English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

7101. Bokmärkesomfånget kan inte initieras eftersom det redan har initierats.
7102. Det gick inte att markera sysservers-posten %1 som en icke-SQL Server-prenumerant.
7103. Det går endast att anropa anpassade kommandon för ett giltigt dataobjekt.
7104. Det gick inte att konvertera den skickade UTF8-strängen till Unicode.
7105. Varning! Krypteringen är inte tillgänglig. Det gick inte att hitta ett giltigt certifikat vid inläsningen.
7106. Det går inte att ändra publikationen %1. sync_method kan inte ändras till native, concurrent eller concurrent_c eftersom publikationen tillåter heterogena prenumerationer.
7107. Grupperade uppdateringar stöds inte i kontextanslutningen.
7108. AsOrdered får endast anropas för resultatet av AsParallel, ParallelEnumerable.Range eller ParallelEnumerable.Repeat.
7109. Återkallningsläge för skapande av kedja: X.
7110. Om datapunkterna ska justeras med X-axeletiketter måste alla serier ha egenskapen XValueIndexed lika med true, eller endast använda XValue lika med noll för alla datapunkter.
7111. Vyn %1 kan inte uppdateras eftersom definitionen innehåller en UNION-operator.
7112. Anger om Authentication-avsnittet är låst.
7113. Det går inte att lägga till händelsehanteraren eftersom det inte finns någon offentlig tilläggningsmetod för händelsen.
7114. Utlöses när alla diagrametikettdata förbereds för anpassning innan ritning.
7115. Det skript på klientsidan som görs efter klientens OnClick.
7116. Den grupp som verifieringssammanfattningen hör till.
7117. %1 är inte ett giltigt värde för parametern %2. Värdet måste vara ett positivt heltal som är större än eller lika med %3.
7118. "ODBC-providern kräver att begränsningen TABLE_NAME anges och är icke-null för indexmängden GetSchema.
7119. Om värdet är true visas punktens värde som en etikett.
7120. All Internet-kod får behörighet att ansluta till sin ursprungsplats.
7121. Prenumerationsmeddelandet för frågemeddelandetjänsten är ogiltigt.
7122. Summan av pageIndex och pageSize får inte överskrida maxvärdet för System.Int32.
7123. Tjänstbeteendet X kräver att bindningen som är kopplad till slutpunkten Y och lyssnar på Z hanterar kontextprotokollet, eftersom det kan krävas en session för kontraktet som är kopplat till slutpunkten. Den nuvarande bindningen som har konfigurerats för slutpunkten stöder inte kontextprotokollet. Ändra bindningen för att lägga till stöd för kontextprotokollet eller ändra SessionMode på kontraktet till NotAllowed.
7124. FileObject-objektet är stängt. Försök att öppna det.
7125. Det går inte att utföra korrigering.
7126. Flödesdiagrammet X/FlowSwitch - kunde varken hitta en Case-aktivitet eller ett standardfall som matchade uttrycksresultatet. Körningen av flödesdiagrammet avslutas.
7127. Det går inte att ange värdet för egenskapsinformationen eftersom den inte har någon Setter.
7128. %1 är inte implementerad i denna version.
7129. Certifikatet X måste innehålla en privat nyckel. Processen måste ha åtkomsträttigheter till den privata nyckeln.
7130. Ett tomt namnområdesprefix tillåts inte i WITH XMLNAMESPACES-satsen.
7131. Egen etikettrad.
7132. Den datakälla som hämtades av X returnerade en DataSourceView som var null.
7133. Målmatrisen var inte tillräckligt lång. Kontrollera destIndex och längd samt matrisens nedre gränser.
7134. Det gick inte att registrera sammansättningen Sammansättningsnamn .
7135. Den nya StrokeCollection kan inte vara tom.
7136. Endast bastabellkolumner är tillåtna i TEXTPTR-funktionen.
7137. koden återgenereras.
7138. (Internt) Ett undantagsfel eller ett IEnumerable förväntades
7139. Den här CodeDomProvider-typen har ingen konstruktor som accepterar providerOptions - X
7140. Oväntad serverhändelse: X.
7141. Filerna %1 och %2 är båda primära filer. En databas får bara ha en primär fil.
7142. Det går inte att ange egenskaper så länge det finns en öppen raduppsättning.
7143. Det ska bara finnas katalogdelar i ZoneTemplate för X.
7144. Distributör för transaktionspublikationer eller kötransaktioner kan bara köras på Windows NT-plattformar.
7145. Content-Length-värdet måste vara större än eller lika med noll.
7146. Det går inte att skapa en instans av typen Typnamn eftersom det inte gick att välja en konstruktor för konstruktion. Kontrollera att typen antingen har en standardkonstruktor eller en enskild konstruktor markerad med System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute.
7147. I matchningsinformationen bör anges en kolumn med datatyp, datetime eller smalldatetime när matcharen %1 används.
7148. Egenskapen attributeMapUsername måste mappas till userPrincipalName.
7149. Programsatsen SET SHOWPLAN måste vara den enda programsatsen i gruppen.
7150. Fulltexttabell eller indexerad vy har fler än en LCID bland sina fulltextindexerade kolumner.
7151. Hämtar eller anger förskjutningen för den dockade rubrikens position. Förskjutningen kan vara ett positivt eller negativt tal.
7152. Felaktiga typattribut. Ett ogiltigt layoutattribut har angetts.
7153. Den rektangulära aktiva punktens övre koordinat.
7154. Det går inte att hämta ITextDocument från RichEdit-kontrollen.
7155. Det begärda säkerhetspaketet stöds inte.
7156. Varaktigheten kan inte returneras för TimeSpan.MinValue eftersom det absoluta värdet för TimeSpan.MinValue är större än värdet för TimeSpan.MaxValue.
7157. Variabeln X av typ Typnamn kan inte användas. Se till att det är fastställt i en aktivitet eller i SymbolResolver.
7158. Det gick inte att allokera eller omallokera buffert för replikeringskommando. Den gamla storleken är %1, den nya storleken är %2.
7159. Det gick inte att hitta typen för klassen Class Name.
7160. Filgruppen %1 är offline.
7161. Angiven StrokeCollection är skrivskyddad.
7162. Databasspeglingsfel: Status %1, allvarlighetsgrad %2, tillstånd %3, sträng %4.
7163. Du måste ställa databasen %1 i enanvändarläge med hjälp av alternativet sp_dboption innan du kan fastställa index för systemtabeller.
7164. Namnet på primär- eller sekundärnyckeltabellen måste anges.
7165. Snabbmeny
7166. Den text som används som standardtipsruta för alla menyalternativ på denna nivå vid databindning.
7167. URL-adress till den bild som visas för knappen Avbryt.
7168. Ett fel inträffade när PKCS1-utfyllnad avkodades.
7169. Microsoft SQL Server Download Only Conflict Resolver
7170. OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2 returnerade ett felaktigt värde för %3. Värdet borde ha varit %4.
7171. MSB3714: Parametern X angavs, men inte alla tidigare numrerade parametrar.
7172. Det objekt- eller kolumnnamn som börjar med '%1' är för långt. Den maximala längden är %2 tecken.
7173. Matcha stopp för routningstjänstens MessageFilterTable.
7174. Okänd bitmönster för radens status.
7175. Utlöses efter att lösenordet har ändrats.
7176. En systemkontroll misslyckades. Mer information finns i felloggen till SQL Server.
7177. Syntaxen i tjänstnamnet %1 är ogiltig.
7178. ProviderConnectionPoint X ingår i en cirkulär anslutning.
7179. Den angivna egenskapsnamnet är inte giltigt.
7180. Servicehuvudnyckeln har skapats om.
7181. Datatypen eller tabellkolumnen %1 finns inte eller också har du inte behörighet.
7182. Diagrammets höjd.
7183. X: ChangePasswordTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för lösenordet, vilket krävs om DisplayUserName=true.
7184. Ett troligt I/O-konkurrenstillstånd upptäcktes under minneskopiering. I/O-paketet är inte trådsäkert som standard. I flertrådade tillämpningsprogram måste strömmar användas på ett trådsäkert sätt, som t ex att ett trådsäkert adapterprogram returneras av Synchronized-metoden för TextReader eller TextWriter. Detta gäller också klasser som StreamWriter och StreamReader.
7185. Varning! Begäran om att avbryta ändringsspårningen i tabellen eller den indexerade vyn %1 medför inte att ifyllningen som för närvarande pågår för tabellen eller den indexerade vyn avbryts.
7186. Literaler av inbyggda datatyper som är associerade med datatypen Typnamn stöds inte.
7187. Massinläsning: DataFileType angavs felaktigt som char. DataFileType antas vara widechar eftersom datafilen har en Unicode-signatur.
7188. Matriser av System.Void stöds inte.
7189. %1 är inte en giltig parameter för loggläsaragenten.
7190. Det finns för många löpande transaktioner för ögonblicksbilder i distributionsdatabasen. Kör loggläsaragenten igen eller rensa distributionsdatabasen.
7191. Ingen protokollbindning matchar den angivna adressen X. Protokollbindningar ställs in på Site-nivå i IIS- eller WAS-konfigurationen.
7192. Varning! Information kan avslöjas om du använder ett UNIQUE-index, en PRIMARY KEY-begränsning eller en UNIQUE-begränsning för en tabell med säkerhet på radnivå.
7193. Servern kunde inte läsa in det SSL-providerbibliotek som krävs för inloggningen. Anslutningen har stängts. SSL används för att kryptera inloggningssekvensen eller all kommunikation, beroende på hur administratören har konfigurerat servern. Mer information om detta felmeddelande finns i Books Online: 0x%1.%2
7194. Det format som används för alternerande rader.
7195. Konversationens slutpunkt är inte ett giltigt tillstånd för SEND. Det aktuella slutpunktstillståndet är %1.
7196. Denna åtgärd kan inte utföras när ett meddelande skickas.
7197. Om den här egenskapen används körs inte skriptundantag i användarkod.
7198. Det går inte att köra WAITFOR-frågan med isoleringsnivån ögonblicksbild.
7199. Angivna värden för förskjutning och antal överskrider den tillgängliga bufferten.
7200. Typreferensen X och fältreferensen med den deklarerande typen Typnamn är inkompatibla. RuntimeFieldHandle hämtas och RuntimeTypeHandle deklareras från samma FieldInfo.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions