English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

701. Det går inte att ändra hash-namn efter den första skrivningen till strömmen.
702. Endast medlemmar i den fasta serverrollen sysadmin och %1 kan släppa den mottagarinitierade prenumerationen på publikationen %2.
703. Uppsättning miljövariabler som gäller den här processen och underordnade processer.
704. Uttrycket måste anges innan FlowSwitch i flödesschemat X kan användas.
705. Det gjordes ett försök att ange X till ett värde som är för högt. Anger nivån till TraceLevel.Verbose
706. Instansen X hittades i instansarkivet, men instansen är ingen arbetsflödesinstans.
707. Det gick inte att köra frågan. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" gav inte något lämpligt gränssnitt för åtkomst till text- , ntext- eller image-kolumnen "%3.%4".
708. %1.%2.%3: SqlFacetAttribute är ogiltigt på en icke allmän medlem.
709. Användartabeller och vyer är de enda giltiga synkroniseringsobjekten.
710. Okänd beskrivning.
711. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Det gick inte att ändra lösenordet. Lösenordet är för nytt för att ändras. %2
712. Mottog ett anslutnings- eller frånkopplingsmeddelande i fel ordning.
713. Dataströmmen måste ha tömts innan den kan återställas.
714. Syntax: sp_certify_removable [,auto]
715. Objektet innehåller inte någon säkerhetsbeskrivning.
716. Du kan endast definiera en dynamisk sammansättning i den aktuella tillämpningsdomänen.
717. Ett omskrivet uttryck har anropat operatormetoden Metodnamn, men den ursprungliga noden saknade operatormetod. Om detta är avsiktligt åsidosätter du X och ändrar så att den här omskrivningen tillåts.
718. Intervalltyp för etiketten.
719. Det går inte att skapa instanser av funktionspekare.
720. Ogiltig ObjectTypeEnum: X.
721. Det går inte att utföra en kontrollsummering som är kompatibel med SQL Server 7.0 på en sammanslagen artikel som har lodrät eller vågrät partition. Det går att utföra radantalsverifiering och binär kontrollsummering som är kompatibel med SQL Server 2000 på denna artikel.
722. En aktivitet kan endast hämta platsen för argument som den äger. Aktiviteten X försöker hämta platsen för argumentet Y som ägs av aktiviteten Z.
723. Varning! Indextipsen för vyn %1 kommer att ignoreras.
724. Det gick inte att öppna den angivna filen.
725. Den gamla och nya huvudnyckeln är identiska. Det krävs ingen omkryptering av data.
726. Indatavärdet för routePrefix innehåller CurlyBracket (d.v.s. X och Y), vilket inte tillåts i en tjänstroutning.
727. XQuery: Hela eller en del av det flerdelade namn som börjar med %1, och som har angetts för %2(), är inte en giltig SQL-identifierare. Det innehåller otillåtna tecken.
728. Den text som ska visas efter att lösenordet har ändrats.
729. Den text som visas om det uppstår ett fel när en webbdel ska importeras.
730. Omdirigera metod
731. Hämtar eller anger 3D-rotationsvinkeln för pyramiden.
732. Returtypen för överlagringsmetoden för operatorn X matchar inte parametertypen för konverteringsmetoden Metodnamn.
733. Storleken måste vara större än eller lika med 0. Om 0 anges sträcker sig vyn från den angivna förskjutningen till slutet på filmappningen.
734. Elementet måste vara ett -element.
735. Det går inte att ta emot en ny anslutning eftersom sessionen har avslutats. Detta fel uppstår när en ny gruppkörning görs i en session som loggas ut eller om ett allvarligt fel uppstår under anslutningen. Kontrollera i felloggen om sessionen avslutades med kommandot KILL eller om ett allvarligt fel uppstått.%1
736. Mängden har tagits bort.
737. Det går inte att skapa index eller statistik %1 i vy %2 eftersom nyckelkolumnen %3 är inexakt, beräknad och inte bestående. Överväg att ta bort referensen till kolumnen i vyindex eller statistiknyckeln eller ändra kolumnen till att vara exakt. Om kolumnen beräknas i en bastabell kan du markera den som PERSISTED där.
738. Z-värde:
739. Indataparametern X får inte innehålla strängar som är null eller tomma.
740. Säkerhetskopieringar som utförts med tidigare versioner av SQL Server stöds inte av fn_dump_dblog.
741. Återställ alla principnivåer
742. StandardError har inte omdirigerats.
743. RenewOnCallTime-egenskapen får endast anges när lånet befinner sig i initialtillståndet. Tillståndet är X.
744. Det går inte att återställa filen '%1' till '%2'. Använd WITH MOVE för att leta reda på en giltig plats för filen.
745. Publikationsegenskapen replicate_ddl måste vara 1 eller 0.
746. Typen Typnamn, som tillhandahålls som attributvärde för fabrik i avsnittet system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations i konfigurationsfilen, kunde inte hittas.
747. Det gick inte att skapa en DAC-anslutning på standardporten Kontrollera att DAC är aktiverat
748. Utlöses om användarnamnet är ogiltigt.
749. Det gick inte att läsa in en förtroendehanterare för detta program.
750. Det finns en ogiltig datatyp i kolumnen %1. Giltiga datatyper är char, varchar, nchar och nvarchar.
751. Sökvägen till en XML-datafil.
752. Typen Typnamn innehåller ingen offentlig metod med namnet X.
753. (alla jobb)
754. Återställningen är klar. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
755. Det går inte att definiera PRIMARY KEY-begränsning för kolumnen %1 i tabellen %2. Den beräknade kolumnen måste vara bibehållen och får inte vara null.
756. Undantagsfel på grund av att kompatibelt ramverk saknas.
757. Den härledda tabellen %1 kan inte uppdateras eftersom definitionen innehåller en UNION-operator.
758. %1 är inte en parameter till proceduren %2 eller så har den angetts i fel ordning.
759. Den här versionen av MSX (%1) är inte tillräckligt ny för att kunna hantera denna TSX. Version %2 eller senare köras vid MSX.
760. Prenumeranter kan inte prenumerera på publikationer som tillåter DTS utan att använda ett DTS-paket.
761. Hantera pro&vidrar...
762. Tyst läge: visa inte bekräftelse om borttagning av en funktion.
763. Alfatröskelvärdet måste vara mellan 0 och 100.
764. Medlemmen Medlem i CLR-typen Typnamn finns inte i den konceptuella modelltypen Typnamn.
765. Kontextanslutningen har inte stöd för Type System Version=SQL Server 2000.
766. Den tabell (och dess kolumner) som returneras av en tabellvärderad metod måste ha alias.
767. Transaktion med ögonblicksbildisolering kunde inte komma åt databasen %1 eftersom kommandot ALTER DATABASE som aktiverar ögonblicksbildsisolering för denna databas ännu inte har avslutats. Databasen övergår till tillståndet ON. Du måste vänta tills kommandot ALTER DATABASE har avslutats.
768. Indexlängderna matchar inte matrisrangen.
769. DataContractJsonSerializer stöder inte datamedlemmar av typen Typnamn. Prova att använda int, System.Object eller en konkret enum-definition i stället.
770. XML-nod-ID är ogiltigt. Skapa om databasen om problemet kvarstår.
771. Ett okänt fel uppstod i spårningen.
772. %1 %2 är beroende av %3.
773. Det går inte att ha flera markerade objekt i ett X-objekt.
774. Bildlagringstypen Typnamn stöds inte.
775. Det går inte att utföra %1 på %2 eftersom posten redan finns.
776. Ingen dokumenttyp har angetts. Raden kommer inte att fulltextindexeras.
777. Reparation av detta fel kräver att andra fel korrigeras först.
778. &Den här sammansättningen
779. Det går inte att använda egenskapen eller indexeraren X i den här kontexten eftersom get-accessorn saknas
780. Transaction.Current har ändrats i TransactionScope.
781. Sammansättningen resulterade i ett enskilt sammansättningsfel, med {0:N0} rot-orsaker. Rot-orsakerna tillhandahålls nedan.
782. Detta API stöds inte när HttpBufferlessInputStream används.
783. Det går inte att vänta på en transparent proxy.
784. Egenskapen offload_server kan inte vara NULL eller tom om den utgivarinitierade prenumerationsagenten ska vara tillgänglig för fjärraktivering.
785. Listan över typer och parametrar i funktionen Empty Partition är inte tillåten vid definiering av en partitionsfunktion.
786. Bekräfta nytt lösenord:
787. DateTimeStyles-värdena AssumeLocal och AssumeUniversal kan inte användas tillsammans.
788. Kedjesekvensnummer fungerar inte i IAM-kedjan (Index Allocation Map) för objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Sidan %6 med sekvensnumret %7 pekar på sidan %8 med sekvensnumret %9.
789. Parameter nummer %1 och efterföljande parametrar måste skickas som @namn = värde. När formatet @namn = värde har använts måste alla efterföljande parametrar också skickas med formatet @namn = värde.
790. Det går inte att hitta säkerhetscertifikatet eftersom säkerhetsobjektet för sökdatabasen (ID: %1) inte motsvarar serverns säkerhetsobjekt. Säkerhetsobjektet kan ha släppts efter att konversationen skapades.
791. Hämtar eller anger en anteckningsbanas punkter vid körning.
792. Det går inte att ange X till Y. KeySpline -värden måste vara mellan 0,0 och 1,0.
793. Det gick inte att hitta konfigurationsavsnittet X.
794. Den angivna TaskContinuationOptions kombinerade LongRunning och ExecuteSynchronously. Synkront återupptagande ska inte vara tidskrävande.
795. Det utökade attributet Attribut har angetts mer än en gång för typen Typnamn.
796. Referens till det odefinierade gruppnumret X.
797. Summan av offsetvärde och antal kan inte vara större än buffertens längd.
798. Egenskapen %1 är inte giltig för %2-utgivare.
799. Dispatcher anropade en ErrorHandler av typen Typnamn med ett undantag av typen Typnamn. ErrorHandled == X.
800. "%1" är inte en giltig funktion, egenskap eller fält.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions