server-prenumerant eller -utgivare i en publikation som tillåter Data Transformation Services (DTS).
356. En ogiltig komponent med namnet %1 har påträffats i det globala intervallet. Endast element, attribut, typer och grupper kan definieras i ett globalt sammanhang.
357. Det gick inte att hämta EndpointAddress från slutpunkten, konfigurationsfilen eller återanropskontexten. Detta kan bero på att varken slutpunkten eller slutpunktskonfigurationen hade angetts för aktiviteten med OperationName=X.
358. Den angivna EntitySet X.Y innehåller inte resultat av typen Typnamn.
359. Argumentet collections innehåller minst ett borttaget element.
360. Anslutningssträngen är inte giltig
361. Det går inte att behandla objekt-ID %1 (objekt '%2') eftersom detta DBCC-kommando inte stöder objekt av denna typ.
362. Frågeprocessorn kunde inte skapa en frågeplan eftersom USE PLAN-tipset inehåller en plan vars giltighet för frågan inte kunde verifieras. Ta bort eller byt ut USE PLAN-tipset. För att öka sannolikheten för att framtvingandet av planen ska lyckas, kan du kontrollera att planen som anges i USE PLAN-tipset är samma plan som har genererats automatiskt av SQL Server för samma fråga.
363. Det går inte att ange principen för den här domänen två gånger.
364. Det går inte att ha fler än en bindning av egenskapen EgenskapsnamnX. Kontrollera att egenskapen inte är implicit bunden, till exempel via meta:resourcekey.
365. Målelementet kan inte fokuseras.
366. Kommaavgränsad lista över roller.
367. Ingen överlagring för X matchar delegaten Y
368. PIVOT-operatorn innehåller det felaktiga värdet %1.
369. Ett internt fel inträffade under fjärrfrågekörning. Kontakta supportpersonalen för SQL Server och tillhandahåll information om den fråga du försöker köra.
370. Linjeformat för huvudrutnät.
371. Ett X-meddelande med messageId=Y ignorerades eftersom det var en dubblett.
372. Slutpunktsnamnet %1' är reserverat för användning av SQL. Slutpunktsnamn får inte börja med '%2'.
373. Argumenttypen Typnamn kan inte konverteras till parametertypen Typnamn.
374. ResourceReader är stängd.
375. Tidsgränsen uppnåddes vid väntan på spärr: klass %1, id %2, typ %3, uppgift 0x%4 : %5, väntetid %6, flaggor 0x%7, ägaruppgift 0x%8. Fortsätter att vänta.
376. Det går inte att ange FILESTREAM_ON tillsammans med ett partitionsschema i ON-satsen.
377. Statistisk analys - ogiltig hypotetisk medeldifferens.
378. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. En omgivande transaktion (System.Transactions.Transaction.Current) är inställd på tråden som anropar InstancePersistenceContext.Execute eller InstancePersistenceContext.BeginExecute, men kommandon har redan körts under denna körningsepisod utan några transaktioner inställda. En omgivande transaktion kan endast ställas in på det första anropet till Execute eller BeginExecute (och endast om ingen annan transaktion redan är inställd för episoden).
379. Det gick inte att konfigurera en användarinstans vid starten. Ett fel uppstod när användare las till i rollen SysAdmin.
380. Texten i fältets sidhuvud.
381. SubMenuStyleCollection kan endast innehålla SubMenuStyles.
382. Flytta fokus framåt
383. Det är inte giltigt att negera minimivärdet i ett tvåkomplementtal.
384. Det gick inte att hitta filgrupps-ID %1 i sys.filegroups för databasen %2.
385. Inställningen Inställning har både ApplicationScopedSettingAttribute och UserScopedSettingAttribute.
386. Plattformsmappningen X i listan Y har felaktigt format. Skicka endast en semikolonavgränsad lista med konstanta strängvärden avgränsade med lika med-tecken (=), t.ex. "foo=bar;foo2=bar2".
387. Det går inte att ändra det replikerade objektet %1 till with encrypted.
388. %1-programsats är inte tillåten i transaktioner med flera programsatser.
389. Factory-metod
390. Identifieraren %1 i flera delar är tvetydig. Både kolumnen %2 och %3 finns.
391. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom tabellen %1 saknar RANGE-partitionering.
392. Databasen används för närvarande exklusivt av en annan tråd i samma arbetsyta. Åtgärden misslyckades.
393. Agentkörning kan inte distribueras till en prenumerant som finns i samma server som distributören.
394. Händelsemeddelande: X
395. Attributet får inte ha flera definitioner.
396. Layouterna UnorderedList och OrderedList stöder lodrät layout.
397. Databasen %1 är aktiverad för databasspegling. Databasspeglingen måste tas bort innan databasen kan släppas.
398. Bildformat för förklaringsobjektet.
399. Längden på parametern X måste vara större än eller lika med Y.
400. Den mall som ska användas när kontrollen är i infogningsläge.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions