English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

14901. Den angivna agenttypen %1 är null eller ogiltig
14902. Det gick inte att hitta typen '%1' eller så saknar du behörighet.
14903. Den här koden genererades från en mall.
14904. Aktiviteten med visningsnamnet X har redan associerats till en instans. När aktiviteten har associerats kan dess metadata inte längre ändras. Det här felet kan även tyda på att du försöker köra ett arbetsflöde vars rotaktivitet är en del av ett annat arbetsflöde.
14905. Värdet måste vara av typen Typnamn eller X.
14906. Det gick inte att hitta konverteraren för IID X.
14907. Den decimalavgränsare som används i numeriska literaler.
14908. Sammanslagningsprocessen kunde inte rensa konflikttabellen %1 för publikationen %2.
14909.
14910. Filens innehållstyp överensstämmer inte med filgruppens innehållstyp.
14911. Anteckningsklass för horisontell linje.
14912. Det går bara att anropa EndRead om det finns en väntande asynkron läsare.
14913. Kromtyp
14914. Anslutningen stängdes
14915. Det måste finnas minst Y tecken i X som varken är siffror eller bokstäver.
14916. Det går inte att komprimera loggfilen %1 (%2) eftersom det totala antalet logiska loggfiler inte får vara färre än %3.
14917. Meddelandetypen %1 ingår inte i tjänstkontraktet.
14918. Förklaringscellens marginaler (i procent av förklaringens teckenstorlek).
14919. Sammansättningen Sammansättningsnamn hittades inte.
14920. Internt fel. Det gick inte att binda en socketreferens till en slutförandeport.
14921. Nästa-knappens text.
14922. %1En dokumentnod får bara ersättas med en annan dokumentnod, %2 hittades
14923. Ogiltiga XML-metadata. Mängden X måste innehålla en Y-kolumn som måste vara en strängkolumn.
14924. Parametern regionName måste vara null.
14925. Den angivna porten är inte giltig. Porten måste vara större än 0.
14926. Representerar en serieport.
14927. Det går inte att ange både READ_ONLY och FOR READ ONLY i en markördeklaration.
14928. Det går inte att uppdatera den partitionerade vyn %1 eftersom definitionen av vykolumnen %2 i tabellen %3 innehåller en IDENTITY-begränsning.
14929. Det går inte att ange ett jobb-id för ett nytt jobb. Ett id tilldelas av proceduren.
14930. Fjärrservern %1 finns inte, den har inte angetts som en giltig utgivare eller också har du inte behörighet att visa tillgängliga utgivare.
14931. Ingen kolumn har angetts för kolumnen %1 i %2.
14932. Saknar url i diagramhanterarens konfiguration.
14933. XML-verifiering: Kontroll av IDREF-begränsning misslyckades. Ett attribut med namnet '%1' påträffades med referens till ID-värdet '%2', vilket inte finns
14934. Inkommande begäran matchar ett ServiceActivation-element med adressen 'X'.
14935. Använd proxyomdirigering
14936. Åtkomst nekad när Microsoft SQL Express-databasen skulle skapas i underkatalogen App_Data
14937. %1Det finns för många argument i anropet till funktionen %2
14938. Den mall som används för den aktuella noden.
14939. Hämtar eller anger den insamlade sektorfärgen.
14940. Namnet som har skickats är för långt.
14941. Startpositionen för 206-svaret har inte flyttats till slutet av cacheposten.
14942. SSPI-handskakningen misslyckades med felkod 0x%1 när en anslutning med integrerad säkerhet skulle upprättas. Anslutningen har stängts.%2
14943. %1 är inte tillåtet i marköruttryck.
14944. Egenskapsredigeraren: X
14945. Det gick inte att hitta någon katalogpost för partitions-ID %1 i databasen %2. Metadata är inkonsekventa. Kör DBCC CHECKDB om du vill söka efter fel i metadata.
14946. %1: Det gick inte att flytta IAM-sidan %2:%3.
14947. Syntax: sp_addremotelogin fjärrserver [,inloggningsnamn [,fjärrnamn]]
14948. För många tabeller. Frågan och dess vyer eller funktioner överskrider gränsen på %1 tabeller. Omarbeta frågan för att minska antalet tabeller.
14949. Distribuerade transaktioner kräver klientprogramvara för Oracle9i.
14950. Det går inte att använda OLE DB-providern %1 vid anslutning till den länkade servern %2. Kontrollera anslutningsparametrarna eller inloggningsuppgifterna som har associerats med den länkade servern.
14951. ta emot sekvensmeddelande
14952. X-uttryck
14953. Antal nivåer som visas på menyns statiska del.
14954. Det går inte att återanvända vyn %1 eftersom den inte hittades. Alla systemtabellvyer återskapas.
14955. Det går inte att använda JumpList efter att BeginInit har anropats och innan ett motsvarande anrop har gjorts till EndInit.
14956. Glyfindex X är inte giltigt för angivet teckensnitt.
14957. Den angivna sökförskjutningen (X) skulle resultera i en negativ dataströmposition.
14958. Statistisk analys - ogiltigt alfavärde (sannolikhet).
14959. Det går inte att registrera en null-kontrollreferens för hämtning av kontrollens status.
14960. Objektet måste vara av typen Version.
14961. Fel vid massinläsning. Användaren har inte behörigheten ALTER TABLE för tabellen %1. Behörigheten ALTER TABLE krävs för måltabellen för en massinläsning om måltabellen innehåller utlösare eller kontrollbegränsningar, men masshanteringstipsen FIRE_TRIGGERS eller CHECK_CONSTRAINTS har inte angetts. Behörigheten ALTER TABLE krävs också om masshanteringstipset KEEPIDENTITY har angetts.
14962. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Det höga nyckelvärdet på sidan %6 (nivå %7) är inte mindre än det låga nyckelvärdet i överordnad %8, fack %9 på nästa sida %10.
14963. Artikeln %1 i publikationen %2 får inte använda @partition_options 2 eller 3 (icke överlappande partitioner) eftersom den har både delmängd och kopplingsfilter.
14964. EffectiveKeySize måste vara samma som KeySize i den här implementeringen.
14965. %1 historikposter har rensats.
14966. Det går inte att släppa lösenordet eftersom det inte har skapats för databasen %1.
14967. Ett anslutning med ID X har redan lagts till.
14968. Skrivningen av ett tjänstdokument har slutförts.
14969. Verktyg för att förkompilera en ASP.NET-tillämpning
14970. Lodrät utfyllnad kring alternativ.
14971. Ett argument saknas.
14972. SSIS-mappen %1 finns redan i den angivna överordnade mappen.
14973. Internt fel i ScanRegex.
14974. För en optimistisk markör krävs tidsstämpelkolumner om uppdateringen eller borttagningen riktar sig till fjärrobjekt.
14975. Det format som ska användas för rubrikkolumnen.
14976. Sammansättningen %1 refererar till sammansättningen %2, som inte finns i den aktuella databasen. Det gick inte att hitta och läsa in den refererade sammansättningen på den plats där den refererande sammansättningen finns (orsak: %3). Läs in den refererade sammansättningen i den aktuella databasen och försök sedan på nytt.
14977. Egenskapen X kan endast anges under eller före händelsen Page_PreInit för statiska kontroller. För dynamiska kontroller anger du egenskapen innan du lägger till den i mängden Controls.
14978. Denna provider kan endast hantera Active Directory- och ADAM-kataloger.
14979. Kodgruppen beviljar behörighetsgruppen Internet till kod från zonen Internet. Den här behörighetsgruppen ger Internet-kod behörighet att använda isolerad lagring och begränsad gränssnittsåtkomst.
14980. Det går inte att hitta ett sammanslagningsagentjobb för den angivna utgivarinitierade sammanslagningsprenumerationen.
14981. Varning! Endast en pausad ifyllning kan återupptas. Kommandot ignoreras.
14982. Analyserade tjänstköer: %1.
14983. Välj den algoritm som används för beräkning av sammansättningens hash-värde:
14984. Det gick inte att släppa kolumnen %1 från partitionen eftersom den används av en beräknad kolumn.
14985. En standardprovider för medlemskap måste anges.
14986. Replikeringsfilterprocedurer får inte innehålla kolumner med stora objekt, stora värden eller typerna XML och UDT.
14987. Området X kan inte matchas med matchningsregeln MatchByUuid. För att matcha områden med MatchByUuid-regeln måste området ha formen uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx eller urn:uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.
14988. Sorteringen av partitionskolumnen %1 överensstämmer inte med sorteringen av motsvarande parameter i partitionsfunktionen %2.
14989. Det går inte att ändra en begränsad spårning.
14990. kolumnrubrik
14991. Det går inte att skicka angiven opcode till EmitCall.
14992. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts eftersom en annat giltig InstanceHandle har ett lås på instansen X, vilket tyder på att en aktuell kopia av instansen redan lästs in. Den inlästa kopian av instansen och dess associerade InstanceHandle ska användas eller inaktiveras.
14993. Egenskapen X har inte angivits.
14994. Storleken på certifikatets privata nyckel är inte kompatibel med krypto-providern
14995. Det primära XML-indexet '%1' finns redan på kolumnen '%2' i tabellen '%3', och flera primära XML-index per kolumn stöds inte.
14996. För anpassade providrar får GetService inte returnera null för både IDataServiceMetadataProvider- och IDataServiceQueryProvider-typer.
14997. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades läsa in en instans med InstanceState.Completed som har associerade nycklar som inte är slutförda.
14998. Anger om delen visas minimerad eller i normal storlek.
14999. MSB3205: SkipNonexistentProject kan bara acceptera värdena True, False och Build.
15000. Anger om anslutningen ska omdirigeras till en anslutning till en SQL Server-instans som körs under användarkontot.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions