English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

11901. objekt
11902. En Int32 måste anges för filterkriterierna.
11903. Det finns inte tillräckligt mycket minne för spårningen.
11904. Den öppna egenskapen Egenskapsnamn har ett värde som är av en ogiltig typ. Kontrollera att egenskapstypen stöds.
11905. RowIndex får inte vara negativt.
11906. Fulltextkatalogen %1 (%2) i databasen %3 (%4) har för lite ledigt diskutrymme. Pausa all pågående population tills det finns mer utrymme. Orsakskod: %5. Fel: %6. Frigör diskutrymme om du vill återuppta population.
11907. Öppna den här sidan
11908. Begäran avslogs eftersom den svarande serverinstansen inte befinner sig i ett läge där begäran kan uppfyllas.
11909. Det gick inte att skapa en säker SSL/TLS-kanal
11910. Aktiviteten hoppas över eftersom den är aktuell.
11911.

Med den här åtgärden hanteras JSONP-svar. Återanropsfunktionen kan anges med hjälp av "X" frågeparametern för URL.


11912. DBCC %1 genomsöker tabellen %2...
11913. Värdet X för attributet HasStream för entitetstypen Typnamn stöds inte.
11914. Det rekursiva vanliga tabelluttrycket '%1' innehåller inte någon UNION ALL-operator på toppnivå.
11915. När en InstanceStore används som en beständig provider kan ytterligare nycklar inte anges när en instans läses in med dess instans-ID.
11916. SQL Network Interfaces
11917. Kolumnen %1 finns inte i tabellen %2.
11918. Isoleringsnivån för ögonblicksbilden stöds inte för distribuerad transaktion. Använd en annan isoleringsnivå eller använd inte distribuerad transaktion.
11919. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom den partition som den hörde till har släppts.
11920. X måste vara större än eller lika med Y.
11921. Slutpunkten med namnet=X och ServiceContract Kontraktnamn har en null eller tom URI-egenskap. En URI för den här slutpunkten måste anges.
11922. %1 ASSEMBLY misslyckades eftersom metoden '%2' på typen '%3' i %4, sammansättningen '%5' har ett ogiltigt attribut, 0x%6.
11923. Free-metoden på InstanceHandle får inte anropas medan OnNewInstanceHandle körs för den referensen.
11924. Servern kunde inte initiera kryptering eftersom det uppstod ett problem med ett säkerhetsbibliotek. Det är inte säkert att säkerhetsbiblioteket existerar. Kontrollera att security.dll är installerat i systemet.
11925. Den text som ska visas om användarnamnet är ogiltigt.
11926. Ett giltigt lågt surrogattecken är mellan 0xdc00 och 0xdfff.
11927. EffectiveKeySize-värdet måste vara minst 40 bitar.
11928. Det gick inte att utföra reparationsåtgärder på databasen MSSQLSYSTEMRESOURCE. Mer information finns i Resource Database i SQL Server Books Online.
11929. Den text som visas när en providerwebbdel tas bort.
11930. Det går inte att uppdatera värde från StringValue.
11931. %1 har inte konfigurerats som en distributör.
11932. Det uppstod ett fel vid inhämtningen av metadata från sammansättningen %1 med HRESULT 0x%2.
11933. Det format som ska användas på webbdelens krom.
11934. Hämtar eller anger den lodräta justeringen för datapunktetiketter inuti en pyramid.
11935. Potentiell cykel hittades i trädet när händelsevägen skapades.
11936. Hämtar eller anger en antecknings förskjutning i Y-led från ankarpunkten.
11937. %1Oavslutad strängkonstant (börjar på rad %2)
11938. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, tecknet > förväntades
11939. Routningstjänsten överförde meddelandet med id: X [åtgärd Y] till Z.
11940. Referensen är ogiltig.
11941. Matrisen var inte en tredimensionell matris.
11942. Objektet %1 finns inte eller är ogiltigt för denna åtgärd.
11943. Det gick inte att slutföra marköråtgärden eftersom de inställda alternativen har ändrats sedan markören deklarerades.
11944. Hämtar eller anger diagramområdets rotationsvinkel kring Y-axeln.
11945. Målet X i projektet Y (avsett att köras efter målet Z):
11946. Metoden Metodnamn har returnerat null, men det tillåts inte i implementeringen.
11947. Den angivna filen är inte signerad, eller så finns den inte.
11948. Det gick inte att konvertera string X till ett Margins-objekt.
11949. Redigera den markerade anslutningssträngen.
11950. Denna implementering ingår inte i de validerade kryptografiska algoritmerna för Windows Platform FIPS.
11951. huvudnyckel
11952. Egenskapen får inte ha värdet null för Trigger.
11953. Ett fel uppstod när en tillämpning lästes in i förväg.
11954. Det finns inte stöd för att skicka.
11955. Färgsammanhanget måste vara sRGB eller scRGB för denna åtgärd.
11956. Ett partiellt svar är inte kombinerat med den befintliga cacheposten, cachens dataströmstorlek = X, svarets intervallstart = Y.
11957. Felaktigt token under tokenisering.
11958. Högermarginal.
11959. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Datanoden utanför raden på sidan %6, fack %7, text-ID %8 har en felaktig nodtyp %9.
11960. anonym metod
11961. Startmeddelande för köläsareagent.
11962. Det gick inte att hitta något element med ID:t X.
11963. Värdet på attributet nameType är inte giltigt.
11964. %1 och %2 kan inte dela samma värde.
11965. Den enkla återställningsmodellen används i databasen. Det går inte att återställa en delmängd av data med läs/skrivbehörighet.
11966. Hämtar eller anger textfärg.
11967. Typparametern får inte vara null när resursens synlighet områdesdefinieras till Private eller Assembly.
11968. Tillhandahållet aktivitets-ID hade ett ogiltigt format. Det måste vara en punktseparerad lista med heltalsvärden, t.ex. 1.12.3 utan inledande och avslutande punkter.
11969. Utdata från kanoniseringstransformering: X
11970. Felaktig XML X
11971. Sydsamiska (Norge)
11972. I/O-fel när filen File Name skulle öppnas.
11973. Ogiltig typ av indexerarargument.
11974. xsl:analyze-string får inte ha ett underordnat element med namnet X.
11975. Den beräknade kolumnen %1 i tabellen %2 går inte att bevara eftersom kolumntypen, %3, är en användardefinierad CLR-typ som inte är byteordnad.
11976. URL till den bild som ska användas för knappen Första sidan.
11977. Det går inte att översätta byte X vid index Y från den angivna teckentabellen till Unicode.
11978. Börja exportera SQL-skripten.
11979. Ett kodat heltal är större än 4 byte
11980. DBCC-körningen slutfördes. Om DBCC returnerade felmeddelanden kontaktar du systemadministratören.
11981. Egenskapen Egenskapsnamn i ReturnType Typnamn i FunctionImport X är ogiltig.
11982. Datatyperna varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) och XML kan inte användas i aggregeringsuttrycket av klientdrivrutinsversioner tidigare än SQL Server 2005. Skicka frågan igen med en senare klientdrivrutin.
11983. Trädnodens expanderade tillstånd.
11984. Det går inte att %1 %2 %3 eftersom planguiden %4 refererar till den. Använd först sp_control_plan_guide för att släppa planguiden. Om du vill kan du spara planguidedefinitionen för framtida bruk.
11985. Skoltsamiska (Finland)
11986. Trådens aktuella prioritetsnivå.
11987. Textrutans initiala värde.
11988. Tar bort tidigare replikeringsagent från distributionsdatabasen.
11989. (c) 2005 Microsoft Corporation.
11990. Tidsgränsen uppnåddes för en WaitForEvents- eller BeginWaitForEvents-åtgärd efter X. Den tilldelade tiden för den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
11991. Importera ett anpassat medlemskap från XML
11992. Etiketter - LabelIndex får inte vara negativt.
11993. MS DTC:s (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) bekräftelse av sluttransaktion misslyckades: %1.
11994. Strokes har ändrats.
11995. Lokalt bearbetningsfel
11996. Det gick inte att uppdatera den länkade servern [%1] för inloggningen [%2].
11997. Objektet %1 är inte en tabell.
11998. Det gick inte att komma åt aktuell tilläggs-pipeline.
11999. Egenskapen Egenskapsnamn som har angetts i källsökvägen för EntityPropertyMappingAttribute är av en icke-primitiv typ samtidigt som den har angetts som det sista segmentet i sökvägen.
12000. Handskakningen misslyckades på grund av ett okänt paketformat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions