English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

3401. Det gick inte att vidarebefordra meddelandet eftersom vidarebefordring har inaktiverats i den här SQL Server-instansen.
3402. sp_resetconnection skickades som en del av en RPC-sats, men det var inte sista RPC i satsen. Anslutningen kopplas ned.
3403. Versionen X är inte en giltig WS-Discovery-protokollversion. De versioner som stöds är Y, Z och A.
3404. Det finns inte tillräckligt med utrymme på hårddisken för att slutföra åtgärden för fulltextkatalogen %1.
3405. Felaktigt standardvärde.
3406. Resurstypen i ResourceScope-uppräkningen går från en restriktiv resurstyp till en mer allmän. Från: X Till: Y
3407. ImageLoader - det gick inte att läsa in bilden från den här platsen: X
3408. %1-prenumerantens prenumeration på artikel %2 i publikationen %3 har initierats på nytt efter en misslyckad verifiering.
3409. Värdet är mindre än det minimala värdet.
3410. Det går inte att skriva till en prestandaräknare på en fjärrdator.
3411. X är ett ogiltigt återanrop för aktivitetskörning. Körningsåteranrop som används av Y måste vara en instansmetod för Y.
3412. Det gick inte att bearbeta index %1 i tabellen %2 eftersom filgruppen %3 är offline.
3413. Nytt aktivitets-ID utfärdades
3414. Om det här alternativet anges byggs det förkompilerade tillämpningsprogrammet om fullständigt. Alla tidigare kompilerade komponenter kompileras om. Det här alternativet är alltid aktiverat när targetDir har angetts.
3415. Det är inte tillåtet att släppa en kolumn som används av en sammanslagen filterinstruktion.
3416. Det går inte att läsa definitionen för beräknad kolumn i tabellen %1 på grund av för mycket DDL-aktivitet.
3417. Det går inte att skapa ett fulltextindex på tabellen eller den indexerade vyn eftersom den duplicerade kolumnen %1 har angetts.
3418. Argumentet av typen Typnamn kan inte användas. Se till att det deklareras för en aktivitet.
3419. X, fel vid borttagning av ett filnamn = Y.
3420. Det går inte att flytta allt innehåll i filen %1 till andra platser när åtgärden emptyfile skulle slutföras.
3421. Tabellen DataSourceInformation måste innehålla exakt en rad.
3422. Binärt serialiseringsfel. Egenskaperna X och Y har samma hashkod.
3423. Körningen av .NET Framework avslutades genom en användarkod. Servern avslutas.
3424. Både HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext och HostExecutionContextManager.Revert måste åsidosättas.
3425. Filen är redan öppen. Anropa Close innan du försöker öppna FileObject-objektet igen.
3426. Tillämpar ändringar och stänger redigeraren
3427. Har slutat vänta eftersom ett mutex-objekt släpptes.
3428. Otillräcklig behörighet för att ange konfigurationsegenskapen Egenskapsnamn.
3429. Det finns redan en post för primär server %1, primär databas %2.
3430. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av ett fel när ett unikt användarinstansnamn skapades. Anslutningen stängs.%1
3431. Värdet X som har angetts för EntityPropertyMappingAttribute är inte giltigt.
3432. För en COM-lösare får @resolver_clsid inte vara en tom sträng eller NULL.
3433. Det går inte att använda frågealternativet $select för att definiera en projektion när MaxProtocolVersion för datatjänsten har angetts till DataServiceProtocolVersion.V1.
3434. Den obligatoriska egenskapen FormatFile saknas i provider-strängen på servern.
3435. Tvetydigt kolumnnamn '%1'.
3436. @xact_seqno_start och @publisher_database_id måste anges om @command_id anges.
3437. Det processkonto som används för att köra ASP.NET måste ha läsbehörighet till IIS-metabasen (t.ex. IIS://servernamn/W3SVC). Mer information om behörigheter till metabasen finns på följande webbsida: http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
3438. GUID ingår inte i ExtendedPropertyCollection.
3439. X kräver en öppen och tillgänglig Connection. Y
3440. Om det angivna antalet läggs till i semaforen kommer det maximala antalet att överskridas.
3441. Det okända attributet Attribut har angetts.
3442. Det går inte att byta namn på typen %1 eftersom den hänvisas av objektet %2.
3443. Varning ******************
3444. Det går inte att dekryptera den aktuella huvudnyckeln. Felet ignorerades eftersom alternativet FORCE hade angetts.
3445. inte publika konstruktorer
3446. Konversationsslutpunkten med konversationsreferensen %1 är i ett inkonsekvent tillstånd. Kontrollera om det finns information om eventuella maskinvaruproblem i felloggarna i SQL Server och i Windows. Använd en felfri säkerhetskopia när du återställer databasen. Överväg att köra DBCC CHECKDB om det inte finns någon felfri säkerhetskopia tillgänglig. Observera att data kan tas bort med DBCC CHECKDB.
3447. Initieringen av FallBack-certifikat misslyckades med felkod 0x%1.
3448. Denna funktion är inaktiverad. Använd avsnittet X i konfigurationsfilen för att aktivera funktionen.
3449. Slutpunkten %1 har upprättats i metadata, men HTTP-lyssning har inte aktiverats eftersom det inte gick att starta HTTP-stödet. Kontrollera att operativsystemet har stöd för HTTP-åtkomst. Kontrollera om det finns felmeddelanden som rör start av HTTP-stöd i SQL Server-felloggen.
3450. X är inte ett giltigt bildpunktsformat
3451. Det går inte att använda GOTO för att hoppa till ett TRY- eller CATCH-avsnitt.
3452. Det gick inte att hitta en rubrik med namnet X i rubrikuppsättningen.
3453. Insert Exec är inte tillåten i WAITFOR-frågor.
3454. Det finns objekt som inte ägs av databasägaren.
3455. För OPENXML måste ett metaproperty-namnområde deklareras om mp användas för ett annat namnområde i sp_xml_preparedocument.
3456. Beteendet TransactionFlow i åtgärden måste ställas in som Allowed.
3457. Anropas när diagramelement ritas.
3458. Användarnamnet får inte vara tomt. Ändringarna för användarnamnet tillämpas inte.
3459. ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding-värdena matchar inte. Värdena måste matcha exakt.
3460. Det går inte att återställa filen "%1" över den befintliga "%2". Kör RESTORE-programsatsen igen med WITH REPLACE för att skriva över befintliga filer med WITH MOVE för att identifiera en alternativ plats.
3461. Process-ID:t %1 är inte ett giltigt process-ID. Välj en siffra mellan 1 och %2.
3462. AccessDataSource-egenskapen ConnectionString kan inte anges, den genereras automatiskt.
3463. Områdets koordinater.
3464. Åtgärden stöds inte på den här plattformen.
3465. Bildmåtten överskrider det intervall som stöds av denna codec.
3466. Lång sammanslagning via fjärranslutning
3467. Ej implementerat tillstånd.
3468. Tvetydighet mellan X och Y
3469. sp_change_subscription_properties ska bara användas i publikationer som har mottagarinitierade prenumerationer.
3470. FCB::SetSize dbid %1 fileid %2 oldSize %3 newSize %4. Du kan förhindra att detta meddelande visas i felloggen genom att använda DBCC TRACEOFF för att stänga av spårningen.
3471. Det här alternativet är inte giltigt med alternativet X
3472. I/O-åtgärderna för databasen %1 har återupptagits. Ingen åtgärd från användaren krävs.
3473. Inga parametrar har associerats med objektet.
3474. Den aktuella återställningssekvensen avbröts tidigare under övergången till onlinetillståndet. RESTORE DATABASE WITH RECOVERY kan användas för att slutföra övergången till online.
3475. Den aritmetiska operationen orsakade spill.
3476. I argumentet X för aktiviteten Y har DisplayName: Z, InstanceId: A bundits till värdet: B.
3477. Delens textbeskrivning.
3478. En CompensableActivity kan inte kapslas inuti kompensations-, bekräftelse- eller annulleringshanteraren för en överordnad CompensableActivity.
3479. Tidsgräns för &cookie:
3480. Ett undantag uppstod vid skrivning av spårningsutdata till loggfilen File Name. X
3481. TKey är en referenstyp och item.Key har värdet null.
3482. Argumentet måste vara en sträng, inte X.
3483. Användaren hade inte tillåtelse att skriva till kolumnen.
3484. Felbeskrivningen är '%1'.
3485. Argumentet collection har värdet null.
3486. Det finns inget öppet attribut.
3487. Skrivning till sparse-filen %1 misslyckades på grund av diskutrymmesbrist.
3488. Det gick inte att lägga till en kontroll av typen Typnamn. Typen måste kunna läsas in av BuildManager.GetType(string typeName).
3489. Det angivna lösenordssvaret är ogiltigt.
3490. Anropet till sp_createagentparameter från msdb.dbo.MSagentparameterlist misslyckades. Inga fler parametrar skapas.
3491. TouchDevice har inte aktiverats.
3492. Varning! Det gick inte att hämta MSFTESQL-indexerargränssnittet för fulltextkatalogen %1 (%2) i databasen %3 (%4). Fel: %5.
3493. Den här kodgruppen kopierades från datorprincipnivån av en guide. Anpassa inte kodgruppen och ändra inte namnet.
3494. Gränssnittet Gränssnittstyp är inte en giltig MetadataView. MetadataView stöder inte gränssnitt som inte är offentliga och gränssnitt som innehåller medlemmar som inte är egenskaper.
3495. Felaktig gateway
3496. Vertikal partitionering är endast tillåten för loggbaserade artiklar.
3497. Vägparameternamnet X är ogiltigt. Vägparameternamn får inte vara tomma och kan inte innehålla något av följande tecken: "{", "}", "/", "?"
3498. SqlWorkflowInstanceStore-låset finns inte i databasen. Detta kan ha inträffat på grund av att SQL Server är upptagen eller på grund av att anslutningen tillfälligt bröts.
3499. Den aktuella databasen är en återutgivare eller en prenumerant. Om du vill justera identitetsområdet för en återutgivare eller en prenumerant måste du göra en sammanslagning med rotutgivaren.
3500. Databasen %1 är markerad som %2 och befinner sig i ett tillstånd som inte tillåter återställning.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions