English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

16501. NETBIOS-namnet på den lokala nod som kör servern är %1. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
16502. Objekt som används som bevis måste kunna serialiseras.
16503. Kolumnen %1 är inte en beräknad kolumn.
16504. Det gick inte att skicka meddelande för dialogen %1. Leveransen misslyckades för meddelandet %2 på grund av följande fel i Service Broker: %3.
16505. Av säkerhetsskäl har identiteten X (under vilken denna webbtillämpning körs) inte behörighet att skriva till den SQL Express-databasfil som konfigurerats för tillämpningsprogrammet.
16506. X exporterades automatiskt som Y.
16507. Det går inte att reflektera i de anpassade attributen för en typ som har lästs in via ReflectionOnlyGetType (se Assembly.ReflectionOnly) -- använd CustomAttributeData i stället.
16508. Den grupp som ska verifieras när kontrollen utlöser ett återanslående.
16509. Det går inte att ändra egenskapen X för XmlDataSource Y när dokumentet läses in.
16510. Bokmärkesomfånget som har angetts kan inte initieras med identifieraren X eftersom det redan finns ett bokmärkesomfång med den identifieraren.
16511. Ogiltig förväntad typ.
16512. Meddelandeklienten måste vara i tillståndet Created för att denna egenskap ska kunna ställas in.
16513. Hämtar eller anger linjestreckformat.
16514. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades utföra en åtgärd som kräver en instans, men ingen instans är bunden till åtgärden.
16515. Vyns storlek.
16516. Det gick inte att hitta startinformationen för säkerhetskopian av databasen %1 på enheten för säkerhetskopiering.
16517. Syntax: sp_autostats [, {ON|OFF} [, ] ]
16518. Egenskapsvärdet måste vara större än eller lika med noll eller obestämt.
16519. Det går inte att aktivera databasspegling för fjärrkopian av databasen %1. Återställ databasloggarna för fjärrkopian.
16520. Nyckeln som har skickats för den här åtgärden har fel tillstånd.
16521. Det går inte att börja placeringen av anteckningen. Kontrollera att anteckningen har lagts till i uppsättningen.
16522. Accessorer för inte vara null (Nothing i Visual Basic).
16523. Skalfönstrets kantlinjeformat.
16524. Raden %1 i formatfilen %2: dubbletterade element-ID %3.
16525. Oinitierat certifikatobjekt.
16526. Egenskapens värde måste vara ett decimalt tal.
16527. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom den avallokerades under storleksminskningen.
16528. Typen för den här räknaren.
16529. Samling, ta bort
16530. Andra inloggningar än den aktuella användaren kan bara ses av medlemmarna i sysadmin-rollen.
16531. Det gick inte att lägga till publikationen %1 eftersom heterogena utgivare bara stöder värdena character eller concurrent_c för parametern @sync_method.
16532. Det angivna protokollet stöds inte
16533. Anger DateTimeMode för DataColumn.
16534. Aktiviteten med DisplayName=X har ett argument med namnet Y som är ett Message eller MessageContract. SendParametersContent har inte stöd för Message eller MessageContract. Egenskapen Content ska anges som SendMessageContent för Message- eller MessageContract-baserat innehåll.
16535. Det gick inte att överföra fjärrlagrade procedurparametrar från providern till fjärrservern %1. Kontrollera att antalet parametrar, sortering och de överförda värdena är korrekta.
16536. Zonen har redan registrerats.
16537. Ett högt surrogattecken hittades utan ett följande lågt surrogat i indexet: X. Indata har kanske inte den här kodningen, eller så innehåller de inte giltiga Unicode-tecken (UTF-16).
16538. Namn : %1.
16539. Det går inte att använda sp_repladdcolumn för att lägga till kolumner med datatyper som tillkommit i denna version.
16540. Det är inte tillåtet att skriva om det underordnade uttrycket från typen Typnamn till typen Typnamn eftersom detta skulle ändra åtgärdens betydelse. Om detta är avsiktligt åsidosätter du X och ändrar så att den här omskrivningen tillåts.
16541. Anger att objektets egenskaper återställs till standardvärden före inläsning.
16542. LOB-data (Large object) för tabellen %1 finns i en skrivskyddad filgrupp som det inte går att få tillgång till.
16543. Databasfel: %1-sidan %2 för databasen %3 (databas-ID %4) är ogiltig. Felet kan inte repareras. Du måste återställa filen från en säkerhetskopia.
16544. Det gick inte att hitta förberedd programsats med referensen %1.
16545. Oväntad typ av metadata.
16546. I Undo-åtgärden påträffades en kontext som skiljer sig från den som användes i motsvarande Set-åtgärd. Problemet beror troligen på att en kontext angavs i tråden i stället för att återställas (ångras).
16547. XmlSiteMapProvider kan inte initieras två gånger.
16548. Bildens anteckningklass.
16549. Hämtar eller anger bildtextlinjens fästpunkt. Gäller endast om bildtextformaten Simple Line eller Border Line används.
16550. Käll- och måltyperna stämmer inte överens.
16551. Isoleringsblocket kan inte installeras eftersom det skulle ingå i ett annat isoleringsblock. Isoleringsblock kan inte kapslas.
16552. Objektet måste vara av typen Byte.
16553. UNION ALL-vyn %1 kan inte uppdateras eftersom definitionen innehåller en otillåten konstruktion.
16554. Ett skadat meddelandet har mottagits. Felmeddelandehuvudet är felaktigt.
16555. Det gick inte att hitta en bild med namnet X i uppsättningen.
16556. DDL-replikering har inte aktiverats för databasen %1 eftersom dess kompatibilitetsnivå är lägre än 80.
16557. X - det gick inte att mappa typen.
16558. ta emot meddelandebekräftelse
16559. Typen %1.%2 har markerats för systemdefinierad serialisering, men fältet %3 för typen %4.%5 har markerats med System.NonSerializedAttribute. Typer med systemdefinierad serialisering får inte ha fält som har markerats med System.NonSerializedAttribute.
16560. Ogiltigt värde för %1. Giltiga värden är read only, sync tran, queued tran eller failover.
16561. Det gick inte att skapa en AppDomain.
16562. URL till den bild som används som standard för alla menyalternativ på denna nivå vid databindning.
16563. Verbet X är inte giltigt. Giltiga verb är enterSharedScope och modifyState.
16564. Exakt ett argument accepteras vid explicit konvertering
16565. Autentiseringen misslyckades, se ursprungligt undantag.
16566. Kolumnen %1.%2 har inte samma längd som den refererande kolumnen %3.%4 i sekundärnyckeln %5. Kolumner som är en del av ett sekundärnyckelförhållande måste ha definierats med samma längd.
16567.
16568. ContextBindingElementImporter kan inte importera princip eftersom PolicyImportContext.BindingElements-samlingen är null.
16569. Ett fel uppstod när en integrerad tillämpningsinstans stoppades.
16570. Tabellfel: Den överblivna filen %1 påträffades i FileStream-katalogen till objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, kolumn-ID %5.
16571. Service Broker-konversationen med Database Mail avslutades utan ett svar från Database Mail. Database Mail är inte tillgängligt eller också har ett fel uppstått. Felloggen för Database Mail innehåller mer information om detta.
16572. Databasspegling är inaktiverad för databasen %1. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
16573. Svaret är giltigt enligt princip = X.
16574. -R m -R p
16575. Flytta fokus uppåt
16576. Anger om processens felutdata skrivs till processinstansens StandardError-medlem.
16577. Det går inte att läsa in räknarnamndata eftersom det ogiltiga indexet X lästes från registret.
16578. Hämtar eller anger markörens kantlinjebredd i bildpunkter.
16579. Ogiltig XML-version. Kan endast parsa element från version ett.
16580. p: beständig. Både sessiontillståndsdata och lagrade procedurer lagras i ASPState-databasen.
16581. Meddelandet har släppts eftersom TO-tjänstnamnet saknas. Meddelandets ursprung är %1.
16582. Formatet för undermenyer i den dynamiska delen.
16583. Det går inte att skapa parametrar, kolumner eller deklarera variabler för den inbyggda systemtypen MultiSet.
16584. Postlådans namn är ogiltigt.
16585. Egenskapen SyncRoot får inte användas vid synkronisering av samtidiga samlingar.
16586. Skadad .resources-fil. Resursindexet X ligger utanför tillåtet intervall.
16587. SQL Web Assistant kunde inte binda en resultatkolumn.
16588. Databasfilen har säkerhetskopierats. Databas: %1, skapat datum(tid): %2(%3), fillista: (%4), sidor dumpade: %5, antal dumpningsenheter: %6, enhetsinformation: (%7). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
16589. Behörigheten för användargränssnittet är obegränsad.
16590. Begäran att läsa in ljudfilen i minnet överskred tidsgränsen.
16591. Det uppstod ett fel när temat skulle parsas:
16592. Null returnerades för mängdnavigeringsegenskapen Egenskapsnamn av typen Typnamn. För att en mängd ska initieras automatiskt måste den vara av typen ICollection, IList, ISet eller vara en konkret typ som implementerar ICollection och har en konstruktor utan parametrar.
16593. Jobbet %1 har inga definierade steg.
16594. Ett argument för alternativet X saknas.
16595. Verifieringen med nyckeln X misslyckades.
16596. Det nödvändiga elementet X saknas.
16597. Denna åtgärd stöds inte för en relativ URI.
16598. Rotelementet måste matcha namnet på avsnittet som refererar till filen File Name
16599. Platskarteproviderns namn.
16600. Det går inte att ange ExportMode efter Load i ett läge som inte är delat eller om det inte finns en WebPartManager eller om webbdelen inte finns i en zon.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions