English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

4801. Anger hur många horisontella celler som används för att rita innehållet.
4802. Okänt PlatformId för OS.
4803. %1 är ett Open Data Services-gränssnitt som inte stöds.
4804. Det går inte att skapa en procedur för replikering med gruppnummer som är större än ett.
4805. MSBUILD: fel MSB1018: Nivån av informationsmängd är ogiltig.
4806. Det går inte att skapa URI:n med hjälp av strängen X://YZA.
4807. Flera typer har valts
4808. Fel 0x%1 (NT-statuskod) påträffades när SQL-servern försökte ändra loggningsläget från '%3' till '%4' för resurshanteraren för transaktionfilsystemet vid '%2'.
4809. Diagramförhandsgranskning är inte tillgänglig för diagram med fler än 100 megapixel.
4810. Det går inte att utföra åtgärden om cachen inte är aktiverad.
4811. Tidsstämpeln (ändrad till %1) visar att raden har uppdaterats av en annan användare.
4812. Token {0:x} är inte en giltig MemberInfo-token i intervallet för modul {1}.
4813. Fördröjd UDT-instansieringsvärdefråga kan endast hänvisa till kolumn i ett stort objekt eller en stor värdetyp.
4814. Ett objekt som angetts för uppdatering väntar på att infogas och kan inte uppdateras.
4815. Namnet på en kopplingsbar databas primära fil, inklusive fullständig sökväg.
4816. Ett skadat meddelande har mottagits. MIC och sessionsnyckel-ID är i ett ogiltigt tillstånd. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
4817. Giltiga värden för Fill Factor är 0 till 100.
4818. Längden på åtkomstkontrollistan överskrider tillåten maxlängd.
4819. jobb
4820. SECURITY HEADER SIGNATURE
4821. Programroller kan bara aktiveras på ad hoc-nivå.
4822. Orsak: En underkatalog i tillämpningsprogrammets Bin-katalog har ändrats eller bytt namn.
4823. Det går inte att använda egenskapen %1 med ögonblicksbildsfiler för databaser.
4824. DynamicEntity-kontrollen X måste finnas i en datakontroll som är bunden till en datakälla som stöder dynamiska data.
4825. Remsans rubrik.
4826. Mallen UriTemplate innehåller ett litteralvärde för nyckelfrågan X, men nyckeln finns även i samlingen NameValueCollection. Ta bort nyckeln från NameValueCollection eller ändra UriTemplate så att den inte innehåller en frågelitteral för nyckeln.
4827. Värdet på parametern %1 måste vara %2. Övriga värden är reserverade för replikeringslagrade procedurer.
4828. Det finns redan ett jobb för dynamisk ögonblicksbild med angiven dynamic_filter_login och dynamic_filter_hostname för publikationen %1.
4829. Indexet %1 över tabellen %2 är markerat som inaktiverat. Återskapa indexet för att det ska bli online.
4830. Den URL som hyperlänken följer.
4831. Kolumnen "%1" har angetts flera gånger i kolumnlistan för UNPIVOT-operatorn.
4832. Felaktiga typattribut. En typ får inte vara både abstrakt och slutgiltig.
4833. WebConfigurationManager::GetSection(sectionName, sökväg) kan endast anropas från en webbtillämpning.
4834. Det gick inte att hitta någon funktion med namnet 'Edm.X' med de angivna argumenttyperna.
4835. Det går inte att parameterisera @querytext.
4836. CryptoConfig kan inte lägga till en mappning för ett null-namn eller tomt namn.
4837. Publikationen %1 kan inte ha flera prenumerationer per partition om den innehåller artiklar med @partition_options = 3.
4838. Den text som ska användas på knappen Första sidan.
4839. Certifikatets nyckelalgoritm stöds inte.
4840. MSB6009: Framtvingar en omgenerering av alla källfiler p.g.a. att innehållet i X är ogiltigt.
4841. Felaktigt antal index i []: X förväntades
4842. Det går inte att använda funktionen %1 på en fjärrdatakälla.
4843. Det går inte att hämta PREPARE-information från MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator): %1.
4844. MSB3662: Ingen indatafil har skickats till aktiviteten. Avslutar.
4845. Accessor för egenskaper, X, för objektet Objektnamn fick följande undantagsfel: Y
4846. Y är inte ett giltigt värde för X.
4847. Compensate-aktiviteten X utan 'Target' InArgument kan endast användas inom kontexten för en Compensation-/Confirmation-/Cancellation-hanterare.
4848. har inte en publik konstruktor
4849. En publikation måste ha minst en artikel för att det ska kunna skapas en prenumeration av den.
4850. Filgruppen %1 är ogiltig.
4851. Dockning av rubrik. Titeln Position måste vara Auto för att den här egenskapen ska användas.
4852. Det gick inte att starta om sökningen av tabell '%1'. HRESULT = '0x%2'.
4853. Slutför-knappens typ.
4854. Ogiltigt huvudnamn
4855. Det gick inte att hitta platsnoden med URL X.
4856. Funktionssignaturen för metoden FillRow (som den har angetts av SqlFunctionAttribute.FillRowMethodName) matchar inte SQL-deklarationen för CLR-tabellvärdesfunktionen %1 på grund av kolumnen %2.
4857. Ogiltig Period angavs för formeln X. Öka antalet datapunkter, eller minska perioden.
4858. Kontrollfel: X
4859. INSERT i en identitetskolumn tillåts inte för tabellvariabler.
4860. Routningstjänsten skapar en klient för slutpunkt: X.
4861. Den typ som anges i konfigurationsegenskapen inherits måste ärva från typen System.Web.Profile.HttpProfileBase
4862. Spårning för diagrammets HTTP-hanterare
4863. Det finns ingen referens med angivet namn.
4864. Ogiltigt LDML-dokumentformat.
4865. Det går inte att skriva i filen %1. Kontrollera att du har skrivbehörighet, att filsökvägen är korrekt och att filen inte redan finns.
4866. Förskjutningen och längden var större än storleken på SafeBuffer.
4867. Loggöverföring stöds i SQL Server-versionerna Enterprise, Developer, Standard och Workgroup. Denna instans har versionen %1 och stöds därför inte.
4868. Åtgärden är inte tillåten för objekt av typen Typnamn. Använd endast objekt av typen Typnamn.
4869. Det gick inte att hitta dataserien med namnet X i uppsättningen
4870. ComposablePartDefinition X ignorerades eftersom den inte innehåller några exporter.
4871. Medelvarians i kvadrat inom grupper:
4872. Assert, Deny och PermitOnly stöds inte i metoder med en Vararg-anropsregel.
4873. Microsoft SQL Server Subscriber Always Wins Conflict Resolver
4874. Implementeringen av egenskapen Id för arbetsflödesvärdtypen Typnamn returnerade ett instans-ID med endast nollor. Implementeringar av WorkflowInstance måste returnera ett annat instans-ID än Guid.Empty.
4875. Massinläsning kan inte genomföras. Ogiltigt kolumnantal i formatfilen %1.
4876. parameteralternativ
4877. Exception (icke-CLS) har uppstått.
4878. Det går inte att frigöra en tveksam databas. Den måste repareras eller släppas.
4879. Den partitionerade vyn %1 kan inte uppdateras eftersom tabellen %2 innehåller ett index på en beräknad kolumn.
4880. Distributionsagenten för denna prenumeration finns redan (%1).
4881. Det går inte att utföra denna åtgärd på ett jobb som du inte äger.
4882. Har du glömt bort ditt lösenord?
4883. Aktiveringsanvändaren med ID %1 är ogiltig, men kön med ID %2 refererar till den.
4884. Verb som stänger CatalogZone.
4885. En parameter med ett temporärt ID som krävs för sammanfattad autentisering hittades inte eller föregicks av en ogiltig parameter.
4886. %1: Det gick inte att ange Service Control Status. Operativsystemfel = %2.
4887. Begränsningen i kolumnen %1 för kolumnen %2 hänvisar till en annan kolumn i tabellen %3.
4888. SQL Web Assistant: @targetdate måste anges för det angivna @whentype-alternativet.
4889. Egenskapen ParseTimeData kan endast användas vid parsning.
4890. &Anslutningsparameter:
4891. Lösenordet som du har angett är för långt. Det får bara bestå av %1 tecken.
4892. %1-egenskapen %2 har ställts in.
4893. Ogiltigt alternativ: X
4894. Åtgärden WorkflowApplication.LoadRunnableInstance kräver en InstanceOwner som har skapats explicit. Om du vill använda den här metoden skapar du en instansägare med en arbetsflödesvärdtyp och anger den som DefaultInstanceOwner för InstanceStore.
4895. Det är bara funktioner och utökade lagrade procedurer som kan köras inifrån en funktion.
4896. En Oracle-datatyp, Typnamn som inte stöds påträffades.
4897. XML-verifiering: Typdefinitionen för typen %1 hittades inte. En typdefinition är obligatorisk före användning i en typkonvertering. Adress: %2
4898. Avsluta kompilering
4899. Textvinkel för etiketten
4900. Address Windowing Extensions (AWE) stöds inte i den här versionen av SQL Server.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions